Green Building Council Finland

Ajankohtaista nyt! Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous

Tiistaina 7.11.2017 järjestetty Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous –ajankohtaiseminaari veti Ympäristöministeriön Pankkisalin täyteen rakentamisen – ja maarakentamisen ammattilaisia. Aihe kiinnostaa alaa ja iltapäivä tarjosi erinomaisen katsauksen meneillään oleviin materiaali- ja kiertotaloutta kehittäviin hankkeisiin ja esimerkkeihin haastavaksi kuviteltujen materiaalien kierrättämisestä rakennustuoteteollisuudesta löytyy.  (Tilaisuuden esityksiin täältä)

Tilaisuuden ensimmäisessä osuudessa keskityttiin EU tason ja kansallisen tason toimenpiteisiin kiertotalouden edistämiseksi. Pekka Vuorinen RT:ltä ja Joonas Alaranta Krogerukselta perehdyttivät yleisöä kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädäntöön ja niissä oleviin ristiriitoihin kiertotalouden näkökulmasta.  Haasteet on tunnistettu ja muun muassa EU:n kemikaalivirasto ECHA on harmonisoimassa lainsäädäntöä, jotta kierrätysmateriaalien markkinat voisivat paremmin kehittyä. Pekka Vuorinen myös kertoi kierrätysmateriaaleihin liittyvästä komission esiselvityksestä Secondary Construction Materials. Toinen EU tason ohjauskeino tulee olemaan uudet rakennusten elinkaarivaikutusten indikaattorit Level(s), joita tullaan pilotoimaan myös Suomessa ensi vuonna. Level(s) työhön pääsee osallistumaan jo joulukuussa työpajassa. Pekka Vuorinen totesi EU-tasolla tapahtuvan paljon, mutta  Sitran peräänkuuluttaman edelläkävijyyden vaativan kuitenkin sitä, että mennään asioissa kansallisesti eteenpäin.

Kansallinen tuki ja ohjaus kiertotaloudelle uudistuu

Ympäristöministeriön Sirje Stén kertoi valtakunnallisen jätesuunnitelman uudistuksista. Suunnitelman tarkoitus on tukea kehitystä kierrätyksestä kiertotalouteen. Tavoitetila vuonna 2030 on laadukas jätehuolto osana kestävää kiertotaloutta. Rakentamisen jätteet ovat yksi suunnitelman neljästä fokuksesta. Rakentamisen jätteisiin liittyvät tavoitteet ovat muun muassa

  1. jätemäärän vähentäminen,
  2. talonrakentamisen jätteiden materiaalina hyödyntämisasteen nostaminen 70%:iin,
  3. rakennus-, purku- ja maarakentamisen jätteiden hyödyntämisen lisääminen riskit halliten sekä
  4. rakennus- ja purkujätteiden tilastoinnin tarkkuuden ja oikeellisuuden parantaminen.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman eli VALTSUN päivitys on loppusuoralla ja julkaistanee viimeistään alkuvuodesta 2018. Taustamateriaaliin ja luonnoksiin voi tutustua ympäristöministeriön sivuilla.

Myös kansallinen MaRa -asetuksen uudistaminen on loppu suoralla. Tästä kertoi tilaisuudessa Else Peuranen, YM. EU:n jätedirektiivin lähtökohtana on, että jätteiden hyödyntäminen vaatii lupaa. Luvan varaisuudesta poiketaan tietyin ehdoin ja MaRa-asetuksen tarkoitus on mahdollistaa jätemateriaalien käyttö maa-rakentamisessa. Uudistuksen toivotaan parantavan näitä mahdollisuuksia etisestä.

Myös kansallinen purkukatselmusohje päivittyy. Päivitystyön toteuttaa Ytekki Oy ja siitä oli kertomassa Katja Lehtonen. Kaiken purkumateriaalin uusiokäytön ensimmäinen edellytys on, että siitä tiedetään, mitä materiaalia purettava tuote sisältää.

Materiaalitehokkuden edistämiseksi yrityksille tullaan tarjoamaan vapaaehtoisen sitoutumisen mallia vaihtoehtona perinteiselle sääntelylle. Henrik Österlund, Motivasta kertoi elinkeinoelämä ja valtiohallinto ovat parhaillaan yhteistyössä toimeenpanemassa materiaalitehokkuuden sitoumuksia. Sitoumukset sisältävät yhteisiä tavoitteita, mutta ovat toimialakohtaisia. Ensi sitoumukset tehdään toimialoittain, jonka jälkeen yritykset voivat sitoutua oman toimialansa tavoitteisiin. Rakennusalan toimialakohtaista sitoumus on neuvottelu vaiheessa. Työn etenemistä voi seurata Motivan sivuilta.

Harri Hakaste, YM, esitteli rakentamisen materiaalitehokkuus (RaMate) –ohjelman (linkki) tuloksena syntynyttä kahta verkkotyökalua Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankkia ja verkkopohjaista rakennusjäteilmoitusta. Vanhojen rakennusmateriaalien tietopankki sisältää tietoa perinteisistä erityisesti pientaloissa käytetyistä materiaaleista. Tietopankki sisältää kuvauksen materiaalista ja sen käyttötarkoituksista, haitallisuudesta purettuna ja kierrätettävyydestä. Verkkopohjaisen rakennusjäteilmoituksen toivotaan helpottavan rakennusjäteilmoitusten tekemistä ja täten myös aiheeseen liittyvää tilastointia.

Julkiset hankintojen kehittäminen on yksi EU kiertotaloustoimenpideohjelman suosituksista. Matti kuittinen (YM) kertoi, että ympäristöministeriö on pian julkaisemassa  Vihreän julkisen talonrakentamisen -oppaan, joka toivotaan tuovan tukea muun muassa kuntien rakennushankintoihin. Matti Kuittinen myös visio seuraavaa hanketta: Kansallista rakennusten materiaali-inventaariota, tietokantaa, jossa pääsisi myös tutustumaan rakennuksen yleisimpiin rakennusmateriaaleihin.

Kiertotalouden taloudellisia ohjauskeinoja tutkitaan VTT, Motivan ja Syken hankkessa. Hankeessa käydään läpi erilaisia taloudellisten ohjauskeinojen vaikutuksia kiertotalouden eri tavoitteisiin ja laaditaan kokonaisesitys kiertotalouden vauhdittamiseksi. Työ valmistuu kesäkuussa 2018.

Hankkeet vievät alaa eteenpäin

Tämän hetken, ehkä kiertotaloutta kunnissa kehittävä hanke on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima Circwaste –hanke. Hanketta oli esittelemässä Tuuli Myllymaa, Sykestä. Hanke toteuttaa valtakunnallisen uudistuneen jätesuunnitelman tavoitteita. Hankkessa kunna toimivat kiertotalouden kiihdyttämöinä, ja suureen kokonaisuuteen kuuluu 20 osahanketta ja 20 toteuttajaa. Esimerkkeinä rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä on Porin asuntomessuille kehitettävä kiertotalouden konseptitalo ja resurssitehokkaan sairaalan suunnittelu Keski-Suomeen. Ramboll puolestaan pilotoi erilaisten teollisuuden jäteaineiden hyödyntämistä maarakentamisessa.

Rakennusjätteiden kierrätys ja erityisesti purkujätteen kierrätystä kehitään monella saralla.

Joensuun alueen jätehuollosta vastaava Puhas Oy pureutuu Circwaste –hankkeessa jätteiden syntypaikkalajittelun kehittämiseen erilaisin menetelmin. Puhas Oy:n Matti Mikkela muistutti, että työmailla on vaikea kasvattaa työntekijöiden motivaatiota lajitella, mikäli materiaaleille ei ole kysyntää.

Ranta –hankkeessa on kehitetty kuntien ymmärrystä rakentamisen kiertotaloudesta. Hankkeessa on tutkittu erilaisia purkukohteita Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Vantaan kaupungissa. Esimerkkien kautta on lisätty ymmärrystä materiaalivirroista ja kehitetty kuntien purkutöiden hankintakriteeristöä. Hanketta esitteli Eeva Hämeenoja Syklistä.

Suomesta ei pelle pelottomia puutu

Rakennusmateriaaleista käytetyimmät, puu ja betoni, löytävät elinkaarensa päässä vielä nykytilastojen perusteella hankalasti jatkohyödyntäjän, vaikka hyviä kaupallisia ratkaisuja materiaalien hyödyntämiseen on olemassa.

TTY:ssä on tutkittu erilaisten rakennusosien ja materiaalien uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Tutkimuksista on tehty julkaisu Re-use of structural elements (vuosi Linkki). Nyt tutkija Satu Huuhkalla on työn alla Puun uudelleenkäytön edellytykset –selvitys, joka julkaistaan tammikuussa 2018. Kolmasosa rakennusjätteestä on puuta. Selvityksessä käydään seikkaperäisesti läpi muun muassa puurakenteiden uudelleen käyttöpotentiaali, ympäristövaikutuksia asennukseen liittyviä seikkoja.

Yrityspuheenvuoroissa kuultiin innovatiivisia uusiotuotteita ja mitä säädöksiä, niiden kehittämisessä on pitänyt ottaa huomioon. Rudukselta Jani Pieksemä kertoi betonin ja tiilen kierrätyksestä. Rudus on kehittänyt kierrätyksen lopputuotteen Betoroc-murskeen, joka on CE-merkitty tuote ja joilta ominaisuuksiltaan luonnonkiveäkin parempi. Destacleanin esityksessä kuultiin miten puusta voi tehdä kiveä. Heidän tuotteensa puukivi on innovatiivinen kierrätysmateriaali, jossa tavanomaisen betonin kiviainesta korvataan ekologisella, puhtaalla kierrätyspuukuidulla. Puukiveä käytettään muun muassa ympäristörakentamisessa. Conerorin esityksessä kerrottiin puun ja muovin yhdistämisestä puumuovikomposiiteiksi sekä miten siinä voidaan käyttää kierrätysmateriaaleja.

Yksi asia toistui läpi esitysten: Kiertotalouden saavuttamiseksi tarvitaan vankkaa yhteistyötä alantoimijoiden kesken. Myös hankkeiden välinen koordinointi nähtiin äärimmäisen tärkeänä, jotta tieto leviää tehokkaasti eli ei kehitetä samoja asioita kahteen kertaan.

Lilli Linkola ja Jessica Karhu

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.  

Save the date World Green Building Week 11.-15.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja