Green Building Council Finland

Esitys seuraavalle hallituskaudelle – kehitetään yhdyskuntiamme kestäviksi

Haluamme olla mukana kehittämässä yhdyskuntarakenteen ja aluesuunnittelun avulla Suomea yhä toimivammaksi, kilpailukykyisemmäksi ja viihtyisäksi meille kaikille.

Liitteenä olevat näkökohdat on laadittu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisista koostuvassa toimikunnassamme yksityisen ja julkisen sekä tutkimussektorin yhteistyönä. Niiden koonnista on vastannut Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, SAFAN puheenjohtaja Leena Rossi. Toivomme että ajatuksistamme on hyötyä uutta hallitusohjelmaa laadittaessa.


Green Building Council Finlandin yhdyskuntakehityksen esitykset seuraavalle hallituskaudelle 24.4.2015

KEHITETÄÄN YHDYSKUNTIAMME KESTÄVIKSI

Haluamme tuoda esiin seuraavia näkökohtia hallitusohjelman sisältöön ja toteutukseen.

VAHVISTETAAN KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ JA –KESKUKSIA

 • Rakentaminen suunnataan täydentämään ja tiivistämään nykyistä kaupunkirakennetta
 • Kaavoitus- ja lupaprosessia kehitetään ohjaamaan alueita ja hankkeita edullisempiin elinkaarikustannuksiin
 • Lainsäädäntöä kehitetään täydennysrakentamismyönteiseen suuntaan
 • Ohjataan kuntien maankäyttömaksuja kokonaistalouden ja alueiden uusiutumisen kannalta optimaalisiksi.

Suomen rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistämme on noin 40 prosenttia. Olemme myös sitoutuneet EU:n tavoitteisiin vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen takaamiseksi Suomessa pitää kehittää olemassa olevia yhdyskuntia energiatehokkaalla täydennysrakentamisella joukko- liikenneyhteyksien varrelle. Tiiviimpi ja eheämpi yhdyskuntarakenne parantaa tuottavuutta, työmarkkinoiden toimintaa, kilpailukykyä ja julkisen sektorin kustannustehokkuutta.i) Keskusten elinvoimaisuutta ja palvelukykyä tuetaan parhaiten ja taloudellisimmin olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä ja vanhaa tehokkaasti hyödyntämällä. Keinot vaihtelevat yh- dyskuntarakenteen eri osissa.

SUOSITAAN KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ

 • Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää tehdä kaupunkiseuduilla houkuttelevaksi liikkumisvaihtoehdoksi vero- tuksen ja muiden kannusteiden keinoin.
 • Liikenneinvestoinnissa priorisoidaan laajaa väestöä hyödyttäviä joukkoliikenneratkaisuja.
 • Liikenneinfrastruktuurin ylläpidossa on suosittava joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.
 • Kestävään liikkumiseen ohjaavia toimintamalleja ja palveluita on otettava laajemmin käyttöön (esim. valtion ja kaupunkiseutujen kuntien väliset MALPE –aiesopimukset).

Liikennepolitiikan lähtökohtana tulee olla tarpeisiin vastaava suunnittelu tiiviissä yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteensuosiminen on järkevää ympäristön mutta myös kansalaisten terveyden kannalta. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän terveydenhoidon menoja vuodessa 100–200 miljoonaa euroa.ii )

SUUNNITELLAAN ALUEISTA ENERGIATEHOKKAITA KOKONAISUUKSIA

 • Kannustetaan kuntia ottamaan aluehankkeiden energiakokonaisuuden (kulutus ja tuotanto) koordinointivastuu
 • Eri aluetasojen kaavoituksessa selvitetään ja määritellään alueiden kestävyys- ja energiatasot ja -ratkaisut
 • Edistetään hyvien aluekehityksen energiakäytäntöjen levittämistä (esim. ERA 17–ohjelman avulla).

Energiaratkaisut alkavat kulutuksen hillinnästä. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tulee yhä kannattavam- maksi teknologian kehityksen myötä. Pienimuotoinen hajautettu tuotanto toimii osana tulevaisuuden verkottunutta ja älykästä energiajärjestelmää. Asuinrakennusten energiaratkaisut toimivat tehokkaasti suurten voimalaitosten rinnalla. Suomi voi omalla osaamisellaan ja resursseillaan täyttää EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet. Tarvitaan tutkimusta, kokeiluja ja ohjausta, jotta saadaan paras mahdollinen tuotto tulevaisuuden energiaratkaisuista eri aluetasoil- le ja yksittäisille rakennuksille.


 

i) Laakso & Loikkanen, Talous ja yhteiskunta 3 | 2014

ii) Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:1

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Uusimmat artikkelit

Aiheet

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green