Rakennusten ympäristöluokitukset

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitusten avulla sijoittajat, viranomaiset ja käyttäjät voivat vertailla kiinteistöjen energiatehokkuutta yhtenäisin menetelmin. Luokitusten avulla rakennuksen toimintaympäristöön perustuva suorituskyky voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja rakennuksen elinkaarivaatimukset huomioiden. Rakennuksia arvioidaan eri kategorioihin jaettujen osa-alueiden mukaan riippuen siitä, mitä luokitustapaa käytetään. Arvioitavat kategoriat sisältävät indikaattoreita, joille on asetettu raja-arvoja perustuen joko kansallisiin tai kansainvälisiin säännöstöihin. Kohteen kokonaisarvosana muodostuu erilaisten painotuskerrointen mukaan.

Ympäristöluokitusten viesti on yksiselitteinen niin vuokralaiselle kuin kiinteistösijoittajallekin. McGraw-Hill Construction tutki rakentamisen kaupallisia hyötyjä Yhdysvalloissa ja havaitsi, että vihreän rakentamisen myötä  rakennuksen arvo nousi 7,5 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto lisääntyi 6,6 prosenttia, käyttöaste kasvoi 3,5 prosenttia ja sitä kautta vuokratuotot nousivat 3 prosenttia. Vihreissä tiloissa toimiva yritys antaa itsestään vastuullisen kuvan ja hyödyntää saatua ympäristöluokitusta kaikessa sidosryhmäviestinnässään.

Suomessa käytetyimpiä rakennusten ympäristöluokituksia ovat kotimaassa laadittu RTS Ympäristöluokitus sekä kansainvälisesti käytössä olevat BREEAM ja LEED. Näiden lisäksi maailmalla on runsaasti joko paikallisia tai alueellisia luokitusjärjestelmiä. Laajojen ympäristöluokitusten lisäksi käytössä on vain joihinkin osa-alueisiin keskittyviä arviointityökaluja, kuten EU:n alueella Rakennusten energiatodistus, Suomessa sisäilmaluokitus tai Taloyhtiön kuntotodistus.

Kaupalliset luokitustyökalut -toimikunta edistää rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa ja tarjoaa puolueetonta tietoa eri sertifikaattien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista. Toimikunta myös osallistuu sertifikaattien kehitystyöhön tuomalla esiin lainsäädäntömme ja ilmastomme vaikutuksia sekä rajoitteita työkalujen soveltamisessa Pohjoismaissa.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Suomessa

GBC:n Ympäristöluokitukset-toimikunta on koonnut yhteen ajantasaisen tiedon rakennushankkeiden ympäristöluokituksista suomessa. Esite antaa perustiedot Suomessa käytössä olevista rakennushankkeiden ympäristöluokitusjärjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta eri tyyppisiin hankkeisiin.

Esitteen tavoitteena on lisätään yleistä tietoisuutta rakennushankkeiden ympäristöluokituksista ja tarjota kattavat lähtötiedot sertifiointia harkitseville tahoille eri järjestelmien ominaisuuksista, hyödyistä ja kustannuksista. Esitteessä käsitellään Joutsenmerkki, RTS, LEED ja BREEAM -luokitukset.

Lue ohje: Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset Suomessa

Tilastotietoa

Suomi on Pohjoismaiden johtava maa rakennusten kansainvälisten ympäristösertifikaattien käytössä. Marraskuussa 2015 Suomessa oli yli 120 LEED ja BREEAM sertifioitua rakennusta.

BREEAM LEED
Pass 0 Certified 6
Good 13 Silver 22
Very Good 21 Gold 53
Excellent 1 Platinum 13
Outstanding 0
TOTAL 35  TOTAL  94

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. LEED:in tavoin BREEAM ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. BREEAM tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, käytettyihin materiaaleihin, maankäyttöön ja liikenteeseen. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Huhtikuussa 2009 Britanniassa oli yhteensä yli 100 000 BREEAM-sertifioitua rakennusta,  ja sertifiointia oli haettu noin puoleen miljoonaan kohteeseen. Sertifioitujen rakennusten lukumäärän perusteella BREEAM on selkeästi suurin vihreiden rakennusten luokitusjärjestelmä.

Lisätietoja: BREEAMin sivuilta


LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian-, veden- ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana.

Rakennukselle annetaan pisteytyksen perusteella LEED-arvosana: Certified, Silver, Gold tai Platinum. Uusimmat versiot LEED-pisteytysjärjestelmistä julkaistiin huhtikuussa 2009. Uudiskohteille ja olemassaoleville rakennuksille sekä eri tyyppisille rakennuksille kuten kouluille ja kauppapaikoille on olemassa omat LEED-arviointiperusteet (Rating Systems). Puhtaasti toimitilajohtamisen näkökulmaa edustaa LEED for Commercial Interiors, jonka avulla voidaan tarkastella sisätilojen ympäristöystävällisyyttä. LEED for Commercial Interiorsin arviointikriteerit liittyvät tilojen käyttöön, energian ja muiden resurssien kulutukseen sekä esimerkiksi julkisen liikenteen käyttömahdollisuuksiin.

Maaliskuussa 2009 LEED-sertifioituja rakennuksia oli yhteensä 2 476. LEED-sertifikaatin kansainvälistyminen on viime vuosina ollut nopeaa ja standardin mukaisia kohteita on ryhdytty rakentamaan jo yli 50 maassa.


PromisE (ei enää käytössä)

PromisE on kotimainen työkalu rakennusten ympäristöluokitteluun. PromisE-ympäristöluokituksen perusajatuksena on arvioida kiinteistön merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. PromisE-luokittelussa olemassa oleva rakennus tai rakennushanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti. Kohteelle annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua.

PromisEssa rakennuksen ympäristöominaisuuksia tarkastellaan neljässä pääluokassa, joita ovat ihmisten terveys, luonnonvarojen käyttö, ekologiset seuraukset ja ympäristöriskien hallinta. Kohteen arvosana määräytyy pääluokissa olevien kategorioiden ja niiden alla olevien indikaattoreiden arvosanojen ja painoarvojen mukaan. Esimerkiksi luonnonvarojen käyttö -luokassa arvioidaan energian, veden ja materiaalien kulutusta. Ekologisina seurauksina tarkastellaan esimerkiksi välillisiä kasvihuonekaasupäästöjä sekä liikenteen ympäristökuormaa. Liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan muun muassa etäneuvottelumahdollisuuksia ja julkisen liikenteen käyttöä.

PromisE on sekä laskennaltaan että raportoinniltaan hyvin käytännönläheinen ja helposti omaksuttava luokittelumenetelmä. Sen kehittämiseen on osallistunut useita merkittäviä kiinteistöalan toimijoita ja järjestöjä Suomessa. PromisE perustuu kuitenkin puhtaasti kansallisiin keskilukuihin, mikä rajoittaa sen  hyödyntämistä kansainvälisesti.


One Response to Rakennusten ympäristöluokitukset

  1. […] [http://figbc.fi/tietopankki/ymparistoluokitukset ]. […]