Green Building Council Finland

Esitys seuraavalle hallituskaudelle – kehitetään yhdyskuntiamme kestäviksi

Haluamme olla mukana kehittämässä yhdyskuntarakenteen ja aluesuunnittelun avulla Suomea yhä toimivammaksi, kilpailukykyisemmäksi ja viihtyisäksi meille kaikille.

Liitteenä olevat näkökohdat on laadittu yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisista koostuvassa toimikunnassamme yksityisen ja julkisen sekä tutkimussektorin yhteistyönä. Niiden koonnista on vastannut Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, SAFAN puheenjohtaja Leena Rossi. Toivomme että ajatuksistamme on hyötyä uutta hallitusohjelmaa laadittaessa.


Green Building Council Finlandin yhdyskuntakehityksen esitykset seuraavalle hallituskaudelle 24.4.2015

KEHITETÄÄN YHDYSKUNTIAMME KESTÄVIKSI

Haluamme tuoda esiin seuraavia näkökohtia hallitusohjelman sisältöön ja toteutukseen.

VAHVISTETAAN KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ JA –KESKUKSIA

 • Rakentaminen suunnataan täydentämään ja tiivistämään nykyistä kaupunkirakennetta
 • Kaavoitus- ja lupaprosessia kehitetään ohjaamaan alueita ja hankkeita edullisempiin elinkaarikustannuksiin
 • Lainsäädäntöä kehitetään täydennysrakentamismyönteiseen suuntaan
 • Ohjataan kuntien maankäyttömaksuja kokonaistalouden ja alueiden uusiutumisen kannalta optimaalisiksi.

Suomen rakennetun ympäristön osuus kasvihuonepäästöistämme on noin 40 prosenttia. Olemme myös sitoutuneet EU:n tavoitteisiin vähentää päästöjämme 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kestävän kehityksen takaamiseksi Suomessa pitää kehittää olemassa olevia yhdyskuntia energiatehokkaalla täydennysrakentamisella joukko- liikenneyhteyksien varrelle. Tiiviimpi ja eheämpi yhdyskuntarakenne parantaa tuottavuutta, työmarkkinoiden toimintaa, kilpailukykyä ja julkisen sektorin kustannustehokkuutta.i) Keskusten elinvoimaisuutta ja palvelukykyä tuetaan parhaiten ja taloudellisimmin olemassa olevaa rakennetta tiivistämällä ja vanhaa tehokkaasti hyödyntämällä. Keinot vaihtelevat yh- dyskuntarakenteen eri osissa.

SUOSITAAN KÄVELYÄ, PYÖRÄILYÄ JA JOUKKOLIIKENNETTÄ

 • Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne pitää tehdä kaupunkiseuduilla houkuttelevaksi liikkumisvaihtoehdoksi vero- tuksen ja muiden kannusteiden keinoin.
 • Liikenneinvestoinnissa priorisoidaan laajaa väestöä hyödyttäviä joukkoliikenneratkaisuja.
 • Liikenneinfrastruktuurin ylläpidossa on suosittava joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä.
 • Kestävään liikkumiseen ohjaavia toimintamalleja ja palveluita on otettava laajemmin käyttöön (esim. valtion ja kaupunkiseutujen kuntien väliset MALPE –aiesopimukset).

Liikennepolitiikan lähtökohtana tulee olla tarpeisiin vastaava suunnittelu tiiviissä yhteistyössä maankäytön suunnittelun kanssa. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteensuosiminen on järkevää ympäristön mutta myös kansalaisten terveyden kannalta. Riittämättömän liikunnan on arvioitu lisäävän terveydenhoidon menoja vuodessa 100–200 miljoonaa euroa.ii )

SUUNNITELLAAN ALUEISTA ENERGIATEHOKKAITA KOKONAISUUKSIA

 • Kannustetaan kuntia ottamaan aluehankkeiden energiakokonaisuuden (kulutus ja tuotanto) koordinointivastuu
 • Eri aluetasojen kaavoituksessa selvitetään ja määritellään alueiden kestävyys- ja energiatasot ja -ratkaisut
 • Edistetään hyvien aluekehityksen energiakäytäntöjen levittämistä (esim. ERA 17–ohjelman avulla).

Energiaratkaisut alkavat kulutuksen hillinnästä. Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen tulee yhä kannattavam- maksi teknologian kehityksen myötä. Pienimuotoinen hajautettu tuotanto toimii osana tulevaisuuden verkottunutta ja älykästä energiajärjestelmää. Asuinrakennusten energiaratkaisut toimivat tehokkaasti suurten voimalaitosten rinnalla. Suomi voi omalla osaamisellaan ja resursseillaan täyttää EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet. Tarvitaan tutkimusta, kokeiluja ja ohjausta, jotta saadaan paras mahdollinen tuotto tulevaisuuden energiaratkaisuista eri aluetasoil- le ja yksittäisille rakennuksille.


 

i) Laakso & Loikkanen, Talous ja yhteiskunta 3 | 2014

ii) Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. Sosiaali- ja terveysministeriö 2007:1

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Uusimmat artikkelit

Aiheet

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen