Energia- ja ilmastopolitiikka

Euroopan Unionin “20-20-20”-tavoitteet

Tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä vuoteen 2020 mennessä:
– 20 %:a vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä EU:n alueella verrattuna vuoden 1990 tasoon.
– 20 %:a energiankulutuksesta katettava uusiutuvilla energiamuodoilla.
– 20 %:a vähemmän primäärienergiankulutusta vuoteen 2020 mennessä.

Tämä tulee saavuttaa parantamalla energiatehokkuutta. Tavoitteiden saavuttamisesta on sovittu tarkemmin EUn ilmasto- ja energiapaketissa, joka määrittelee tarkat ohjauskeinot päästöjen ja energiankulutuksen pienentämiseen.
Lähde: Euroopan komissio – Ilmasto- ja energiapaketti


2050-tavoitteet

Euroopan Unionin pitkän aikavälin tavoitteena on päästä vähähiiliseen yhteiskuntaan ja vähentää CO2-päästöjä 80-95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on esitelty useita skenaarioita. Suomessa toimintamalleja on tarkasteltu valtioneuvoston teettämässä ilmasto- ja energiapolitiikkaa käsittelevässä tulevaisuusselonteossa. Euroopan komissio on julkaissut vähähiilistä taloutta koskevan etenemissuunnitelman. Sen mukaan rakennetun ympäristön päästöjä voidaan vähentää 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.


Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta

EPBD – Energy Performace of Buildings Directive (2010/31/EU)

Direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta on osa EU:n  rakennusten energiatehokkuuteen tähtäävää lainsäädäntöä. Direktiivi asettaa uusien ja vanhojen rakennusten energiatehokkuudelle minimitavoitteet, jotka jäsenmaiden tulee saavuttaa. Tavoitteet saavutetaan sertifioimalla energiatehokkuusjärjestelmä ja muun muassa toteuttamalla ilmanvaihtojärjestelmien ja kuumavesisäiliöiden säännöllinen valvonta.
Rakennukset vastaavat 40 prosenttia energiankulutuksesta ja 36 prosenttia hiilidioksidipäästöistä EU:n alueella. Rakennusten energiatehokkuutta lisäämällä voidaan saavuttaa suuri osa ilmasto- ja energiapaketin kuvaamista 20 prosentin energiasäästöistä ja 20 prosenttia CO2-päästövähennyksistä. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on todettu kannattavaksi tavaksi saavuttaa enerrgiansäästötavoitteita; samalla luodaan uusia työpaikkoja erityisesti rakennusalalle.
Lähde: Euroopan komissio – Rakennusten energiatehokkuus


Lähes nollaenergiarakennukset

Direktiivin velvoitteet sisältävät vaatimuksen lähes nollaenergiarakennuksista: rakennusten tulee olla hyvin energiatehokkaita ja niiden energian täytyy tulla suuressa määrin uusiutuvista luonnonvaroista sekä erityisesti lähialueella tai itse rakennuksessa tuotetusta energiasta. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia ja vuoden 2018 loppuun mennessä uusien julkisten tahojen omistamien ja käyttämien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia. Lisäksi tulee kehittää toimintatapoja ja asettaa tavoitteita, joilla myös remontoitavat rakennukset muutetaan lähes nollaenergiatasoa vastaaviksi.
Lähde: Concerted Action: Energy Performance of Buildings