Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun ympäristön asiantuntijaa. Kiertotalousvalmennuksen tulokset näyttävät, miten kiertotaloudesta tulee valtavirtaa.

Suomen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalous on vähähiilinen. Suuntaviivat ja tiekartta ovat olemassa, nyt on tekojen aika. Pääpiirteissään näin tiivisti Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen viestinsä Kiertotalousvalmennuksen tulosseminaarin kuulijoille. Satapäinen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista koostunut yleisö kokoontui seuraamaan kaksi vuotta sitten aloittamansa yhteistyön tuloksia.

– Yhteiskunnan jokaisen sektorin on oltava mukana muutoksessa. Meidän jokaisen pitäisi löytää oma roolimme kiertotaloudessa, mitä omassa työssä pitäisi tehdä toisin ja mistä saada tietoa sekä tukea, Pajunen muistutti.

Kiinteistö- ja rakennusalan ylle on viime aikoina sovitettu ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskriisin ratkaisijan viittaa. Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys päästöjen tuottamisessa ja energian kuluttajana. Myös kiertotaloudessa sillä on olennainen rooli materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoimisessa ja resurssien palauttajana ja uudistajana.

Vuonna 2018 käynnistyneen Sitran ja Green Building Council Finlandin vetämän Kiertotaloussprintti-hankkeen jälkeen alan kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut.

– Alan ensimmäisen yhteishankkeen käynnistymisen jälkeen on tapahtunut valtava muutos. Nyt näyttää, että ala on todella ottanut vastuun asiasta. Hiilineutraaliksi kiertotaloudeksi muuttuminen vaatii niin syvällisiä tutkimushankkeita kuin luentojakin, mutta tärkein asia on, että muutosta tehdään nyt yhdessä, Pajunen summasi.

Nani Pajunen, johtava asiantutija, Sitra

Seminaarin asiantuntijayleisö arvioi, että ammattilaisen mahdollisuuksia tehdä kiertotalousmuutosta omassa työssään edistäisi parhaiten asiakkaiden ja yhteistyötahojen suurempi kiinnostus sekä oman kiertotalousosaamisen parantaminen.

Yhteistyö saa aikaan isoja ratkaisuja

Kokonaista toimialaa koskevan muutoksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että ala on itse määritellyt, mitä hiilineutraali kiertotalous sille tarkoittaa ja asettanut tavoitteet muutokselle. Kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä päättämistä tavoitteista nousi 18 tärkeintä toimenpidettä, joita lähdettiin testaamaan vuonna 2020 Kiertotalousvalmennukseksi nimetyissä piloteissa.

Kolmessa pilottiprojektissa ratkottiin käytännön kiertotaloushaasteita yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kanssa. Kiertotalousvalmennuksen työpajoissa kehitettiin konkreettisia, työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja ja jaettiin havaintoja koko alan kesken hyödynnettäväksi.

Kiertotalous osana kestävää kaupunkisuunnittelua

Helsingin kaupunki osallistui Kiertotalousvalmennukseen purkavaa täydennysrakentamista sisältävällä asemakaavan muutoshankkeella. Mellunmäessä sijaitseva hanke mahdollistaa tiiviiden kantakaupunkimaisten korttelien rakentamisen ja uutta asuntokerrosalaa joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Hanke on käynnistynyt tontin omistavien taloyhtiöiden aloitteesta ja suuresta korjausvelasta.

Korttelin kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin kuuluu laajamittainen satsaus hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin viitesuunnitelmassa ja niihin varautuminen kaavassa. Viitesuunnitelman ja päätöksenteon tukena käytettiin hiilijalanjälkilaskentaa ja hankkeessa edellytetään purkukartoitusta. Myös viherkatot ovat osa korttelia, kaavalla velvoitetaan toteuttamaan pysäköintilaitoksen katto yhteispihana.

Valmennus avasi kiertotaloutta kaavoittajille konkreettisesti.

– Havaitsimme on, että Helsingissä edistetään kiertotaloutta jo monin tavoin, vaikkei sitä juuri tällä sanalla ole välttämättä tuotukaan esiin, kertoivat Anri Linden ja Leena Holmila Helsingin asemakaavoituksesta.

Jessica Karhu (FIGBC) haastatteli Anri Lindenia ja Leena Holmilaa Helsingin asemakaavoituksesta hankkeen tulosseminaarissa lokakuussa. Kuva: Visa Kivisaari.

Helsingissä uusissa asemakaavoissa huomioidaan tyypillisesti jo viherkerroin, hulevesien paikallinen hallinta ja uusiutuvan energian käyttö sekä kansallisia määräyksiä energiatehokkaampi rakentaminen. Nykytoimia ovat lisäksi puurakentamisen edistäminen, pitkäikäiset materiaalit sekä jakamistalouden mahdollistaminen mm. yhteistiloilla ja yhteiskäyttöautoilla. Myös vähähiilisiä liikkumisratkaisuja edistetään, kaupungissa toimii ylijäämämaiden massakoordinointi ja päästöttömien työmaita pilotoidaan.

Työtilasuunnittelussa näkyvissä kiertotaloutta

Senaatin pilotissa käsiteltiin kiertotaloutta työympäristöjen kehittämisessä ja muutostilanteissa.

Senaatti valitsi valmennuksen kohteeksi oman toimintansa kehittämisen. Pilotissa laadittiin muun muassa ohjeita kiertotalouden jalkauttamiseksi työympäristökehittämiseen ja toimitilojen vuokraukseen.

– Uskon, että jatkuva parantaminen ja kiertotalouden oppien vieminen kaikkiin hankkeisiin on hedelmällistä. Se on asia, jonka kanssa jokainen organisaatio joutuu painimaan, työympäristöyksikön asiantuntija Riikka Manninen Senaatilta kertoi.

Riikka Manninen, Asiantuntija, työympäristöt ja ympäristövastuu, Senaatti-kiinteistöt.

Työpajoihin osallistui iso joukko ihmisiä Senaatista sekä kumppaneita, joiden kanssa Senaatti toteuttaa hankkeitaan. Tuloksena saatiin kiertotalousideoita, joiden toteutettavuutta ja ilmastovaikutuksia on arvioitu.

Jatkokehitykseen nousivat mm. suunnitteluohjeiden päivitys, investointipäätöksiä tukeva työkalu, tietopankki eri suunnittelualojen asiantuntijoille sekä asiakkaan sitouttaminen kiertotalous- ja ympäristötavoitteisiin. Yhteistyö koettiin onnistuneeksi, ja tärkeää oli saada foorumi kiertotalouteen liittyvälle keskustelulle.

Purkamisen kiertotalous tuo mahdollisuudet uusiokäytölle

Saton pilotissa käsiteltiin purkumateriaalien hyödyntämistä uudisrakentamishankkeessa. Helsingin Oulunkylässä oli päätetty purkaa vuonna 1977 valmistuneet huonokuntoiset kerrostalot, joiden 155 asunnon tilalle rakennetaan yli 500 uutta asuntoa. Purkaminen vai säilyttäminen on olennainen kysymys tällaisissa hankkeissa, ja Satoa kiinnosti löytää keinoja hanketalouden ja ympäristömahdollisuuksien vertailuun.

Hankkeessa teetettiin kevyt purkukartoitus, josta ilmeni, että betoni muodosti 95 % kaikesta materiaalista. Laadukasta betonimursketta tarjottiin alueen muille rakentajille ja mahdollisuutta hyödyntää purkubetonia läheisillä Raide-Jokerin työmailla tutkittiin, siinä onnistumatta.

– Yleisesti purkumateriaalin hyödyntäminen uudisrakennuksessa oli vaikeaa, sillä rakennusosat tai laitteet eivät täytä uudisrakentamisen lujuus-, terveellisyys-, turvallisuus- ja energiavaatimuksia, suunnittelupäällikkö Jussi Väisänen Satolta kertoi.

Jussi Väisänen kertoi tulosseminaarin kuulijoille SATO Oyj:n näkökulmia kiertotalouteen purkuhankkeissa. Tilaisuus järjestettiin ajan hengessä etänä. Kuva: Visa Kivisaari.

Vanhan materiaalin työstäminen uuteen käyttöön osoittautui myös kalliiksi. Ennen purkamista Sato laittoi kaiken irtaimiston kiertoon, ja kohteessa yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa järjestetty kierrätystapahtuma osoittautui menestykseksi.

– Paikalla vieraili päivän aikana noin 150 ihmistä ja jääkaappeja, väliovia, tiskipöytiä, hanoja ja paljon muuta myytiin suoraan kohteesta. Erityisesti viherkasveja haettiin pihalta vielä seuraavankin päivänä, Väisänen kertoi.

Kiertotalous saa jatkoa osaamiskeskittymänä

FiGBC:n ja Sitran käynnistämä Kiertotalousvalmennus syntyi tarpeesta jatkaa aiemmassa Kiertotaloussprintti-hankkeessa tunnistettua muutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Vuonna 2020 toteutettu valmennus saa myös jatkoa. Seuraavaksi Green Building Council Finland ryhtyy rakentamaan KIRA-kioski -nimistä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymää, jossa toimialan osaajista ja yrityksistä luodaan verkosto vahvistamaan ekosysteemiä.

Kiertotalousvalmennus-hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, SATO Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Vinkkikortit avuksi matkalla kiertotalouteen

Kiertotalousvalmennuksen työpajojen opit ja niiden perusteella kehitetyt ideat kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen on koottu tulosjulkaisuun sekä vinkkikortteihin. Seitsemän korttia keskittyy kukin eri aiheeseen. Kortit sisältävät nopeasti omaksuttavia muistilistoja ja vinkkejä kiertotalouden huomioimiseen rakentamisen eri vaiheissa. Kortit ovat kaikkien kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden vapaasti käytettävissä.

Kiertotalousvalmennuksen ideakortit liittyen hankkeen pilotteihin.

Kiertotalousvalmennuksen vinkkikortit

(lataa PDF-tiedostoina)

Kiertotalouden esimerkkikohteisiin Suomessa ja ulkomailla voi tutustua FIGBC:n referenssipankissa: https://figbc.fi/referenssit/?_refe_filter_teemat=kiertotalous

Kiertotalousratkaisuja rakennetun ympäristön tarpeisiin: Materiaaleja, tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat kiertotalouden mukaisten ratkaisujen toteuttamista kiinteistö- ja rakentamisalan hankkeissa: https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja

Lataa Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosraportti PDF-tiedosto

Katso tallenne Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarista vimeo.com-palvelussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ministeri Krista Mikkonen #BuildingLife -lähettilääksi: ”On aika tehdä rakentamisesta tärkeä osa ilmastoratkaisua”

20.4.2021
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on lupautunut hiilineutraalin rakennetun ympäristön puolestapuhujaksi. Hän liittyy laajaan kiinteistö- ja rakennusalaa edustavien #BuildingLife -lähettiläiden joukkoon johtamaan alan nopeaa siirtymää sanoista tekoihin. ”On aika tehdä

#BuildingLife -selvitys: Edelläkävijöiden kunnianhimoiset toimet tulee ottaa laajasti käyttöön

20.4.2021
#BuildingLife -hankkeen Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet. Ensimmäiset konkreettiset askeleet kohti hiilineutraaliutta on jo otettu, mutta vauhtia tarvitaan lisää. Lue selvityksestä

Kaupungeilla merkittävä rooli rakennusmateriaalien hiilipäästöjen vähennyksessä

14.4.2021
One Click LCA/Bionova ja Carbon Neutral Cities Alliance ovat laatineet toimintaohjelman, jonka tavoitteena on ohjata kaupunkeja päästöjen vähentämisessä. Projektissa on tunnistettu toimenpiteitä, joita kaupungit voivat toteuttaa päästöjen vähentämiseksi. Projekti toteutettiin

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden kaupunkitapaamisissa kuultiin uusimmista hankkeista ja verkostoiduttiin

12.4.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kokoaa yhteen alan asiantuntijuuden, parhaat toimintamallit ja innovaatiot. Oululaiseen osaamiseen tutustuttiin 19.3. ja Tampereen tekijät olivat esillä 24.3.2021. Seuraavat alueelliset verkostot kokoontuvat 1.6. pääkaupunkiseudulla ja

Nordic collaboration webinars: start with 22.4.2021

9.4.2021
Pohjoismaiset Green Building Councilit tiivistävät yhteistyötä ja järjestävät vuoden aikana neljä mielenkiintoista seminaaria verkossa.​ Ensimmäisenä vuorossa Sweden Green Building Council. Ensimmäisen webinaarin aihe on Finance – the driving force for

FIGBC hakee kesätyöntekijää

7.4.2021
Green Building Council Finland on rakennetun ympäristön puolueeton ja yleishyödyllinen järjestö. Olemme laaja alan organisaatioiden yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on tuoda hiilineutraalit, kiertotalouden mukaiset ja kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut luonnolliseksi osaksi

Tilaa uudistunut jäsenkirjeemme

6.4.2021
Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen. Lomakkeen jäsenkirjeen tilaamiseen löydät verkkosivujemme lopusta. Tarkista

Terveisiä kuntapäättäjille

1.4.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Vaaleissa valitaan kuntavaltuustojen jäsenet seuraavalle nelivuotiselle kaudelle. Valitut päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt

Northern Horizon Capital AIFM liittyi FIGBC -verkostoon

1.4.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Northern Horizon Capital AIFM:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta

YBT Oy Green Building Council Finlandin jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt YBT Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja

Purkumateriaalien hyödyntäminen kiinteistö- ja rakentamisalalla

31.3.2021
Purkumateriaalien synnyn hillitseminen ja rakennusten elinkaaren pidentäminen on kiertotaloutta parhaimmillaan, mutta aikanaan osa rakennuksista saavuttaa elinkaarensa pään ja purkumateriaaleja syntyy väistämättä. Purkuhankkeissa on yhä valtavasti potentiaalia kehittää rakennusten osien ja

Duuri Group verkostomme jäseneksi

31.3.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Duuri Group Oy:n jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen

Kannanottomme Elielinaukion ja Asema-aukion arkkitehtuurikilpailuun

30.3.2021
FIGBC:n strategisiin tavoitteisiin vuodelle 2021 kuuluu varmistaa, että kaikissa merkittävissä rakennushankkeissa on ymmärretty rakennetun ympäristön vaikutus ilmastonmuutokseen ja kiertotalouden toteutumiseen. Otamme kantaa sekä kilpailutöihin että kilpailuohjelmaan. Kilpailuohjelmassa ei ole mielestämme

#BuildingLife Leaders’ Forum 2: KIRA-alan tulevaisuus ja kaupunkien rooli muutoksen edistäjinä

29.3.2021

BuildingLife -hankkeen toisessa hiilineutraalisuuden edelläkävijöiden Leaders’ Forumissa vaihdettiin ajatuksia kiinteistö- ja rakennusalan roolista Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Puheenvuoroissa myös kaupunkien rooli ja mahdollisuudet päästövähennyksiin.

Green Building Council Finlandin vuosi 2020 oli huikea menestys

25.3.2021

Green Building Council Finlandin kevätkokouksessa kerrattiin vuosikertomuksen myötä 2020 kohokohdat.

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Jan Herranen, Rototec Oy

23.3.2021
BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Uskon, että geoenergialla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ilmastotavoitteiden

Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa fiksusti toteutettuna ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja lisää kaupunkien viihtyisyyttä

22.3.2021
Rakennusten katot ja seinät voidaan valjastaa tuottamaan kaupungeissa tarpeellisia ekosysteemipalveluja ja turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Rakennuksiin integroitu kasvillisuus auttaa esimerkiksi hulevesien hallinnassa ja kaupunkirakenteen viilentämisessä helleaaltojen aikana. Näiden ratkaisujen suorituskyky riippuu

Kannanottomme Apoli2020 -ohjelmaan

19.3.2021
Otimme kantaa Arkkitehtuuripoliittiseen APOLI2020-ohjelman visioon vuodelle 2035, jossa arkkitehtuuri, rakentaminen ja kaupunkisuunnittelu nostetaan keskeisiksi ilmastonmuutoksen ratkaisijoiksi. Kannanottomme keskeiset viestit: Rakennuksen koko elinkaaren hiilijalanjälki tulee nostaa keskeiseksi kriteeriksi hankintoihin ja kilpailuihin,

#BuildingLife -projektin ensimmäiset Experts’ Forum -tapahtumat sujuivat mallikkaasti

15.3.2021
Yli viisikymmentä kiinteistö- ja rakennusalan kovinta kestävyystekijää osallistui viikoilla 9 ja 10 järjestettyihin #BuildingLife -hankkeen työpajoihin, joissa kartoitettiin rakennetun ympäristön kestävyyden nykytilaa. Keskustelut olivat erittäin antoisia, ja niiden kohokohtia on

Lähes kaiken pitää muuttua, jotta voimme jatkaa niin kuin aina ennenkin – myös rakentamisessa

11.3.2021
LOIKKA-blogi | Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tähän on aikaa vain 14 vuotta. Tavoite on kunnianhimoinen, sillä se tarkoittaa, että lähes kaikki pitää tehdä toisin kuin

Työpaikkailmoitus: Kiertotalouden johtava asiantuntija ja kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

8.3.2021
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta!  Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua: 

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM 2: KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ILMASTOKESTÄVYYDEN TASO

25.3.2021

#BuildingLife Leaders’ Forumin toisen tilaisuuden teemana on kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytila ja toimien riittävyys. Esittelemme Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi tuleville vuosikymmenille sekä #BuildingLife-hankkeen nykytilakatsauksen kiinteistö- ja rakennusalan kehityksestä.

LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi

24.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt LeaseGreenin jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

Opiskelijaetu: tilaa jäsenkirjeemme ja osallistu koulutuksiin maksutta

22.2.2021

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tilata jäsenkirjeemme ja osallistua koulutuksiin maksutta.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami