Green Building Council Finland

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä paikalliset toimijat ja toimintaympäristö voisivat tehdä, jotta Joensuun ilmastotavoitteisiin päästäisiin ja kiertotalouden edellytyksiä parannettaisiin. 

Hiilineutraali kiertotalouskaupunki – suunnitellen ja rakentaen (HIKKA) on vuoden mittainen hanke, jonka tavoitteena on löytää uusia pysyviä toimintatapoja kaupunkiympäristön toimialalle päästöjen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja Joensuun kaupunkiympäristön toimiala. Kaupunkiympäristön toimijat sekä paikalliset urakoitsijat oli kutsuttu tilaisuuteen kuulemaan Joensuun kaupungin ilmastotavoitteista sekä keskustelemaan keinoista, joilla nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa.  

Joensuun tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä 

Hankekoordinaattori Aino Kangas avasi tilaisuuden esittelemällä HIKKA-hankkeen tavoitteita ja päivän ohjelmaa, minkä jälkeen Heikki Moilanen kertoi FIGBC:n ja KIRA-kioski-hankkeen toiminnasta. Seuraavaksi Jari Leinonen Joensuun kaupungilta kertoi Joensuun ilmastotyöstä ja –ohjelmasta. Kaupunki osallistuu Kiertotalouden Green Dealin valmisteluprosessiin ja tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Tähän tavoitteeseen pyritään vähentämällä päästöjä sekä hyödyntämällä paikallisia hiilinieluja. Päästövähennyksiin liittyvät toimenpiteet kattavat kehitystoimet aina energian käytöstä kestävään kulutukseen ja ilmastoviestintään. Kiertotalouden Green Dealissa Joensuu pääsee mukaan suurempaan verkostoon, jossa on tarjolla tietoa ja mahdollisuuksia, jotka voivat edesauttaa myös Joensuun omia tavoitteita ja toimenpiteiden käyntiin laittamista. 

Kiertotalouden ja vähäpäästöisyyden edistämistä Porvoossa ja Tampereella 

Porvoo ja Tampere edellyttävät ja edistävät kiertotaloutta ja vähäpäästöisyyttä kuntien hankinnoissa ja hankintakriteeristöissä. Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Enni Flykt esitteli useamman kohteen, joissa erilaisia kestävyyskriteereitä on tuotu hankintaan ja maankäytön suunnitteluun. Puheenvuorossaan Flykt myös viittasi FIGBC:n Infra-toimikunnan laatimaan Kestävän infran määritelmään. Tampereen kaupungilta Yliopistonkadun case-esimerkkiä esitteli rakennuttajainsinööri Petri Leppänen. Rakennusurakan hankinta valmisteltiin osana Kieppi-hanketta. Hankinnan pisteytykseen tuotiin kriteerejä työmaan kestävämpään toteutukseen liittyen. Pisteitä sai mm. ylijäämämaiden hyödyntämisestä sekä uusiomateriaalien käytöstä, jolla pyrittiin jätteen vähentämiseen ja neitseellisten luonnonvarojen säästöön. Lyhyitä kuljetusmatkoja ja tarpeeksi hyvän päästöluokan täyttäviä työmaakoneita pisteytyksessä suosimalla taas pyrittiin CO2-päästöjen ja muiden ympäristöhaittojen vähentämiseen.   

Päästölaskennan tulosten vienti käytäntöön 

Rambollin geotekninen suunnittelija Saila Vincente käsitteli päästölaskentaa erityisesti infrarakentamisen näkökulmasta. Vincente avasi hyvin päästölaskennan nykytilaa ja elinkaaripäästöjen kokonaisuuden muodostumista sekä missä päästöjen vähentämiseen voidaan eniten vaikuttaa. Hän myös korosti, miten päästölaskenta itsessään on vain työkalu ja meidän pitäisi vahvemmin keskittyä laskennan tulosten avulla tehtävään suunnittelunohjaukseen ja puhua enemmän päästösuunnittelusta. Vincente myös kertoi case-esimerkkejä, joissa päästösuunnittelu on ollut käytössä. Laskennan ja toimenpiteiden avulla on saatu tehtyä tietoon pohjautuvia päätöksiä, jotka on myös pystytty todentamaan ja jotka ovat vähentäneet päästöjä. 

Toimijoiden välinen vuorovaikutus on tärkeää 

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen osallistujat pohtivat työpajaosuudessa, minkälaisia muutoksia rakentamisen kiertotalouden toteutuminen vaatisi toimijoiden omassa toiminnassa ja toisaalta yleisesti Joensuun toimintaympäristössä. Keskustelu oli vilkasta ja pienryhmien pohdinnoista nousi useita selkeitä kehityskohteita.  

Varsinkin kiertotalouden kokonaisvaltaista huomioimista korostettiin. Kiertotalous tulisi pitää mukana päätöksenteossa ja selvityksissä läpi koko rakentamisen ja rakennuttamisen prosessin aina kaavoituksesta rakentamiseen ja rakennusten elinkaaren loppuun asti. Tämän nähtiin vaativan tiedon ja yhteistyön lisäämistä toimialalla niin kaupungin ja urakoitsijoiden kuin Joensuun kaupunkiympäristötoimialankin sisällä. Hankesuunnitteluun kaivattiin enemmän ajallisia resursseja, jotta kiertotalousratkaisuiden implementoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen jäisi riittävästi aikaa. Hankkeiden välistä kommunikaatiota ja massa- ja materiaalikoordinaatiota tulisi kehittää, jotta materiaalivirrat, aikataulut ja logistiikka sujuvoituisivat. Lisäksi tarvittaisiin osaamista ja lisäselvityksiä hankkeisiin ja niiden tueksi. Esiin nousseet ajatukset ja ratkaisut vaihtelivat aina ylätason tiedotuksesta ja kommunikaatiosta varsin konkreettisiin ratkaisuihin, kuten läjitysalueiden selkeään ja tarpeeksi varhain tehtävään määritykseen.  

Tilaisuus keräsi kaupunkiympäristön toimialan toimijoita ja paikallisia urakoitsijoita saman pöydän ääreen keskustelemaan ja syventymään kiertotalouden ja vähäpäästöisyyden edistämiseen. Osallistujien kommenttien mukaan tällainen vuorovaikutus koettiin erittäin tärkeäksi alueella ohjelmoidumman markkinavuoropuhelun rinnalla. Toimijoiden välinen kommunikaatio mahdollistaa tilaajan ja urakoitsijoiden välisen selkeämmän yhteisymmärryksen tavoitteista ja niiden toteutumisen edellytyksistä. Tilaajalle tämä tuo apua tavoitteiden asettamiseen, urakoitsijoille taas parempia valmiuksia vastata tilaajan tarpeisiin. Kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden jalkauttamiseksi hankintaan ja suunnitteluun tällainen vuorovaikutus on siis erittäin toivottavaa. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT