Green Building Council Finland

Ympäristöministeriön kiertotalouspäivässä vauhdittajina systeeminen muutos, kestävä purkaminen ja digitaalisuus

GBC Finlandin Mikko Nousiainen avasi ympäristöministeriön neljännen kerran järjestetyn vuosittaisen kiertotalouden ajankohtaispäivän 15.11.2019 ja kannusti rakennussektoria tarttumaan kiertotalouden mahdollisuuksiin kopioimalla hyviä ratkaisuja, tekemällä yhteistyötä ja oppimaan jatkuvasti matkan varrella. Olemassa olevaa tietoa on jo paljon ja sitä hyödynnetään jo pienessä mittakaavassa. Isommalle skaalaamiselle on voimakas tarve.

Ympäristöministeriön uudet oppaat kestävän purkamisen tukena

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen iloitsi kiertotalouden ympärille syntyneestä vahvasta yhteistyöstä ympäristöministeriön ja rakennusalan välillä, josta vuosittainen seminaari on konkreettinen osoitus. Rakentamisen kiertotaloudella on merkittävä rooli: tavoitteena on saavuttaa ensi vuonna 70% hyödyntämisaste purkamisen materiaaleille, kun luku tällä hetkellä on 54%. Tavoitteet on asetettu korkealle, koska tavoite on saavutettavissa, jos tietopohja kiertotaloudesta pystytään viemään käytäntöön. Valtiotasolla on osoitettu tukea kiertotalouden ratkaisuille ja kehitystä tuetaan jatkossakin. Viimeisimpänä konkreettisena osoituksena tästä ympäristöministeriö julkaisi kolme kestävän purkamisen opasta:

  1. Purkutyöt -opas teettäjälle ja tekijälle
  2. Purkukartoitus -opas laatijalle
  3. Kiertotalous purkuhankkeissa -opas julkisiin hankintoihin.

Oppailla tavoitellaan purkuhankkeiden laadunparantamista sekä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämisen lisäämistä.

Systeeminen muutos tulee, olethan valmis?

Olaf Blaauw ja Petri Suutarinen keskustelemassa Kiertotalouden ajankohtaispäivänä 15.11.2019. Kuva: Pekka Huovila

Tilaisuuden Key Note -puhuja Olaf Blaauw, Delta Development Group, puhui systeemisestä muutoksesta, jossa kiertotalouden ajattelemisesta siirrytään kohti kiertotalouden konkretiaa. Nykyisen systeemin tapa toimia perustuu mahdollisimman suureen taloudelliseen hyödyn tavoitteluun eikä eettiseen kannattavuuteen. Luonnon ekosysteemit ovat uudistuvia ja itseään vahvistavia, joiden mallia pitäisi jatkossa hyödyntää yhä enemmän myös rakentamisessa. Neitseellisten materiaalien rajallisuus, kun asettaa rajat nykyisenkaltaiselle kehitykselle, jossa kasvua mitataan määrässä. Kiertotalous mahdollistaa jatkuvan kehittymisen, vaikka käytössä oleva materiaali pienenee. Jatkuva laadullinen parantaminen tuo haluttua arvonnousua ja laadullista kasvua. Systeemiä ei tulisi kuvailla alhaalta ylös, vaan osiensa summana: kokonaisuutena. Kiertotalous ei ole kierrätystaloutta, vaan se perustuu pikemminkin arvonluonnille ja pitkäaikaisille ratkaisuille. Edessämme on siis asennemuutos kertakäyttöajattelusta pitkäaikaisille kestävän käytön ratkaisuille. Suunnittelu nousee avaimeksi kohti kiertotalouden ovea.

Infran osuus merkittävä purkamisen kiertotaloudessa

Infrarakentamisessa betonimurskeen käyttö nousee tärkeäksi kiertotalouden työkaluksi. 85 % purkujätteestä on tällä hetkellä betonia. Betonimursketta on pystytty hyödyntämään jo myös infrarakentamisen korkeammissa kerroksissa korvaamalla parhaita kiviaineksia. Säädösten ja ohjeiden tulee jatkossa tukea entistä selkeämmin jätteeksi luokiteltujen aineiden uudelleenkäyttöä. Paljon onkin tekeillä; Väylävirasto on julkaissut useita ohjeita ja selvityksiä, joiden tavoitteena on edistää uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa. YTP puolestaan on tuomassa ympäristöluvan rinnalle rekisteröintiä, joka madaltaisi uusiomateriaalien käyttöönottoa. Rekisteröinnillä pienemmätkin uusiomateriaalierät tulisivat joustavammin käyttöön. Jätteeksi luokiteltujen aineiden nimeämisellä kuvaavammin, voidaan vaikuttaa kynnykseen käyttää näitä korkealaatuisia aineksia uudestaan: Betonimurske ei ole jätettä vaan uusioraaka-ainetta.

On arvioitu, että rakennus- ja purkujätettä syntyy vuosittain 1,6 milj tonnia. Kaikkien jätevirtojen osalta on hyvä tunnistaa eri sektoreiden erityispiirteet. Purkamisessa syntyy merkittäviä määriä vain käytettyä rakennusmateriaalia. Purkujätteestä 4/5 syntyy korjaamisessa. Uudisrakentamisessa syntyy myös pakkausmateriaalia ja muuta rakentamiseen keplaamatonta materiaalia. Rakentamisen muovitiekartta paneutuu muun muassa pakkausmateriaalien sivuvirtaan. Purkamisen tarve kasvaa jatkuvasti, kun rakennuskanta vanhenee. Täten käsissämme on yhä enemmän käyttökelpoista uusiomateriaalia hyödynnettäväksi.

Digitaaliset työkalut purkamisen apuna

Tilaisuudessa kuultiin erityyppisiä digitaalisia kiertotalouden lisäämistä tukevia työkaluja:

  • Keväällä avattu Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja. Palvelun tarjoaa ympäristöministeriö ja sitä ylläpitää valtionyhtiö Motiva Oy. Ensi vuoden alusta voimaan tuleva jätelain päivitys ohjeistaa yrityksiä uusilla käytännöillä. Jätteen haltijan on etsittävä Materiaalitori-alustalta jätteelleen ensin markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua. Lisätietoa: www.materiaalitori.fi
  • Rakennusta mallintamalla digitaalisesti BIM-mallien avulla pystytään keräämään rakennusten materiaalitiedot, joka mahdollistaa materiaalien luokittelun jo valmiiksi ja hyödyntämisen materiaalipankkina. Malleja käytetään suunnittelussa ja eri sidosryhmien yhteistyössä jo paljon, mutta rakennuksen elinkaaren loppupäässä hyödyntäminen on vielä hyvin vähäistä. Rakennuksen purkuvaiheen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä materiaalien arvonluontiin BIM-mallintaminen toisi helpotusta.
  • RFID-teknologialla materiaalitieto kulkee rakennuksen mukana koko elinkaaren ajan. Käyttö tapahtuu pääasiallisesti suljetuissa järjestelmissä. Rakennuksen ylläpitoa ja myöhemmin purkamista voidaan helpottaa selvittämällä materiaalin kunto. Teknologialla pystytään parhaimmillaan estämään rakennusvirheitä.
  • Rakennuksesta voidaan luoda digitaalinen kaksonen laserskannaamalla, jossa rakennusta voidaan tarkastella pala palalta. Purku voidaan näin tehdä ensin digitaalisesti ja saada arvokasta tietoa käytännön purkamiseen sekä välttää turhat riskit. Myös sidosryhmäviestintä helpottuu, kun asiat voidaan esittää visuaalisesti etukäteen. Lisätietoja: katja.sipila@sweco.fi

Kiertotalouden hankkeita ja projekteja

Tilaisuuden osallistujilta kysyttäessä olemme kiertotaloudessa pikemminkin edelläkävijöitä kuin perässähiihtäjiä. Tämän näkyi lukuisten tilaisuudessa kuultujen kiertotaloushankkeiden monipuolisuudessa:

Purkamisesta syntyvän materiaalin hyödyntäminen mahdollisimman hyvin on meille erinomainen mahdollisuus toteuttaa kiertotaloutta laajasti ja innovoida rakennusalalle uusia ratkaisuja selkeän ja toimiin kannustavan lainsäädännön tukemana.


Tilaisuuden materiaalit ja tallenteet ovat nähtävissä tilaisuuden tapahtumasivulla.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita