Green Building Council Finland

Toiminta

Yhdistys kokoaa kestävän kehityksen osaamista Suomessa ja edustaa jäseniään aihepiiriin liittyvissä asioissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. GBC Finlandin toiminta ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. GBC Finlandin keskeisimpiä tehtäviä ovat rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa, tiedon ja osaamisen välittäminen sekä vuoropuhelun aktivointi.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa.

Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Tietoa ja yhdessä kehittämistä

GBC Finlandin tavoitteena on tuoda kestävän kehityksen näkökulma luonnolliseksi osaksi kaikkea kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa. Energia- ja ympäristötehokkuuden huomioiminen on pitkällä tähtäimellä eduksi suomalaisille rakennetun ympäristön omistajille, sijoittajille, käyttäjille, rakentajille ja suunnittelijoille.

GBC Finland edistää uusien, innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämistä ja tuottaa puolueetonta tietoa jäsenorganisaatioiden päätösten pohjaksi. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta, tietopalvelua ja kehitystoimintaa. GBC Finland tuo myös kansallisen näkökulman kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmien, kuten LEEDin ja BREEAMin, soveltamiseen.

Puolueetonta yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi

GBC Finlandin jäseniksi voivat liittyä ammattimaisesti toimivat kiinteistöjen omistajat, rakennuttajat, kiinteistöjen käyttäjät, kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen tuottajat, suunnittelijat, rakentajat sekä kaupalliset ja teolliset yritykset.

Yhdistystä johtaa yhdeksänhenkinen hallitus.

GBC Finland haluaa toimia yhteistyössä muiden kiinteistö- ja rakentamisalan kestävää kehitystä edistävien tahojen kanssa. Kansalliset Green Building Councilit ovat voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden tavoitteena on edistää kestävän kehityksen mukaisia kiinteistö- ja rakentamisalan käytäntöjä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Viestii tiedotteiden, kotisivujen, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä ja ajankohtaisesta kehityksestä
 • Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden aktiviteettien avulla toimintatapoja, työkaluja ja tunnuslukuja
 • Varmistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ympäristötehokkuuden arvioinnin työkalujen kattavan käytön Suomessa
 • Synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla
 • Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia jäseniään kansainvälisesti

Strategia

Tavoitteemme on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen
ja mahdollistaa ihmisille kestävän ja laadukkaan elämän.

Strategian painopisteet vuosina 2018-2020 ovat:

Hiilineutraalisuus

GBC Finland aktivoi ja kokoaa KIRA-arvoketjun asettamaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet.

 • Vähähiilisen rakennetun ympäristön merkitys on tiedostettu ja edelläkävijät ovat laatineet suunnitelmia tavoitteen saavuttamiseksi.

Kiertotalous

GBC Finland konkretisoi, mitä kiertotalous rakennetussa ympäristössä (voi) tarkoittaa ja aktivoi alan toimijat kehittämään ja tarjoamaan uusia kiertotalouteen perustuvia tuotteita ja palveluita.

 • KIRA-alan toimijat ovat tiedostaneet kiertotalouden mahdollisuudet ja ovat ”uteliaita” kehittämään uusia konkreettisia toimintatapoja. Esimerkillisiä hankkeita ja ideoita toteutettu/työnalla.

Kestävämpi elämä

Edistämme siirtymistä kestävään (urbaaniin) elämään, siten että ihminen on kestävyyden keskiössä ja että rakennettu ympäristö mahdollistaa kestävän elämäntavan.

 • Energiatehokkuus painottuu keskusteluissa. Ajoittain ihmisen/käyttäjän muistaminen jää teknisen lähestymistavan jalkoihin.

Strategian toteutumiseksi vuosina 2018–2020 nojaamme edelleen vahvaan perustoimintaan, toimintavalmiuksien nostoon sekä kyvykkyyksien kehittämiseen ja tukemiseen. 

Missio: Kestävyyden kärkeen yhdessä!

Organisaatio

Vuosikokous

 • Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset
 • Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin, vahvistaa tilinpäätöksen, myöntää vastuuvapauden

Hallitus

 • 6–12 henkeä kattaen koko toimialan, 3 vuodeksi kerrallaan, vuosittain puolet uusia
 • Vastaa strategiasta ja taloudesta
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet

Hallituksen työvaliokunta

 • Hallituksen pj, vara pj, muut tarvittavat hallituksen jäsenet tai heidän nimeämät edustajat, toimikuntien pj:t, toimitusjohtaja
 • Operatiivinen johtaminen ja toimikuntien työn koordinointi toimitusjohtajan tukena

Toimikunnat

 • Asiantuntijaelin, joka edistää ja kehittää oman vastuualueensa toimintaa
 • Hallitus perustaa ja lopettaa toimikunnat sekä hyväksyy niiden puheenjohtajat
 • Muodostaa yhdistyksen kannanotot, jotka hallitus hyväksyy

Toimisto

Toimitusjohtaja

 • Vastaa toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja vaikuttamisesta
 • Hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa, valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat

Muu tarvittava henkilökunta

Vaalitoimikunta

 • Valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat
 • Puheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä

Neuvottelukunta

 • Keskustelee yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä
 • Valitsee keskuudestaan pj:n ja varapj:n, kokoontuu vähintään kerran vuodessa
 • Neuvottelukuntaa ei ole perustettu

GBC Suomi ry:n hallitus 2020

Petri Suutarinen, Toimitusjohtaja, Finreim Oy (puheenjohtaja)
Anne Kaiser, Vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland Oy (varapuheenjohtaja)

Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Ilmarinen
Matti Kuronen, Yksikönjohtaja, Bonava
Mikko Heikkinen, Toimitusjohtaja, UKI Arkkitehdit
Katriina Penttinen, Regional Development Manager, Citycon
Silja Nopanen, Senior Advisor & Team Leader, Newsec
Kari Hiltunen, Osastopäällikkö, Ramboll

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen vuosikokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen vuosikokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotuksekseen.

Vaalitoimikuntaan valitaan puheenjohjtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutstusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Vaalitoimikunnan jäsenet

Ilari Aho, Uponor Oyj (puheenjohtaja)
Kari Kokkonen, Technopolis Oyj
Mika Soini, NCC Building Suomi
Jorma Säteri, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Pekka Metsi, Granlund Oy

Lahjoitukset ja testamentit

Haluatko tukea kestävän rakennetun ympäristön kehitystä Suomessa? Ohjaa omaisuuttasi Green Building Council Finlandille. Halutessasi voit päättää miten omaisuuttasi käytetään.

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tukee ympäristöystävällisen rakentamisen kehitystä Suomessa.

Lisätietoja: Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, puh. 040 525 8440, mikko.nousiainen@figbc.fi 

Toiminta-aineistot

Tälle sivulle on koottu GBC Suomi ry:n keskeisiä ja viimeisimpiä aineistoja. Sivuja päivitetään kevään 2019 aikana.

Yhdistyksen virallisia vuosikokousaineistoja on tallennettu myös jäsenten käytössä olevalla sivulle, jonka tarkastelu vaatii erikseen ilmoitetun salasanan.

Lisätietoja näistä ja muistakin aineistosta saat GBC:n henkilökunnalta.

Toimintasuunnitelmat

Toimintakertomukset

Säännöt


Henkilötietojen käsittely Green Building Council Finlandin toiminnassa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (“GDPR”) tuli voimaan 25.5.2018. Asetuksen tarkoituksena on lisätä yksilön oikeuksia omien henkilötietojensa hallinnassa ja käsittelyssä. Green Building Council Finlandin on sitoutunut asetuksen noudattamiseen ja kehitämme toimintaamme tältäkin osin mahdollisimman läpinäkyväksi ja selkeäksi.

Olemme laatineet informointiasiakirjan henkilötietojen käsittelystä toiminnassamme. Voit tutustua käytäntöihimme alla olevan linkin kautta.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä tietojesi käsittelyyn liittyen, voit olla meihin suoraan yhteydessä. Ensisijainen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä on Mikko Nousiainen (etu.sukunimi@figbc.fi).

World Green Building Council

GBC Finland kuuluu maailmanlaajuiseen World Green Building Council -verkostoon. Tällä hetkellä verkosto koostuu 70:stä kansallisesta Green Building Councilista, jotka sijaitsevat ympäri maailmaa. Katso listaus Green Building Councileista täältä.

WorldGBC:n on sitoutunut saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä seuraavat tavoitteet:

 • Rajoittaa maailmanlaajuinen lämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen
 • Vähentää kiinteistö- ja rakennusalan hiilidioksidipäästöjä 84 gigatonnilla
 • Varmistaa, että kaikki rakennukset ovat nollapäästöisiä

 

Lue lisää WorldGBC:n missiosta täältä.

Katso WorldGBC:n esittelyvideo YouTubesta.

WorldGBC:n projekteja:

Advancing Net Zero on maailmanlaajuinen projekti, joka tavoite on edistää ja tukea sitä, että vuoteen 2050 mennessä rakennukset ovat hiilivapaita. Net Zero Carbon Buildings Commitment haastaa yritykset, kaupungit, ja alueet saavuttamaan toiminnassaan täyden hiilidioksidipäästöttömyyden vuoteen 2030 mennessä ja tukemaan sitä, että kaikki rakennukset toimivat päästöttömästi vuoteen 2050 mennessä. Nollapäästötaso saavutetaan parantamalla energiatehokkuutta ja suosimalla uusiutuvaa energiantuotantoa.

Sitoumuksen kunnanhimoisilla ja ehdottomilla tavoitteilla pyritään maksimoimaan mahdollisuudet rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle kahteen celsiusasteeseen (ja mieluiten alle 1,5 celsiusasteeseen) vähentämällä huomattavasti rakennusten aiheuttamia päästöjä.

Sitoumus tarjoaa raamit kehittää globaalisti kunnianhimoisia mutta paikallisesti merkityksellisiä, joustavia ja yleisesti elinkelpoisia ratkaisuja sekä vähentääkseen energian kysyntää että saavuttaakseen täyden hiilidioksidipäästöttömyyden.

Better Places for People on maailmanlaajuinen projekti, jonka tavoite on tukea GBC:itä ja niiden jäseniä lisäämään ns. vihreiden rakennusten kysyntää ja tarjontaa. Vihreät rakennukset ovat rakennuksia, jotka tukevat niitä käyttävien ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.

Building Efficiency Accelerator (BEA) on yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö, joka vauhdittaa rakennusten tehokkuuskäytänteiden kehitystä ja toteutusta ympäri maailmaa. Sitä johtaa World Resources Institute tukeakseen YK:n Sustainable Energy for All -aloitetta (SE4ALL).

The 10YFP Sustainable Buildings and Construction Programme on YK:n ohjelma, jonka tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä kestävistä rakennuksista asianomaisten sidosryhmien keskuudessa ja tunnistaa tarvittavat tiedot, resurssit ja kannustimet rakentaa, ylläpitää ja käyttää niitä. Tällä hetkellä ohjelmaa johtaa Suomen ympäristöministeriö ja Suomen Green Building Council.

WorldGBC on SBC:n kumppani.

World Green Building Council -verkosto on jaettu viiteen alueelliseen verkostoon

Africa-verkosto kattaa lähes kaikki Afrikan alueella sijaitsevat Green Building Councilit. Pohjois-Afrikan Green Building Councilit kuuluvat MENA-verkostoon.

Americas-verkosto kattaa Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan Green Building Councilit.

Asia Pacific-verkosto kattaa Aasian ja Tyynenmeren alueen Green Building Councilit.

Europe-verkosto kattaa Euroopan alueen Green Building Councilit.

MENA-verkoston nimi on lyhenne sanoista Middle East and North Africa. Se kattaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Green Building Councilit.

GBC Finland kuuluu World Green Building Councilin Eurooppa-verkostoon, jota kutsutaan myös ERN:ksi (Europe Regional Network). ERN:n toteuttamia projekteja ovat muun muassa Build Upon ja EeMAP (The Energy Efficiency Mortgage Action Plan). Lue EeMAPista suomeksi sivultamme.

WorldGBC:n taustaa

Vuonna 1993 perustettiin ensimmäinen Green Building Council: USGBC eli Yhdysvaltain Green Building Council. Sen muodostivat Rick Fedrizzi, David Gottfried ja Mike Italiano, joiden tehtävänä oli edistää kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä rakennusalalla. USGBC toi ensimmäistä kertaa yhteen koko teollisuuden arvoketjun edistämään vihreää rakentamista. Muut alan vihreät johtajat ympäri maailmaa kartoittavat USGBC:n vaikutusta ja totesivat tarvitsevansa omassa maassaan samanlaisen liikkeen, jota GBC voisi johtaa.

Vihreän rakentamisen liike alkoi herättää yhä enemmän kiinnostusta, ja yksilöt eri puolilta maailmaa saivat tukea USGBC:ltä. Kasvavan maailmanlaajuisen kiinnostuksen myötä David Gottfried johti Yhdistyneiden Kansakuntien GBC:n perustamista. Sen tehtävänä oli tukea Green Building Councilien kehitystä eri puolilla maailmaa sekä yhdistää ne antamalla niille yhteisen äänen ja tarkoituksen.

Niin sai alkunsa World Green Building Council.