Green Building Council Finlandin (GBC) kevätkokous 21.3.2018 linjasi toiminnan suuntaviivat vuosille 2018-2020 hyväksymällä yhdistykselle uuden strategian. GBC haluaa voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kestävämmäksi edistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä ”uutta vihreää”. Vakiintunut perustoiminta jatkuu samalla kun toimintavalmiuksia vahvistetaan.

 

Tavoitteena hiilineutraalisuus rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusala on siirtymässä energiatehokkuusajattelusta laajempaan elinkaariajatteluun, jossa koko rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki on keskeinen ohjaava tekijä. Useat kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Green Building Council haluaa yhdistää kiinteistö- ja rakennusalan asettamaan koko arvoketjuun liittyviä hiilineutraalisuustavoitteita ja etsimään yhdessä keinot niiden saavuttamiseen.

Sanoista tekoihin kiertotaloudessa

Kiertotaloudessa piilee kiinteistö- ja rakennusalalla suuri potentiaali, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 % maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 40 % kasvihuonekaasupäästöistä. Kiertotalouteen siirtymiseen kannustetaan vahvasti niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin (esim. World GBC toiminnassa). GBC haluaa konkretisoida rakennetun ympäristön kiertotalouteen liittyvät mahdollisuudet ja auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin kiertotalouden toteuttamisessa.

”Uusi vihreä” laajentaa näkökulmaa hyvinvointiin ja elämänlaatuun

”New Green – uusi vihreä” on kärkiteemoista tuorein. Sen taustalla on ajatus käyttäjälähtöisestä kestävyydestä, jossa kestävä rakennettu ympäristö ei ole vain teknisesti toimiva ja energiatehokas, vaan myös aidosti käyttäjäystävällinen ja laajasti hyvinvointia luova. ”Health & Well-being” -ajattelu on voimakkaasti nouseva teema myös kansainvälisesti. GBC haluaa tehdä työtä sen eteen, että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämän siten, että ihmisen elämänlaatu on kestävyyden keskiössä. Uudet teknologiat, jakamistalous ja digitalisoituvat verkostot tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Kasvu on edellytys toimintavalmiuksien kehittämiselle

Edellä mainittujen kolmen toisiinsa liittyvän teemallisen painopisteen toteuttamisen lisäksi GBC jatkaa perustoimintansa toteuttamista ja vahvistaa toimintavalmiuksiaan. GBC:n perustoimintaa on alusta alkaen ollut muun muassa aktiivinen toimikuntatyö, viestintä, kestävyyttä edistävien työkalujen kehittäminen ja niiden käytön tukeminen sekä kestävän kehityksen edistäminen kaikessa laajuudessaan. Tiivis ja useita eri näkökulmia kokoava yhteistyö niin Suomessa kuin kansainvälisesti on edelleen toiminnan kulmakivi.
Toimintavalmiuksien vahvistaminen on tarpeen teemallisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jäsenten toiveisiin vastaamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Strategian toteutus alkaa heti

Green Building Council vie tavoitteitaan käytäntöön toteuttamalla vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa, johon jo sisältyy useita strategiaa toteuttavia toimenpiteitä. Esimerkiksi maaliskuussa käynnistynyt kiertotaloussprintti määrittää ja konkretisoi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalousajatuksia ja huhtikuun Vihreässä Forumissa kuulemme hyvinvoinnin edistämisen työkaluista. Syksyn toiminnan suuntaaminen ja vuoden 2019 toiminnansuunnittelu perustuvat strategian linjauksille.

Lisätietoja:

Green Building Council Finlandin tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Alkusyksystä 2017 alkaneeseen strategian valmisteluun on osallistunut useita kymmeniä asiantuntijoita GBC:n jäsenistöstä. Tulevaisuustyöpajassa lokakuussa tunnistettiin keskeisiä muutostarpeita ja tulevaisuuden teemoja, ja jäsenistöltä pyydettiin palautetta vielä maaliskuun alussa järjestetyissä webinaareissa.

Green Building Council Finland ry, www.figbc.fi
Kevätkokouksessa esitelty strategian valmisteluaineisto (strategian esitystapa tarkentuu)

Mikko Nousiainen
Toimitusjohtaja
etunimi.sukunimi@figbc.fi
040 525 8440

Share →