01_LOGO LifeLevels-horizontal

LIFE Level(s)

LIFE Level(s) -hanke haluaa nostaa rakennusten elinkaarivaikutukset keskiöön rakennetun ympäristön hankinnoissa. Siksi hanke edistää elinkaaren hiilijalanjäljen, elinkaarikustannusten ja hyvän sisäilman mittareiden käyttöä julkisten hankintojen hankintakriteereinä. Nämä elinkaarivaikutuksiin keskittyvät mittarit sopivat hyvin vastuullisiin julkisiin hankintoihin ja tukevat kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita.

Hankkeessa käsiteltävät mittarit ovat osa Euroopan komission kestävän rakentamisen Level(s) viitekehystä. Tässä viitekehyksessä mitataan rakennuksen kestävyyttä kuuden eri päätavoitteen elinkaaren hiilijalanjäljen, resurssitehokkuuden, veden kulutuksen, terveellisen sisäilman, ilmastonmuutokseen sopeutumisen  ja elinkaarikustannusten kautta.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa koko kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuutta Level(s) mittaristosta ja elinkaariajattelun välttämättömyydestä hankintapäätösten taustalla. Suomessa hankkeen tavoite on saada julkiset tilaajat ottamaan käyttöön elinkaaren hiilijalanjälki rakentamiseen liittyvien hankintojen arviointikriteerinä sekä koota kokemuksia ja oppeja sen käytöstä. Tavoitteena on myös hyödyttää ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttatyötä.

Hankkeessa selvitetään Level(s):in elinkaarimittareiden soveltumista kunkin maan lainsäädäntöön ja kiinteistö- ja rakennusalan käytäntöihin sekä järjestetään koulutusta, miten elinkaarimittareita voidaan käyttää kestävän julkisen hankinnan tukena. Lisäksi hankkeessa selvitetään esimerkkitapausten avulla, mitä kokemuksia ja oppeja saadaan, kun  elinkaaren hiilijalanjälkeä, elinkaarikustannuksia ja hyvän sisäilman mittareita käytetään kriteereinä julkisissa hankinnoissa.

Hankkeen toteuttajina ovat kahdeksan eurooppalaista Green Building Councilia Espanjasta, Irlannista, Italiasta, Kroatiasta, Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja Suomesta. Hanketta rahoittaa Euroopan Komission LIFE-rahoitusinstrumentti ja se toteutetaan vuosina 2019 – 2022.

This project has received funding from LIFE Programme under the Grant Agreement number LIFE 18 GIE/ES/000911 Life for LLL(s)

Lisätietoja hankkeesta

LEVEL(S) - viitekehys

Mikä on Level(s)?

Level(s) on uusi vapaaehtoinen raportointikehys, jonka tarkoitus on kehittää rakennusten kestävyyttä; ympäristöystävällisyyttä, energiatehokkuutta ja terveellisyyttä. Level(s) tarjoaa yhteiseurooppalaisen lähestymistavan ja perustuu olemassa oleviin standardeihin. Level(s) on myös yhteensopiva olemassa olevien kaupallisten kiinteistösertifikaattien kanssa.

Level(s):n on kehittänyt Euroopan Komission yhteistyössä teollisuus edustajien kanssa. Kehitystyössä ovat olleet mukana muun muassa Skanska, Saint-Gobain, Sustainable Building Alliance sekä Green Building Counceleiden Eurooppa -verkosto

 

Level(s) pilotointi

Kahden vuoden kehittämistyön jälkeen Level(s) oli valmis testattavaksi syksyllä 2017. Yritykset, järjestöt ja julkisen tahon edustajat testasivat Level(s):n mittareita. Testausvaihe kesti kaksi vuotta ja Euroopan Komission antoi teknistä tukea testaukseen.

Suomessa ympäristöministeriö tuki testausta ja Suomi olikin kokoonsa nähden ahkerin testaaja. Kiitos siitä kuuluu aktiiviselle kiinteistö- ja rakennusalalle. 

Tutustu tästä Suomen raporttiin menetelmän testauksesta

 

 

Lisätietoja:
jessica.karhu@figbc.fi