27.10.2023

Tampereen kaupunki Green Building Council Finlandin jäseneksi

Tampereen kaupunki liittyi Green Building Council Finlandin #BuildingLife -kannattajaksi jo 2022 ja on nyt myös liittynyt FIGBC:n jäseneksi. Kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa päivitetään parhaillaan, tavoitteena on muun muassa vähentää rakentamisen päästöt seuraavaksi. Kaupunkien vaikuttavuus on suuri ja se tuo mukanaan myös paljon vastuuta. Kuinka Tampereella tavoitteista on tehty tavanomaista toimintaa ja mitä he ajattelevat […]

Tampereen kaupunki liittyi Green Building Council Finlandin #BuildingLife -kannattajaksi jo 2022 ja on nyt myös liittynyt FIGBC:n jäseneksi. Kaupungin Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekarttaa päivitetään parhaillaan, tavoitteena on muun muassa vähentää rakentamisen päästöt seuraavaksi. Kaupunkien vaikuttavuus on suuri ja se tuo mukanaan myös paljon vastuuta. Kuinka Tampereella tavoitteista on tehty tavanomaista toimintaa ja mitä he ajattelevat yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa?

Uuden rakentamislain voimaantulemista odottaessa, ovat suomalaiset kaupungit ovat asettaneet itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Erityisesti suuremmat kaupungitnäyttävät vahvaa esimerkkiä.

”Kaupunkien ja suurten alueiden rooli niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on keskeinen. Tampereen kaupunki osoittaa osaltaan, että kaupungeilla on rohkeutta ja tahtoa johtaa ilmastotyötä ja että ne ottavat tämän roolin tosissaan.”, toteaa Antti Ruuska, Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja.

Tampereella ”kiristetään ruuvia” – seuraavaksi tuotesidonnaiset päästöt alas

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupungin alueen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja loput 20 prosenttia kompensoidaan.

Tampereen ilmastotoimenpiteet on koottu Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartaksi, johon on tunnistettu yhteensä 305 toimenpidettä eri teemojen alle. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen tiekartan 2020.

”Nyt tiekartan päivitys on jälleen käynnistynyt”, kertoo Tanja Tyvimaa, Kestävän asumisen ja rakentamisen erityisasiantuntija. Tanjan tehtäväalueeseen kuuluu hiilineutraaliuden ja ympäristöllisen kestävyyden edistäminen asumiseen ja rakentamiseen liittyen sekä rakentamisen kiertotalouden edistäminen.

”Tässä tiekartan päivityksessä toimenpiteiden määrää vähennetään”, kertoo Tanja. Ei siksi, että haluttaisiin löyhentää tavoitteita. ”Itse asiassa ruuvia kiristetään”. Useista alkuperäisen tiekartan toimenpiteistä on tullut osa normaalia toimintaa, joten niitä ei ole enää tarvetta kirjata toimenpiteeksi.

”Kaupungin omassa tuotannossa, sekä uudisrakentamisessa, että peruskorjaamisessa on laskettu elinkaarenhiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia jo usean vuoden ajan. Kaikki rakennukset tehdään A-energialuokkaan. Näillä toimilla on saatu merkittäviä pienennyksiä energiankäytön hiilijalanjälkeen. Tampereen kaupunki on lisäksi aktiivinen puurakentaja, teemme esimerkiksi päiväkoteja puurakenteisena”, kertoo Tanja Tyvimaa.

Samalla halutaan panostaa sellaisiin toimenpiteisiin, joiden vaikuttavuutta voidaan mitata. ”Haluamme, että toimenpiteillä on todellista vaikuttavuutta. Kaupungeilla on suuri hiilijalanjälki ja siten suuri vastuu. Rakentamisella on aina kauaskantoinen vaikutus.”

Esimerkkinä Tyvimaa kertoo energiankäytön päästövähennykset. ”Se osuus on melko hyvin hallinnassa, joten nyt siirrämme tuotteiden ja materiaalien päästöt tikun nokkaan.”

Tampereen Hiedanrantaan tavoitellaan ympäristövaikutuksiltaan nettopositiivista kaupunginosaa, jolloin ’alue tuottaa enemmän kuin kuluttaa’. Hiedanrannan alueesta suunnitellaan kestävän ja älykkään kaupungin mallialuetta, jossa älykästä teknologiaa sovelletaan liikkumisessa, rakennuksissa, palveluissa ja alueen infrastruktuurissa. Tuleva läntisen Tampereen keskus – Hiedanranta

Kaikilla ei ole omaa resurssia, siksi sparraus on tärkeää

Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan etenemistä voi seurata Ilmastovahdissa. ”Kaikki raportointi on avointa”, korostaa Tyvimaa ja kertoo, että päivitetty tiekartta tullaan julkistamaan ensi vuonna.

Sitä odottaessa on jo aloitettu kaupungin ilmasto- ja ympäristöyksikön vetämät, kaupungin sisäiset työpajat.

Tanjan työhön kuuluu paljon myös kollegoiden sparrausta. ”On paljon kaupunkeja ja kuntia, joilla ei ole omaa henkilöä, joka keskittyisi vain rakentamisen hiilijalanjälkeen kuten minä. Moni tekee tätä oman työn ohella. Koen tärkeäksi voida auttaa toisia eteenpäin.”

Tyvimaa myös mainitsee, että organisatorisesti rakennuksen elinkaaren hallinta on keskitetty Tampereen kaupungin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmään, mikä myös osaltaan helpottaa vähähiilisyyden ja kiertotalouden ohjausta merkittävästi.

Osaamisen ja kokemusten vaihto kaupunkien kesken

Nyt Green Building Council Finlandin jäsenenä, Tampere liittyy täysipainotteisesti kestävän rakentamisen verkostoon. ”Toki meillä on ollut jo entuudestaan erityisesti Helsingin kaupungin kanssa tiivis yhteistyösuhde – keskustelemme säännöllisin väliajoin”, kertoo Tyvimaa.

Tampereen kaupunki on ollut mukana FIGBC:n vetämässä edelläkävijäkaupunkien verkostossa. Verkostossa on suurimpien kaupunkien kesken jaettu parhaimpia käytäntöjä vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista ja erilaisten biopohjaisten materiaalien käyttöä.​

”Toimijoiden yhteen tuominen on tärkeää. Keskustelun täytyy olla luontevaa ja avointa. Kyllä parasta on tekijätasolla käytävä sparrailu ja kokemusten jako”, vahvistaa Tyvimaa. Kaupungit ovat muun muassa ottaneet puolin ja toisin toistensa laatimia tarkentavia ohjeita käyttöön.

Omaa raja-arvojen ohjausta Tyvimaa ei arvele kaupungin ottavan käyttöön. ”Meillä on käytössä pehmeä ohjaus. Kaupunki ohjaa, neuvoo ja näyttää esimerkkiä omilla toimillaan. Toki meillä on myös todella merkittävät kannustimet korjausrakentamiseen.”

Tampereella yksityisen uudisrakentamisen ohjauksessa nykyisen tontinluovutusprosessin osaksi otetaan hiilijalanjälkiarviointi (testaus, pilotointi, kilpailut, käyttöönotto). Aloitetaan asuinrakentamisen tonteista, ja otetaan käyttöön myös laajuudeltaan merkittävimmissä yritystonteissa. Lue lisää ilmastovahdista.

Koska kansallista yhteistä laskentamenetelmää yhä odotetaan, Tyvimaa näkee myös erilaisten laskelmien tarkastamisen haastavana. Siksi he ovat ottaneet käyttöön Tampereen kaupungin hiilijalanjäljen laskentaohjeen omaan tuotantoonsa. ”Yhteinen menetelmä tuo vertailtavuutta ja luotettavuutta – ja vaikuttavuutta pystytään myös mittaamaan”, toteaa Tyvimaa.

”Kolmasosa koko Suomen päästöistä syntyy rakennetusta ympäristöstä ja siksi rakennetun ympäristön ilmastovaikutukset ovat ansaitusti yhä useamman kaupungin ja kunnan ilmastosuunnitelmien ytimessä. Päästöjen vähentämisessä ja suunnitelmien edistämisessä yhteistyö ja vertaisoppiminen on järkevää, jotta kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen. ”, toteaa Antti Ruuska ja toivottaa samalla Tampereen kaupungin erittäin lämpimästi tervetulleeksi FIGBC-verkostoon.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun