Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

Kun FIGBC perustettiin Helsingin Vallilassa keväällä 2010, paikalla oli 29 perustajajäsentä. Alan yrityksissä oli tuolloin herätty kansainvälisten ympäristöluokitusten käyttöön, ja niissä koettiin tarpeelliseksi perustaa paikallinen yhdistys edustamaan niitä kansainvälisesti. Lisäksi nähtiin, että energiatehokkuuden ja kestävyyden kysymyksiä voitaisiin ratkoa tehokkaammin yhteistyössä, toimialarajat ylittäen.

Jäsenorganisaatioiden määrä on sittemmin moninkertaistunut yli 170:ään, ja yhdistyksen viidessä toimikunnassa on mukana yli 350 henkilöä.

“Aiemmin keskiössä oli energiatehokkuus, mutta nyt hiilineutraalisuus ja kiertotalous ovat kaikkien toimikuntiemme agendalla. Samalla jäsenkunta on tullut entistä monipuolisemmaksi”, kertoo Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen.

Edelläkävijä hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistämisessä

FIGBC on ollut edelläkävijänä nostamassa esille hiilijalanjäljen merkitystä kira-alalla. Yhdistyksen luomat hiilijalanjäljen mittarit, joita kehitettiin sekä rakentamisen että rakennuksen käytön ajalle, ovat edelleen käytössä osana RTS-ympäristöluokitusta. Luokitus on Rakennustiedon ja RTS:n kansallinen vastine LEED- ja BREEAM -työkaluille. 

“Tietoisuus hiilijalanjäljen merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa on viime vuosina lisääntynyt huimasti. Rakennusten elinkaaren vähähiilisyys on tulossa osaksi rakennusmääräyksiä jo muutaman vuoden kuluttua”, Nousiainen huomauttaa.

Viime vuosina FIGBC on pyrkinyt tuomaan myös kiertotaloutta tutuksi koko toimialalle. Esimerkiksi vuosina 2018–2019 käynnissä ollut Kiertotaloussprintti-hanke yhdisti kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita, yrityksiä, tutkijoita ja kuntien edustajia kehittämään yhdessä ymmärrystä aiheesta ja valjastamaan kiertotalouden hyödyt kestäväksi liiketoiminnaksi alalle. Hankkeessa järjestettyjen asiantuntijatyöpajojen tuloksena syntyi julkaisu “Näin rakennamme kiertotaloutta – Seitsemän tavoitetta kiertotalouden saavuttamiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla“. Parhaillaan käynnissä oleva Kiertotalousvalmennus puolestaan auttaa ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, Saton sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Toimikunnissa tehdään monialaista yhteistyötä kestävyyden edistämiseksi

Olennainen osa FIGBC:n vaikuttavuutta ovat yhdistyksen jäsenten edustajista koostuvat toimikunnat. Monialaisissa asiantuntijaverkostoissa käsitellään tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään alaa yhdessä. Toimikunnat painottavat vahvasti etenkin yhteistyömahdollisuuksiin tarttumista.

“Kiinteistöalalla on valtava potentiaali – ja myös vastuu – ilmastopäästöjen vähentämisessä. Muutaman vuoden päästä nollahiilisyys on ainut tapa tehdä liiketoimintaa hyväksyttävästi. Muutos tarvitsee taakseen riittävän suuren ja rohkean joukon edelläkävijöitä. FIGBC on onnistunut tuomaan yhteen tällaisen joukon”, toteaa Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnan puheenjohtaja, Ylvan kestävän liiketoiminnan johtaja Antti Ruuska.

Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunta julkaisi keväällä 2020 työkalun, Askeleet kiinteistöjen vähähiiliseen energiankäyttöön, jolla ammattimaiset kiinteistönomistajat voivat kehittää toimintaansa kohti nollahiilistä kiinteistöjen operointia. “Loppuvuoden tavoitteena on tuottaa kiinteistöalan toimijoille uutta tietoa ja läpinäkyvyyttä uskottaviin ja hyväksyttäviin kompensointikeinoihin liittyen”, Ruuska kertoo.

Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta puolestaan julkaisi keväällä Vähähiilisyyden sanakirjan, joka sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit Suomeksi. Käynnissä on myös Hiilineutraalin rakennuksen määritelmän luominen, jonka on tarkoitus siirtyä pilotointivaiheeseen 2021 alussa.

“Molemmilla tähdätään siihen, että alan toimijoilla on yhteinen ymmärrys tavoitteista sekä uskottava ja helposti kommunikoitava tapa kertoa onnistumisistaan. Erityisesti hiilineutraalin rakennuksen määritelmä on herättänyt paljon kiinnostusta alan toimijoiden keskuudessa, sillä se tuo työkalun ja menetelmän omien hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseen käytännössä”, toteaa FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlundin hiilineutraaliuspalveluiden päällikkö.

Kestävät alueet -toimikunta on vuonna 2020 keskittynyt kestävän alueen määritelmän päivittämiseen. Työtä on tehty keskustellen ja uusia näkökulmia ennakkoluulottomasti etsien.

“Kestävyyden pyrkimys ei ole kuitenkaan pelkästään eri näkökulmien tunnistamista, vaan tarvitaan myös ympäristön kantokyvyn ja resurssien rajallisuuden tunnistamista – tänä vuonna olemme tarttuneet myös tähän haasteeseen”, sanoo Kestävät alueet -toimikunnan puheenjohtaja ja Helsingin kaupungin yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani.

Kestävä infra -toimikunnan tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta kaikessa infra-alan toiminnassa. Työtä on tehty mm. infran päästölaskennan vakiinnuttamiseksi ja kiertotaloussynergioiden edistämiseksi maankäytönsuunnittelun ja talonrakentamisen väillä.

“Olemme saaneet seurata ilahduttavasti kestävän infran profiilin nousua julkisessa keskustelussa, jota osaltaan tukee toimikunnan kestävän infran määrittelytyö yhteisten näkemyksen saamiseksi alalle. Kiinnostus toimikuntaa ja alan kestävyyspotentiaalia kohtaan on suurta”, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Heidi Huvila, joka toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöasiantuntijana Helsingin kaupungilla.

FIGBC:n Viestintätoimikunta puolestaan kokoaa yhteen viestinnän ammattilaisia tehostamaan kestävyyttä edistävää viestintää. Vuonna 2020 toimikunta on mm. kehittänyt FIGBC:n kestävän rakennetun ympäristön referenssipankkia ja kannustanut sen aktiiviseen käyttöön sekä ylläpitänyt alalle uusia näkemyksiä tarjoavaa Loikka-blogia.

“Pyrimme tekemään hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden viesteistä kiinnostavia ja antamaan konkreettisia esimerkkejä tietoisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa. Samalla annamme taustatukea jäsenten omalle viestinnälle. Joukossa on voimaa: saman teeman viestiminen, yhteinen tekeminen ja avoin yhteistyö näkyvät myös ulospäin. Välitämme sidosryhmille toimialan yhteistä näkemystä sekä tunnistamme vaikutusmahdollisuuksia ja tartumme niihin”, toteaa Viestintätoimikunnan puheenjohtaja, SRV:n vastuullisuusjohtaja Anne-Maria Flanagan.

Kohti vaikuttavampaa yhteistyötä

Niin toimikuntien, yhdistyksen kuin koko kiinteistö- ja rakennusalan toiminnassa korostuu yhteistyön ja verkostojen voima.

“Siirtyminen vähähiiliseen rakentamiseen on suuri muutos, ja siinä onnistuminen vaatii mukaan laajasti KIRA-alan eri toimijoita. Muutoksen aikaansaamiseen tarvitaan paljon tiedonvälitystä, osaamisen kehittämistä ja uusien yhteisten toimintatapojen luomista. Näissä FIGBC on verkostona avainasemassa”, toteaa Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs.

Samoilla linjoilla on Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikunnan puheenjohtaja Antti Ruuska. Koko rakentamisen arvoketjun läpi ulottuvalla yhteistyöllä voidaan merkittävästi vähentää alan ilmastovaikutuksia.

”Alalla on valta vaikuttaa päästöihin koko rakennusten elinkaaren yli. Rakennukset voidaan suunnitella vähähiilisiksi materiaalien ja energian osalta, työmaa ja materiaalihankinnat voidaan toteuttaa vähähiilisenä, energiatehokkuuden maksimointi minimoi käyttövaiheen energian kulutuksen ja oman energian tuotanto tai puhtaan energian osto voidaan tehdä nollahiilisenä niin lämpö- kuin sähköenergiankin osalta. Lisäksi elinkaaren lopussa voidaan varmistaa, että purettavat materiaalit saadaan uudelleen kiertoon”, Ruuska toteaa.

FIGBC:n ennakkoluulottomaan yhteistyöhön sitoutuneilla jäsenyrityksillä ja heidän edustajillaan on ollut – ja on edelleen – iso merkitys yhdistyksen toiminnassa, ja sitä myöten koko alan kehityksessä.

“Kaikki tulokset on saavutettu yhteistyössä ja positiivisuuden kautta. Haluamme jatkossakin kirittää hyvässä hengessä toimialaa ja toinen toisiamme kestävyyden edistämisessä”, Nousiainen toteaa.

Lue myös Loikka-lehdessä (2/2020) ilmestynyt historiikkiartikkeli “Kestävyyden kärkeen yhdessä”, jonka on kirjoittanut Kaisa Salminen. Tästä uusimpaan Loikkaan, artikkeli alkaa sivulta 18!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM 2: KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSALAN ILMASTOKESTÄVYYDEN TASO

25.3.2021

#BuildingLife Leaders’ Forumin toisen tilaisuuden teemana on kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytila ja toimien riittävyys. Esittelemme Ilmastopaneelin suositukset Suomen päästövähennyspoluksi tuleville vuosikymmenille sekä #BuildingLife-hankkeen nykytilakatsauksen kiinteistö- ja rakennusalan kehityksestä.

LeaseGreen Green Building Council Finlandin jäseneksi

24.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt LeaseGreenin jäsenekseen. Green Building Council Finland (FIGBC) on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

Opiskelijaetu: tilaa jäsenkirjeemme ja osallistu koulutuksiin maksutta

22.2.2021

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tilata jäsenkirjeemme ja osallistua koulutuksiin maksutta.

Hiilineutraalius on päivän sana myös sisustamisessa!

17.2.2021

LOIKKA-blogi | Green Building Council Finland -yhteistyön yksi vahvuus löytyy sen laaja-alaisuudesta. Huomio kohdistuu rakentamiseen ja kiinteistöihin kokonaisuutena – myös sisustamisen ratkaisuihin, joiden saralla hiilineutraalius tekee tällä hetkellä vahvasti tuloaan.

Olemme yli 200 organisaation yhteistyöverkosto

17.2.2021
Green Building Council Finlandin hallitus hyväksyi uudet jäsenhakemukset 16.2.2021. Verkostossamme on nyt yli 200 organisaatiota. Toimikunnissamme on yli 400 aktiivista, kestävästi rakennetun ympäristön ammattilaista. Yhdessä olemme Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin

#BuildingLife Expert Fora 1

2.3.2021

Tapahtumissa kerätään tietoa KIRA-alan hiilineutraaliustoimenpideohjelman kokoamista varten. Tulosten avulla valmistellaan KIRA-alan ilmastokestävyyden nykytilakatsaus julkaistavaksi ympäristöministeriön Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa. Tuloksien avulla laadittu muutosta ohjaava toimenpideohjelma julkaistaan syksyllä World Green Building Weekillä.

NREP Green Building Council Finlandin jäseneksi

10.2.2021

NREP:n Liittyminen Green Building Council Finlandin toimintaan on osa NREP:n tavoitetta olla edelläkävijä rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

#BuildingLife -hankkeen Leaders’ Forumissa polkaistiin vähähiilisyyden toimintaohjelma käyntiin

8.2.2021
BuildingLife -hankkeen Leaders’ Forum starttasi 4.2.2021. Hankkeen Euroopan tason tavoite on laatia tiekartta EU:n lainsäädännölle kohti rakennusten koko elinkaaren päästöjen huomioimista ja tuomaan konkreettisia ratkaisuja rakennetun ympäristön päästöjen vähentämiseksi COP26-

Kiertotalouskaupungin kehittämisessä maankäytön suunnittelu on avainasemassa

3.2.2021

LOIKKA-blogi | Kuntien kiertotalouslähtöinen maankäytön suunnittelu ja aluekehitys jouduttavat siirtymää kiertotalouteen. Lisäksi ne tukevat kiertotalouteen nojaavan liiketoiminnan syntyä ja kasvua.

Palaute vuodelta 2020: FIGBC:lle arvosana 8,7

28.1.2021
Green Building Council Finland toteutti jäsentyytyväisyyskyselyn vuoden 2020 lopulla ja palautetta on myös kerätty jatkuvasti vuoden aikana. Saamiemme vastausten perusteella arvioimme toimintaamme jatkuvan parantamisen hengessä – toimintamme ja strategiamme ytimessä

Hyviä kokemuksia päästöttömien työmaiden infrahankkeista

27.1.2021

LOIKKA-blogi | Syksyllä 2020 julkaistiin vapaaehtoinen Päästötön työmaa green deal -sopimus, jonka tavoitteena on siirtyä asteittain fossiilivapaisiin infra- ja talorakennustyömaihin. Uusia toimintatapoja sekä hankintakriteereitä on jo sovellettu Helsingissä ja Espoossa.

Miisa Tähkänen ja Anne Valkama aloittavat Green Building Council Finlandilla

22.1.2021
Miisa Tähkänen aloittaa johtavana asiantuntijana 1.2.2021 ja Anne Valkama Green Building Council Finlandin viestintäpäällikkönä 25.1.2021. ”Rakennetun ympäristön suhtautuminen ilmastonmuutokseen tuottaa monia haasteita. Sektorin energiankulutus on 40 % ja C02-päästöt noin

Liity CEEQUAL asiantuntijaryhmään edistämään menetelmän käyttöä Suomessa!

20.1.2021

CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa. Tule mukaan uuteen asiantuntijaryhmään verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaistukea kestävän kehityksen menetelmän soveltamisesta infra-alalla!

Green Building Council Finlandin jäsenenä liityt alan edelläkävijöihin

20.1.2021

Onko sinun organisaatiosi 200. jäsenemme? Täytä jäsenhakemus jo tänään! Green Building Council Finlandin jäsenyys on vahva viesti sitoutumisesta rakennetun ympäristön toimintakäytäntöjen kehittämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Geopolymeeribetonin comeback – Lohjan Pyörteessä vietiin kiertotalous käytäntöön poikkitieteellisellä yhteistyöllä ja rohkeudella

18.1.2021

LOIKKA-blogi | Erilaiset geopolymeerit ja vaihtoehtoisia sideaineita hyödyntävät betonit tekevät voimakkaasti paluuta rakennusmateriaaleiksi alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta. Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuvalle Pyörre-talolle valettiin aurinkoisena syyskuun maanantaina, 28.9.2020, geopolymeeribetonista autotallin lattia.

A-Insinöörit ja Realia ovat Green Building Council Finlandin kumppanijäsenet vuonna 2021

15.1.2021
A-Insinöörit ja Realia toimivat Green Building Council Finlandin kumppanijäseninä vuonna 2021. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Kuluvat vuodet

#BUILDINGLIFE LEADERS’ FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021
Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja ymmärrystä kiinteistö- ja rakennusalan sekä energiasektorin sisällä hiilineutraaliin rakennettuun ympäristöön tähtäävistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Leaders’ Forumin tilaisuuksissa 2021 kuullaan alan parhaat esimerkit vaikuttavasta toiminnasta,

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

FIGBC:n kevätkokous 2021

25.3.2021
Hyvä jäsen, Kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) kevätkokoukseen ja sen jälkeiseen #BuildingLife Leaders’ Forumiin. Kokous järjestetään Microsoft TEAMS -etäyhteydellä ja FIGBC:n toimistolla: katso tarkemmin kokouskutsusta. Jos

#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

12.1.2021
Joukko merkittäviä suomalaisia yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-lähettiläiksi näyttämään omalla esimerkillään, miten rakennettua ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

WorldGBC:n vuosikertomus 2020 julkaistu: verkoston työ tarpeellisempaa kuin koskaan ennen

7.1.2021

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Fira Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen. Fira on rakennusalan rohkea uudistaja, joka luo kestävää rakennettua ympäristöä ihmisiä kuunnellen.

Kuljetusrinki Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Kuljetusrinki Oy:n jäsenekseen. Kuljetusrinki Oy on 30-vuotias perheyritys, joka tuottaa ympäristönhuoltopalveluita meille ja tuleville sukupolville. Tärkeimpinä arvoina toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöasiat.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami