Green Building Council Finland

Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattoreilla kestävä ja energiaviisas Suomi

VÄRKKI-projekti (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit) on Green Building Council Finlandin (FIGBC) ja sen jäsenorganisaatioiden yhteisponnistus eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen – ydinindikaattorien – käyttöönottamiseksi suomalaisen rakennetun ympäristön johtamisessa. Projektia rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Sitra osana käynnissä olevaa Energiaohjelmaa.

VÄRKKI-projekti pyrkii kasvattamaan kiinteistö- ja rakennusalan valmiuksia tehdä oikeita päätöksiä rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Projektin tuloksena osoitetaan omistajille ja päätöksentekijöille, mitkä asiat tulisi erityisesti huomioida eri johtamisprosesseissa silloin, kun halutaan parantaa rakennetun ympäristön eko- ja energiatehokkuutta. VÄRKKI tarjoaa työkaluja eri ympäristöjohtamisprosesseihin, sopimusmalleja palveluntarjoajien välille, sekä ydinindikaattoreita kestävän ja energiaviisaan Suomen rakentamiseksi. Projekti tuo yhteen lähes 100 rakennetun ympäristön hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta kiinnostunutta organisaatiota Suomessa.

Kansainväliset markkinalähtöiset ympäristöluokitusjärjestelmät tarjoavat vertailua, mutta eivät sovellu kaikille toimijoille

Kestävän kehityksen periaatteilla suunniteltu ja toteutettu tai ylläpidetty kiinteistö (tai alue) voidaan luokitella sen ympäristötehokkuuden ja sisäympäristön laatutason mukaan. Ympäristöluokitusjärjestelmien tavoitteena on asettaa vähimmäisvaatimukset rakennusten ekotehokkuudelle koko sen elinkaaren ajaksi. Luokitus perustuu joko laskennallisiin (uusi kohde) tai todellisiin (olemassa oleva kohde) suoritustasoihin. Rakennushanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua. Kun rakennuksella on hyvä ympäristöluokitus, kokemusten mukaan siihen löytyy helpommin käyttäjät ja rakennuksen käyttöaste paranee. Ympäristösertifioiduista kiinteistöistä saadaan myös yleensä paremmat vuokratulot ja kiinteistön jälleenmyyntiarvo nousee.

Markkinalähtöisten kiinteistöille ja rakennuksille myönnettävien luokitusten ja sertifikaattien kehitystyö alkoi 1990-luvulla. Nykyisin tunnetuimpia luokitusjärjestelmiä ovat amerikkalainen LEED, brittiläinen BREEAM, ranskalainen HQE, saksalainen DGNB ja australialainen Green Star. Näiden lisäksi on kehitetty lukuisia kansallisia luokitusjärjestelmiä toimialan, julkishallinnon tai tutkimusinstituutioiden toimesta, sekä tapauskohtaisesti erilaisissa rakennushankkeissa. Myös sijoittajat ja omistajat työstävät omia työkalujaan kiinteistöjen ympäristötehokkuuden ja niiden arvon kehittymisen seuraamiseksi.

Suomessa kehitettiin ympäristöystävällistä rakentamista edistävä PromisE-luokitustyökalu noin 10 vuotta sitten. Eri organisaatioiden yhdessä kehittämää PromisE-luokitusta on käytetty yli 1000 suomalaisen rakennuksen arviointiin, vaikka mitään varsinaista sertifiointia ei tehdäkään. PromisE:n käyttö on hiipumassa, koska luokitustyökalua ei ole ylläpidetty tai jatkokehitetty. PromisE:n suomessa on yhteensä noin 50 kohdetta joihin on haettu tai ollaan hakemassa joko LEED tai BREEAM luokitusta. Kyseisten luokitusten hankkiminen on kallista (50 000 – 200 000 euroa) joten ne soveltuvat vain suuriin kiinteistöihin, joilla on kytkös kansainväliseen kiinteistöliiketoimintaan (esim. kansainvälinen investoija tai vuokralainen).

Kansainväliset luokitustyökalut sisältävät painotuksia jotka eivät välttämättä paranna suomalaisen rakennuskannan eko- ja energiatehokkuutta samassa suhteessa kuin jollakin toisella ilmastoalueella. Ympäristötehokkuutta kuvaavien perusindikaattorien mittaaminen on mahdollista kansainvälisten sertifikaattien avulla, mutta ne eivät huomioi riittävästi paikallisia erityisolosuhteita ja kansallisesti asetettuja kriteereitä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Eko- ja energiatehokkuuden ydinindikaattoreilla rakennetaan vihreä ja kestävä Suomi

Rakennusten ja alueiden ympäristöluokitusten edistäminen asetettiin tavoitteeksi vuoden 2010 aikana työstetyssä ERA17-toimenpideohjelmassa, jonka keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen on kirjattu myös uuteen hallitusohjelmaan. ERA17-toimenpiteessä mittareiden ja luokitusten edistäjäksi asetettiin Green Building Council Finland. Yksittäisten luokitusjärjestelmien käyttöönottamisen sijaan FIGBC ja sen jäsenet ovat nähneet tarpeelliseksi edistää yhteisten eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittareiden ja tunnuslukujen harmonisointia suomalaiseen ympäristöön ja olosuhteisiin sovitettuna. Myös eurooppalainen rakennusteollisuus tukee rakentamiseen liittyvien työkalujen ja mittareiden standardointityötä, koska ekotehokkaan rakentamisen luokitusjärjestelmien suuri lukumäärä on toimijoiden kannalta kestämätön.

VÄRKKI-projekti pyrkii vakiinnuttamaan kansalliset ydinindikaattorit, joilla voidaan mitata ja edistää vähähiilistä ja energiatehokasta rakennettua ympäristöä. Vakiintuneilla tunnusluvuilla ja indikaattoreilla voidaan lisäksi parantaa kiinteistöjen, rakennusten ja alueiden vertailtavuutta sekä yhtenäistää ympäristöjohtamisen valtakunnallisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Suomessa on 1,4 miljoonaa rakennusta ja kiinteistöä, joiden energia- ja ympäristötehokkuutta voidaan parantaa muuttamalla käyttäjien ja omistajien omaa toimintaa ja asettamalla oikeita mittareita eri johtamisprosesseihin.

Viisas toiminta sysää muitakin liikkeelle

Vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen KIRA-alaan tulee kannustaa rakentamalla kansallinen toimintamalli, joka auttaa johtamaan rakennettua ympäristöä tehokkaammin erilaisten toimijoiden omassa viitekehyksessä. Mitä useampi Suomen 1,4 miljoonan rakennuksen omistajasta tai käyttäjästä sitoutuu omassa toiminnasssaan ympäristötehokkaaseen johtamiseen ja toimintatapaan, sitä paremmat mahdollisuudet Suomella on olla vähähiilisen ja energiatehokkaan ympäristön edelläkävijä. Siksi toimintamallin tulee palkita kaikki sellaiset luonnonresursseja säästävät ja kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia eri toimijoiden taloudellisissa reunaehdoissa. Yksittäisen talonrakentajan tai asunto-osakeyhtiön ympäristön hyvinvointia edistävä toiminta ansaitsee tunnustusta siinä missä kansainvälisesti tunnetun ympäristösertifikaatin saanut kiinteistöliiketoimijakin. Erilaisia ihmisiä, yhteisöjä ja organisaatioita tulee kannustaa ja sysätä erikokoisiin fiksuihin tekoihin. Ilmastotalkoot ovat kaikkien yhteinen asia ja siihen osallistumalla edistetään meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointia.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.