Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

Kun FIGBC perustettiin Helsingin Vallilassa keväällä 2010, paikalla oli 29 perustajajäsentä. Alan yrityksissä oli tuolloin herätty kansainvälisten ympäristöluokitusten käyttöön, ja niissä koettiin tarpeelliseksi perustaa paikallinen yhdistys edustamaan niitä kansainvälisesti. Lisäksi nähtiin, että energiatehokkuuden ja kestävyyden kysymyksiä voitaisiin ratkoa tehokkaammin yhteistyössä, toimialarajat ylittäen.

Jäsenorganisaatioiden määrä on sittemmin moninkertaistunut yli 170:ään, ja yhdistyksen viidessä toimikunnassa on mukana yli 350 henkilöä.

“Aiemmin keskiössä oli energiatehokkuus, mutta nyt hiilineutraalisuus ja kiertotalous ovat kaikkien toimikuntiemme agendalla. Samalla jäsenkunta on tullut entistä monipuolisemmaksi”, kertoo Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen.

Edelläkävijä hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämisessä

FIGBC on ollut edelläkävijänä nostamassa esille hiilijalanjäljen merkitystä kira-alalla. Yhdistyksen luomat hiilijalanjäljen mittarit, joita kehitettiin sekä rakentamisen että rakennuksen käytön ajalle, ovat edelleen käytössä osana RTS-ympäristöluokitusta. Luokitus on Rakennustiedon ja RTS:n kansallinen vastine LEED- ja BREEAM -työkaluille. 

“Tietoisuus hiilijalanjäljen merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa on viime vuosina lisääntynyt huimasti. Rakennusten elinkaaren vähähiilisyys on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä jo muutaman vuoden kuluttua”, Nousiainen huomauttaa.

Viime vuosina FIGBC on pyrkinyt tuomaan myös kiertotaloutta tutuksi koko toimialalle. Esimerkiksi vuosina 2018–2019 käynnissä ollut Kiertotaloussprintti-hanke yhdisti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle. Hankkeessa järjestettyjen asiantuntijatyöpajojen tuloksena syntyi julkaisu “Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla“. Parhaillaan käynnissä oleva Kiertotalousvalmennus puolestaan auttaa ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Toimikunnissa tehdään monialaista yhteistyötä kestävyyden edistämiseksi

Olennainen osa FIGBC:n vaikuttavuutta ovat yhdistyksen jäsenten edustajista koostuvat toimikunnat. Monialaisissa asiantuntijaverkostoissa käsitellään tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään alaa yhdessä. Toimikunnat painottavat vahvasti etenkin yhteistyömahdollisuuksiin tarttumista.

“Kiinteistöalalla on valtava potentiaali – ja myös vastuu – ilmastopäästöjen vähentämisessä. Muutaman vuoden päästä nollahiilisyys on ainut tapa tehdä liiketoimintaa hyväksyttävästi. Muutos tarvitsee taakseen riittävän suuren ja rohkean joukon edelläkävijöitä. FIGBC on onnistunut tuomaan yhteen tällaisen joukon”, toteaa Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnan puheenjohtaja, Ylvan kestävän liiketoiminnan johtaja Antti Ruuska.

Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunta julkaisi keväällä 2020 työkalun, Askeleet kiinteistöjen vähähiiliseen energiankäyttöön, jolla ammattimaiset kiinteistönomistajat voivat kehittää toimintaansa kohti nollahiilistä kiinteistöjen operointia. “Loppuvuoden tavoitteena on tuottaa kiinteistöalan toimijoille uutta tietoa ja läpinäkyvyyttä uskottaviin ja hyväksyttäviin kompensointikeinoihin liittyen”, Ruuska kertoo.

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta puolestaan julkaisi keväällä Vähähiilisyyden sanakirjan, joka sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit Suomeksi. Käynnissä on myös Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän luominen, jonka on tarkoitus siirtyä pilotointivaiheeseen 2021 alussa.

“Molemmilla tähdätään siihen, että alan toimijoilla on yhteinen ymmärrys tavoitteista sekä uskottava ja helposti kommunikoitava tapa kertoa onnistumisistaan. Erityisesti hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on herättänyt paljon kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa, sillä se tuo työkalun ja menetelmän omien hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseen käytännössä”, toteaa FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlundin hiilineutraaliuspalveluiden päällikkö.

Kestävät alueet -toimikunta on vuonna 2020 keskittynyt kestävän alueen määritelmän päivittämiseen. Työtä on tehty keskustellen ja uusia näkökulmia ennakkoluulottomasti etsien.

“Kestävyyden pyrkimys ei ole kuitenkaan pelkästään eri näkökulmien tunnistamista, vaan tarvitaan myös ympäristön kantokyvyn ja resurssien rajallisuuden tunnistamista – tänä vuonna olemme tarttuneet myös tähän haasteeseen”, sanoo Kestävät alueet -toimikunnan puheenjohtaja ja Helsingin kaupungin yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani.

Kestävä infra -toimikunnan tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta kaikessa infra-alan toiminnassa. Työtä on tehty mm. infran päästölaskennan vakiinnuttamiseksi ja kiertotaloussynergioiden edistämiseksi maankäytönsuunnittelun ja talonrakentamisen väillä.

“Olemme saaneet seurata ilahduttavasti kestävän infran profiilin nousua julkisessa keskustelussa, jota osaltaan tukee toimikunnan kestävän infran määrittelytyö yhteisten näkemyksen saamiseksi alalle. Kiinnostus toimikuntaa ja alan kestävyyspotentiaalia kohtaan on suurta”, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Heidi Huvila, joka toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasiantuntijana Helsingin kaupungilla.

FIGBC:n Viestintätoimikunta puolestaan kokoaa yhteen viestinnän ammattilaisia tehostamaan kestävyyttä edistävää viestintää. Vuonna 2020 toimikunta on mm. kehittänyt FIGBC:n kestävän rakennetun ympäristön referenssipankkia ja kannustanut sen aktiiviseen käyttöön sekä ylläpitänyt alalle uusia näkemyksiä tarjoavaa Loikka-blogia.

“Pyrimme tekemään hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden viesteistä kiinnostavia ja antamaan konkreettisia esimerkkejä tietoisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Samalla annamme taustatukea jäsenten omalle viestinnälle. Joukossa on voimaa: saman teeman viestiminen, yhteinen tekeminen ja avoin yhteistyö näkyvät myös ulospäin. Välitämme sidosryhmille toimialan yhteistä näkemystä sekä tunnistamme vaikutusmahdollisuuksia ja tartumme niihin”, toteaa Viestintätoimikunnan puheenjohtaja, SRV:n vastuullisuusjohtaja Anne-Maria Flanagan.

Kohti vaikuttavampaa yhteistyötä

Niin toimikuntien, yhdistyksen kuin koko kiinteistö- ja rakennusalan toiminnassa korostuu yhteistyön ja verkostojen voima.

“Siirtyminen vähähiiliseen rakentamiseen on suuri muutos, ja siinä onnistuminen vaatii mukaan laajasti KIRA-alan eri toimijoita. Muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan paljon tiedonvälitystä, osaamisen kehittämistä ja uusien yhteisten toimintatapojen luomista. Näissä FIGBC on verkostona avainasemassa”, toteaa Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs.

Samoilla linjoilla on Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnan puheenjohtaja Antti Ruuska. Koko rakentamisen arvoketjun läpi ulottuvalla yhteistyöllä voidaan merkittävästi vähentää alan ilmastovaikutuksia.

”Alalla on valta vaikuttaa päästöihin koko rakennusten elinkaaren yli. Rakennukset voidaan suunnitella vähähiilisiksi materiaalien ja energian osalta, työmaa ja materiaalihankinnat voidaan toteuttaa vähähiilisenä, energiatehokkuuden maksimointi minimoi käyttövaiheen energian kulutuksen ja oman energian tuotanto tai puhtaan energian osto voidaan tehdä nollahiilisenä niin lämpö- kuin sähköenergiankin osalta. Lisäksi elinkaaren lopussa voidaan varmistaa, että purettavat materiaalit saadaan uudelleen kiertoon”, Ruuska toteaa.

FIGBC:n ennakkoluulottomaan yhteistyöhön sitoutuneilla jäsenyrityksillä ja heidän edustajillaan on ollut – ja on edelleen – iso merkitys yhdistyksen toiminnassa, ja sitä myöten koko alan kehityksessä.

“Kaikki tulokset on saavutettu yhteistyössä ja positiivisuuden kautta. Haluamme jatkossakin kirittää hyvässä hengessä toimialaa ja toinen toisiamme kestävyyden edistämisessä”, Nousiainen toteaa.

Lue myös Loikka-lehdessä (2/2020) ilmestynyt historiikkiartikkeli “Kestävyyden kärkeen yhdessä”, jonka on kirjoittanut Kaisa Salminen. Tästä uusimpaan Loikkaan, artikkeli alkaa sivulta 18!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami