Green Building Council Finland

Kiertotalous kiittää tekijöitään

Kiertotaloussprintti-hankkeemme on tullut päätökseensä. Aloitimme sprinttaamisen yhdessä kevättalvella 2018 ja hankkeen maaliin päästiin elokuussa 2019. Näihin kuukausiin mahtuu valtavasti tekemistä ja aikaansaannoksia. Kiitos tästä kaikesta kuuluu teille sprinttajille, jotka annoitte aikaanne ja osaamista yhteisen hankkeemme toteuttamiseksi. Yksin emme olisi saaneet tätä aikaan.

Hankkeessa tapahtunutta

Kiertotalousprintti alkoi talvella 2018 kiertotalous aihetta tutkimalla ja kartoittamalla Suomen tilannekuvaa. Heti hankkeen alkuvaiheessa lähdettiin kartoittamaan aiheesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden verkostoa lumipallomenetelmällä. Keväällä 2018 hankkeessa pidettiin kaksi laajaa työpajaa, joissa osallistujia oli noin 50 henkeä. Näissä työpajoissa tavoitteena oli määrittää, mitä kiertotalous tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla Suomessa sekä mitkä ovat alan tavoitteet kiertotalouden edistämisessä. Työpajojen tuloksena syntyi julkaisu ”Näin rakennammekiertotaloutta – 7 tavoitetta kiertotalouden toteutumiseksiKIRA-alalla”, jossa kiertotalouden määritelmän lisäksi on koottuna seitsemän välttämätöntä tavoitetta, jotka Suomessa pitää saavuttaa, jotta kiertotalous saadaan osaksi kiinteistö- ja rakennusalan toimintaa.

Välttämättömät tavoitteet kiertotalouden saavuttamiseksi

Kesällä 2018 työpajoissa perustetut pienryhmät jatkoivat työtään seitsemän määritetyn tavoitteen konkretisoimiseksi toimenpidetasolle. Elokuussa 23.8.2018 hanke järjesti seminaarin verkostolle, jossa käytiin läpi pienryhmien työn tuloksia ja koottiin tunnistettuja toimenpide-ehdotuksia.

Sprinttaajat miettimässä kiertotalouden määritelmää

Syksyllä 2018 pienryhmien työn tuloksista GBC Finland jatkojalosti neljä julkaisua, jotka ovat:

 • Kiertotalouskriteerit rakennetun ympäristön hankkeille – konkreettisia ohjeita, mitä rakennushankkeen eri vaiheissa pitää ottaa huomioon kiertotalouden edistämiseksi. Kriteereistä annetaan esimerkkejä, kuten esimerkiksi, että tilaamisen ja kilpailutuksen vaiheessa pitää vaatia materiaalipassia uudisrakennuksessa käytettävistä materiaaleista tai että suunnitteluvaiheessa tulee käyttää neitseellisiä materiaaleja vain, jos uusiomateriaaleja ei ole käytettävissä
 1. Kootaan lista hyvistä kiertotaloutta tukevista tontinluovutusehdoista
 2. Perustetaan kansallinen materiaalipankki purettavien materiaalien ja tuotteiden kierrättämiseksi yli hanke-, kunta- ja sektorirajojen
 3. Jatketaan keskustelua ja tiedonjakoa KIRA-alan kiertotalouden verkostossa
 4. Määritetään julkisesti jaettava materiaalitieto rakennus- ja purkuhankkeille
 5. Ylläpidetään tietokantaa kiertotalouden kehityshankkeista
 6. Kierrätetään maamassat ja muut yhdyskuntarakentamisessa syntyneet massat
 7. Otetaan uusiutuvan energiantuotannon tarpeet huomioon aluesuunnittelussa
 8. Aluesuunnittelussa arvioidaan alueen materiaali-ja resurssivirtojen hyödyntämismahdollisuudet alueen sisällä
 9. Otetaan uusiomateriaalit käyttöön uudisrakentamisessa
 10. Strategisella maankäytön suunnittelulla edistetään kiertotaloutta
 11. Mahdollistetaan kiertotalous hankkeissa varaamalla aikaa markkinavuoropuhelulle
 12. Otetaan käyttöön ylläpitovastuun sisältäviä sopimusmalleja
 13. Kunnille vertaistukiverkosto jakamaan hyviä kiertotalousesimerkkejä
 14. Kootaan yhteen kiertotalouden hankintaohjeita kriteeristöksi
 15. Levitetään tietoa olemassa olevista tilojen jakamisen digitaalisista alustoista
 16. Tilojen yhteiskäytön hyötyjen kuvaaminen euromääräisenä
 17. Taloyhtiöille tietoa, miten tyhjiä tiloja voi antaa vuokralle
 18. Vaaditaan lupavaiheessa perustelut uudisrakentamiselle
 19. Muut esille tulleet kehitysideat

Nämä julkaisut esiteltiin 8.11.2018 yli sadalle hengelle ympäristöministeriön Kiertotalouden ajankohtaispäivillä, jonka materiaalit löytyvät sivulta https://figbc.fi/kiertotalous/

Keväällä 2019 hanke toteutti suunnitelman mukaisesti viestintää ja vaikuttamista mutta suunnitelmasta poiketen myös tapahtumille nähtiin vielä suuri tarve. Keväällä hankkeessa toteutettiin pienimuotoisia Kiertotalouskaljat ajankohtaistapahtumia, eduskuntavaaleihin liittynyt viestintä ja vaikuttamiskampanja, ekskursio Amsterdamiin sekä päätösseminaari 5.6.2019 yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Kiertotalouskaljoilla helmi-, maalis- ja toukokuussa 2019 käsiteltiin muun muassa tutkimushankkeiden tuloksia, Sitran kiertotaloustyötä laajassa kuvassa ja Amsterdamin ekskursion tuloksia.

Lisäksi keväällä 2019 tehtiin kunnille suunnattu kooste mahdollisista kiertotaloutta edistävistä tontinluovutusehdoista, jossa esiteltiin Suomessa käytetty tontinluovutusehtoa ja ehdotettiin käytännön esimerkkien kautta kiertotaloutta edistäviä kriteerejä tontinluovutuksiin ja yleisesti aluesuunnitteluun.

Eduskuntavaaleihin liittyvä tiedotus ja vaikuttamiskampanja toteutettiin lanseeraamalla kaikille ehdokkaille suunnattu sitoumus edistää rakennetun ympäristön kiertotaloutta sekä liittämällä siihen tietopaketti rakennetun ympäristön merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sitoumuksen ja sitoutuneiden ehdokkaiden esittelyyn luotiin Rakennetaan yhdessä kiertotaloutta Suomeen -sivusto sekä graafista sosiaalisen median aineistoa ehdokkaille käytettäväksi. Huolimatta siitä, että kaikkia ehdokkaita ei tavoitettu, oli kampanja hankkeen kannalta erittäin onnistunut ja vei viestiä kiertotalouden merkityksestä eteenpäin päättäjille. Sitoumuksen allekirjoittaneista 10 henkeä on nyt istuvia kansanedustajia. Lisäksi moni heistä, jotka eivät päässeet eduskuntaan, toimivat oman kuntansa luottamuselimissä. Tähän viestintäkampanjaan liittyy myös hankkeen twitter-tilin julkaisu

Huhtikuussa 2019 hankkeen puitteissa järjestettiin kaksipäiväinen ekskursio Amsterdamiin. Matkalla tutustuttiin laajasti hollantilaisiin kiertotalouskohteisiin sekä erityisesti Hollannin väylistä vastaavan ministeriön ohjelmatyöhön ja markkinaohjaukseen. Matkaa pidettiin yleisesti ottaen onnistuneena sekä kohteiden että verkottumisen näkökulmasta. Ekskursiosta tehtiin matkaraportti, joka julkaistiin 5.6.2019.

Amsterdamin kiertotalouskohteista löytyi paljon ideoita kotiinviemisiksi

Hanke huipentui 5.6.2019 järjestettyyn WCEF2019 konferenssin viralliseen sivutapahtumaan Construction + Circular Economy. Seminaariin osallistui yli 200 henkeä ja lisäksi sitä katsoi suoratoistona useita kymmeniä ihmisiä. Tilaisuuden tallenteet löytyvät Kiertotalous rakentamisessa sivun kautta.

Kiertotaloudessa näköpiirissä

Vaikka kiertotalousprintti -hanke päättyi, jatkaa kiertotalousteema kiihtyvällä vauhdilla etenemistään. Tätä kirjoittaessa on suunnitteilla mahdollinen sprintin jatkohanke, joka keskittyisi muutaman kiertotalouden pilottihankkeen sparraukseen ja neuvontatyöhön. Siitä on tulossa lisätietoja lähiaikoina.

Helsingin kaupunki järjestää yrityksille markkinavuoropuhelutilaisuuden 7.11.2019 ja ympäristöministeriön Kiertotalouden ajankohtaispäivät ovat tulossa 15.11.2019. Lisäksi GBC Finland on järjestämässä kiertotalousaiheisen koulutuspäivän 28.11.2019. Vuonna 2020 kiertotalousteema on voimakkaasti mukana GBC Finlandin toiminnassa.

Kiertotalous nousee yhä enemmän esiin yhteiskunnallisena teemana ja on saanut paikkansa jo hallitusohjelmassakin. Kiertotalous nähdään laajasti avaimena saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta. Uskon, että teidän kaikkien omissa organisaatioissa kiertotalousteema on jo vakiinnuttanut paikkansa. Vaikka hanke nyt päättyi, työ jatkuu. Seuraavaksi rakennetaan yhdessä Suomi kiertotalouden mallimaaksi!

Lopetamme nyt hankkeen alussa käyttämämme yammer-ryhmän mutta twitterissä @KRkiertotalous tulee välittämään rakennetun ympäristön kiertotalousviestiä ja figbc.fi/kiertotalous sivulta löydät aiheeseen liittyvää materiaalia tulevaisuudessakin. Parhaat kiertotalousesimerkit tullaan viemään uuteen referenssipankkiimme. Ehdota sinne omaa hankettasi myös!

GBC Finlandin joukkueen ja Kiertotaloussprintin taustajoukkojen puolesta

Jessica Karhu

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa