Uudet jäsenet vuonna 2018

Vuosi 2018 on ollut monella tapaa merkittävä KIRA-alalle. IPCC-raportti on tuonut ilmastonmuutoksen realiteetit ja toimien kiireellisyyden yleiseen keskusteluun. Alamme on alkanut muuttaa voimakkaasti toimintojaan kohti kestävää kehitystä – ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutuakseen*. Helteisen kesän jälkeen energiankulutuksen haasteita ratkaistaan optimoimalla, mutta myös vähentämällä ja löytämällä kestävämpiä tapoja tuottaa energiaa. Tähän liittyy vahvasti hiilineutraalisuus. Kiertotalouden lisäämiseksi tehdään laajasti työtä. Tavoitteena on sisällyttää se uudis- että korjausrakentamisessa eri prosessien osaksi. Materiaalien kierrättäminen, rakennusten pitkäikäisyys ja muuntautumiskyky ovat ratkaisevia tapoja kiertotalouden lisäämisessä. Rakennusten elinkaarimittaukset, luokitukset ja standardit ovat osa kestävää rakennettua ympäristöä. KIRA-ala on suuri vaikuttaja ja muutosten tekijä päästötavoitteiden saavuttamisessa.

* Fakta: Rakennettu ympäristömme aiheuttaa 40 % maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta ja luonnonvarojen käytöstä ​sekä 1/3 globaaleista ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä. Kysymys on siitä, kuinka voimme hillitä kulutusta ja päästömääriä jatkossa, jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysähtymään 1,5 asteeseen. Rakennettua ympäristöä täytyy tarkastella yhä realistisemmasta näkökulmasta, jossa ilmaston lämpeneminen on totta ja sopeuttamistoimet kulkevat hillitsemisen rinnalla.)

Vuoden 2018 aikana olemme saaneet lukuisia jäseniä riveihimme. On upeaa, että edelläkävijäjoukkomme kasvaa ja vahvistuu joka vuosi. Jäsenemme ovat tottuneet toimimaan kestävämmän ympäristön puolesta, mutta tavoitteet on asetettu entistä korkeammalle. Jäsenyyden hyödyissä vilisee aktiivinen edelläkävijyys, tiedonjako ja yhteistyömahdollisuudet alan asiantuntijoiden ja yritysten kesken, kouluttautuminen, näkyvyys ja vaikuttaminen toimintatapoihin KIRA-alalla, uudet liiketoimintamallit ja vuoropuhelu eri sidosryhmien välillä. Näihin teemoihin haluamme saada jäseniltämme kohdennusta, mikä nousee prioriteeteissa korkeimmalle. Parhaiten tähän voi vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyymme (vastausaikaa 21.12. asti!) tai tulemalla toimintaamme mukaan toimikuntien tai viestintäverkoston kautta.

Miksi liittyä jäseneksemme? Jäsenillämme on sama arvopohja, haluamme tavoitella samoja päämääriä: edistää kiertotaloutta laajasti, tukea ja lisätä hiilineutraaliuden toteutumista kira-alalla ja mahdollistaa kestävämpää elämää kaikin tavoin. Kliseisesti, mutta totuudenmukaisesti: yhdessä saamme enemmän aikaan ja asetettuja tavoitteita paremmin maaliin. Siksi.

Kysyimme tänä vuonna liittyneiltä jäseniltämme mietintöjä oman toimenkuvansa ajankohtaisista teemoista ja syistä liittyä jäseneksemme:

”Haluamme ensisijaisesti verkostoitua ja tuoda esille uusia kestäviä innovaatioita ilmanvaihtoalalla, esimerkkinä Suomeen tuomamme IML-Aeroseal -teknologia. Haluamme   yrityksellämme muutenkin tuoda luotettavuutta alallemme.”
   – Lars Lind, toimitusjohtaja, IML-ilmastointimittaus Lind Oy

Akivan hallinnoimien sijoitusten profiili antaa mahdollisuuden merkittävästi määrin vaikuttaa rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen sekä ilmaston muutokseen torjumiseen ja hillitsemiseen. Käytännön tasolla tehtävät toimenpiteet koostuvat etupäänsä teknisistä ratkaisuista sekä materiaaleihin että energiaan liittyvistä valinnoista, jotka ovat ympäristöä vähiten kuormittavia sekä mahdollisimman energiatehokkaita. Iso merkitys on myös hallinnoimiemme kiinteistöjen käyttäjien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö liittyen energiatehokkuus investointeihin sekä tapaan käyttää kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä mahdollisimman energiatehokkaasti. Akiva osallistuu aktiivisesti GBC Finlandin toimintaan myös Kiinteistöjohtaminen – toimikunnan jäsenyyden kautta.”
                                      – Jami Lindh, osakas, Akiva

“Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen vastuullisuusteema Varman sijoitustoiminnassa, ja olemme onnistuneet keventämään kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä 18 % kahdessa vuodessa. Ympäristöystävällinen kiinteistöliiketoiminta vaatii meiltä jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä. Usean kiinteistömme katolle on rakennettu aurinkovoimala.”
                                           – Johanna Haikala, seniorianalyytikko, Varman kiinteistösijoitukset

”Me ICONilla pyrimme aktiivisesti muuttamaan käsitystä siitä, mikä on vihreää rakentamista. Puusta tehtyjä moduläärisiä rakennuksia, mitkä hyödyntävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten maalämpöä, lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Lisäksi haluamme taata rakennuksiimme hyvät olosuhteet ja tämä takia käytämme sensoreita huoneistoissa ohjaamaan rakennuksen kiinteistötekniikkaa. Tuleva kohteemme ICON Kristalli Ilves, Riihimäellä tulee olemaan kohde, missä kaikki arvomme EKO, DIGI ja TEHOKKUUS toteutuvat.”
                                            – Sami Saarnisto, sijoitusjohtaja, ICON Kiinteistörahastot

“Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta murrosvaihetta. Toimialan murrokseen vaikuttavat esimerkiksi kestävän kehityksen ja eettisyyden merkityksen kasvaminen sekä digitaalisuuden tuomat huikeat mahdollisuudet. Nuori valveutunut asiakaskuntamme arvostaa ja edellyttää, että teemme systemaattisesti työtä paremman huomisen eteen.”
                                         – Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (sr)

“Ethica Oy on kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys. Kiertotalouden toimintamallien eteenpäin vieminen rakennusalalla on todella tärkeää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi – kiertotalous tuo merkittäviä keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, materiaalitehokkuuden lisäämiseen ja koko elinkaaren ympäristövaikutusten hallintaan. Haluamme toimia aluekehittäjien ja rakennusalan toimijoiden kumppanina kiertotalouden edistämisessä, ja Green Building Council Finland tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden.”
                                        – Paula Fontell, toimitusjohtaja, Ethica Oy

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2017 asettaa tavoitteeksi, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Alkuvuodesta 2018 päätös sai heti lisäpontta kun Puu-Kivistö valittiin Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi. Tavoitetila tarkentui kesäkuussa valtuuston hyväksyessä Resurssiviisauden tiekartan, jolla kaupunkia ohjataan kohti vuoden 2030 hiilineutraalisuuden tavoitetilaa. Loppuvuonna edessä on vielä mm. sisällyttää tontinluovutuskilpailuihin ja -luovutuksiin valtuuston linjaukset. Paljon
on  tapahtunut vuodessa, mutta tämä on vasta alkusoitto tulevalle muutokselle.”
                                           – Antti Kari, kiinteistöjohtaja, Vantaan kaupunki

”Me Bonavalla pyrimme edistämään kestävää yhteiskuntaa ja huomioimme liiketoiminnassamme taloudellisten arvojen lisäksi sosiaaliset arvot ja ympäristöarvot. Bonavan kestävän kehityksen strategian keskiössä on ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvät teemat, joiden eteenpäin viemiseen Green Building Councilin verkosto tarjoaa oivan mahdollisuuden.”
                                       – Riikka Pitkälä, sustainability Manager, Bonava

nollaE liittyi Green Building Council Finlandiin, koska kiinteistöjen energiatehokkuuden edelläkävijänä haluamme osallistua alan keskusteluun, tuoda esille uusia ajatuksia ja rakennusten energiatehokkuuden innovaatioita sekä verkostoitua hiilineutraalia rakentamista edistävien toimijoiden kanssa. Yhdessä teemme tulevaisuutta ja parhaiten se onnistuu, kun jaamme osaamistamme ja näkemyksiämme Green Building Councilin kaltaisen foorumin avulla.”
                                       – Nikolas Salomaa, toimitusjohtaja, nollaE

Yeseco Oy

“Energiavirasto on liittynyt Green Building Council Finlandin jäseneksi edistääkseen puolueetonta kestävän kehityksen yhteistyötä rakennettuun ympäristöön liittyen. Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtäväänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista.”
                                      – Tiina Sekki, yli-insinööri, Energiavirasto

L.A.B. Arkkitehdit

Saraco D&M Oy

”VAV panostaa ympäristöystävällisyyteen ja tulevissa rakennuttamissamme kiinteistöissä tullaan noudattamaan Joutsenmerkki-kriteerejä. Kestävän ympäristöajattelun täyttävässä kiinteistössä lähtökohtana ovat terve sisäilma ja kemikaaliturvallisuus, jotka huomioidaan jo materiaalien valinnoissa. VAV haluaa olla osaltaan vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja kehittää ympäristöystävällistä rakentamista ja asumista. Joutsenmerkki-talon hiilijalanjälki on elinkaarensa aikana viidenneksen tavanomaista kerrostaloa pienempi.”

                                          – Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV

“Liityimme GBC:n jäseneksi, koska haluamme edistää ympäristöystävällisen kattorakentamisen lisääntymistä Suomessa. Haluamme myös tuoda uusia ajatuksia miten kattoja voidaan käyttää toiminnallisina elementteinä rakenteiden ja rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisessa. Haluamme myös osaltamme edistää muovituotteiden kierrätystä ja pyrkiä vaikuttamaan kierrätyksen esteinä olevien vientirajoitteiden purkamiseen.”
                                      – Tomi Norrby, toimitusjohtaja, Suomen teollisuuskatot Oy

“Viherympäristöliitto ry on laatinut koko toimialaan koskevan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin. Olemme myös tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen edistää kestävää ympäristörakentamista. Otamme mielellämme osaa työryhmätyöhön asiantuntijavoimin.”
                                                   – Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry

“Helkama Kiinteistöt Oy ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019  aurinkovoimalan, joka on 350 KWp / 1273 aurinkopaneelia Espoon kiinteistöllä, osana vastuuta ympäristöstä ja päästöjen vähentämisestä.”

– Juha Kekkonen, toimitusjohtaja, Helkama-kiinteistöt

Kiitos vanhemmat jäsenemme ja uudet tulokkaat, meitä on yhteensä 131 organisaatiota jatkamassa yhdessä kestävän rakennetun ympäristön toteutumista vuonna 2019.
Onnellista ja kestävää joulua sekä edistyksellistä tulevaa vuotta!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

TA-Asumisoikeus Oy Asuntomessujen Vihreä teko -kilpailun voittoon

8.7.2021
Ensimmäinen Vihreä teko -kunniamaininta Talo Pyörteelle, toinen Lohjan Saarennalle Lohjan Hiidensalmessa näytetään mallia niin kerrostalojen kuin omakotitalojen ilmastoystävällisessä rakentamisessa. Ammattitaitoisen suunnittelun ja rakentamisen merkitys korostuu, kun halutaan rakentaa energiatehokas ja

Rakennustiedolta käsikirja kiertotalouteen

7.7.2021
Rakennustiedon hiljattain julkaisema kirja “Kiertotalous rakennetussa ympäristössä” pyrkii vastaamaan kysymykseen, mitä kiertotalous tarkoittaa tällä hetkellä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Kysymykseen kuullaan näkökulmia laajasti alan eturivin ammattilaisilta, ja Eeva Huttunen on onnistunut

Kestävyys on yhteistyötä – hyvää kesää!

23.6.2021
Hyvä Green Building Council Finland -verkoston jäsen,Iso kiitos tästä keväästä! Toimialamme tunnelma tuntuu virittäytyneen aivan uudelle tasolle kevään aikana, sillä vähähiilisyys, hiilineutraalius ja kiertotalous ovat vahvasti mukana kaikissa keskusteluissa, ja

#BuildingLife Expert Fora 2 -työpajoissa kehitettiin innovatiivisia ratkaisuja kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi

21.6.2021
#BuildingLife – projektin toiselle Expert Forum -kierrokselle saimme yli 90 ilmoittautumista. Ilmoittautuneet jaettiin seitsemään ryhmään arvioimaan rakennetun ympäristön päästövähennystoimenpiteitä hankkeiden eri vaiheissa. Työpajoissa jakauduttiin pienryhmiin pohtimaan kolmea tehtävää. Ulkopuoliset ajurit

#BuildingLife -lähettiläät kokoontuivat keskustelemaan hankkeen tavoitteista ja tulevaisuudesta MEP Sirpa Pietikäisen johdolla

21.6.2021
#BuildingLife Ambassador Forum kokosi 20 KIRA-alan muutosjohtajaa keskustelemaan hankkeen tavoitteista, Suomen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta sekä toimialan muutoksen vauhdittamisesta. Keskustelun avasi MEP Sirpa Pietikäinen. Kestävä rakennettu ympäristö vaatii yhä laajempaa

Liity Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten LinkedIn-ryhmään

18.6.2021
Kootaan Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden asiantuntijat, parhaat toimintamallit ja innovaatiot yhteen! Yhteinen tavoitteemme on nopeuttaa KIRA-alan muutosta kohti kiertotaloutta. Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä -hankkeessa perustimme nyt kaupunki- ja teematapaamisten

Liity mukaan innovaatiohaasteeseen etsimään uusia kiertotalousratkaisuja ja liiketoimintamalleja kiinteistö- ja rakennusalalle!

18.6.2021
Tarvitsemme muutoksen lineaarisesta ota-käytä-jätä -toiminnasta kiertotalouteen! Kiinteistö- ja rakennusala on yksi suurimmista energian ja materiaalien käyttäjistä, ja se tuottaa EU-alueella noin 40 % CO2-päästöistä sekä lähes kolmanneksen jätteistä.  Ympäristöllisten syiden

Rakennetussa ympäristössä tarvitaan aktiivisia tekoja, ja oman vaikuttavuuden selvittäminen on yksi niistä

16.6.2021
Ilmastopaneeli IPCC asetti vuonna 2018 hiilibudjetin, jolla ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan 1,5 asteeseen. Rakennusala on yksi isoimmista hiilipäästöjen tuottajista Suomessa, ja isoilta toimijoilta on jo nähty ulostuloja hiilineutraaliustavoitteista. Tavoitteiden asettamiseen

Raja-arvojen odottaminen on tarpeetonta

14.6.2021
Hiilineutraali rakennettu ympäristö tehdään puristamalla jokaisen hankkeen päästöt mahdollisimman alas. Moni rakennuttaja on turhaan pysähtynyt odottamaan kansallisia ohjausmenetelmiä ja raja-arvoja, vaikka hiilijalanjäljen ohjaaminen on mahdollista jokaisessa hankkeessa jo nyt, kirjoittavat

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Ville Reinikainen, Granlund

11.6.2021
#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Olen suurimman osan työurastani työskennellyt energiatehokkuuden, uusien energiaratkaisujen

WorldGBC raportoi edistymisestä matkalla kohti NetZeroa

10.6.2021
Raportti esittelee esimerkkejä toimista, joilla pyritään saavuttamaan WorldGBC: n visio hiilettömästä rakennetusta ympäristöstä, sekä murtaa myyttejä, jotta voimme paremmin ymmärtää mitä NetZero tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla. WorldGBC details built environment

#BuildingLife -verkosto vaatii toimia hiilineutraalin rakennetun ympäristön edistämiseksi Euroopassa

10.6.2021
Euroopassa, rakennusten käyttö aiheuttaa noin 40 % energiankulutuksesta ja 36 % CO2-päästöistä. Globaalisti, jopa 11 % päästöistä aiheutuu kuitenkin rakennusmateriaaleista ja työmaatoiminnoista. Lisäksi rakennusten osuus veden kulutuksesta on 33 %

Pääkaupunkiseudun kiertotalous rakentuu yhteisvoimin

9.6.2021
HSY ja FIGBC yhdistivät voimansa ja järjestivät CIRCuIT ja Kiinteistö- ja rakentamisalan osaamiskeskittymä -hankkeiden yhteistyönä rakentamisen kiertotalouden edistämiseen keskittyvän etätapahtuman kesäkuun alussa. Seminaarissa kuultiin monipuolisia puheenvuoroja sekä hankkeiden ajankohtaisista aiheista

Kuinka Varsinais-Suomen KIRA-ala vastaa tulevaisuuden kiertotaloushaasteisiin

9.6.2021
Rakentamisen kiertotalous on nostettu Varsinais-Suomessa kiertotalouden tiekarttaan, kertoi Valonian Anni Lahtela kiertotaloustapahtumassa, jonka Green Building Council Finland, Turku Science Park Oy ja Valonia järjestivät yhdessä 8.6.2021. Lisäksi Lahtela kertoi viime

Seinien sisällä – säätelyn ulkopuolella

9.6.2021
Vähähiilinen rakentaminen ja rakennetun ympäristön kiertotalous on kaikkien huulilla; tuskin enää löytyy asiantuntija- tai asiakastahoa, joka ei näitä periaatteita haluaisi noudattaa – sama pätee tilasuunnitteluun. Uusi normaali jatkaa digitalisaation aluilleen

World Green Building Week: #BuildingResilience

2.6.2021
WorldGBC kutsuu kiinteistö- ja rakennussektorin organisaatioita viettämään World Green Building Weekiä 20–24. syyskuuta 2021. Haastavien aikojen jälkeen kampanja keskittyy resilienssiin – kykyyn sopeutua ja toisaalta hidastaa ilmastonmuutosta. Teemaviikon ajan WorldGBC

FIGBC ehdotukset kuntien ilmastotalkoiden vauhdittamiseen

1.6.2021
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra teetti konsulttiyhtiö Sitowisella selvityksen, jonka mukaan suomalaisissa kunnissa on ryhdytty aktiivisesti ilmastotalkoisiin. Tekemistä kuitenkin riittää vuoteen 2035 – ja sen jälkeenkin. Selvityksen mukaan yli kaksisataa kuntaa

FIGBC kesätyöntekijäksi Heikki Moilanen

31.5.2021
Arkkitehdiksi opiskeleva Heikki Moilanen aloitti Green Building Council Finlandin kesätyöntekijänä toukokuun puolivälissä. Heikki osallistuu muun muassa LifeLevel(s)– ja #BuildingLife-hankkeiden ohjeiden ja ohjelman tuottamiseen, kiertotalouden edistämiseen sekä projektiemme verkkosivujen päivittämiseen ja

Videomme kuntapäättäjille rohkaisee kestävien päätösten tekemiseen

25.5.2021
Vuoden 2021 kuntavaalit lähestyvät. Pian valittavat päättäjät vaikuttavat kaikkeen päätöksentekoon lähimpänä arkeamme. Kestävästi rakennettuun ympäristöön panostaminen tarjoaa kuntalaisille työtä ja elämänlaatuista asumista tulevaisuudessakin. Nyt tehtävät sijoitukset realisoituvat tulevaisuuden säästöinä, tuloina

Kutsu pyöreän pöydän ääreen kestävyysosaamisvajeemme poistamiseksi

24.5.2021
Rakennustieto ja Green Building Council ovat koonneet nyt kahdesti kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA-alan) täydennyskoulutusta tarjoavat organisaatiot keskustelemaan toimialan keskeisistä ympäristön kestävyyteen ja kestävään rakentamiseen liittyvistä osaamis- ja koulutustarpeista, hahmottamaan tämän

Hiilinegatiivinen linoleumi

19.5.2021
Forbo Flooring Systems kehittää, valmistaa ja myy lattiapäällysteitä. Toimintamme avainsanoja ovat kestävä kehitys, toimivuus ja design. Siitä lähtien kun aloitimme lattiapäällysteiden valmistuksen, alkaen linoleumista yli 100 vuotta sitten, olemme sitoutuneet

Osallistu World Green Building Weekiin syyskuussa 2021

17.5.2021
World Green Building Week on kestävän rakennetun ympäristön kansainvälinen teemaviikko. Tänä vuonna kokoamme koko verkoston yhdeksi ääneksi 20. – 24.9.2021. Osallistu 45 minuutin briiffaukseen 16.6. tai 18.6. klo 10 alkaen.

#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa: Ilkka Tomperi, Varma

7.5.2021
#BuildingLife -lähettiläs valokeilassa -sarjassa esittelemme tarkemmin hankkeemme lähettiläitä ja heidän viestiään koko rakennetun ympäristön toimialalle. Mitkä syyt vaikuttivat päätökseesi ryhtyä #BuildingLife -lähettilääksi? Rakennetun ympäristön rooli maailman kokonaispäästöistä on merkittävä. Olemme

Ella Lahtinen Green Building Council Finlandin uudeksi kestävän kehityksen asiantuntijaksi

4.5.2021
Ella Lahtinen, DI, aloittaa kestävän kehityksen asiantuntijana 4.5.2021. Lahtinen siirtyy Green Building Council Finlandille Vahanen Rakennusfysiikalta. ”Olen koulutukseltani rakennesuunnittelija, mutta työssäni keskittynyt aiemmin rakennusten kuntotutkimuksiin, sisäilmatutkimuksiin sekä näihin liittyvään korjaussuunnitteluun.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami