Green Building Council Finland

Uudet jäsenet vuonna 2018

Vuosi 2018 on ollut monella tapaa merkittävä KIRA-alalle. IPCC-raportti on tuonut ilmastonmuutoksen realiteetit ja toimien kiireellisyyden yleiseen keskusteluun. Alamme on alkanut muuttaa voimakkaasti toimintojaan kohti kestävää kehitystä – ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai siihen sopeutuakseen*. Helteisen kesän jälkeen energiankulutuksen haasteita ratkaistaan optimoimalla, mutta myös vähentämällä ja löytämällä kestävämpiä tapoja tuottaa energiaa. Tähän liittyy vahvasti hiilineutraalisuus. Kiertotalouden lisäämiseksi tehdään laajasti työtä. Tavoitteena on sisällyttää se uudis- että korjausrakentamisessa eri prosessien osaksi. Materiaalien kierrättäminen, rakennusten pitkäikäisyys ja muuntautumiskyky ovat ratkaisevia tapoja kiertotalouden lisäämisessä. Rakennusten elinkaarimittaukset, luokitukset ja standardit ovat osa kestävää rakennettua ympäristöä. KIRA-ala on suuri vaikuttaja ja muutosten tekijä päästötavoitteiden saavuttamisessa.

* Fakta: Rakennettu ympäristömme aiheuttaa 40 % maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta ja luonnonvarojen käytöstä ​sekä 1/3 globaaleista ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä. Kysymys on siitä, kuinka voimme hillitä kulutusta ja päästömääriä jatkossa, jotta maapallon lämpeneminen saadaan pysähtymään 1,5 asteeseen. Rakennettua ympäristöä täytyy tarkastella yhä realistisemmasta näkökulmasta, jossa ilmaston lämpeneminen on totta ja sopeuttamistoimet kulkevat hillitsemisen rinnalla.)

Vuoden 2018 aikana olemme saaneet lukuisia jäseniä riveihimme. On upeaa, että edelläkävijäjoukkomme kasvaa ja vahvistuu joka vuosi. Jäsenemme ovat tottuneet toimimaan kestävämmän ympäristön puolesta, mutta tavoitteet on asetettu entistä korkeammalle. Jäsenyyden hyödyissä vilisee aktiivinen edelläkävijyys, tiedonjako ja yhteistyömahdollisuudet alan asiantuntijoiden ja yritysten kesken, kouluttautuminen, näkyvyys ja vaikuttaminen toimintatapoihin KIRA-alalla, uudet liiketoimintamallit ja vuoropuhelu eri sidosryhmien välillä. Näihin teemoihin haluamme saada jäseniltämme kohdennusta, mikä nousee prioriteeteissa korkeimmalle. Parhaiten tähän voi vaikuttaa vastaamalla vuosittaiseen jäsenkyselyymme (vastausaikaa 21.12. asti!) tai tulemalla toimintaamme mukaan toimikuntien tai viestintäverkoston kautta.

Miksi liittyä jäseneksemme? Jäsenillämme on sama arvopohja, haluamme tavoitella samoja päämääriä: edistää kiertotaloutta laajasti, tukea ja lisätä hiilineutraaliuden toteutumista kira-alalla ja mahdollistaa kestävämpää elämää kaikin tavoin. Kliseisesti, mutta totuudenmukaisesti: yhdessä saamme enemmän aikaan ja asetettuja tavoitteita paremmin maaliin. Siksi.

Kysyimme tänä vuonna liittyneiltä jäseniltämme mietintöjä oman toimenkuvansa ajankohtaisista teemoista ja syistä liittyä jäseneksemme:

”Haluamme ensisijaisesti verkostoitua ja tuoda esille uusia kestäviä innovaatioita ilmanvaihtoalalla, esimerkkinä Suomeen tuomamme IML-Aeroseal -teknologia. Haluamme   yrityksellämme muutenkin tuoda luotettavuutta alallemme.”
   – Lars Lind, toimitusjohtaja, IML-ilmastointimittaus Lind Oy

Akivan hallinnoimien sijoitusten profiili antaa mahdollisuuden merkittävästi määrin vaikuttaa rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen sekä ilmaston muutokseen torjumiseen ja hillitsemiseen. Käytännön tasolla tehtävät toimenpiteet koostuvat etupäänsä teknisistä ratkaisuista sekä materiaaleihin että energiaan liittyvistä valinnoista, jotka ovat ympäristöä vähiten kuormittavia sekä mahdollisimman energiatehokkaita. Iso merkitys on myös hallinnoimiemme kiinteistöjen käyttäjien kanssa tehtävä tiivis yhteistyö liittyen energiatehokkuus investointeihin sekä tapaan käyttää kiinteistöjen teknisiä järjestelmiä mahdollisimman energiatehokkaasti. Akiva osallistuu aktiivisesti GBC Finlandin toimintaan myös Kiinteistöjohtaminen – toimikunnan jäsenyyden kautta.”
                                      – Jami Lindh, osakas, Akiva

“Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen vastuullisuusteema Varman sijoitustoiminnassa, ja olemme onnistuneet keventämään kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä 18 % kahdessa vuodessa. Ympäristöystävällinen kiinteistöliiketoiminta vaatii meiltä jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä. Usean kiinteistömme katolle on rakennettu aurinkovoimala.”
                                           – Johanna Haikala, seniorianalyytikko, Varman kiinteistösijoitukset

”Me ICONilla pyrimme aktiivisesti muuttamaan käsitystä siitä, mikä on vihreää rakentamista. Puusta tehtyjä moduläärisiä rakennuksia, mitkä hyödyntävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten maalämpöä, lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Lisäksi haluamme taata rakennuksiimme hyvät olosuhteet ja tämä takia käytämme sensoreita huoneistoissa ohjaamaan rakennuksen kiinteistötekniikkaa. Tuleva kohteemme ICON Kristalli Ilves, Riihimäellä tulee olemaan kohde, missä kaikki arvomme EKO, DIGI ja TEHOKKUUS toteutuvat.”
                                            – Sami Saarnisto, sijoitusjohtaja, ICON Kiinteistörahastot

“Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta murrosvaihetta. Toimialan murrokseen vaikuttavat esimerkiksi kestävän kehityksen ja eettisyyden merkityksen kasvaminen sekä digitaalisuuden tuomat huikeat mahdollisuudet. Nuori valveutunut asiakaskuntamme arvostaa ja edellyttää, että teemme systemaattisesti työtä paremman huomisen eteen.”
                                         – Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (sr)

“Ethica Oy on kiertotalouteen erikoistunut konsultointiyritys. Kiertotalouden toimintamallien eteenpäin vieminen rakennusalalla on todella tärkeää ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi – kiertotalous tuo merkittäviä keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, materiaalitehokkuuden lisäämiseen ja koko elinkaaren ympäristövaikutusten hallintaan. Haluamme toimia aluekehittäjien ja rakennusalan toimijoiden kumppanina kiertotalouden edistämisessä, ja Green Building Council Finland tarjoaa siihen loistavan mahdollisuuden.”
                                        – Paula Fontell, toimitusjohtaja, Ethica Oy

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2017 asettaa tavoitteeksi, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Alkuvuodesta 2018 päätös sai heti lisäpontta kun Puu-Kivistö valittiin Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi. Tavoitetila tarkentui kesäkuussa valtuuston hyväksyessä Resurssiviisauden tiekartan, jolla kaupunkia ohjataan kohti vuoden 2030 hiilineutraalisuuden tavoitetilaa. Loppuvuonna edessä on vielä mm. sisällyttää tontinluovutuskilpailuihin ja -luovutuksiin valtuuston linjaukset. Paljon
on  tapahtunut vuodessa, mutta tämä on vasta alkusoitto tulevalle muutokselle.”
                                           – Antti Kari, kiinteistöjohtaja, Vantaan kaupunki

”Me Bonavalla pyrimme edistämään kestävää yhteiskuntaa ja huomioimme liiketoiminnassamme taloudellisten arvojen lisäksi sosiaaliset arvot ja ympäristöarvot. Bonavan kestävän kehityksen strategian keskiössä on ilmastoon ja kiertotalouteen liittyvät teemat, joiden eteenpäin viemiseen Green Building Councilin verkosto tarjoaa oivan mahdollisuuden.”
                                       – Riikka Pitkälä, sustainability Manager, Bonava

nollaE liittyi Green Building Council Finlandiin, koska kiinteistöjen energiatehokkuuden edelläkävijänä haluamme osallistua alan keskusteluun, tuoda esille uusia ajatuksia ja rakennusten energiatehokkuuden innovaatioita sekä verkostoitua hiilineutraalia rakentamista edistävien toimijoiden kanssa. Yhdessä teemme tulevaisuutta ja parhaiten se onnistuu, kun jaamme osaamistamme ja näkemyksiämme Green Building Councilin kaltaisen foorumin avulla.”
                                       – Nikolas Salomaa, toimitusjohtaja, nollaE

Yeseco Oy

“Energiavirasto on liittynyt Green Building Council Finlandin jäseneksi edistääkseen puolueetonta kestävän kehityksen yhteistyötä rakennettuun ympäristöön liittyen. Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtäväänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden politiikkatoimien toteutumista.”
                                      – Tiina Sekki, yli-insinööri, Energiavirasto

L.A.B. Arkkitehdit

Saraco D&M Oy

”VAV panostaa ympäristöystävällisyyteen ja tulevissa rakennuttamissamme kiinteistöissä tullaan noudattamaan Joutsenmerkki-kriteerejä. Kestävän ympäristöajattelun täyttävässä kiinteistössä lähtökohtana ovat terve sisäilma ja kemikaaliturvallisuus, jotka huomioidaan jo materiaalien valinnoissa. VAV haluaa olla osaltaan vaikuttamassa ilmastonmuutokseen ja kehittää ympäristöystävällistä rakentamista ja asumista. Joutsenmerkki-talon hiilijalanjälki on elinkaarensa aikana viidenneksen tavanomaista kerrostaloa pienempi.”

                                          – Teija Ojankoski, toimitusjohtaja, VAV

“Liityimme GBC:n jäseneksi, koska haluamme edistää ympäristöystävällisen kattorakentamisen lisääntymistä Suomessa. Haluamme myös tuoda uusia ajatuksia miten kattoja voidaan käyttää toiminnallisina elementteinä rakenteiden ja rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisessa. Haluamme myös osaltamme edistää muovituotteiden kierrätystä ja pyrkiä vaikuttamaan kierrätyksen esteinä olevien vientirajoitteiden purkamiseen.”
                                      – Tomi Norrby, toimitusjohtaja, Suomen teollisuuskatot Oy

“Viherympäristöliitto ry on laatinut koko toimialaan koskevan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) toimintamallin. Olemme myös tehneet kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen edistää kestävää ympäristörakentamista. Otamme mielellämme osaa työryhmätyöhön asiantuntijavoimin.”
                                                   – Seppo Närhi, pääsihteeri, Viherympäristöliitto ry

“Helkama Kiinteistöt Oy ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019  aurinkovoimalan, joka on 350 KWp / 1273 aurinkopaneelia Espoon kiinteistöllä, osana vastuuta ympäristöstä ja päästöjen vähentämisestä.”

– Juha Kekkonen, toimitusjohtaja, Helkama-kiinteistöt

Kiitos vanhemmat jäsenemme ja uudet tulokkaat, meitä on yhteensä 131 organisaatiota jatkamassa yhdessä kestävän rakennetun ympäristön toteutumista vuonna 2019.
Onnellista ja kestävää joulua sekä edistyksellistä tulevaa vuotta!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita