Green Building Council Finland

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun ympäristön asiantuntijaa. Kiertotalousvalmennuksen tulokset näyttävät, miten kiertotaloudesta tulee valtavirtaa.

Suomen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalous on vähähiilinen. Suuntaviivat ja tiekartta ovat olemassa, nyt on tekojen aika. Pääpiirteissään näin tiivisti Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen viestinsä Kiertotalousvalmennuksen tulosseminaarin kuulijoille. Satapäinen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista koostunut yleisö kokoontui seuraamaan kaksi vuotta sitten aloittamansa yhteistyön tuloksia.

– Yhteiskunnan jokaisen sektorin on oltava mukana muutoksessa. Meidän jokaisen pitäisi löytää oma roolimme kiertotaloudessa, mitä omassa työssä pitäisi tehdä toisin ja mistä saada tietoa sekä tukea, Pajunen muistutti.

Kiinteistö- ja rakennusalan ylle on viime aikoina sovitettu ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskriisin ratkaisijan viittaa. Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys päästöjen tuottamisessa ja energian kuluttajana. Myös kiertotaloudessa sillä on olennainen rooli materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoimisessa ja resurssien palauttajana ja uudistajana.

Vuonna 2018 käynnistyneen Sitran ja Green Building Council Finlandin vetämän Kiertotaloussprintti-hankkeen jälkeen alan kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut.

– Alan ensimmäisen yhteishankkeen käynnistymisen jälkeen on tapahtunut valtava muutos. Nyt näyttää, että ala on todella ottanut vastuun asiasta. Hiilineutraaliksi kiertotaloudeksi muuttuminen vaatii niin syvällisiä tutkimushankkeita kuin luentojakin, mutta tärkein asia on, että muutosta tehdään nyt yhdessä, Pajunen summasi.

Nani Pajunen, johtava asiantutija, Sitra

Seminaarin asiantuntijayleisö arvioi, että ammattilaisen mahdollisuuksia tehdä kiertotalousmuutosta omassa työssään edistäisi parhaiten asiakkaiden ja yhteistyötahojen suurempi kiinnostus sekä oman kiertotalousosaamisen parantaminen.

Yhteistyö saa aikaan isoja ratkaisuja

Kokonaista toimialaa koskevan muutoksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että ala on itse määritellyt, mitä hiilineutraali kiertotalous sille tarkoittaa ja asettanut tavoitteet muutokselle. Kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä päättämistä tavoitteista nousi 18 tärkeintä toimenpidettä, joita lähdettiin testaamaan vuonna 2020 Kiertotalousvalmennukseksi nimetyissä piloteissa.

Kolmessa pilottiprojektissa ratkottiin käytännön kiertotaloushaasteita yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kanssa. Kiertotalousvalmennuksen työpajoissa kehitettiin konkreettisia, työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja ja jaettiin havaintoja koko alan kesken hyödynnettäväksi.

Kiertotalous osana kestävää kaupunkisuunnittelua

Helsingin kaupunki osallistui Kiertotalousvalmennukseen purkavaa täydennysrakentamista sisältävällä asemakaavan muutoshankkeella. Mellunmäessä sijaitseva hanke mahdollistaa tiiviiden kantakaupunkimaisten korttelien rakentamisen ja uutta asuntokerrosalaa joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Hanke on käynnistynyt tontin omistavien taloyhtiöiden aloitteesta ja suuresta korjausvelasta.

Korttelin kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin kuuluu laajamittainen satsaus hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin viitesuunnitelmassa ja niihin varautuminen kaavassa. Viitesuunnitelman ja päätöksenteon tukena käytettiin hiilijalanjälkilaskentaa ja hankkeessa edellytetään purkukartoitusta. Myös viherkatot ovat osa korttelia, kaavalla velvoitetaan toteuttamaan pysäköintilaitoksen katto yhteispihana.

Valmennus avasi kiertotaloutta kaavoittajille konkreettisesti.

– Havaitsimme on, että Helsingissä edistetään kiertotaloutta jo monin tavoin, vaikkei sitä juuri tällä sanalla ole välttämättä tuotukaan esiin, kertoivat Anri Linden ja Leena Holmila Helsingin asemakaavoituksesta.

Jessica Karhu (FIGBC) haastatteli Anri Lindenia ja Leena Holmilaa Helsingin asemakaavoituksesta hankkeen tulosseminaarissa lokakuussa. Kuva: Visa Kivisaari.

Helsingissä uusissa asemakaavoissa huomioidaan tyypillisesti jo viherkerroin, hulevesien paikallinen hallinta ja uusiutuvan energian käyttö sekä kansallisia määräyksiä energiatehokkaampi rakentaminen. Nykytoimia ovat lisäksi puurakentamisen edistäminen, pitkäikäiset materiaalit sekä jakamistalouden mahdollistaminen mm. yhteistiloilla ja yhteiskäyttöautoilla. Myös vähähiilisiä liikkumisratkaisuja edistetään, kaupungissa toimii ylijäämämaiden massakoordinointi ja päästöttömien työmaita pilotoidaan.

Työtilasuunnittelussa näkyvissä kiertotaloutta

Senaatin pilotissa käsiteltiin kiertotaloutta työympäristöjen kehittämisessä ja muutostilanteissa.

Senaatti valitsi valmennuksen kohteeksi oman toimintansa kehittämisen. Pilotissa laadittiin muun muassa ohjeita kiertotalouden jalkauttamiseksi työympäristökehittämiseen ja toimitilojen vuokraukseen.

– Uskon, että jatkuva parantaminen ja kiertotalouden oppien vieminen kaikkiin hankkeisiin on hedelmällistä. Se on asia, jonka kanssa jokainen organisaatio joutuu painimaan, työympäristöyksikön asiantuntija Riikka Manninen Senaatilta kertoi.

Riikka Manninen, Asiantuntija, työympäristöt ja ympäristövastuu, Senaatti-kiinteistöt.

Työpajoihin osallistui iso joukko ihmisiä Senaatista sekä kumppaneita, joiden kanssa Senaatti toteuttaa hankkeitaan. Tuloksena saatiin kiertotalousideoita, joiden toteutettavuutta ja ilmastovaikutuksia on arvioitu.

Jatkokehitykseen nousivat mm. suunnitteluohjeiden päivitys, investointipäätöksiä tukeva työkalu, tietopankki eri suunnittelualojen asiantuntijoille sekä asiakkaan sitouttaminen kiertotalous- ja ympäristötavoitteisiin. Yhteistyö koettiin onnistuneeksi, ja tärkeää oli saada foorumi kiertotalouteen liittyvälle keskustelulle.

Purkamisen kiertotalous tuo mahdollisuudet uusiokäytölle

Saton pilotissa käsiteltiin purkumateriaalien hyödyntämistä uudisrakentamishankkeessa. Helsingin Oulunkylässä oli päätetty purkaa vuonna 1977 valmistuneet huonokuntoiset kerrostalot, joiden 155 asunnon tilalle rakennetaan yli 500 uutta asuntoa. Purkaminen vai säilyttäminen on olennainen kysymys tällaisissa hankkeissa, ja Satoa kiinnosti löytää keinoja hanketalouden ja ympäristömahdollisuuksien vertailuun.

Hankkeessa teetettiin kevyt purkukartoitus, josta ilmeni, että betoni muodosti 95 % kaikesta materiaalista. Laadukasta betonimursketta tarjottiin alueen muille rakentajille ja mahdollisuutta hyödyntää purkubetonia läheisillä Raide-Jokerin työmailla tutkittiin, siinä onnistumatta.

– Yleisesti purkumateriaalin hyödyntäminen uudisrakennuksessa oli vaikeaa, sillä rakennusosat tai laitteet eivät täytä uudisrakentamisen lujuus-, terveellisyys-, turvallisuus- ja energiavaatimuksia, suunnittelupäällikkö Jussi Väisänen Satolta kertoi.

Jussi Väisänen kertoi tulosseminaarin kuulijoille SATO Oyj:n näkökulmia kiertotalouteen purkuhankkeissa. Tilaisuus järjestettiin ajan hengessä etänä. Kuva: Visa Kivisaari.

Vanhan materiaalin työstäminen uuteen käyttöön osoittautui myös kalliiksi. Ennen purkamista Sato laittoi kaiken irtaimiston kiertoon, ja kohteessa yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa järjestetty kierrätystapahtuma osoittautui menestykseksi.

– Paikalla vieraili päivän aikana noin 150 ihmistä ja jääkaappeja, väliovia, tiskipöytiä, hanoja ja paljon muuta myytiin suoraan kohteesta. Erityisesti viherkasveja haettiin pihalta vielä seuraavankin päivänä, Väisänen kertoi.

Kiertotalous saa jatkoa osaamiskeskittymänä

FiGBC:n ja Sitran käynnistämä Kiertotalousvalmennus syntyi tarpeesta jatkaa aiemmassa Kiertotaloussprintti-hankkeessa tunnistettua muutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Vuonna 2020 toteutettu valmennus saa myös jatkoa. Seuraavaksi Green Building Council Finland ryhtyy rakentamaan KIRA-kioski -nimistä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymää, jossa toimialan osaajista ja yrityksistä luodaan verkosto vahvistamaan ekosysteemiä.

Kiertotalousvalmennus-hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, SATO Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Vinkkikortit avuksi matkalla kiertotalouteen

Kiertotalousvalmennuksen työpajojen opit ja niiden perusteella kehitetyt ideat kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen on koottu tulosjulkaisuun sekä vinkkikortteihin. Seitsemän korttia keskittyy kukin eri aiheeseen. Kortit sisältävät nopeasti omaksuttavia muistilistoja ja vinkkejä kiertotalouden huomioimiseen rakentamisen eri vaiheissa. Kortit ovat kaikkien kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden vapaasti käytettävissä.

Kiertotalousvalmennuksen ideakortit liittyen hankkeen pilotteihin.

Kiertotalousvalmennuksen vinkkikortit

(lataa PDF-tiedostoina)

Kiertotalouden esimerkkikohteisiin Suomessa ja ulkomailla voi tutustua FIGBC:n referenssipankissa: https://figbc.fi/referenssit/?_refe_filter_teemat=kiertotalous

Kiertotalousratkaisuja rakennetun ympäristön tarpeisiin: Materiaaleja, tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat kiertotalouden mukaisten ratkaisujen toteuttamista kiinteistö- ja rakentamisalan hankkeissa: https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja

Lataa Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosraportti PDF-tiedosto

Katso tallenne Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarista vimeo.com-palvelussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita