Menu
Menu

Vihreä rakennusala esillä kansainvälisellä World Green Building -viikolla 19-23.9.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Maailman suurimmat vihreän rakentamisen markkinat ovat tällä hetkellä Euroopassa. Markkinoiden kokonaisvolyymi on noin 1 000 miljardia euroa. Vihreään uudis- ja korjausrakentamiseen panostamisen uskotaan luovan miljoonia uusia työpaikkoja ja muutenkin auttavan Euroopan talouden elvyttämisessä. Vihreällä rakentamisella on myös merkittävä osuus Eurooppalaisissa energiansäästötalkoissa ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Euroopan komission laskujen mukaan vihreään talouteen siirtyminen luo 1,5 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Työllisyysvaikutusten ennustetaan näkyvän erityisesti rakentamisessa ja energia-alalla. Yhdysvaltojen Natural Resources Defence Council:in mukaan jokainen energiatehokkuuteen investoitu miljoona tuottaa suoraan tai välillisesti yhteensä 20 uutta työpaikkaa. Iso-Britanniassa puolestaan arvioidaan, että valtakunnallisen rakennusten peruskorjaus- ja energiatehokkuushankkeen käynnistäminen loisi yhden uuden työpaikan jokaista 10 peruskorjattua taloa kohden, yhteensä siis noin 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa. Iso-Britannian rakennuskannan arvioidaan olevan yksi Euroopan energiatehottomimpia ja maassa onkin todellinen tarve aloittaa 26 miljoonan kodin peruskorjausurakka.

Myös UNEP:in Towards a Green Economy –raportissa uskotaan vihreään talouskasvuun. Jos maailman bruttokansantuotteesta kaksi prosenttia eli noin 950 miljardia euroa sijoitettaisiin vihreisiin sektoreihin, kuten vihreään rakentamiseen, maailman talous kasvaisi 2 prosenttia tai jopa enemmän. Potsdamin ilmastonmuutosta tutkivan instituutin tutkimuksessa Euroopan talouden elvyttämiseksi suositeltiin ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Tutkimuksen mukaan kasvihuonepäästöjen vähentäminen 30 prosentilla kasvattaisi EU-maiden bruttokansantuotetta 0,6 prosentilla vuodessa ja loisi Eurooppaan kuusi miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Talouskasvu ja vähähiilinen talous eivät siis sulje toisiaan pois, vaan jopa päinvastoin.

Perinteinen talous- ja kauppapolitiikka on osoittautunut entistä haavoittuvaisemmaksi viimeaikaisten kriisien myötä. World Green Building Week haluaa korostaa vihreän rakennusalan roolia merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana. Investointi vihreään ja kestävään rakentamiseen elvyttää taloutta, luo työpaikkoja ja edellytyksiä vähäpäästöiselle yhteiskunnalle. Tarve kestävälle taloudenpidolle ja vihreälle rakentamiselle on entistä suurempi:

  • Geopoliittiset tekijät aiheuttavat epävakautta fossiilisten polttoaineiden maailmanmarkkinahinnoissa.
  • Varallisuuden kasvu kehittyvissä talouksissa lisää kysyntää jo valmiiksi niukkeneville luonnonresursseille.
  • Ilmastonmuutos ja yhä haavoittuvampi ympäristö vaatii käyttäytymisemme ja toimintamme uudelleenarviointia.
  • Useissa maissa rakennusala ei ole vieläkään toipunut vuosien 2008-09 taantumasta ja kaipaa uusia investointeja.

Vihreän rakentamisen juuret ulottuvat jo 1960 luvulle, jolloin joukko amerikkalaisia arkkitehtejä alkoi miettiä rakentamisen ekologisia vaikutuksia ja 1973 alkanut öljykriisi antoi vauhtia energian säästölle niin maailmalla kuin meillä Suomessa. 1980-luvulla Eurooppa otti johtavan aseman vihreässä rakentamisessa. Passiivitalokonsepti kehitettiin 1988 saksalais-ruotsalaisin voimin ja sillä standardilla on rakennettu yli 6000 pientaloa. Vuonna 1990 kehitettiin ensimmäinen rakennusten ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM Iso-Britanniassa ja 1992 perustettiin maailman ensimmäinen vihreän rakentamisen yhdistys US Green Building Council Yhdysvalloissa. Pian tämän jälkeen USGBC toi markkinoille oman luokitustyökalunsa LEED:in. Maailmassa on tällä hetkellä yli 250 erilaista luokitustyökalua, joilla on luokiteltu yli 200.000 kohdetta ympäri maailmaa. Yksinomaan LEED-järjestelmän käyttämiseen koulutettuja ammattilaisia on maailmalla yli 150 000 henkilöä. Tänään kansallisia Green Building Council:eita on jo noin 80 maassa ympäri maailmaa, kuten meillä Suomessa. Suomessa on LEED-luokiteltuja kiinteistöjä 12 ja järjestelmään on lisäksi rekisteröity 27 kohdetta. Toki kotimaisella vuosituhannen vaihteessa kehitetyllä Promise- järjestelmällä on arvioitu yli 1000 rakennuksen ympäristötehokkuutta viimeisen 10 vuoden aikana.

Ennusteen mukaan vuonna 2013 yli 90 % maailman rakennusliikkeistä on mukana vihreässä rakentamisessa ja yli puolet merkittävässä määrin (yli 60 % projekteista). Eurooppa on tällä hetkellä aktiivisin alue maailmassa vihreässä rakentamisessa, mutta Aasian markkinat kasvavat voimakkaimmin. Euroopassa asuntorakentamisen arvioidaan olevan suurin segmentti vihreässä rakentamisessa vuonna 2013. Myös toimistorakentamisessa uskotaan vihreiden arvojen merkityksen kasvavan. Tärkein liiketoiminnallinen syy Euroopassa vihreään rakentamiseen on markkinoiden vaatimus kestävämmistä rakennuksista.

UNEP:n mukaan vihreä rakennus maksaa tyypillisesti 3…5 % enemmän kuin perinteinen rakennus.  Tällä investoinnilla saadaan kuitenkin aikaan 30…50 % energiansäästö, 35 % vähennys kasvihuonekaasupäästöissä, 70 % vähennys jätteiden määrässä ja 40 % pienempi veden kulutus. Kun lisäksi otetaan huomioon, että rakennukset aiheuttavat lähes 40 % kaikista maailman kasvihuonekaasupäästöistä ja vastaavat samalla osuudella energiankulutuksesta, voidaan säästöjä pitää yhteiskunnan kannalta merkittävinä.

Suomessa kiinnostus kestävää rakentamista kohtaan on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi niin kiinteistön omistajien kuin rakennusliikkeidenkin keskuudessa. Pöyryn tekemän markkinaselvityksen mukaan vastaajilla on vahva usko vihreän kiinteistökannan kasvuun seuraavan 5…10 vuoden sisällä. 27 % vastaajista uskoo investoinnin tuoton olevan yksi tärkeimmistä ympäristöasioita ajavista tekijöistä jatkossa. Yli puolet käyttäjistä olisi valmiit maksamaan 1…5 % korkeampaa vuokraa.

Kansainvälistä World Green Building –viikkoa vietetään parhaillaan 19-23.9. Kampanjaviikon aikana järjestetään yli 80 tapahtumaa eri puolilla maapalloa kansallisten GBC:ien organisoimana. Ohjelmassa on mm. ammattilaisten seminaareja, kohdevierailuja ja avoimia ovia vihreisiin rakennuksiin, viestintäkampanjaa sekä julkisia keskustelutilaisuuksia. Vihreän rakentamisen viikko pyrkii osaltaan edistämään keskustelua ja välittämään tietoa kestävän rakentamisen mahdollisuuksista yleisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Lähteitä:

1. United Nations Environmental Program (2011), Towards a Green Economy, http://www.unep.org/greeneconomy/
2. Potsdam Institute of Climate Impact Research, http://www.pik-potsdam.de/
3. United Nations Environmental Program (2007), Buildings and Climate Change: status, challenges and opportunities, http://www.unep.org/sbci/pdfs/SBCI-BCCSummary.pdf
4. McGrow Hill Construction (2008), Global Green Building Trends: market growth and perspectives from around the world, http://gianlucasalvatori.nova100.ilsole24ore.com/files/global_green_building_trend_copia.pdf
5. U.S. Green Building Council, LEED Rating system, http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CategoryID=19
6. BREEAM Rating System, http://www.breeam.org/
7. Pöyry, Vihreiden toimitilojen kysyntä-raportti (2010), https://www.figbc.fi/files/53/Vihreiden_toimitilojen_kysynta_raportti.pdf

The World Green Building Council (World GBC)

World GBC on 80 maassa toimivien itsenäisten Green Building Councilien verkosto. Kansallisten jäsenyhdistysten yhteenliittymä on maailman laajin vihreään rakentamiseen keskittyvä yhteistyöverkosto. Kansalliset Green Building Councilit, kuten FIGBC, pyrkivät  vaikuttamaan julkisen hallinnon ja yritysmaailman päätöksentekijöihin ympäri maailmaa ja  edistämään kestävää rakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami