Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Rakennusalan ilmastovaikutuksia ovat ryhtyneet ohjaamaan sekä julkiset että yksityiset toimijat.
Rakennusten energiankulutusta on ohjattu jo pidempään, ja myös rakennusten hiilijalanjälkilaskentaan on kehitetty standardeja, menetelmiä ja ohjelmistoja. Esiin on noussut tarve muodostaa näkemys myös alueiden ilmastovaikutuksista. Rakennetun alueen ilmastovaikutusten laskennan haasteiksi on tunnistettu esimerkiksi laskennassa huomioitavien asioiden rajaus, laskentaperusteet ja hiilineutraaliusväittämän tekemisen perusteet.

Tämän määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle. Tätä määritelmää voidaan hyödyntää hiilineutraaliusväittämän tekemisen lisäksi myös alueen hiilijalanjälki- ja ilmastohyötyvaikutusten ohjaamiseen ja vertailuun erilaisten aluerakentamisvaihtoehtojen välillä. Tämän määritelmän laatimisen pohjana on hyödynnetty kansallisia olemassa olevia menetelmiä ja ohjeita, kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä sekä kansainvälisiä menetelmiä. Tämä määritelmä seuraa FIGBC:n julkaisemaa Hiilineutraali rakennus -ohjetta, joka poikkeaa kansallisista menetelmistä.

Tämä määritelmä on laadittu vuosien 2022 ja 2023 aikana FIGBC:n Alueet -toimikunnan asiantuntijoiden yhteistyönä ja laajaa osaamista hyödyntäen. Määritelmää on simuloitu luonnosvaiheessa keväällä 2023 kaavahankkeiden yhteydessä Keravalla, Vantaalla ja Espoossa. Näiden palautteiden perusteella määritelmää on tarkennettu tarvittavilta osin. Määritelmää laadittaessa talonrakentamisen päästölaskentaan on olemassa selkeät standardit ja menetelmä, mutta esimerkiksi infrarakentamisen laskentamenetelmä on vasta kehittymässä. Määritelmää päivitetään, jos myöhemmin päivitysten myötä tulee tämän määritelmän ja menetelmien suhteen esille suuria ristiriitoja.

Julkaisija(t): Green Building Council Finland ja A-Insinöörit

Julkaisuvuosi: 2023

ISBN: ISBN 978-952-7569-00-9

Kategoriat: Aluesuunnittelu, Hiilineutraalius, Kunnat ja kaupungit

Lataa julkaisu

Lisää julkaisuja

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

BuildingLife Programme for Carbon Neutrality in the Built Environment

#BuildingLife National Roadmaps demonstrate how FIGBC suggests we adopt whole life carbon targets in Finland.

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finlandin ja A-Insinöörien tuottamat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat voit ladata maksutta käyttöösi.

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen – Hiilineutraalin rakennuksen ohje

Hiilineutraali rakennus -ohjeen tavoitteena on, että sidosryhmien on mahdollista ymmärtää mihin hiilineutraaliusväite perustuu ja varmistua sen uskottavuudesta. Siksi hiilineutraaliusväitteen esittäjän on aina perusteltava väitteensä riittävästi ja avattava läpinäkyvästi sitä, mihin väite perustuu.

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021 referoi vuoden aikana tehdyn yhteistyön tulokset yksiin kansiin.

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin keskeisenä tavoitteena oli testata ohjetta ja sen toimivuutta erityyppisissä hankkeissa. Raportti kertaa pilotointiin osallistuneiden hankkeiden tiedot, tulokset, raportointipohjan, tunnistetut päivitystarpeet sekä yleisen palautteen.

Tapahtumia

18.6.

Positiivisten ilmastovaikutusten saavuttaminen rakennetussa ympäristössä

Kiinteistö- ja rakennusala vähähiilistyy kovaa vauhtia. Kunnianhimoisemmissakaan skenaarioissa emme kuitenkaan voi välttyä kaikilta rakentamisen ilmastopäästöiltä tulevina vuosikymmeninä. Rakennetussa ympäristössä voitaisiin kuitenkin tehdä konkreettisia toimia myös ilmastopositiivisten vaikutusten aikaansaamiseksi.  FIGBC:n ja Swecon teettämässä diplomityössä tutkittiin sellaisia ilmastotekoja, joilla olisi todennettava ja pysyvä positiivinen vaikutus alan ilmastopäästöihin.

30.8.

FIGBC:n jäsenille varattu: Voi viherväittämät – mitähän nyt saa sanoa?

Mitä sitä nyt uskaltaa sanoa, ettei tule epähuomiossa viherpesseeksi yrityksen mainetta? Voinko puhua vastuullisuusviestinnässäni hiilineutraaliudesta? Kuinka yritysvastuudirektiivin voidaan odottaa vaikuttavan kompensaatioiden käyttämiseen?

Siirry takaisin sivun alkuun