Green Building Council Finland

Kiertotalouden toteutuminen aluetasolla vaatii vetureita ja tiedon liikkumista

Miten aluetason suunnittelussa tulisi huomioida kiertotalouden periaatteet? Tähän kysymykseen pureuduttiin GBC Finlandin Vihreä foorumi -tilaisuudessa 25.5. Viiden puhujan johdolla kuultiin ajankohtaisista kehityshankkeista ja saatavilla olevista työkaluista. Keskustelujen kautta löytyi yhteinen toive: jotta kiertotalous toteutuu, tarvitaan avointa, helposti saatavilla olevaa tietoa parhaista esimerkeistä sekä aktiivisia aluetason “vetureita”.

Uusi selvitys tarjoaa tietoa ja suosituksia kiertotalousalueiden suunnitteluun

Riina Känkänen (Ramboll, kuvassa) esitteli MAL-verkostolle laadittua selvitystä, jossa kartoitettiin erilaisten bio- ja kiertotalousalueiden toimintaa kotimaisissa ja kansainvälisissä kohteissa. Tarkastelun kohteena oli esim. millaisia raaka-aineita käytetään, millaisia prosesseja on käynnissä, millainen on alueen sisäinen dynamiikka ja miten alueen ominaispiirteet on huomioitu.

Kun kaupunkiseutu kasvaa ja yhdyskuntarakenne tiivistyy, teollisuusalueet lähenevät kaupunkiseudun muita toimintoja. Kasvuun varautuminen on tehtävä kestävästi. Teollisuusalueet eivät ole erillisiä alueita metsän keskellä, vaan yhteydessä infraan ja asuin- ja elinympäristöön ja alueella voi olla luontoarvoja tai maisemallisesti arvokkaita alueita. On olennaista pohtia, miten kaavasta saadaan riittävän joustava ja sopivalla tavalla ohjaava – esimerkiksi teknologisten ratkaisujen määrääminen kaavassa ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista.

Kiertotalousalue on perinteisesti jäteongelman ratkaisuun luotu alue. Toinen ääripää taas on alusta asti monipuolinen yritysalue, joka profiloidaan kiertotalouteen. Suunnittelussa paikallisten näkökulmien lisäksi on syytä ottaa globaali näkökulma vaikutuksiin, esim. miten kiertotalousalue tukee kaupungin ilmastotavoitteita. Nykyisten toimijoiden lisäksi tulee huomioida myös tulevien toimijoiden tarpeet, sekä tutkia erilaiset toteutusvaihtoehdot ja sijaintipaikat ja tehdä vaikutusten arviointi.

Kaupunki voi ottaa erilaisia rooleja kiertotalouden edistämisessä. Onko kaupunki reagoija, fasilitoija ja tukija vai aktiivinen kehittäjä?

Vantaalla edistetään kiertotaloutta

Jukka Hietamies (Vantaan kaupunki) kertoi massatasapainosta ja uusiomateriaalien käytöstä Vantaalla. Vantaan tavoitteena on kehittää infra-rakentamisen tuottaman ylijäämäaineksen hyötykäyttöä. Tällä hetkellä ylijäämämaa sijoitetaan maankaatopaikalle eikä hyvin rakentamiseen soveltuvia maamassoja hyötykäytetä suunnitelmallisesti. Vantaan Aviapolis on hyvä esimerkki kaavasta, jossa massatasapainolaskelmia hyödyntämällä on pystytty vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja kustannuksia.

Hietamiehen mukaan kunnat saavat kritiikkiä siitä, miksi uusiomateriaaleja ei oteta käyttöön nykyistä enemmän. Vahvaa tahtotilaa siihen usein löytyy, mutta päätöksenteon tueksi tarvitaan kuitenkin luotettavaa tietoa materiaalien vaikutuksesta esimerkiksi kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Myös yksityiset maanomistajat on saatava mukaan keskusteluun ja keskustella uusiomateriaalien käytöstä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kierrätysmateriaalien tuominen hankintakriteereihin on yksi hyvä keino, ja esimerkiksi Vantaalla on tehty paljon töitä, että betonimurskeen käyttö on saatu joissain hankkeissa kilpailutukseen mukaan.

Tampereella on kehitetty kiertotaloutta vauhdittavia työkaluja

Kierrätysmateriaaleja pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä enemmän, jos uskallettaisiin kyseenalaistaa vallitsevat käytännöt, totesi Sirkku Huisko (Pöyry, kuvassa). Tampereen 6Aika-hankkeessa selvitettiin kolmessa kohteessa (Hiedanranta, Kolmenkulma ja Tarastenjärvi), millaisia materiaalivirtoja syntyy, miten niitä voitaisiin hyödyntää muissa kohteissa ja mitä hyödyntäminen edellyttää.

Hankkeessa luotiin tietokanta ja karttasovellus, jotka auttavat ennakoimaan materiaalivirtoja. Kun tulevien materiaalien saatavuus on tiedossa, voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tietokantaa antaa parhaimmillaan yleiskuvan massojen saatavuudesta ja tarpeesta 1-5 vuotta ennen alueen rakentamista. Tietokantaa ja sovellusta kehitetään edelleen laajempaan käyttöön. Huiskon mukaan tahtotila on päästä pois kuntakohtaisista järjestelmistä ja tarkastella laajempia alueita kokonaisuutena.

Peruskorjausten toteuttamiseen tarvitaan uusia investointitapoja

Kiertotaloudessa rakennukset ovat pitkäikäisiä ja olemassa olevaa hyödynnetään nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Eliniän pidentämiseksi tarvitaan peruskorjauksia. Jyri Niemisen (SWECO) esittelemässä MODER-hankkeessa selvitettiin aluetasolla, mitkä ovat järkevimpiä tapoja korjata rakennuksia. Hankkeessa on kehitetty myös työkaluja eri suunnittelun tasoille.

Hankkeessa on tunnistettu myös esteitä peruskorjausten tekemiselle viidessä eri maassa. Suurin este on toimijoiden suuri määrä, mikä hankaloittaa päätöksentekoa. Tässä helpottaa, jos hankkeen käynnistäjä onkin paikallinen yritys ja toimii ”aktivaattorina” lisäten kaikkien motivaatiota ja sitoutumista. Haasteena on myös korjausten rahoittaminen – alueen arvon noustessa tapahtuu gentrifikaatiota, eikä alkuperäisillä asukkailla välttämättä ole varaa asua ko. alueella, eivätkä he siksi välttämättä motivoidu rahoittamaan korjauksia. Onkin tunnistettu tarve löytää muita, pitkäaikaisia investointitapoja.

Kiertotalous kaipaa aluetason vetureita

”Niin kauan kun ei huomaa että bensatankki vuotaa, voi painaa kaasua”, kuvasi tilaisuudessa Mari Saario (GAIA) lineaarisen talouden ajatusmallia. Syklisen kiertotalouden kannattavuus perustuu avoimen ketjun riskeihin. Sääntely on tarpeen, mutta se ei yksin takaa, että kiertotalous toteutuu. Toimijaketju on moninainen ja yksikin ketjun osa (esimerkiksi tiedon puutteen vuoksi) voi saada aikaan koko syklin katkeamisen.

Saario korostaa, että hyötyjen realisoitumiseksi koko ketjulle tarvitaan veturiyrityksiä, jotka toimivat kiertotalousalueen ”sydämenä”. Julkinen valta voi avata markkinaa hankinnoilla ja voidaan lisätä kierrätysmateriaalien tarjontaa. Kaiken lähtökohtana on kuitenkin tiedon lisääminen ja sitä kautta ajattelun muutos: on kyettävä tunnistamaan uudet liiketoimintamallit ja kehittämään niitä aktiivisesti. [hr]

Esitykset:

Kiertotalousteemaa käsitellään myös käynnissä olevassa GBC:n Kiertotaloussprintissä – tervetuloa mukaan!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT