Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys.

Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä.

Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana oli Antti Irjala Ympäristöministeriöstä. MRL-uudistus on menossa lausuntokierrokselle 2021. Siinä painottuvat kaupungistuminen, polarisaatio, ilmastonmuutoksen hillintä ja digitalisaatio. Irjala kertoo kuinka ”valtakunnalliseen alueidenkäyttötavoitteeseen on tulossa muutoksia ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Sen hillinnän kannalta keskeistä on esimerkiksi kestävä liikenne, uusiutuva energia, elinympäristön laatu ja hyvä kaupunkisuunnittelu.” Irjala korosti myös täydennysrakentamisen merkitystä, materiaalien ja olemassa olevien rakenteiden hyödyntämistä. Hiilinielujen säilyttäminen on keskeistä kaavoituksessa ja rakentamisessa.  

RAKLIn hiilineutraalisuuden tiekartta ja klinikkatyöskentelyn tuloksia

RAKLIlta esiintymässä oli Kimmo Kurunmäki. Hän esitteli vähähiilisyyden tiekarttaa, joka kytkeytyy Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen. RAKLIn tiekartassa painottuu omistamisen ja käyttämisen näkökulma. Mistä käyttäjän hiilijalanjälki muodostuu eri segmenteissä ja miten sitä voi vähentää? Hiilinäkökulmasta huonoimpia ovat ne rakennukset, jotka seisovat tyhjinä. 

Kurunmäki esitteli myös RAKLIn klinikoita, joissa kehitetään kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaa käytännön tapausten kautta. Niissä on keskitytty mm. vähähiiliseen rakennuttamiseen, puurakentamiseen ja kiertotalouskriteerien haltuun saamiseen. 

Green Building Council Finlandin kestävän alueen määritelmän päivitys 

Toimikunnan puheenjohtaja Alpo Tani kertoi, kuinka FIGBC haluaa edistää toiminnassaan laajemmin yhdyskuntien ja yhteiskuntien kestävää kehitystä. ”Haluamme auttaa aluesuunnittelun ammattilaisia. Ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen ja sopeutumiseen täytyy saada uutta vauhtia.” 

Alpo Tani, Helsingin kaupunki

 Päivän tärkein asia oli kuitenkin kestävän alueen määritelmän päivitys, jota oli ollut tekemässä Kestävät alueet- toimikunta. Määritelmä pyrkii ottamaan kantaa kaikkiin aluesuunnittelun tasoihin. Näkökulmina ovat ympäristö, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Tani esitteli kestävän alueen näistä eri näkökulmista käsin.  

Ympäristönäkökulma painottuu nimensä mukaisesti uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen. Miltä näyttää sitten kestävä alue sosiaalisesta näkökulmasta? Se nostaa esiin maankäytön ja liikenteen, verkostot sekä sosiaalisen ulottuvuuden. Taloudellinen näkökulma taas painottaa kestävää taloudenpitoa ja kiertotaloutta. ”Tällä hetkellä ylitämme ekologisen katon noin kahdeksankertaisesti”, muistutti Tani. Kestävän alueen määritelmästä rakennettu ympyrä sopii erinomaisesti aluesuunnittelun hankkeisiin keskustelualustaksi.  

Alueiden eriytyminen ja kestävyys 

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Mika Ristimäki keskittyi teemaan, ”mikä eriytyy, miksi ja kuinka paljon?” Näyttää siltä, että kasvu keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille. Koronakriisitilanne on jatkumoa isommalle murrosjaksolle. Siihen liittyy vahvasti digitalisaatio ja internettalous. ”Paikan merkitys on muuttumassa. Tämä murroksen mahdollisuus on tärkeä hyödyntää”, Ristimäki toteaa. Monipaikkaisuus on vahvistumassa ja esimerkiksi etätyö. Maaseudun ja kaupunkien kestävä vuorovaikutus lisääntyy. Ratkaisuja alueiden eriytymiseen ja kestävyyteen haetaan. Ympäristöministeriössä valmistellaan tulevaisuuden kehityskuvaa.  

Aluekehityksen muuttunut tilannekuva – koronan tuomat muutokset kehitykseen 

Timo Aro, MDI:stä toteaa, että ”vielä ei voida tehdä johtopäätöksiä korona-ajasta.” Käynnissä on isoja alueellisia kehityskulkuja. Uudellamaallakin kasvu on keskittynyt tiettyihin alueisiin. Sama tapahtuu joka maakunnassa – keskittyminen, supistuminen, tyhjentyminen. Aron mukaan koronan jälkeisessä alue- ja väestökehityksessä korostuvat kaupunkien voittokulku, muuttoalttiiden ikäluokkien pieneneminen, iäkkäiden ja vieraskielisten määrä, monipaikkaisuus ja resilienssikyky. 

Timo Aro, MDI

Riskialueet investointien näkökulmasta 

Viimeisenä esiintyi OP Kiinteistösijoituksen johtaja Markku Mäkiaho. Hän kertoi esimerkiksi siitä, miten OP havainnoi kestävää aluesuunnittelua. ” Sijoittajien vastuu on tärkeää – että tehdään kestäviä, vastuullisia sijoituksia.”  

Markku Mäkiaho, OP kiinteistösijoitus

Mäkiahon mukaan OPn on kehitettävä toimintaansa ollakseen mukana menossa. On olennaista asettaa kriteerejä ja sitten täyttää ne. ”Vastuullisilla kohteilla on myös parempi jälkimarkkina. Merkittävät päästökohteet kiinnitetään jo alue- ja kaupunkisuunnittelussa ja kiinteistökohteiden suunnittelussa. Rakennuskannan kierrättämismahdollisuus, muuntojoustavuus olisi tärkeää.” 

Mäkiaho luettelee kuulijoille myös sijoittajien toivelistaa vähähiilisyyden mahdollistamiseksi. ”Vähähiilisyystavoitteet olisi huomioitava aluesuunnittelusta alkaen. Alueelliset energiaratkaisut, puurakentamisen mahdollistaminen, avoin tiedonvaihto toimialan sisällä, olemassa olevien rakennusten konversioiden tukeminen, asemakaavoituksen väljentäminen. Ja vastuullisuusratkaisujen täytyy näkyä tehokkuutena myös loppukäyttäjille saakka.” 

”OP tarttuu toimeen useilla toimenpiteillä”, Mäkiaho toteaa. He eivät jää ainoaksi, kuten päivän seminaarista on kuultu.  

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami