World GBC: Ecolabel vaatii vielä kehittämistä

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Kuva Ecolabel

Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa EU:n ympäristömerkkikriteeristöä koskemaan myös toimistorakennuksia. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on kesäkuussa antanut lopullisen ehdotuksen toimistorakennusten Ecolabel-kriteeristöstä. World GBC:n Euroopan verkosto laati vastikään oman kannanottonsa aiheesta. Verkosto tukee EU:ia sen tavoitteessaan kehittää Euroopan rakennusstandardeja, mutta näkee, ettei annettu ympäristömerkkiehdotus sellaisenaan tuo lisäarvoa olemassa oleviin sertifikaattijärjestelmiin.

Ecolabel on EU:n ympäristömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle, joka täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset. Kriteereillä valvotaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Uuden ympäristömerkkijärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten ympäristöystävällisempää käyttöä. Kriteeristössä huomio kiinnitetään rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin kuten ilman, veden ja maaperän laatuun, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, kasvihuonekaasujen muodostumiseen sekä elinympäristön laatuun.

Tavoitteista huolimatta uusi strategiamalli voi yksinkertaisuudessaan kuitenkin jatkossa vaarantaa vihreän rakentamisen laatua koskevan kehittämistyön, World GBC:n kannanotossa todetaan. 

Ecolabel yhtenäistettävä olemassa olevien järjestelmien kanssa

Vaikka World GBC:n kansalliset toimijat työskentelevät useiden tunnistettujen rakennussertifikaattien parissa, organisaation tavoitteena ei ole asettaa sertifikaatteja paremmuusjärjestykseen.

World GBC:n  mukaan toimistorakennuksille suunnattu EU:n ympäristömerkki tulisi kuitenkin yhtenäistää jo olemassa olevien järjestelmien kanssa. Kriteereiden tulisi lisäksi perustua tutkimustuloksiin. Samalla World GBC peräänkuuluttaa EU:lta yhtenäistä vihreän rakentamisen strategian laatimista, jonka osana myös ympäristömerkki toimisi.

Huomiota ei myöskään tulisi kiinnittää rakennuksen elinkaaren yksittäisiin osa-alueisiin, vaan niiden välisten kuilujen poistamiseen. Sertifikaattijärjestelmän laatukriteereiden on oltava yhtäläiset koko sen käyttöalueella, World GBC muistuttaa. Ecolabel-ehdotusta onkin selvennettävä sen suhteen, miten rakennuksia verrattaan toisiinsa ja miten tarvittavat benchmark-tiedot voidaan koota. Samalla on varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla ja niiden asiantuntijoilla on yhtäläinen tieto-taito järjestelmän toteuttamiseen.

Nykyinen ehdotus ei riittävästi ota huomioon jo olemassa olevia laatujärjestelmiä ja niiden välisiä eroavaisuuksia. Edistääkseen järjestelmien harmonisointia World GBC esittää, että toimistorakennukselle suunnitellun ympäristömerkin kehittämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon jo tunnetut ja toimivat laatukriteeristöt kuten CEN/TC 350.

World GBC on yli 90 kansallisesta Green Building Councilista koostuva verkosto ja suurin energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikuttava kansainvälinen organisaatio. Ecolabelia koskevaan kannanottoon voit tutustua tarkemmin täällä. Euroopan kommission Yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n ehdotus on luettavissa täällä.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami