Green Building Council Finland

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta sääntelystä. Tämän sääntelyn on tarkoitus helpottaa kestävää sijoittamista. Taksonomian avulla kestävälle taloudelliselle toiminnalle määritetään yhteinen luokittelu ja kriteerit. 

Taksonomian kriteerien tulkinta on kuitenkin toistaiseksi monitulkintaista ja esimerkiksi Green Building Council Finland kokoaa ajantasaista rakennus- ja kiinteistöalan toimintaa koskevia kriteerejä ja niihin liittyviä selvityksiä ja tulkintoja verkkosivuilleen. 

Green Building Council Finlandin Kiinteistöt-toimikunta koosti Usein kysytyt kysymykset -listan, joihin kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijat ovat vastanneet. Vastauksia on antanut Kiinteistöt-toimikunnan puheenjohtaja Asta Autelo (Granlund Oy) sekä Green Building Council Finlandin Lauri Tähtinen, Heikki Moilanen ja Miisa Tähkänen.

Lataa tästä käyttöösi Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta (pdf).

FAQ

Onko tiedossa, milloin tulee seuraava versio teknisistä arviointikriteereistä? 

Taksonomian kriteereistä on julkaistu toistaiseksi ensimmäiset kaksi: ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Näitä kutsutaan myös taksonomian ilmastotavoitteiksi. Loput neljä on tarkoitus julkaista osana delegoitua asetusta ympäristötavoitteista. Julkaisu on arvioitu tapahtuvan vuonna 2023, mutta valitettavasti tarkempaa aikataulua ei ole saatavilla. Päivitämme tilannetta taksonomian seurantatauluumme, joka löytyy Taksonomia-sivustolta.

Kuinka usein taksonomiatarkastelu olisi hyvä tehdä? Kannattaako merkittävät kontribuutiot ja DNSH-kriteerit tutkituttaa samanaikaisesti? 

Taksonomiaraportointi tehdään vuosittain, ja sen yhteydessä tulee varmentaa eri kategorioiden taksonomiamukaisuuden osuus. Merkittävän parantamisen toteutuminen ja DNSH-kategorian toteutuminen kannattaa selvittää yhtenä kokonaisuutena ja luoda tarkoituksenmukainen prosessi niiden hallintaan. 

Miten tulisi yhteensovittaa CSRD, GRI ja taksonomia? Onko nämä tarkoitus pitääkin erillään vai onko raportointia mahdollista toteuttaa samanaikaisesti? 

Yritysten on mahdollista yhteensovittaa raportointikäytäntöjään parhaiten soveltuvalla tavalla. CSRD ja taksonomia ovat EU:sta peräisin olevaa velvoittavaa sääntelyä, ja ne kulkevat hyvin käsi kädessä. GRI on yritysten vapaaehtoinen raportointikehys, mutta mikäli yritys on päättänyt raportoida myös GRI:n avulla, on raportointien integroiminen yhteen todennäköisesti järkevää. Kaikki kolme järjestelmää ovat hyvin samankaltaisia, joten synergiaetua löytyy varmasti. EFRAG ja GRI ovat tehneet viitekehysten yhteensovittamista, jotta tuplaraportointia tulisi mahdollisimman vähän ja GRI:tä voisi hyödyntää CSRD-raportoinnissa. Tästä on julkaistu esimerkiksi GRI and ESRS Q&A -dokumentti

Kuinka paljon edullisempaa on taksonomian mukainen rahoitus? 

Emme valitettavasti voi vastata tähän FIGBC-kontekstissa. 

Miten taksonomian vaatimukset suhteutuvat tuotteiden valmistamiseen globaalisti (esim. talotekniikan tuotteet)? Laitetaanko tuotteille jatkossa ”taksonomia-merkki” (vrt. EPD, Joutsenmerkki)? 

Toistaiseksi markkinoilla ei ole tämänkaltaista merkkiä tai luokitusta saatavilla, mutta esimerkiksi RTS on jo julkaissut vapaaehtoisen M1-päästöluokitukseen liittyvän lisäpalvelun. M1-luokitusta hakeva yritys voi todentaa halutessaan esimerkiksi EU-taksonomian sisäilmapäästöluokituksen mukaisuuden M1-luokitustodistuksen avulla. Tulevaisuudessa voidaan olettaa palveluiden lisääntyvän. Milloin PK-yrityksien tulisi valmistautua CSRD-raportointiin, kun tämä velvoitetaan vuonna 2027. Kannattaisiko tällaisten yritysten vielä odottaa raportointiin valmistautumisen kanssa? Koska kaikkia kriteerejä ei ole vielä julkaistu, voi olla kannattavaa odottaa, että komissio julkaisee 2. delegoidun asetuksen. 

Kuitenkin taksonomian mukaisen raportoinnin tekemistä kannattaa harjoitella jo ennen kuin se tulee pakolliseksi. Onko näkemystä, kuinka moni on ryhtynyt vapaaehtoisesti jo raportoimaan (vaikka ei vielä velvoitetta)? 

Kysymykseen vastaamista varten ei ole tarkkaa lukumäärää tiedossa, mutta on selvää, että useat toimijat ovat eritasoisesti ottaneet taksonomian kokonaisuuksia huomioon toiminnassaan. 

Kun arvioidaan taksonomianmukaisuutta, tuleeko raportoida tai selittää myös puuttuva osa, miksi joltain osin ei päästä taksonomianmukaisuuteen tai taksonomianmukaisuutta ei ole voitu arvioida? 

Virallinen raportointi on puhtaasti numeraalinen, mutta on erittäin kannatettavaa kuvata salkun kokonaisuutta ja kehityssuunnitelmia tulkinnan helpottamiseksi. 

Voidaanko teknisen kriteeristön yksittäisiä osioita 7.3–7.6 raportoida taksonomianmukaisena, vaikka kiinteistö ei olisikaan 7.7. mukana? 

Voidaan, jos itse toimenpide täyttää kriteerit. Tällöin taksonomianmukaista rahoitusta haetaan vaan niille toimenpiteille, jotka täyttävät kriteerit. 

Voiko M1 luokittelu täyttää Taksonomiakriteerit DNSH 5? 

Lähtökohtaisesti kyllä. Asiasta voi lukea lisää RTS-ympäristöluokitus ja EU taksonomia työpaperista (kevät 2022). 

Uudisrakentaminen

Onko hiilikädenjälki tai LCA laskenta tulossa osaksi taksonomiaa jollain tavalla? 

Uudisrakentamisessa tulee yli 5000m2 hankkeille tehdä elinkaaren hiilijalanjälkilaskelma kansallisen lainsäädännön mukaan tai Levels-viitekehyksen mukaan. 

EU:n Q&A kysymys 143: rakennusluvan hakemuspäivämäärä määrää mikä kohde on ”valmistunut 31.12.2020” jälkeen. Todellako näin? 

Kyllä. 

Miten käsitellään kiinteistöjen rakennuttamista omaan käyttöön osana muuta liiketoimintaa (päätoimiala ei liity rakentamiseen? Meneekö taksonomiakelpoisuuden määritelmän kautta?) 

Taksonomia koskee toimintaa ja toimenpiteitä. Jos toimija on CSRD:n piirissä ja jos kyseinen rakennuttaminen todetaan taksonomiakelpoiseksi, tulee taksonomiamukaisuus raportoida toiminnan sektorin mukaan. Voidaan olettaa, että liiketoiminnasta rakennuttamisen osuuden mukaisuus raportoitaisiin tässä tilanteessa 7.1 kriteerien mukaan. 

Tukeeko määritelmä metsäalueesta kaupungillistumista?

Tuleeko tulevaisuudessa kaupungeille ja kunnille ongelmia kaavoituksen kanssa? Tehdäänkö vihreän rahoituksen takia turhaa kaavoitusta ja osoitetaan kaavoitustyötä kaavakonsulteille ilman valvontaa. Numero 127 green field rakentaminen: koskeeko kriteeri myös tapauksia, joissa kaavoitus on päättänyt tontin sijainnista?

Tästä on keskusteltu useammassa alan työryhmässä. Tulkinnat 112,113,126 ja 127 ovat keskenään ristiriitaisia. Voidaan olettaa, että kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin saadaan komissiolta vielä lisätarkennuksia. Tällä hetkellä kaupunkien laajentuminen rakentamattomille, luonnonmukaisille alueille ei ole taksonomianmukaista. Tulkinnanvaraista on, ovatko uudet kaavoitetut alueet taksonomian mukaisia, vaikka rakennuttaja ei olisi ollut mukana kaavoituksessa. 

Voiko kohde olla SFRD mukaan vihreä, jos sille on olemassa taksonomiakriteeristö, jota se ei täytä? 

Tästä ei ole alalla vielä täyttä yhteisymmärrystä, mutta toimijoita suositetaan noudattamaan varovaisuusperiaatetta. 

Energia ja energiatehokkuus 

Onko odotettavissa, että jokin virallinen taho tulee määrittelemään energiatehokkuuden 15 % parhaimmiston joukon vai onko Raklin julkaisu niin sanotusti virallinen? Miten muut maat ovat toimineet? Kuinka usein tätä tietoa päivitetään? 

Raklin julkaisu on toistaiseksi ns. virallinen, sillä ei ole tiedossa, että mikään muu taho tulisi raja-arvoja määrittelemään. Esimerkiksi Ruotsissa määritelmät on tehty samalla tavoin toimialajärjestön toimesta. Raklin julkaisussa on suositus 2–3 vuoden välein tehtävälle tarkentamiselle. 

Jos peruskorjaus tehdään taksonomian 7.2 kriteerien mukaan, nouseeko se taksonomianmukaiseksi myös kategoriassa 7.7? 

7.2 peruskorjauksella ei ole suoraan linkkiä 7.7 kategoriaan. Mikäli peruskorjaus parantaa kohteen e-lukua, arvioidaan kohteen taksonomianmukaisuus määrittää uuden e-luvun perusteella. 

Miten energiatodistusten primäärienergiakertoimet tulevat muuttumaan? 

Tästä aiheesta ei ole vielä tietoa. 

Voidaanko uusiutuva ostoenergia huomioida raportoinnissa? 

Nämä eivät vaikuta taksonomianmukaisuuteen. 

Onko energiayhtiöllä raportointivelvoite asiakkaille? 

Energiayhtiöillä ei ole raportointivelvoitetta asiakkaille. 

Kohteleeko taksonomia PPA-sopimuksia eri tavalla? Ja missä vaiheessa hanketta tulee olla mukana? 

Tuulivoimahankkeille on omat kriteeristöt taksonomianmukaisuudelle. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT