Green Building Council Finland

Taksonomian vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen kiertotalouteen

Turun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 12.4.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Turku Business Regionin 3C-klusterin yhteistyönä. Tapaamisen teemana oli taksonomia ja kiinteistö- ja rakennusalan sääntely.

Taksonomian ymmärrys on etu jokaiselle yritykselle

Riikka Sievänen, Laki-, vero- ja tilintarkastuspalveluyritys KPMG, selvensi sääntelyn vaikutusta yritysten toimintaan ja raportointiin.

Laki ja säätely ovat ikään kuin alin porras ja muu raportointi ja vastuullisuustyö ovat lain minimin ylittävää “ylimääräistä” työtä. Kun lakien edellyttämä minimi muuttuu, täytyy tehdä enemmän työtä siihen vastatakseen. Useat yritykset haluavat kuitenkin jo nyt panostaa vastuullisuuteen kilpailuedun ja erottautumisen vuoksi, ja tämä luo tulevaisuudessa lisää liiketoimintaa.

Taksonomia määrittelee mikä on kestävää toimintaa ja tarjoaa yhteisen kielen rahavirroille. Vuoden 2022 alusta on tullut voimaan kaksi kuudesta taksonomian tavoitteesta: ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Neljästä viimeisestä tavoitteesta julkaistiin ehdotukset maaliskuussa 2022.

Keskeisintä on taksonomian rooli vihreän rahoituksen pohjana. Tämä tarkoittaa sitä, että taksonomian mukaiset toimet ja toimijat tulevat saamaan helpommin rahoitusta.

Taksonomia on myös työkalu, jonka kehikossa yritysten voivat osoittaa, onko heidän liiketoimintansa taksonomian mukaista, eikä siitä ole haittaa taksonomian tavoitteille. Näin jokainen yritys pystyy kertomaan omasta vastuullisuudestaan sijoittajille kiinnostavalla tavalla tai vertailemaan tavoitteitaan kilpailijoihin.

Taksonomia toimii myös selkeänä raportoinnin pohjana. Valtaosa sääntelykentän muutoksista koskee sijoittajia ja isoja toimijoita, jotka tulevat edellyttämään samantyyppisiä raportointeja myös omilta yhteistyökumppaneiltaan ja arvoketjunsa muilta toimijoilta. Taksonomian tuntemus on siis hyväksi jokaiselle yritykselle.

Rakentamisen kiertotalouden lakiympäristön tärkeimmät muutokset

Ilmasto- ja luontotavoitteet vaikuttavat lakiympäristön muutokseen useissa erilaisissa lainsäädäntökokonaisuuksissa. KPMG:n rakentamisen ja maankäytön lakipalveluista vastaava Aleksi Lundénin näkemyksen mukaan sääntely lisääntyy ja monimutkaistuu, mutta se tuo yrityksille haasteiden lisäksi mahdollisuuksia. Sääntelymuutokset vaikuttavat olemassa olevaan toimintaan mutta myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien havainnointiin. Muutosta ajavat myös kuluttajien tarpeiden ja kulttuurin muuttuminen. Siksi lainsäädännön ylittävät vapaaehtoiset toimet ovat tarpeellisia jo nyt.

Lundén kävi läpi tärkeimmät kuusi rakennetun ympäristön alaan vaikuttavaa sääntelyuudistusta:

  1. EU:n Energiatehokkuusdirektiivin uudistus
  2. rakentamislaiksi lausuntojen jälkeen muutettu KRL-uudistus
  3. jätelainsäädännön päivitys
  4. valtakunnallinen jätesuunnitelma
  5. ilmastolain uudistaminen
  6. EU-komission rakennustuoteasetuksen päivitys.

Vihreä siirtymä etenee parhaiten vapaaehtoisilla sopimuksilla

Lain minimin ylittävä vapaaehtoinen toiminta on ensiarvoisen tärkeää myös kiertotalouden edistämiseksi. Vihreä siirtymä etenee parhaiten vapaaehtoisilla sopimuksilla, kuten Green deal -sopimuksilla.

Kiertotalousnäkökulmat tulevat myös enenevissä määrin osaksi kahdenvälisiä sopimuksia. Kiertotalouden elementtejä on jo urakkasopimuksissa, urakkaketjuja koskevissa sopimuksissa, kiinteistön käyttöön liittyvissä sopimuksissa olevissa Green lease -lausekkeissa. Kiertotalouteen liittyy usein erilaisia sopimusverkostoja, joissa eri osatekijöiden merkitys korostuu. Riskienjaon kannalta on tärkeää pohtia, mitä sopimuksiin sisällytetään, jotta sopimuksella päästään tavoiteltuun tulokseen. 

Lundén korosti, että toimintaympäristön muutoksessa yhteistyöllä päästään parhaiten eteenpäin: “Yhdessä valmistaudumme hallitusti uuteen maailmaan.”

Julkiset hankinnat tulevat vastuullisemmiksi ja vihreämmiksi

Vuonna 2017 voimaan tullut hankintalaki mahdollistaa vihreät hankinnat ja jopa kannustaa niihin. KPMG:n hankinta- ja kilpailuoikeuden asiantuntija Ida Enqvist kertoi julkisilla hankinnoilla olevan paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen hankintakriteerien kautta.

Hankintakriteerejä pitää kuitenkin osata käyttää oikein. Hankintojen vaatimukset ovat toistaiseksi olleet yleisluontoisia, eikä niillä ole saavutettu haluttuja tavoitteita. Avoimuusperiaatteen mukaan ympäristökriteerit täytyy selkeästi ja läpinäkyvästi kuvata tarjouksessa ja ympäristökriteereitä on voitava vertailla vertailuvaiheessa.

Kiire, tiedon puute ja hankinnan loppukäyttäjän asenne hidastavat kiertotalouden mukaisten kriteerien käyttöä. Ratkaisuna tavoitteiden asetanta on ensisijaisen tärkeää ja tavoitteiden täyttymistä on myös pystyttävä seuraamaan. Markkinavuoropuhelut ja neuvottelumenettelyt sekä yrityksen johdon sitouttaminen ovat ensisijaisia tekoja kiertotalouden periaatteiden mukaisten hankintojen edistämiseksi, kuten on ohjeistettu myös FIGBC:n Kiertotalous kuntien hankinnoissa -ohjeessa.

Hankintalain uudistus on tulossa ja uusi laki tulee kannustamaan vastuullisempiin julkisiin hankintoihin. EU-komissiokin on ehdottamassa uutta sääntelyä vihreisiin hankintoihin liittyen.

Esimerkkinä Enqvist kertoi Porvoon Kulloon alueelle toteutetusta urakkakilpailutuksesta, jossa kiertotalousratkaisujen ansiosta kilpailutuksen voittanut tarjous täytti kestävyyskriteerit ja kustansi vain noin 50 % alun perin arvioidusta hinnasta.

Terveiset taksonomiaa valmistelevasta työryhmästä

Rakennusteollisuuden Pekka Vuorinen komppasi edellisiä esittäjiä yhteistyön tarpeesta ja sidosryhmäkontakteista. “Alalle tulee synnyttää uusia osaamisklustereita ja asiantuntijayhteyksiä.”

Rakennusteollisuudella on olemassa kestävän vähähiilisen rakentamisen toimenpideohjelma sekä uusia ympäristöaiheisia työryhmiä esimerkiksi taksonomiaan ja yritysten vastuullisuusraportointiin liittyen. Taksonomiaryhmä on yhteinen FIGBC:n kanssa.

Vuorinen toi terveisiä EU-tasolta, jossa komission standardisointiagendalla on tänä vuonna useita kestävän vähähiilisen rakentamista edistäviä aloitteita. Kiertotalous on myös taksonomiassa mukana esimerkiksi jätteen määrän vähentämisenä, rakennusosien uudelleenkäyttönä sekä elinkaaren jatkamisena, johon myös energiatehokkuus liittyy kiinteästi.

Vuorisen mukaan taksonomiassa on edelleen teknisiä virheitä ja valuvikojakin, ja tämän vuoksi komissio haluaa siitä palautetta. Taksonomiaan on siis mahdollista vielä vaikuttaa. Ns. Taxo4-raportin kuuleminen on todennäköisesti tulossa kesällä 2022.

FIGBC kannustaa verkostoitumaan ja yhteistyöhön

Kestävän kehityksen asiantuntija Ella Lahtinen toi webinaariin terveiset Green Building Council Finlandilta, jossa on maaliskuussa alkanut kiertotalousprojekti KIRA-kioskin toinen vaihe. Projektin tavoite on edistää alan toimijoiden yhteistyötä ja lisätä toimialan kiertotalousosaamista.

KIRA-kioskin lisäksi FIGBC:ssä on meneillään yhteispohjoismainen kiertotaloushankkeen Nordic Networks for Circular Construction. FIGBC:n johtava asiantuntija Miisa Tähkänen kertoi hankkeen alkaneen pohjoismaisen kiertotalouden nykytilakatsauksella ja markkinavertailulla, jonka jälkeen luodaan kiertotalousmittarit, etsitään parhaat pohjoismaiset referenssikohteet sekä yhdistetään pohjoismaisia kiertotalouden tekijöitä. Projektin ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa syksyllä 2022.

Kiertotalousmurrokseen tarvitaan asiantuntijoiden ”törmäyttämistä”

Webinaarin päätteeksi osallistujat jaettiin pienryhmiin. Ryhmien keskustelujen perusteella yhteistyö ja asiantuntijoiden törmäyttäminen on tärkeää kiertotalousmurroksessa. Kaikkia osapuolia ja yhteistä dialogia tarvitaan.

A-Insinöörien Elli Kinnunen korosti osaamisen tarvetta muutoksen edessä. “Esimerkiksi sääntelyn puolesta kiertotalous on helpottumassa, mutta suunnittelijoiden on osattava suunnitella, joten etenkin rakennesuunnittelijat tarvitsevat osaamispompun kiertotalouteen.”

3C-klusterin Reeta Huhtinen totesi, että jokaisella on osaamista omalta kapealta sektoriltaan, mutta vierekkäisten sektorien yhdistäminen ja uudistaminen on haaste.

Rakennustiedon Petri Jaarton mukaan ketjun lenkit alkavat kuitenkin pikkuhiljaa löytää toisiaan. Hän myös korosti yhteistyökykyä, “sillä rakennushankkeissa täytyy osata toimia moniosaajatiimeissä.”

KPMG:n Aleksi Lundénin mukaan nyt on oikea aika ja tila toimijoiden väliselle keskustelulle. Kuunteleminen ja keskusteleminen on silmiä avaavaa.

Case Turun Hirvensalo

Turkulaislähtöisen jo 1994 perustetun asuntourakointiyritys Mangroven Antti Lundstedt käsitteli päivän case-kohteen eli Mangroven rakentamat Turun Hirvensaloon identtiset betoni- ja puukerrostalot. Suunnitteluaika oli noin puoli vuotta pidempi kuin pelkällä betonikerrostalolla olisi ollut ja opettelemista riitti etenkin tietomallinnuksessa. Rakentamisvaiheessa puukerrostalo valmistui noin kuukauden nopeammin, etuina nähtiin elementtien mittatarkkuus ja sääsuojan alla rakentaminen. Puukerrostalolla myös työmaakuljetuksia oli vähemmän.

Lopputuloksena tässä pilottikohteessa puukerrostalo oli noin 10 % kalliimpi rakentaa, mutta aiheutti 10 % vähemmän ilmastotaakkaa. Lundstedtin mukaan puurakentamisen kustannuksia on mahdollista pienentää jatkossa. Puurakentamisesta jäi yritykseen hyvä fiilis ja pilotin loppuraportti julkaistaan lähikuukausina.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden