#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

#BuildingLife kasvoi hankkeen kuluessa merkittäväksi eurooppalaiseksi liikkeeksi. Työtä jatketaan siksi #BuildingLife2 -hankkeen parissa. Hankkeessa Green Building Councilit tulevat laajentamaan yhteistyötä jäsenten ja koko toimialan kanssa. Lisäksi tuotetaan raportteja sekä lainsäädännön että toimialan edistymisestä hiilineutraaliuden tavoittelussa.

WorldGBC:n eurooppalaisen verkoston tavoitteena on saada koko Eurooppa toimimaan yhdessä #BuildingLife2:n tavoitteiden mukaisesti: hiilineutraali rakennettu ympäristö koko Euroopassa 2050 mennessä.

#BuildingLife hanke

Suomessa

Vähähiilisyyden tiekarttatyöt ovat jo tuottaneet valtavan määrän tietoa Suomen rakennetusta ympäristöstä. Nyt on aika ottaa yhdessä seuraava askel ja antaa kaikille alan toimijoille konkreettiset askelmerkit oman toimintansa kehittämiseksi.

Kutsuimme kaikki alan edelläkävijät mukaan luomaan kansallista hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmaa. Työ käynnistyi parhaiden esimerkkien ja olemassa olevien tavoitteiden kokoamisella. Keväällä 2021 kokosimme konkreettisia toimenpiteitä ja tavoitteita toimintaohjelman rungoksi yhteisissä työpajoissa. Toimintaohjelma julkaistiin syksyllä 2021.

Euroopassa

#BuildingLife oli alunperin kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Projektia koordinoi World Green Building Council (WorldGBC) ja sen mahdollistavat IKEA Foundation ja Laudes Foundation. Toteutuksesta vastaavat maakohtaisesti paikalliset Green Building Council -järjestöt Kroatiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Hollannissa, Puolassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa. Tutustu kaikkiin kansallisiin tiekarttoihin.

Whole Life Carbon Policy Roadmap

WorldGBC:n vuosi sitten julkaisema tiekartta esittää selkeän suunnitelman siitä, kuinka Euroopan rakennettu ympäristö voi tukea EU:ta tulemaan ensimmäiseksi ilmastokestäväksi maanosaksi. Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan.

Hankkeen julkaisuja

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finlandin ja A-Insinöörien tuottamat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat voit ladata maksutta käyttöösi.

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

#BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment consists of two parts: carbon neutral built environment by 2035 and operator-specific tables of measures.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Julkaiskaa oma tiekarttanne kanssamme!

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia (tai tiekarttoja) kohti hiilineutraaliutta. Julkaisut toimivat esimerkkinä ja inspiraationa muille alalla toimiville. Katso kuinka eri organisaatiot ovat suunnitelleet vähentävänsä päästöjä 2035 mennessä.

Kutsumme samalla kaikkia kiinteistö- ja rakennusalalalla julkaisemaan oman valmiin toimintaohjelmansa kanssamme. Organisaatiokohtaiset, aidot toimintaohjelmat ja tiekartat toimivat esimerkkeinä ja kannustavat koko toimialaa laatimaan omansa.

Ota yhteyttä Lauri Tähtiseen!

Laadukas hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintaohjelma sisältää

  • Kaikki GHG Protokollan mukaiset Scope 1, 2, ja 3 päästöt.
  • Selkeät päästövähennystavoitteet ja välitavoitteet eri liiketoimintayksiköille/toiminnoille.
  • Tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouteen siirtymiselle
  • Tavoitteet ja toimenpiteet fossiilisista polttoaineista luopumiselle.
  • Yksiselitteisiä, mitattavia ja saavutettavia tavoitteita tuleville viidelle vuodelle.
  • Myöhempiä toimenpiteitä voidaan tarkentaa jatkossa.

Suunnittelijat ja muut asiantuntijat

A-insinöörit

A-Insinöörit tavoittelee hiilineutraaliutta 2024. Vuodesta 2024 lähtien he kompensoivat ne päästöt, joita eivät pysty välttämään.
A-insinöörit ovat myös sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen.

A-Insinöörien vastuullisuusraportointi

Granlund

Granlund on ollut hiilineutraali vuodesta 2021 alkaen. He ovat myös sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tieteenmukaiset päästötavoitteet. Granlundin hiilitiekartta on osa vuosikertomusta.

Granlundin vuosikertomus 2022

Sweco

Globaalisti Sweco on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Konserni on sitoutunut lisäksi Science Based Targets -aloitteen mukaisiin päästövähennyksiin.

Lukkaroinen Arkkitehdit

Lukkaroinen Arkkitehdit on laatinut suunnittelijoilleen oppaan ympäristölähtöiseen suunnitteluun. Oppaan lisäksi he ovat tiivistäneet arkkitehtisuunnittelun olennaisimman yhdelle sivulle otsikolla ”Ympäristölähtöinen suunnitteluprosessi”.

Rakennustuoteteollisuus

Saint-Gobain Finland

Saint-Gobain Finland laati lähes 200 toimenpidettä sisältävän hiilitiekartan kohti hiilineutraaliutta. Hiilipäästölaskenta perustuu kansainväliseen hiilipäästöjen laskenta- ja raportointistandardiin, Greenhouse Gas Protocoliin, jossa päästöt jaetaan kolmeen vaikutusalueeseen eli scopeen. Scope 1 -luokkaan kuuluvat yrityksen suorat päästöt, scope 2 -luokkaan taas tuotannon epäsuorat ostoenergiaan liittyvät päästöt. Scope 3 -luokkaan kuuluvat yrityksen toimintaan liittyvän koko arvoketjun epäsuorat päästöt.

Saint-Gobain Finlandin hiilitiekartta kohti hiilineutraaliutta

Orient Occident

Hiilineutraaliustiekartta havainnollistaa vuosittaiset tuotteisiin, palveluihin ja toimintaprosesseihin liittyvät päästövähennystoimenpiteemme- ja tavoitteemme, jotka vievät meitä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Orient Occidentin päästölähteet on määritelty maailmanlaajuisesti käytetyimmän Greenhouse Gas -protokollan (GHG Protocol) mukaisesti.

Orient Occidentin hiilineutraaliustiekartta

Peikko Finland

Peikko on sitoutunut toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja määritellyt tiekarttaan välitavoitteet sekä toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi. Toimenpiteillä tulee olemaan suora vaikutus myös ympäristöselosteiden (EPD) arvoihin tuotteiden hiilijalanjälkeä pienentävästi. Tiekartassa on painotettu epäsuorien päästöjen jatkuvaa vähentämistä, sillä ne muodostavat suurimman osan Peikon hiilidioksidipäästöistä.

Peikko Finlandin tiekartta kohti hiilineutraaliutta

Hilti

Hiltin toimintasuunnitelma pienentää hiilijalanjälkeä koko tuotantoketjun osalta vuoteen 2033 mennessä. Pitkän aikavälin suunnitelma on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelmaa. Hiltin tavoite on myös olla alan johtava toimija kiertotaloudessa.

Hilti – Kestävä kehitys

Rakennusliikkeet

Skanska Finland

Skanskan kansainvälisenä tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Skanskan ilmastotavoite on tieteellisesti validoitu Science Based Targets Initiativen (SBTi) toimesta ja se on linjassa hiilipäästöjen vähentämistä sekä ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen kanssa.

Skanska: Ilmastoviisaus

YIT

YIT:n hiilitiekartta sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta, jotka kattavat rakentamisen koko elinkaaren myynnistä ja suunnittelunohjauksesta hankintaan ja työmaatoimintoihin saakka. YIT on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen.

YIT: Ilmastonmuutoksen hillintä

SRV

SRV:n strategia pohjautuu rakennetun ympäristön kehittämiseen niin, että rakennusten koko elinkaari on huomioitu. SRV:n elinkaariviisaus koostuu energiamuodon valinnasta, energiatehokkaista ratkaisuista, materiaalivalinnoista ja päästöjen minimoinnista.

SRV Hiilineutraaliuden tiekartta

NCC

NCC pyrkii poistamaan päästöt koko arvoketjustaan, lisäämään energiatehokkuutta ja mahdollistamaan sopeutumisen ilmastonmuutokseen. NCC:n tavoitteena on olla ilmastoneutraali vuoteen 2045 mennessä.

NCC Kestävä kehitys

Rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat

Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö

Ilmarisen ilmastotiekartassa kerrotaan välitavoitteista, tärkeimmistä toimenpiteistä ja keinoista seurata edistymistä. Näiden avulla Ilmarinen pyrkii kohti tavoitetta hiilineutraalista eläkevarojen sijoittamisesta vuoden 2035 loppuun mennessä.

Ilmarisen ilmastotiekartta 2022

YLVA

Ylvan kiinteistöt toimivat hiilineutraalisti vuoden 2022 alusta lähtien, ja rakentamisen kohdalla tavoitellaan samaa vuoteen 2025 mennessä.

YLVAn vastuullisuusraportointi

#BuildingLife kannattajat

Toimintaohjelman kannattajat ovat organisaatioita, jotka sitoutuvat nimellään ja logollaan laatimaan oman toimintaohjelmansa tai tiekarttansa kohti hiilineutraaliutta 2035. Liittykää #BuildingLifeen, lähettäkää logonne Lauri Tähtiselle!

“Me #BuildingLife -hankkeen toimintaohjelman kannattajat sitoudumme kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035. Sitoudumme laatimaan itsellemme toimintaohjelman, jonka avulla kehitämme liiketoiminnastamme hiilineutraalia.”

#BuildingLife uutiset

Muut artikkelit

19.12.2022

#BuildingLife päättyi muttei lopu

Lue lisää vähähiilisyydestä

Ota yhteyttä

Lauri Tähtinen

Kehityspäällikkö

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Miisa Tähkänen

Johtava asiantuntija

miisa.tahkanen@figbc.fi

+358 40 080 3237

#BuildingLife -hankkeen mahdollistavat

Siirry takaisin sivun alkuun