FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

FIGBC:n uuden strategian tavoitteena on toimialan kestävän kehityksen konkreettinen kirittäminen seuraavan kolmen vuoden aikana. Strategia määrittää, mihin rakennettua ympäristöä koskeviin tavoitteisiin FIGBC tähtää ja mihin asioihin tulevina vuosina keskitytään. Strategia pohjautuu jäsenistön kanssa käytyihin laajoihin keskusteluihin keväällä 2020 sekä toimialan kansainvälisiin ja kansallisiin trendeihin, toimintamalleihin ja visioihin.

Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035 ja tavoitteet vuodelle 2030

FIGBC:n uuden strategian taustalla on Suomen kestävyystavoitteiden, kiinteistö- ja rakennusalan tiekarttojen sekä WorldGBC:n strategian ja raporttien pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035. Vision mukaan rakennetun ympäristön ilmastopäästöt ovat vuonna 2035 vähentyneet 80 % vuoden 2020 tasosta ja kiertotalous on keskeinen osa normaalia rakentamista ja kiinteistönhoitoa.

Jotta kestävyysvisio voisi toteutua, on FIGBC asettanut vuodelle 2030 kolme tärkeää välitavoitetta. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteena on, että

 • kiinteistöjen energiankäyttö on hiilineutraalia
 • tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta
 • rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategisilla kehitysprojekteilla tavoitellaan toimialan merkittävää muutosta

Vuoden 2030 välitavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan terävöittämiseksi FIGBC on määritellyt kolme strategista kehitysprojektia vuosille 2021–2023. Kolmevuotisten projektien teemat edistävät tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta. Strategisissa kehitysprojekteissa korostuvat hiilineutraalius ja kiertotalous.

 1. Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Hiilineutraali energiankäyttö 2030 -tavoite vaatii toteutuakseen määrätietoisia ja laajamittaisia toimia lähivuosina koko kiinteistö- ja rakennusalalla (kira). Riittävän monen edelläkävijän tulee sitoutua tavoitteeseen markkinamuutoksen aikaansaamiseksi.
 • Teemme yhdessä kiinteistö– rakennus- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman. Kira-alan monet järjestöt ja yritykset ovat luoneet tiekarttoja ja asettaneet tavoitteita kestävyyden edistämiseksi tulevina vuosina. Nyt tärkeää on näiden yhteensovittaminen sekä konkreettisista toimenpiteistä rooleista sopiminen.
 • Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous. Tarvitsemme Suomeen paljon hyviä ja kannustavia esimerkkejä uusista toimintatavoista ja riittävästä kunnianhimon tasosta. Hyvät laajalle levinneet esimerkit ja käytännöt kehittävät koko alaa ja luovat kysyntää markkinoille.

Strategiset kehitysprojektit ovat sellaisia, että juuri FIGBC:llä on hyvät edellytykset keskittyä niiden edistämiseen. Strategisissa kehitysprojekteissa onnistuminen vaatiikin laajaa toimeen tarttumisen tahtoa kaikilta FIGBC:n jäseniltä ja sidosryhmiltä.

FIGBC:n toiminta ei rajoitu vain näiden projektien edistämiseen. Yhdistys työskentelee määrätietoisesti myös osaamisen kehittämisen ja ympäristöluokitusten eteen. Tavoitteena on, että kaikissa alan asiantuntijaorganisaatioissa on hyvät valmiudet huomioida hiilijalanjälki alue-, infra- ja talonrakennushankkeissa. Niin ikään tavoitteena on, että ympäristöluokitukset kehittyvät ja toimivat työkaluina toimialan ja kiinteistöjen kestävän kehityksen johtamisessa.

Kestävyyden kärkeen yhdessä – arvoina vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus

FIGBC:n toiminnassa on alusta asti keskeistä ollut se, että kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutosta edistetään laajalla rajat ylittävällä yhteistyöllä ja positiivisuuden kautta. Yhteistä tahtoa ja toiminnan lähtökohtia kirkastamaan yhdistys on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt strategiaansa myös arvot, jotka ovat vaikuttavuus, innostavuus ja avoimuus.

Vaikuttavuus tähtää konkreettisten tulosten saavuttamiseen. Innostavuudella kannustetaan alaa ketterästi kohti yhteisiä tavoitteita, hyviä esimerkkejä ja aktiivista johtajuutta hyödyntäen. Avoimuus sisältää ajatuksen tiedon aktiivisesta jakamisesta ja osallistavasta yhteistyöstä. Kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen tuetaan puolueettomasti ja tasapuolisesti.

Strategiset kehitysprojektit starttaavat 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma laaditaan strategian päälinjojen perusteella syksyn aikana. FIGBC:n syyskokous käsittelee strategian yksityiskohdat sekä ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion marraskuun lopussa. Strategisten kehitysprojektien toteuttaminen suunnitellaan siten, että niiden toteutus voi alkaa vuoden 2021 alusta.

Lisätiedot:

Mikko Nousiainen, Toimitusjohtaja, etunimi.sukunimi@figbc.fi, 040 525 8440

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. FIGBC on yksi maailmanlaajuisen World Green Building Council -verkoston noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. FIGBC:n jäseninä on yli 170 Suomessa kiinteistö- ja rakennusalalla toimivaa yritystä ja yhteisöä. www.figbc.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM 2: KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ILMASTOKESTÄVYYDEN TASO

25.3.2021

#BuildingLife Leaders’ Forumin toisen tilaisuuden teemana on kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytila ja toimien riittävyys. Esittelemme Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi tuleville vuosikymmenille sekä #BuildingLife-hankkeen nykytilakatsauksen kiinteistö- ja rakennusalan kehityksestä.

LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi

24.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt LeaseGreenin jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

Opiskelijaetu: tilaa jäsenkirjeemme ja osallistu koulutuksiin maksutta

22.2.2021

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tilata jäsenkirjeemme ja osallistua koulutuksiin maksutta.

Hiilineutraalius on päivän sana myös sisustamisessa!

17.2.2021

LOIKKA-blogi | Green Building Council Finland -yhteistyön yksi vahvuus löytyy sen laaja-alaisuudesta. Huomio kohdistuu rakentamiseen ja kiinteistöihin kokonaisuutena – myös sisustamisen ratkaisuihin, joiden saralla hiilineutraalius tekee tällä hetkellä vahvasti tuloaan.

Olemme yli 200 organisaation yhteistyöverkosto

17.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus hyväksyi uudet jäsenhakemukset 16.2.2021. Verkostossamme on nyt yli 200 organisaatiota. Toimikunnissamme on yli 400 aktiivista, kestävästi rakennetun ympäristön ammattilaista. Yhdessä olemme Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin

#BuildingLife Expert Fora 1

2.3.2021

Tapahtumissa kerätään tietoa KIRA-alan hiilineutraaliustoimenpideohjelman kokoamista varten. Tulosten avulla valmistellaan KIRA-alan ilmastokestävyyden nykytilakatsaus julkaistavaksi ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa. Tuloksien avulla laadittu muutosta ohjaava toimenpideohjelma julkaistaan syksyllä World Green Building Weekillä.

NREP Green Building Council Finlandin jäseneksi

10.2.2021

NREP:n Liittyminen Green Building Council Finlandin toimintaan on osa NREP:n tavoitetta olla edelläkävijä rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

#BuildingLife -hankkeen Leaders’ Forumissa polkaistiin vähähiilisyyden toimintaohjelma käyntiin

8.2.2021
BuildingLife -hankkeen Leaders’ Forum starttasi 4.2.2021. Hankkeen Euroopan tason tavoite on laatia tiekartta EU:n lainsäädännölle kohti rakennusten koko elinkaaren päästöjen huomioimista ja tuomaan konkreettisia ratkaisuja rakennetun ympäristön päästöjen vähentämiseksi COP26-

Kiertotalouskaupungin kehittämisessä maankäytön suunnittelu on avainasemassa

3.2.2021

LOIKKA-blogi | Kuntien kiertotalouslähtöinen maankäytön suunnittelu ja aluekehitys jouduttavat siirtymää kiertotalouteen. Lisäksi ne tukevat kiertotalouteen nojaavan liiketoiminnan syntyä ja kasvua.

Palaute vuodelta 2020: FIGBC:lle arvosana 8,7

28.1.2021
Green Building Council Finland toteutti jäsentyytyväisyyskyselyn vuoden 2020 lopulla ja palautetta on myös kerätty jatkuvasti vuoden aikana. Saamiemme vastausten perusteella arvioimme toimintaamme jatkuvan parantamisen hengessä – toimintamme ja strategiamme ytimessä

Hyviä kokemuksia päästöttömien työmaiden infrahankkeista

27.1.2021

LOIKKA-blogi | Syksyllä 2020 julkaistiin vapaaehtoinen Päästötön työmaa green deal -sopimus, jonka tavoitteena on siirtyä asteittain fossiilivapaisiin infra- ja talorakennustyömaihin. Uusia toimintatapoja sekä hankintakriteereitä on jo sovellettu Helsingissä ja Espoossa.

Miisa Tähkänen ja Anne Valkama aloittavat Green Building Council Finlandilla

22.1.2021
Miisa Tähkänen aloittaa johtavana asiantuntijana 1.2.2021 ja Anne Valkama Green Building Council Finlandin viestintäpäällikkönä 25.1.2021. ”Rakennetun ympäristön suhtautuminen ilmastonmuutokseen tuottaa monia haasteita. Sektorin energiankulutus on 40 % ja C02-päästöt noin

Liity CEEQUAL asiantuntijaryhmään edistämään menetelmän käyttöä Suomessa!

20.1.2021

CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa. Tule mukaan uuteen asiantuntijaryhmään verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaistukea kestävän kehityksen menetelmän soveltamisesta infra-alalla!

Green Building Council Finlandin jäsenenä liityt alan edelläkävijöihin

20.1.2021

Onko sinun organisaatiosi 200. jäsenemme? Täytä jäsenhakemus jo tänään! Green Building Council Finlandin jäsenyys on vahva viesti sitoutumisesta rakennetun ympäristön toimintakäytäntöjen kehittämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Geopolymeeribetonin comeback – Lohjan Pyörteessä vietiin kiertotalous käytäntöön poikkitieteellisellä yhteistyöllä ja rohkeudella

18.1.2021

LOIKKA-blogi | Erilaiset geopolymeerit ja vaihtoehtoisia sideaineita hyödyntävät betonit tekevät voimakkaasti paluuta rakennusmateriaaleiksi alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta. Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuvalle Pyörre-talolle valettiin aurinkoisena syyskuun maanantaina, 28.9.2020, geopolymeeribetonista autotallin lattia.

A-Insinöörit ja Realia ovat Green Building Council Finlandin kumppanijäsenet vuonna 2021

15.1.2021
A-Insinöörit ja Realia toimivat Green Building Council Finlandin kumppanijäseninä vuonna 2021. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Kuluvat vuodet

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021
Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit vaikuttavasta toiminnasta,

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

FIGBC:n kevätkokous 2021

25.3.2021
Hyvä jäsen, Kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) kevätkokoukseen ja sen jälkeiseen #BuildingLife Leaders’ Forumiin. Kokous järjestetään Microsoft TEAMS -etäyhteydellä ja FIGBC:n toimistolla: katso tarkemmin kokouskutsusta. Jos

#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

12.1.2021
Joukko merkittäviä suomalaisia yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-lähettiläiksi näyttämään omalla esimerkillään, miten rakennettua ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

WorldGBC:n vuosikertomus 2020 julkaistu: verkoston työ tarpeellisempaa kuin koskaan ennen

7.1.2021

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Fira Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen. Fira on rakennusalan rohkea uudistaja, joka luo kestävää rakennettua ympäristöä ihmisiä kuunnellen.

Kuljetusrinki Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Kuljetusrinki Oy:n jäsenekseen. Kuljetusrinki Oy on 30-vuotias perheyritys, joka tuottaa ympäristönhuoltopalveluita meille ja tuleville sukupolville. Tärkeimpinä arvoina toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöasiat.

  Scroll Up

  Ilmoita alan tapahtuma

  Bitnami