GBC Finlandin opinnäytetyökilpailussa esillä elinkaariajattelu ja kiertotalous

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Lilja Mustonen pääsi esittelemään diplomityönsä GBC Finlandin jäsenilleG

GBC Finlandin opinnäytekilpailuun osallistui tänä vuonna 14 erinomaista työtä viidestä eri oppilaitoksesta. Aiheita oli tänä vuonna mukana kestävän rakennetun ympäristön kaikilta osa-alueilta. Useissa töissä näkökulmana oli rakennuksen ja ympäristön koko elinkaari. Myös kestävyys ymmärrettiin laajasti ja kiertotalouden tuomat vaatimukset oli useissa töissä otettu huomioon. Kilpailutyöt arvioi ja kaksi parasta valitsi GBC Finlandin koulutustoimikunta. Ansiokkaimmat työt palkittiin 1 000 euron stipendeillä.

Kilpailussa voittajiksi valittiin Lilja Mustonen ja Elias Härkönen. Lilja Mustosen Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun -diplomityön lähtökohtana on koulu rakennustyyppinä ja muuntojoustavuuden tavoite. Taustalla on uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, energiatehokkuussuunnitelmat sekä oppilas aktiivisena oppijana –periaate. Työssä aihetta tarkastellaan perusteellisesti case-tutkimuksen keinoin ja tilankäyttökaaviot ovat hyvä metodi tutkia asiaa ja pohjustaa suosituksia koulujen suunnitteluun. Työ liittyy COMBI-hankkeeseen ja antaa hyvän lähtökohdan energiatehokkaan ja muuntojoustavan koulun suunnitteluun, jossa useat samanaikaiset käyttötarkoitukset ovat mahdollisia.

Katso esitys tästä.

Elias Härkönen sai kiitosta ajankohtaisesta aihevalinnastaan

Elias Härkösen opinnäytetyö Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa liittyy ajankohtaiseen lähes nollaenergiarakentamiseen. Työssä etsitään laskentamenetelmien avulla mahdollisimman kustannustehokasta tapaa toteuttaa uuden lainsäädännön mukainen lähes nollaenergiatalo. Valitun toimenpidepaketin ansiosta vertailurakennuksen E-luku alenee 18 prosenttia, joka alittaa vaatimuksen lähes nollaenergia-asuinkerrostalon E-luvun enimmäistasolle noin 8 prosenttiyksiköllä (FInZEB). Investointien muodostuivat kannattaviksi 10 vuoden aikana. Työn tulokset ovat heti siirrettävissä käytännön työhön suunnittelutoimistoissa

Katso esitys tästä.

Kilpailun tausta ja töiden aihealueet

Töissä käsitetiin tänä vuonna muun muassa kustannusoptimaalista energiatehokkuutta, puun käyttöä opetusrakennuksissa, hyvää sisäilmaa ja kaavoituksen ja arvon muodostuksen yhteyttä, pilaantuneiden maamassojen hyödyntämistä, vähähiilistä asumista ja terveellisiä rakennuksia ja myös liikenneteknisiä mitoituksia sekä kiertotaloutta.

GBC Finland järjesti jo toisen kerran opinnäytetyökilpailun tukemaan ja tuomaan esiin kestävän rakennetun ympäristön alalla tehtyä tutkimustyötä. Kilpailun tavoite on nostaa esiin ja tukea sitä tutkimustyötä, jota oppilaitoksissa tehdään kestävässä rakentamisessa. Tarkoitus on myös tuoda kestävät ratkaisut näkyväksi rakennusalalla. Kilpailu oli avoin sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoille. Vaatimuksena oli, että opinnäytetyön opintopistemäärä oli 15 ja 30 välillä.

[hr]

Kaikki kilpailutyöt

Aalto-yliopisto

 • Kysyntäjouston hyödyntäminen asuinkerrostalon kaukolämpökustannusten hallinnassa – tutkimus toimivan ja kustannustehokkaan säätömenettelyn kehittämiseksi, Antti Haajanen, diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto
 • Pilaantuneiden maa-ainesten paikallinen hyödyntäminen kestävän kaupunkiympäristön tavoittelussa, Oona Niiranen, diplomityö, 30op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Kustannusoptimaaliset korjausratkaisut energiatehokkuuden, sisäolosuhteiden ja tuottavuuden optimoimiseksi toimistorakennuksissa. Karoliina Levy, Diplomityö 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.
 • Developing a Framework for Value-based Planning of Residential Areas, Christian Airas, Diplomityö, 30 op, Aalto-yliopisto. Luettavissa.

Lappeenranta

 • Vähähiilisen asumisen kehittäminen käyttäjän näkökulmasta, Anna Claudelin, diplomityö, 30 op, LUT. Luettavissa.

Metropolia

 • Digitalisaatio rakennetussa yhteiskunnassa, haasteet ja mahdollisuudet 2017-2030, Janne Ollenberg, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Energiankäytön tehostamiskeinojen elinkaarikustannusvertailu 2020-luvun asuinkerrostaloissa, Elias Härkönen, AMK, 30 op, Metropolia. Luettavissa.
 • Criteria for Healthy Building: Efficient goal setting in early stages, criteria development according to best practices, Petteri Salmela, AMK, 15 cr, Metropolia.Luettavissa.

Oulu

 • HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaatimukset tieympäristön liikennetekniseen mitoitukseen, Santeri Haavisto, diplomityö, 30 op, Oulu. Luettavissa. 

Tampere

 • Tulevaisuuden koulu: Arkkitehtuurin neljä̈ näkökulmaa ekologiseen rakentamiseenJutta Vuorinen, Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Monikäyttöinen koulu – Joustavuudella ekologisuutta tilasuunnitteluun, diplomityöLilja Mustila, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Energiatehokas kyläkoulu puusta – Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle, Kaisa Nissilä Diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Alipaineistetun tuulettuvan ryömintätilan rakennusfysikaaliset FEM simuloinnit, Juha Salo, diplomityö, 30 op, TUT. Luettavissa.
 • Lisäksi yksi väitöstyö: Recovered Municipal Solid Waste Incineration Bottom Ash: Aggregate-Like Products for Civil Engineering Structures, Laura Annika Sormunen, Väitöskirja, 60 op, TUT.
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami