Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun ympäristön asiantuntijaa. Kiertotalousvalmennuksen tulokset näyttävät, miten kiertotaloudesta tulee valtavirtaa.

Suomen kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalous on vähähiilinen. Suuntaviivat ja tiekartta ovat olemassa, nyt on tekojen aika. Pääpiirteissään näin tiivisti Sitran johtava asiantuntija Nani Pajunen viestinsä Kiertotalousvalmennuksen tulosseminaarin kuulijoille. Satapäinen kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisista koostunut yleisö kokoontui seuraamaan kaksi vuotta sitten aloittamansa yhteistyön tuloksia.

– Yhteiskunnan jokaisen sektorin on oltava mukana muutoksessa. Meidän jokaisen pitäisi löytää oma roolimme kiertotaloudessa, mitä omassa työssä pitäisi tehdä toisin ja mistä saada tietoa sekä tukea, Pajunen muistutti.

Kiinteistö- ja rakennusalan ylle on viime aikoina sovitettu ilmasto- ja luonnon monimuotoisuuskriisin ratkaisijan viittaa. Rakennetulla ympäristöllä on suuri merkitys päästöjen tuottamisessa ja energian kuluttajana. Myös kiertotaloudessa sillä on olennainen rooli materiaalien ja energian kiertokulkujen optimoimisessa ja resurssien palauttajana ja uudistajana.

Vuonna 2018 käynnistyneen Sitran ja Green Building Council Finlandin vetämän Kiertotaloussprintti-hankkeen jälkeen alan kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut.

– Alan ensimmäisen yhteishankkeen käynnistymisen jälkeen on tapahtunut valtava muutos. Nyt näyttää, että ala on todella ottanut vastuun asiasta. Hiilineutraaliksi kiertotaloudeksi muuttuminen vaatii niin syvällisiä tutkimushankkeita kuin luentojakin, mutta tärkein asia on, että muutosta tehdään nyt yhdessä, Pajunen summasi.

Nani Pajunen, johtava asiantutija, Sitra

Seminaarin asiantuntijayleisö arvioi, että ammattilaisen mahdollisuuksia tehdä kiertotalousmuutosta omassa työssään edistäisi parhaiten asiakkaiden ja yhteistyötahojen suurempi kiinnostus sekä oman kiertotalousosaamisen parantaminen.

Yhteistyö saa aikaan isoja ratkaisuja

Kokonaista toimialaa koskevan muutoksen onnistumisen kannalta on keskeistä, että ala on itse määritellyt, mitä hiilineutraali kiertotalous sille tarkoittaa ja asettanut tavoitteet muutokselle. Kiinteistö- ja rakennusalan yhdessä päättämistä tavoitteista nousi 18 tärkeintä toimenpidettä, joita lähdettiin testaamaan vuonna 2020 Kiertotalousvalmennukseksi nimetyissä piloteissa.

Kolmessa pilottiprojektissa ratkottiin käytännön kiertotaloushaasteita yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO Oyj:n sekä Helsingin kaupungin kanssa. Kiertotalousvalmennuksen työpajoissa kehitettiin konkreettisia, työympäristöihin, rakennusten purkamiseen sekä kaavoitukseen liittyviä kiertotalousratkaisuja ja jaettiin havaintoja koko alan kesken hyödynnettäväksi.

Kiertotalous osana kestävää kaupunkisuunnittelua

Helsingin kaupunki osallistui Kiertotalousvalmennukseen purkavaa täydennysrakentamista sisältävällä asemakaavan muutoshankkeella. Mellunmäessä sijaitseva hanke mahdollistaa tiiviiden kantakaupunkimaisten korttelien rakentamisen ja uutta asuntokerrosalaa joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Hanke on käynnistynyt tontin omistavien taloyhtiöiden aloitteesta ja suuresta korjausvelasta.

Korttelin kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin kuuluu laajamittainen satsaus hiilineutraaleihin energiaratkaisuihin viitesuunnitelmassa ja niihin varautuminen kaavassa. Viitesuunnitelman ja päätöksenteon tukena käytettiin hiilijalanjälkilaskentaa ja hankkeessa edellytetään purkukartoitusta. Myös viherkatot ovat osa korttelia, kaavalla velvoitetaan toteuttamaan pysäköintilaitoksen katto yhteispihana.

Valmennus avasi kiertotaloutta kaavoittajille konkreettisesti.

– Havaitsimme on, että Helsingissä edistetään kiertotaloutta jo monin tavoin, vaikkei sitä juuri tällä sanalla ole välttämättä tuotukaan esiin, kertoivat Anri Linden ja Leena Holmila Helsingin asemakaavoituksesta.

Jessica Karhu (FIGBC) haastatteli Anri Lindenia ja Leena Holmilaa Helsingin asemakaavoituksesta hankkeen tulosseminaarissa lokakuussa. Kuva: Visa Kivisaari.

Helsingissä uusissa asemakaavoissa huomioidaan tyypillisesti jo viherkerroin, hulevesien paikallinen hallinta ja uusiutuvan energian käyttö sekä kansallisia määräyksiä energiatehokkaampi rakentaminen. Nykytoimia ovat lisäksi puurakentamisen edistäminen, pitkäikäiset materiaalit sekä jakamistalouden mahdollistaminen mm. yhteistiloilla ja yhteiskäyttöautoilla. Myös vähähiilisiä liikkumisratkaisuja edistetään, kaupungissa toimii ylijäämämaiden massakoordinointi ja päästöttömien työmaita pilotoidaan.

Työtilasuunnittelussa näkyvissä kiertotaloutta

Senaatin pilotissa käsiteltiin kiertotaloutta työympäristöjen kehittämisessä ja muutostilanteissa.

Senaatti valitsi valmennuksen kohteeksi oman toimintansa kehittämisen. Pilotissa laadittiin muun muassa ohjeita kiertotalouden jalkauttamiseksi työympäristökehittämiseen ja toimitilojen vuokraukseen.

– Uskon, että jatkuva parantaminen ja kiertotalouden oppien vieminen kaikkiin hankkeisiin on hedelmällistä. Se on asia, jonka kanssa jokainen organisaatio joutuu painimaan, työympäristöyksikön asiantuntija Riikka Manninen Senaatilta kertoi.

Riikka Manninen, Asiantuntija, työympäristöt ja ympäristövastuu, Senaatti-kiinteistöt.

Työpajoihin osallistui iso joukko ihmisiä Senaatista sekä kumppaneita, joiden kanssa Senaatti toteuttaa hankkeitaan. Tuloksena saatiin kiertotalousideoita, joiden toteutettavuutta ja ilmastovaikutuksia on arvioitu.

Jatkokehitykseen nousivat mm. suunnitteluohjeiden päivitys, investointipäätöksiä tukeva työkalu, tietopankki eri suunnittelualojen asiantuntijoille sekä asiakkaan sitouttaminen kiertotalous- ja ympäristötavoitteisiin. Yhteistyö koettiin onnistuneeksi, ja tärkeää oli saada foorumi kiertotalouteen liittyvälle keskustelulle.

Purkamisen kiertotalous tuo mahdollisuudet uusiokäytölle

Saton pilotissa käsiteltiin purkumateriaalien hyödyntämistä uudisrakentamishankkeessa. Helsingin Oulunkylässä oli päätetty purkaa vuonna 1977 valmistuneet huonokuntoiset kerrostalot, joiden 155 asunnon tilalle rakennetaan yli 500 uutta asuntoa. Purkaminen vai säilyttäminen on olennainen kysymys tällaisissa hankkeissa, ja Satoa kiinnosti löytää keinoja hanketalouden ja ympäristömahdollisuuksien vertailuun.

Hankkeessa teetettiin kevyt purkukartoitus, josta ilmeni, että betoni muodosti 95 % kaikesta materiaalista. Laadukasta betonimursketta tarjottiin alueen muille rakentajille ja mahdollisuutta hyödyntää purkubetonia läheisillä Raide-Jokerin työmailla tutkittiin, siinä onnistumatta.

– Yleisesti purkumateriaalin hyödyntäminen uudisrakennuksessa oli vaikeaa, sillä rakennusosat tai laitteet eivät täytä uudisrakentamisen lujuus-, terveellisyys-, turvallisuus- ja energiavaatimuksia, suunnittelupäällikkö Jussi Väisänen Satolta kertoi.

Jussi Väisänen kertoi tulosseminaarin kuulijoille SATO Oyj:n näkökulmia kiertotalouteen purkuhankkeissa. Tilaisuus järjestettiin ajan hengessä etänä. Kuva: Visa Kivisaari.

Vanhan materiaalin työstäminen uuteen käyttöön osoittautui myös kalliiksi. Ennen purkamista Sato laittoi kaiken irtaimiston kiertoon, ja kohteessa yhdessä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa järjestetty kierrätystapahtuma osoittautui menestykseksi.

– Paikalla vieraili päivän aikana noin 150 ihmistä ja jääkaappeja, väliovia, tiskipöytiä, hanoja ja paljon muuta myytiin suoraan kohteesta. Erityisesti viherkasveja haettiin pihalta vielä seuraavankin päivänä, Väisänen kertoi.

Kiertotalous saa jatkoa osaamiskeskittymänä

FiGBC:n ja Sitran käynnistämä Kiertotalousvalmennus syntyi tarpeesta jatkaa aiemmassa Kiertotaloussprintti-hankkeessa tunnistettua muutosta kohti hiilineutraalia kiertotaloutta rakennetussa ympäristössä.

Vuonna 2020 toteutettu valmennus saa myös jatkoa. Seuraavaksi Green Building Council Finland ryhtyy rakentamaan KIRA-kioski -nimistä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymää, jossa toimialan osaajista ja yrityksistä luodaan verkosto vahvistamaan ekosysteemiä.

Kiertotalousvalmennus-hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja se toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, SATO Oyj:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa.

Vinkkikortit avuksi matkalla kiertotalouteen

Kiertotalousvalmennuksen työpajojen opit ja niiden perusteella kehitetyt ideat kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen on koottu tulosjulkaisuun sekä vinkkikortteihin. Seitsemän korttia keskittyy kukin eri aiheeseen. Kortit sisältävät nopeasti omaksuttavia muistilistoja ja vinkkejä kiertotalouden huomioimiseen rakentamisen eri vaiheissa. Kortit ovat kaikkien kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden vapaasti käytettävissä.

Kiertotalousvalmennuksen ideakortit liittyen hankkeen pilotteihin.

Kiertotalousvalmennuksen vinkkikortit

(lataa PDF-tiedostoina)

Kiertotalouden esimerkkikohteisiin Suomessa ja ulkomailla voi tutustua FIGBC:n referenssipankissa: https://figbc.fi/referenssit/?_refe_filter_teemat=kiertotalous

Kiertotalousratkaisuja rakennetun ympäristön tarpeisiin: Materiaaleja, tuotteita ja palveluja, jotka helpottavat kiertotalouden mukaisten ratkaisujen toteuttamista kiinteistö- ja rakentamisalan hankkeissa: https://figbc.fi/kiertotalousratkaisuja

Lataa Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosraportti PDF-tiedosto

Katso tallenne Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarista vimeo.com-palvelussa

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Työpaikkailmoitus – Viestinnän, vaikuttavuuden ja markkinoinnin ammattilainen

19.11.2020
Tule tekemään kestävyysmuutosta viestinnällä! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään ja viestintäämme uudistamaan etsimme sinua, Viestinnän vaikuttavuuden

Työpaikkailmoitus – Kestävän rakennetun ympäristön muutoksentekijä

19.11.2020
Tule tekemään tulevaisuustyötä ja kestävyysmuutosta! Rakennetussa ympäristössä on meneillään valtava muutos ja vähähiilisyyteen, hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen tähtääviä toimia tulee edelleen vauhdittaa. Tätä työtä kirittämään tarvitsemme lisävoimia ja siksi etsimme sinua,

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

Jäsen: anna meille palautetta vastaamalla jäsentyytyväisyyskyselyyn

23.11.2020
Hyvä jäsen, Pyydämme palautettasi Green Building Council Finlandin toiminnasta vuonna 2020. Voit halutessasi vastata anonyymisti. Kysely on lyhyt nopean vastaamisen mahdollistamiseksi. Vastauksesi on meille tärkeä!  Kyselyn tulosten perusteella arvioimme toimintaamme

Mitä Suomi voi oppia Hollannilta infran kiertotaloudesta?

23.11.2020
Hollannin infrastruktuuri- ja vesihuoltoministeriöön kuuluvan Rijkswaterstaatin kokemusten mukaan infralla on suuri painoarvo kiertotaloudessa. Sen opeista voi hyötyä myös Suomen infra-ala kiertotalouskestävyytensä kehittämisessä. Alankomaiden väyläviranomaisen opeista kertoivat kiertotalousasiantuntijat Jessica Leffers ja

Ilmastoviisaat virtuaalimessut osoittivat, että taloyhtiöillä on paljon keinoja vähentää energiankulutustaan

20.11.2020

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen virtuaalimessut pureutuivat taloyhtiöiden uusiin energiaratkaisuihin sekä keinoihin, joilla valjastaa mittaustieto säästämään rahaa ja energiaa. Samalla esiteltiin Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankeen tuloksia ja konkreettisia palveluesimerkkejä taloyhtiöille.

FIGBC pyytää lausuntoja hiilineutraalin rakennuksen määritelmästä

19.11.2020

Tutustu hiilineutraalin rakennuksen määritelmään ja anna palautetta jatkokehitystä varten 6.1.2021 mennessä.
Määritelmä soveltuu rakennuksen hiilineutraaliuden ja vähähiilisyyden osoittamiseen, hankkeiden ohjaamiseen kohti hiilineutraaliuutta, sekä tavoitteista ja toimenpiteistä viestimiseen.

Rakentaminen + kiertotalous -ajankohtaispäivä toi infran valokeilaan kiertotalouden vaikuttajana

19.11.2020
Ympäristöministeriön vuosittain järjestämä kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ajankohtaispäivä on varmin tapa päivittää tietonsa siitä, mitä kiertotaloudessa rakentamisen ja kiinteistöjen saralla tapahtuu. Vuoden 2020 päivillä odotettiin pian valmistuvaa kansallista kiertotalousstrategiaa ja

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia ohjaa tulevaisuudessa kestävää rakentamista ja infraa

18.11.2020
LOIKKA-blogi, Miika Kotaniemi | Taksonomian myötä kestävästä rahoituksesta tulee mitä suurimmalla todennäköisyydellä rahoituksen valtavirtaa ja vastuullisuudesta aidosti osa operatiivista toimintaa. Lainsäädännön muutosten myötä muun muassa isojen pörssiyhtiöiden ja finanssialan toimijoiden

Opiskelija – Nyt tarjolla tilaisuus tutustua tulevaisuuden työtehtäviisi: tule mukaan FIGBC:n koulutuksiin

10.11.2020
Vauhdittaakseen muutosta kohti vähähiilistä ja kiertotalousmyönteistä kiinteistö- ja rakennusalaa Green Building Council Finland haluaa tarjota myös alan perusopiskelijoille mahdollisuuden osallistua järjestämiinsä koulutuksiin. Tällä tavalla FIGBC haluaa kytkeä opiskelijat mukaan alan

From linear to circular – Circularity in the built environment mapped globally for the first time

5.11.2020
The United Nations (UN) One Planet Network Sustainable Buildings and Construction programme initiated a study to understand the current state of play with regard to circularity in the built environment

Kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kiinnostus kiertotalouteen kasvaa

4.11.2020
Kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä kiertotalouden vallankumous. Viime vuosina alan ammattilaisten kiinnostus aihetta kohtaan on kasvanut huimasti. Green Building Council Finlandin ja Sitran järjestämiin kiertotaloushankkeisiin on osallistunut toista sataa rakennetun

Kaupunkiluonnon lisäämisestä hyötyvät ihmiset ja koko maapallo – voiko kaupungeista löytyä ratkaisu luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen?

4.11.2020

LOIKKA-blogi, Tarja Ojala | Kaupungeissa luonnon monimuotoisuuden kehityssuuntaa voi muuttaa merkittävästi, mikäli kaupunkirakenteiden suunnittelussa hyödynnetään ekosysteemipalveluita, jotka ovat luonnon tarjoamia ilmaisia palveluita, elämän edellytyksiä.

FIGBC hakee kumppanijäsentä vuodelle 2021

2.11.2020
Green Building Council Finland etsii kumppanijäsentä yhteistyöhön vauhdittamaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyys on mahdollisuus edistää rakennetun ympäristön kestävyyttä tavanomaista tiiviimmässä yhteistyössä Green Building Council Finlandin

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami