Green Building Council Finland

Ajankohtaista nyt! Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous

Tiistaina 7.11.2017 järjestetty Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous –ajankohtaiseminaari veti Ympäristöministeriön Pankkisalin täyteen rakentamisen – ja maarakentamisen ammattilaisia. Aihe kiinnostaa alaa ja iltapäivä tarjosi erinomaisen katsauksen meneillään oleviin materiaali- ja kiertotaloutta kehittäviin hankkeisiin ja esimerkkeihin haastavaksi kuviteltujen materiaalien kierrättämisestä rakennustuoteteollisuudesta löytyy.  (Tilaisuuden esityksiin täältä)

Tilaisuuden ensimmäisessä osuudessa keskityttiin EU tason ja kansallisen tason toimenpiteisiin kiertotalouden edistämiseksi. Pekka Vuorinen RT:ltä ja Joonas Alaranta Krogerukselta perehdyttivät yleisöä kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöön ja niissä oleviin ristiriitoihin kiertotalouden näkökulmasta.  Haasteet on tunnistettu ja muun muassa EU:n kemikaalivirasto ECHA on harmonisoimassa lainsäädäntöä, jotta kierrätysmateriaalien markkinat voisivat paremmin kehittyä. Pekka Vuorinen myös kertoi kierrätysmateriaaleihin liittyvästä komission esiselvityksestä Secondary Construction Materials. Toinen EU tason ohjauskeino tulee olemaan uudet rakennusten elinkaarivaikutusten indikaattorit Level(s), joita tullaan pilotoimaan myös Suomessa ensi vuonna. Level(s) työhön pääsee osallistumaan jo joulukuussa työpajassa. Pekka Vuorinen totesi EU-tasolla tapahtuvan paljon, mutta  Sitran peräänkuuluttaman edelläkävijyyden vaativan kuitenkin sitä, että mennään asioissa kansallisesti eteenpäin.

Kansallinen tuki ja ohjaus kiertotaloudelle uudistuu

Ympäristöministeriön Sirje Stén kertoi valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistuksista. Suunnitelman tarkoitus on tukea kehitystä kierrätyksestä kiertotalouteen. Tavoitetila vuonna 2030 on laadukas jätehuolto osana kestävää kiertotaloutta. Rakentamisen jätteet ovat yksi suunnitelman neljästä fokuksesta. Rakentamisen jätteisiin liittyvät tavoitteet ovat muun muassa

  1. jätemäärän vähentäminen,
  2. talonrakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisasteen nostaminen 70%:iin,
  3. rakennus-, purku- ja maarakentamisen jätteiden hyödyntämisen lisääminen riskit halliten sekä
  4. rakennus- ja purkujätteiden tilastoinnin tarkkuuden ja oikeellisuuden parantaminen.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman eli VALTSUN päivitys on loppusuoralla ja julkaistanee viimeistään alkuvuodesta 2018. Taustamateriaaliin ja luonnoksiin voi tutustua ympäristöministeriön sivuilla.

Myös kansallinen MaRa -asetuksen uudistaminen on loppu suoralla. Tästä kertoi tilaisuudessa Else Peuranen, YM. EU:n jätedirektiivin lähtökohtana on, että jätteiden hyödyntäminen vaatii lupaa. Luvan varaisuudesta poiketaan tietyin ehdoin ja MaRa-asetuksen tarkoitus on mahdollistaa jätemateriaalien käyttö maa-rakentamisessa. Uudistuksen toivotaan parantavan näitä mahdollisuuksia etisestä.

Myös kansallinen purkukatselmusohje päivittyy. Päivitystyön toteuttaa Ytekki Oy ja siitä oli kertomassa Katja Lehtonen. Kaiken purkumateriaalin uusiokäytön ensimmäinen edellytys on, että siitä tiedetään, mitä materiaalia purettava tuote sisältää.

Materiaalitehokkuden edistämiseksi yrityksille tullaan tarjoamaan vapaaehtoisen sitoutumisen mallia vaihtoehtona perinteiselle sääntelylle. Henrik Österlund, Motivasta kertoi elinkeinoelämä ja valtiohallinto ovat parhaillaan yhteistyössä toimeenpanemassa materiaalitehokkuuden sitoumuksia. Sitoumukset sisältävät yhteisiä tavoitteita, mutta ovat toimialakohtaisia. Ensi sitoumukset tehdään toimialoittain, jonka jälkeen yritykset voivat sitoutua oman toimialansa tavoitteisiin. Rakennusalan toimialakohtaista sitoumus on neuvottelu vaiheessa. Työn etenemistä voi seurata Motivan sivuilta.

Harri Hakaste, YM, esitteli rakentamisen materiaalitehokkuus (RaMate) –ohjelman (linkki) tuloksena syntynyttä kahta verkkotyökalua Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankkia ja verkkopohjaista rakennusjäteilmoitusta. Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki sisältää tietoa perinteisistä erityisesti pientaloissa käytetyistä materiaaleista. Tietopankki sisältää kuvauksen materiaalista ja sen käyttötarkoituksista, haitallisuudesta purettuna ja kierrätettävyydestä. Verkkopohjaisen rakennusjäteilmoituksen toivotaan helpottavan rakennusjäteilmoitusten tekemistä ja täten myös aiheeseen liittyvää tilastointia.

Julkiset hankintojen kehittäminen on yksi EU kiertotaloustoimenpideohjelman suosituksista. Matti kuittinen (YM) kertoi, että ympäristöministeriö on pian julkaisemassa  Vihreän julkisen talonrakentamisen -oppaan, joka toivotaan tuovan tukea muun muassa kuntien rakennushankintoihin. Matti Kuittinen myös visio seuraavaa hanketta: Kansallista rakennusten materiaali-inventaariota, tietokantaa, jossa pääsisi myös tutustumaan rakennuksen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin.

Kiertotalouden taloudellisia ohjauskeinoja tutkitaan VTT, Motivan ja Syken hankkessa. Hankeessa käydään läpi erilaisia taloudellisten ohjauskeinojen vaikutuksia kiertotalouden eri tavoitteisiin ja laaditaan kokonaisesitys kiertotalouden vauhdittamiseksi. Työ valmistuu kesäkuussa 2018.

Hankkeet vievät alaa eteenpäin

Tämän hetken, ehkä kiertotaloutta kunnissa kehittävä hanke on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Circwaste –hanke. Hanketta oli esittelemässä Tuuli Myllymaa, Sykestä. Hanke toteuttaa valtakunnallisen uudistuneen jätesuunnitelman tavoitteita. Hankkessa kunna toimivat kiertotalouden kiihdyttämöinä, ja suureen kokonaisuuteen kuuluu 20 osahanketta ja 20 toteuttajaa. Esimerkkeinä rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä on Porin asuntomessuille kehitettävä kiertotalouden konseptitalo ja resurssitehokkaan sairaalan suunnittelu Keski-Suomeen. Ramboll puolestaan pilotoi erilaisten teollisuuden jäteaineiden hyödyntämistä maarakentamisessa.

Rakennusjätteiden kierrätys ja erityisesti purkujätteen kierrätystä kehitään monella saralla.

Joensuun alueen jätehuollosta vastaava Puhas Oy pureutuu Circwaste –hankkeessa jätteiden syntypaikkalajittelun kehittämiseen erilaisin menetelmin. Puhas Oy:n Matti Mikkela muistutti, että työmailla on vaikea kasvattaa työntekijöiden motivaatiota lajitella, mikäli materiaaleille ei ole kysyntää.

Ranta –hankkeessa on kehitetty kuntien ymmärrystä rakentamisen kiertotaloudesta. Hankkeessa on tutkittu erilaisia purkukohteita Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Vantaan kaupungissa. Esimerkkien kautta on lisätty ymmärrystä materiaalivirroista ja kehitetty kuntien purkutöiden hankintakriteeristöä. Hanketta esitteli Eeva Hämeenoja Syklistä.

Suomesta ei pelle pelottomia puutu

Rakennusmateriaaleista käytetyimmät, puu ja betoni, löytävät elinkaarensa päässä vielä nykytilastojen perusteella hankalasti jatkohyödyntäjän, vaikka hyviä kaupallisia ratkaisuja materiaalien hyödyntämiseen on olemassa.

TTY:ssä on tutkittu erilaisten rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Tutkimuksista on tehty julkaisu Re-use of structural elements (vuosi Linkki). Nyt tutkija Satu Huuhkalla on työn alla Puun uudelleenkäytön edellytykset –selvitys, joka julkaistaan tammikuussa 2018. Kolmasosa rakennusjätteestä on puuta. Selvityksessä käydään seikkaperäisesti läpi muun muassa puurakenteiden uudelleen käyttöpotentiaali, ympäristövaikutuksia asennukseen liittyviä seikkoja.

Yrityspuheenvuoroissa kuultiin innovatiivisia uusiotuotteita ja mitä säädöksiä, niiden kehittämisessä on pitänyt ottaa huomioon. Rudukselta Jani Pieksemä kertoi betonin ja tiilen kierrätyksestä. Rudus on kehittänyt kierrätyksen lopputuotteen Betoroc-murskeen, joka on CE-merkitty tuote ja joilta ominaisuuksiltaan luonnonkiveäkin parempi. Destacleanin esityksessä kuultiin miten puusta voi tehdä kiveä. Heidän tuotteensa puukivi on innovatiivinen kierrätysmateriaali, jossa tavanomaisen betonin kiviainesta korvataan ekologisella, puhtaalla kierrätyspuukuidulla. Puukiveä käytettään muun muassa ympäristörakentamisessa. Conerorin esityksessä kerrottiin puun ja muovin yhdistämisestä puumuovikomposiiteiksi sekä miten siinä voidaan käyttää kierrätysmateriaaleja.

Yksi asia toistui läpi esitysten: Kiertotalouden saavuttamiseksi tarvitaan vankkaa yhteistyötä alantoimijoiden kesken. Myös hankkeiden välinen koordinointi nähtiin äärimmäisen tärkeänä, jotta tieto leviää tehokkaasti eli ei kehitetä samoja asioita kahteen kertaan.

Lilli Linkola ja Jessica Karhu

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä