Sitoudu tavoitteeseen, kerro edelläkävijyydestäsi!

Omien hiilineutraalius-, kiertotalous- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa auttaa avoin keskustelu sidosryhmien kanssa. Jotta keskustelua voidaan käydä yhtenäisistä lähtökohdista, on markkinassa tarjolla useita sitoumuksia, standardeja ja luokituksia.

Tällä sivulla esittelemme organisaatioille suunnattuja työkaluja.
Hanke- ja kiinteistökohtaiset työkalut löytyvät Ympäristöluokitukset-sivulta.

Kannustamme alaa asettamaan tiedeperusteiset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat sekä valitsemaan ne sitoumukset ja viitekehykset, joihin sitoudutte. Julkiset sitoumukset viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa kestävyyttä. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Julkiset sitoumukset edellyttävät myös avointa ja johdonmukaista viestintää tavoitteiden saavuttamisesta.

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajat

Toimintaohjelman kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.

Kannattajat sitoutuvat laatimaan toimintaohjelman (tai tiekartan), jonka avulla kehittävät liiketoiminnasta hiilineutraalia. Viitekehyksenä toimii #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma. Esimerkkinä ja inspiraationa alalle toimivat kannattajien jo julkaisemat tiekartat.

Luokaa oma hiilineutraaliuden toimintaohjelma, jakakaa esimerkkejä ja kannustakaa koko toimialaa. Aito vastuullisuus todennetaan mitattavilla tuloksilla. Seuratkaa ja mitatkaa oman toiminnan vaikutusten kehitystä ja tarkentakaa tavoitteita sekä toimenpideohjelmaa tarvittaessa. #BuildingLife -toimintaohjelman kannattajien joukossa olet mukana tekemässä toimialallemme aitoa muutosta.

Lue lisää #BuildingLifestä

Net Zero Carbon Buildings – sitoudu hiilineutraaleihin rakennuksiin 2030

Net Zero Carbon Building Commitmentin allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Tavoitevuosi on jo 2030. Kansainvälinen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Kaikki sitoumuksen allekirjoittajat kootaan World Green Building Councilin verkkosivuille.
Sitoumus soveltuu kiinteistönomistajille, jotka tavoittelevat hiilineutraalia kiinteistökantaa.

Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen sisältö lyhyesti:

  • Käytössä oleva kiinteistö on erittäin energiatehokas, ja käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa.
  • Lisäksi huomioidaan kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt.
  • Uudisrakentamisen ja laajojen peruskorjausten ennen käyttöä syntyviä tuotesidonnaisia päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon.
  • Päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan viimeistään vuodesta 2030 eteenpäin.

Tutustu sitoumuksen kaikkiin allekirjoittajiin

Net Zero Carbon Buildings Commitment

SBTi Buildings Guidance and Tool

Science Based Target päästöraportointijärjestelmä

Science Based Targets initiative (SBTi) on luonut yrityskentälle mahdollisuuden laatia varmennettuja, tieteeseen perustuvia päästövähennyssuunnitelmia. Sitoutujilta vaaditaan uskottavaa päästövähennyssuunnitelmaa sekä sitoutumista alakohtaiseen päästövähennyspolkuun.  Kiinteistö- ja rakentamisalan omat päästövähennyspolut ja raportointityökalut ovat edenneet pilotointivaiheeseen.

SBTi on WWF:n, YK:n, Carbon Disclosure Projectin ja Maailman luonnonvarainstituutin yhteistyössä muodostama organisaatio, jonka sitoumuksen avulla yritykset voivat osoittaa toteuttavansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystoimenpiteitä.

Lue lisää käynnissä olevasta kehitystyöstä

Kiertotalouden green deal

Kiertotalouden green dealin valmistelu

Kiertotalouden green deal on ympäristöministeriön laatima vapaaehtoinen sopimus, jossa sitoudutaan luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen. Kiertotalouden green deal täydentää kestävän rakentamisen green dealien sarjaa, jonka tarkoituksena on tiivistää valtion ja alan yhteistyötä vähähiilisen kiertotaloussiirtymän tavoittelussa. Kiertotalouden green dealia on tehty poikkeuksellisen suurella joukolla ja pohjustettu tutkimuslaitosten skenaariotyöllä. Toimijat päättävät liittymisestään Kiertotalouden green dealiin omilla sitoumuksillaan skenaariotyöstä saadun tiedon ja tuen pohjalta. Kiertotalouden green deal –sitoumusmalli valmistuu alkuvuodesta 2024 ja ensimmäisiä sitoumuksia toivotaan allekirjoitettavaksi jo kuluvan vuoden aikana.

Lue lisää kiertotalouden green dealin valmistelutyöstä

Siirry takaisin sivun alkuun