Kevätkokouksessa kuultiin ja kerrottiin kestävyydestä

GBC Finlandin kevätkokoukseen ja jäsentapaamiseen 21.2018 BIM-kampuksella kokoontui kattava jäsenjoukko kuulemaan toiminnasta ja tapaamaan toisiaan. Jäsenet pitivät kiinnostavia tietoiskuja kestävän rakennetun ympäristön aiheista ja toimikunnat esittelivät vuoden toimintaansa.


Historiallinen kevätkokous

GBC:n kenties ensimmäinen kevätkokous on osa johtamis- ja toimintakäytäntöjen kehittämiseen liittyvää uudistusta. GBC siirtyy aikaisemmasta yhden vuosikokouksen mallista kahden vuosittaisen jäsenkokouksen malliin siten, että kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja marraskuun syyskokous linjaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja henkilövalinnat.

Tavoitteemme on näin rytmittää toiminnan arvioinnin ja suunnittelun prosesseja ja varmistaa jäsenistön tietoisuus kulloinkin ajankohtaisista asioista. Jäsenet saivatkin briiffauksen kevään kuulumisista, mm. LOIKKA-verkkolehdestä, Kiertotalous-sprintistä ja ajankohtaisista koulutuksista.

Merkittäviä toimintaa linjaavia päätöksiä: Strategia 2018-2020

Kevätkokouksessa esiteltiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös. Lyhyesti tiivistetty vuoden 2017 toiminta oli erittäin aktiivista, kansainvälistä, kehitysprojektien tuloksia hyödyntävää ja toimintakäytäntöjä kehittävää.

Kokous hyväksyi yhdistykselle marraskuisen sääntöuudistuksen jatkona uudet säännöt, jotka tämän hyväksymisen myötä ovat tulleet voimaan PRH:n 20.3.2018 antaman päätöksen mukaisesti.

Kevätkokous vahvisti yhdistykselle strategian vuosille 2018-2020. Lue strategian pääkohdista tarkemmin erillisestä uutisesta täältä.

Toimikunnissa tapahtuu vuonna 2018

Kaikkien kuuden toimikunnan puheenjohtajat (tai edustajat) kertoivat toimikuntien kuulumiset ja esittelivät vuoden 2018 toimintasuunnitelmat. Uusin toimikunnista, Kestävä infra, luo parhaillaan kestävän infrarakentamisen määritelmää. Pitkään toiminut energiatoimikunta järjestää teematapaamisia energiatehokkuuteen ja kiinteistöjen arvonluontiin liittyen. Kiinteistöjen ympäristöluokitukset -toimikunnassa on tartuttu mm. hyvinvointi-teemaan, josta on tulossa Vihreä Foorumi -tilaisuus huhtikuussa. Kiinteistöjohtaminen-toimikunta määrittelee kestävän kiinteistöjohtamisen ja oppii parhaista käytännöistä. Kestävät alueet -toimikunnassa otetaan haltuun ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi sopeutumisen näkökulma aluesuunnitteluun. Toimikunnilla on suunnitteilla yhteistyötä myös toimikuntarajojen yli.

Jäsenten tietoiskut innostivat kestävään rakentamiseen

Tilaisuudessa kuultiin kiinnostavia, tiiviitä puheenvuoroja jäseniltä ajankohtaisista ja tulevaisuuteen suuntaavista kestävän rakentamisen aiheista.

Ari Laitala (SYKLI; kuvassa) kertoi, millaista potentiaalia piilee teollisen ylijäämälämmön hyödyntämisessä – tällä hetkellä hyödyntämätöntä ylijäämälämpöä on enemmän kuin mitä käytämme rakennusten lämmittämiseen. Energiaväylä-hankkeessa selvitetään, miten tätä voisi hyödyntää. Kiinnostava case-esimerkki on Sahamäki industrial park Hyvinkäällä, jossa idea lähti alueen yrityksistä – hukkalämmön hyödyntämiseen ei houkutellut ainoastaan edullisempi hinta, vaan myös esimerkiksi imagohyödyt.
Kuulimme myös Swecon koordinoimasta EU-MODER-hankkeesta, jonka tavoitteena on energiatehokkuutta parantava peruskorjaus aluetasolla. Hankkeessa on kehitetty prosesseja, mittareita, hankintamalleja ja liiketoimintamalleja. Neljä MODER-työkalua lähestyvät aihetta eri näkökulmista. 3D-kaupunkimallinnuksen kautta voidaan visualisoida erilaisia toteutustapoja. Hankkeessa järjestetään tilaisuus Towards Low Carbon Cities Finlandia-talolla 21.5.

Lotta Partanen (EcoReal) kertoi kuntien vastuullisuusraportoinnin digitalisoinnista. KIRA-DIGI-kokeiluhankkeessa luotuun portaaliin kootaan tietoa eri näkökulmista (ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat). Tieto on luotettavaa, ajantasaista ja yhdessä paikassa, näin mahdollistaen digitaalisen tiedonkeruun ja raportoinnin – sekä ajansäästön. Esimerkiksi rakennuksen vuosittaisia energiankulutustietoja voitaisiin entistä helpommin jakaa ja tarkastella myös suhteessa muihin mittareihin.  Pilottiin etsitään kiinnostuneita kuntia mukaan.

Riina Känkänen (Ramboll; kuvassa) esitteli resurssiviisasta infrarakentamista. Taloutemme perustuu nykyisellään suuriin raaka-ainevirtoihin ja maa-ainesten resurssiviisauden kohdalla on vielä paljon tekemistä. Resurssiviisaan rakentamisen ansiosta Helsingissä kaivumaiden hyötykäyttö on lisääntynyt merkittävästi – ja säästetty 32 miljoonaa euroa ja yli 11 311 tonnia CO2e-päästöjä. Periaatteita laajennetaan nyt koskemaan myös talonrakentamista. Esimerkki resurssiviisaan infrarakentamisen kehittämisen hyödyistä on Kivikon eritasoliittymä, jossa rakentamalla alkuperäistä katusuunnitelmaa fiksummin puolitettiin hankkeen CO2e-päästöt.
Jorma Koskinen (TPI) kertoi toisesta kiertotalouden esimerkistä, pakkasnesteen kierrätyksestä. Suomessa kylmälaitteiden käytössä syntyy tuhansia kuutioita jäteglykolia ja siitä energiana käytetään noin 20 % – loppu jää täysin hyödyntämättä. TPI Control on kehittänyt menetelmän, jonka avulla jäteglykoli puhdistetaan uudelleenkäyttöä varten. Menetelmä toteuttaa jätelainsäädännön periaatetta, jonka mukaan jäte tulee kierrättää, jos se on kierrätettävissä.

Pekka Huovila kertoi kehittyvien maiden kestävään rakentamiseen liittyvästä Sustainable Building & Construction -ohjelmasta, jonka kautta muodostunut verkosto kantaa nyt nimeä One Planet Network. Yhteistyöverkostossa on toteutettu projekteja, järjestetty tapahtumia ja koottu kansainvälinen tietopankki. Sitran kanssa toteutetulla videolla kartoitetaan, missä maailmalla mennään kiertotalouden osalta.

Heidi Huvila kertoi Helsingin kaupungin tavoitteesta olla hiilineutraali vuonna 2035 sekä edellispäivänä julkaistusta Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmasta, joka kertoo, miten tavoitteeseen päästään. Ohjelmassa merkittävässä osassa ovat rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet (ohjelman osiot 2 ja 3). Kustannustehokkaita keinoja ovat lämmön kokonaiskulutuksen vähentäminen, paikallisesti tuotetun sähkön osuuden lisääminen ja hyödyntämättömän hukkalämmön talteenotto. Ohjelma etenee seuraavaksi vuorovaikutusprosessiin ja poliittiseen päätöksentekoon.

Tutustu kokouksessa esitettyihin materiaaleihin:

Toimintakertomus 2017
Toimintasuunnitelma 2018
Kooste toimikuntien toimintasuunnitelmista 2018
Jäsenten tietoiskujen esitysmateriaalit

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami