Green Building Council Finland

Olemme Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto. Tuomme yhdessä hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

Toiminta

Kokoamme kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustamme jäseniämme aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

Keskeisimpiä tehtäviämme ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Tietoa päätösten tueksi

Edistämme kestävään rakennettuun ympäristöön liittyvien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuotamme puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioidemme päätösten pohjaksi. Tarjoamme jäsenillemme kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa.

Tuomme myös kansallisen näkökulman kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEED:n, BREEAM:n ja WELL:n, soveltamiseen. Pitkällä tähtäimellä vähähiilisyyden ja kiertotalouden huomioiminen on eduksi suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille.

Vaikuttavaa vuoropuhelua ja yhteistyötä

Kuulumme maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon, joka koostuu noin 70 kansallisesta Green Building Councilista. Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on kattojärjestön tavoin edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä.

Suomessa toimimme yhteistyössä jäsenorganisaatioiden, ympäristöministeriön sekä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää kehitystä edistävien tahojen kanssa. 

Jäseniksemme voivat liittyä kaikki kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot, kuten kiinteistönomistajat, rakennuttajat, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat sekä teolliset yritykset.

Mitä FIGBC tekee?

 • Viestii tiedotteiden, kotisivujen, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä ja ajankohtaisesta kehityksestä
 • Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden aktiviteettien avulla toimintatapoja, työkaluja ja tunnuslukuja
 • Varmistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ympäristötehokkuuden arvioinnin työkalujen kattavan käytön Suomessa
 • Synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla
 • Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia jäseniään kansainvälisesti

Strategia 2021-2023

FIGBC:n strategia sisältää seuraavat kokonaisuudet

 • Arvot
 • Rakennetun ympäristön kestävyysvisio 2035
 • Tavoitteet 2030
 • Strategiset kehitysprojektit 2021-2023
 • Toiminnan muut teemat ja tavoitteet

Toimintaamme ohjaavat

Missio: Kestävyyden kärkeen yhdessä!

Visio: Vuonna 2035 Suomen rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Strategia 2018-2020

Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän. Strategian painopisteet vuosina 2018-2020 ovat:

Hiilineutraalisuus

FIGBC aktivoi ja kokoaa KIRA-arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet.

 • Vähähiilisen rakennetun ympäristön merkitys on tiedostettu ja edelläkävijät ovat laatineet suunnitelmia tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiertotalous

FIGBC konkretisoi, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä (voi) tarkoittaa ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

 • KIRA-alan toimijat ovat tiedostaneet kiertotalouden mahdollisuudet ja ovat ”uteliaita” kehittämään uusia konkreettisia toimintatapoja. Esimerkillisiä hankkeita ja ideoita toteutettu/työnalla.

Kestävämpi elämä

Edistämme siirtymistä kestävään (urbaaniin) elämään, siten että ihminen on kestävyyden keskiössä ja että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

 • Energiatehokkuus painottuu keskusteluissa. Ajoittain ihmisen/käyttäjän muistaminen jää teknisen lähestymistavan jalkoihin.
 

Strategian toteutumiseksi vuosina 2018–2020 nojaamme edelleen vahvaan perustoimintaan, toimintavalmiuksien nostoon sekä kyvykkyyksien kehittämiseen ja tukemiseen. 

Missio: Kestävyyden kärkeen yhdessä!

Organisaatio

 • Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset
 • Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden
 • Käsittää 6-12- henkeä kattaen koko toimialan.
 • Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä 3 vuodeksi kerrallaan.
 • Hallitus vastaa yhdistyksen strategiasta ja taloudesta ja hyväksyy sekä erottaa jäsenet.
 • Hallituksen pj, vara pj, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän nimeämät edustajat, toimikuntien pj:t, toimitusjohtaja
 • Operatiivinen johtaminen ja toimikuntien työn koordinointi toimitusjohtajan tukena
 • Asiantuntijaelin, joka edistää ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa
 • Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden puheenjohtajat
 • Muodostaa yhdistyksen kannanotot, jotka hallitus hyväksyy
 • Valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat
 • Puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä
 • Keskustelee yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä
 • Valitsee keskuudestaan pj:n ja varapj:n, kokoontuu vähintään kerran vuodessa
 • Neuvottelukuntaa ei ole perustettu
 • Yhdistyksen toimitusjohtaja ja muu tarvittava henkilöstö
 • Katso henkilökunnan yhteystiedot täältä.

GBC Suomi ry:n hallitus

Hallitus käsittää 6-12- henkeä kattaen koko toimialan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä 3 vuodeksi kerrallaan. Hallitus vastaa yhdistyksen strategiasta ja taloudesta ja hyväksyy sekä erottaa jäsenet.

Hallituksen kokoonpano 2021

Petri Suutarinen, Toimitusjohtaja, Finreim Oy (puheenjohtaja)
Anne Kaiser, Vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy (varapuheenjohtaja)

Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Matti Kuronen, Yksikönjohtaja, Bonava
Mikko Heikkinen, Toimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
Katriina Penttinen, Regional Development Manager, Citycon
Silja Nopanen, Senior Advisor & Team Leader, Newsec
Kari Hiltunen, Osastopäällikkö, Ramboll
Pasi Suutari, kiinteistöjohtaja, SOK
Kaisa-Reeta Koskinen, projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helsingin kaupunki
Anna Tiri, Suomen ja Baltian modernisoinnin liiketoimintajohtaja, KONE

 

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen vuosikokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotuksekseen.

Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Vaalitoimikunnan jäsenet

Antti Kerppola, Ylva, vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Pekka Metsi, Granlund
Kari Kokkonen, Technopolis Oyj
Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
Heidi Launo, Evli-Rahastoyhtiö Oy

Lahjoitukset ja testamentit

Haluatko tukea kestävän rakennetun ympäristön kehitystä Suomessa? Ohjaa omaisuuttasi Green Building Council Finlandille. Halutessasi voit päättää miten omaisuuttasi käytetään.

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee ympäristöystävällisen rakentamisen kehitystä Suomessa.

Lisätietoja: Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, puh. 040 525 8440, mikko.nousiainen@figbc.fi 

Ratkaisun vuosi 2020

Elämme ratkaisun vuotta

Ilmassa on lukemattomia aloitteita, tiukkoja tavoitteita ja kunnianhimoisia sitoumuksia, jotka voivat tehdä kiinteistö- ja rakennusalasta globaalien kestävyyskysymysten ratkaisijan. Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat muutoksen etujoukoissa.

Kuluvat vuodet ovat ratkaisun vuosia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja toiminnan uudistamisessa. Nykyiset hiilipäästöt aiheuttavat ilmaston 1,5 asteen lämpenemisen jo ennen vuotta 2030 ja 2,0 asteen lämpenemisen vuoteen 2035 mennessä. Maailman hiilibudjettia on jäljellä enää muutamiksi vuosiksi, jos haluamme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.Rakennusten osuus päästöistä on noin kolmannes niin Suomessa kuin globaalistikin.

Meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus – jopa velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

On aika siirtyä sanoista tekohin!

Tartutaan yhdessä juhlavuoden teemaan

Suomen Green Building Council täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Yhdistyksen toiminnan käynnisti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi. Nyt yhteisellä asialla on jo 160 jäsenorganisaatiota. 

Pyydämmekin teitä tarttumaan kanssamme juhlavuoden teemaan asettamalla kunnianhimoisia tavoitteita ja kertomalla rohkeasti innovatiivisista ratkaisuistanne.

FIGBC 10 vuotta

Olemme Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto.

Tuomme hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa. 

Yhdessä voimme tehdä rakennuksista osan ilmastonmuutoksen ratkaisua! 

Ole osa ratkaisun vuotta - vinkkejä vuoteen!

Aseta selkeät, asteittain kiristyvät tavoitteet omien rakennushankkeiden materiaalien hiilijalanjäljelle. Kommunikoimalla tavoitteet hyvissä ajoin etukäteen, lähetämme vahvan signaalin koko rakennusalalle uusien toimintatapojen kysynnästä. Päästöjä tulisi pienentää nykytilasta vähintään:

 • -20 % vuoteen 2025 mennessä
 • -40 % vuoteen 2030 mennessä

Vaadi hankkeissa tehtäväksi kattava hiilijalanjäljen laskenta. 

 • Selvitä omien hankkeidesi ympäristövaikutukset ja tunnista mistä suurimmat päästöt syntyvät
 • Etsi aktiivisesti parempia ratkaisumalleja päästöjen pienentämiseen
 • Kasvata organisaatiosi osaamista

Kerro avoimesti hankkeidesi hiilijalanjälki ja parhaat uudet ratkaisut.

Aseta tavoitteeksi hiilineutraali rakennusten energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä ja tule mukaan Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen.

Kirjoita puheenvuoro hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta tai muusta kestävän rakennetun ympäristön ajankohtaisesta aiheesta LOIKKA-blogiimme.

Juhli kanssamme World Green Building Weekillä 21.–27.9.2020, kun tuomme esiin jäsentemme ratkaisuja sekä juhlistamme FIGBC:n10-vuotista taivalta. Ohjelma tarkentuu alkukesästä – pysy kuulolla!

Toiminta-aineistot

Tälle sivulle on koottu GBC Suomi ry:n keskeisiä ja viimeisimpiä aineistoja. Sivuja päivitetään jatkuvasti. Lisätietoja näistä ja muistakin aineistosta saat FIGBC:n henkilökunnalta.

Yhdistyksen virallisia vuosikokousaineistoja on tallennettu myös jäsenten käytössä oleville sivuille, joiden tarkastelu vaatii erikseen ilmoitetun salasanan.

Säännöt


Henkilötietojen käsittely Green Building Council Finlandin toiminnassa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”) tuli voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Green Building Council Finlandin on sitoutunut asetuksen noudattamiseen ja kehitämme toimintaamme tältäkin osin mahdollisimman läpinäkyväksi ja selkeäksi.

Olemme laatineet informointiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit tutustua käytäntöihimme alla olevan linkin kautta.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä tietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Ensisijainen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä on Mikko Nousiainen (etu.sukunimi@figbc.fi).

FIGBC:n kokousohje kilpailullisten tekijöiden näkökulmasta

Haluamme varmistaa, että FIGBC:n toiminnassa ei keskustella sellaisista organisaatioiden (liike-)toimintaan liittyvistä asioista, joista ei kilpailuoikeudellisesti tule keskustella samalla toimialalla toimivien tai jopa keskenään kilpailevien yritysten kesken.

FIGBC:n tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan kannalta yhteistyö ja avoin vuoropuhelu ovat toiminnan keskiössä, sillä näkemyksemme mukaan kestävän kehityksen edistäminen vaatii yleistä ja laaja-alaista ajatustenvaihtoa. Kaiken toimintamme lähtökohta on vastuullisuus – niin omassa toiminnassamme kuinmyös esimerkiksi vastuullisten toimintakäytäntöjen edistäminen toimialallamme. Tämä ohje on hyväksytty FIGBC:n hallituksessa 25.3.2021.

World Green Building Council

FIGBC kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Tällä hetkellä verkosto koostuu 70:stä kansallisesta Green Building Councilista, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Katso listaus Green Building Councileista täältä.

WorldGBC:n on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä seuraavat tavoitteet:

 • Rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen
 • Vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjä 84 gigatonnilla
 • Varmistaa, että kaikki rakennukset ovat nollapäästöisiä

Lue lisää WorldGBC:n missiosta täältä.

Katso WorldGBC:n esittelyvideo YouTubesta.

WorldGBC:n projekteja:

Advancing Net Zero on maailmanlaajuinen projekti, joka tavoite on edistää ja tukea sitä, että vuoteen 2050 mennessä rakennukset ovat hiilivapaita. Net Zero Carbon Buildings Commitment haastaa yritykset, kaupungit, ja alueet saavuttamaan toiminnassaan täyden hiilidioksidipäästöttömyyden vuoteen 2030 mennessä ja tukemaan sitä, että kaikki rakennukset toimivat päästöttömästi vuoteen 2050 mennessä. Nollapäästötaso saavutetaan parantamalla energiatehokkuutta ja suosimalla uusiutuvaa energiantuotantoa.

Sitoumuksen kunnanhimoisilla ja ehdottomilla tavoitteilla pyritään maksimoimaan mahdollisuudet rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen celsiusasteeseen (ja mieluiten alle 1,5 celsiusasteeseen) vähentämällä huomattavasti rakennusten aiheuttamia päästöjä.

Sitoumus tarjoaa raamit kehittää globaalisti kunnianhimoisia mutta paikallisesti merkityksellisiä, joustavia ja yleisesti elinkelpoisia ratkaisuja sekä vähentääkseen energian kysyntää että saavuttaakseen täyden hiilidioksidipäästöttömyyden.

Better Places for People on maailmanlaajuinen projekti, jonka tavoite on tukea GBC:itä ja niiden jäseniä lisäämään ns. vihreiden rakennusten kysyntää ja tarjontaa. Vihreät rakennukset ovat rakennuksia, jotka tukevat niitä käyttävien ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.

Building Efficiency Accelerator (BEA) on yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, joka vauhdittaa rakennusten tehokkuuskäytänteiden kehitystä ja toteutusta ympäri maailmaa. Sitä johtaa World Resources Institute tukeakseen YK:n Sustainable Energy for All -aloitetta (SE4ALL).

The 10YFP Sustainable Buildings and Construction Programme on YK:n ohjelma, jonka tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä kestävistä rakennuksista asianomaisten sidosryhmien keskuudessa ja tunnistaa tarvittavat tiedot, resurssit ja kannustimet rakentaa, ylläpitää ja käyttää niitä. Tällä hetkellä ohjelmaa johtaa Suomen ympäristöministeriö ja Suomen Green Building Council.

WorldGBC on SBC:n kumppani.

World Green Building Council -verkosto on jaettu viiteen alueelliseen verkostoon

Africa-verkosto kattaa lähes kaikki Afrikan alueella sijaitsevat Green Building Councilit. Pohjois-Afrikan Green Building Councilit kuuluvat MENA-verkostoon.

Americas-verkosto kattaa Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan Green Building Councilit.

Asia Pacific-verkosto kattaa Aasian ja Tyynenmeren alueen Green Building Councilit.

Europe-verkosto kattaa Euroopan alueen Green Building Councilit.

MENA-verkoston nimi on lyhenne sanoista Middle East and North Africa. Se kattaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Green Building Councilit.

GBC Finland kuuluu World Green Building Councilin Eurooppa-verkostoon, jota kutsutaan myös ERN:ksi (Europe Regional Network). ERN:n toteuttamia projekteja ovat muun muassa Build Upon ja EeMAP (The Energy Efficiency Mortgage Action Plan). Lue EeMAPista suomeksi sivultamme.

WorldGBC:n taustaa

Vuonna 1993 perustettiin ensimmäinen Green Building Council USGBC eli Yhdysvaltain Green Building Council. Sen muodostivat Rick Fedrizzi, David Gottfried ja Mike Italiano, joiden tehtävänä oli edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä rakennusalalla. USGBC toi ensimmäistä kertaa yhteen koko teollisuuden arvoketjun edistämään vihreää rakentamista. Muut alan vihreät johtajat ympäri maailmaa seurasivat USGBC:n vaikuttavuutta ja totesivat tarvitsevansa omassa maassaan samanlaisen liikkeen.

Vihreän rakentamisen liike alkoi herättää yhä enemmän kiinnostusta, ja yksilöt eri puolilta maailmaa saivat tukea USGBC:ltä. Kasvavan maailmanlaajuisen kiinnostuksen myötä David Gottfried johti Yhdistyneiden Kansakuntien GBC:n perustamista. Sen tehtävänä oli tukea Green Building Councilien kehitystä eri puolilla maailmaa sekä yhdistää ne antamalla niille yhteisen äänen ja tarkoituksen.