5.1.2023

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille yhteistyö Kiertotalousklusterissa tarjoaa apua liiketoiminnan kehittämiseen, tuo asiakkuuksia kohtaamisia sidosryhmien kanssa sekä näkyvyyttä omille ratkaisuille. Vaikka kiertotalousklusteri ei itse myönnä rahoitusta, tuo se yhteen rahoitusta […]

Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta.

Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus.

Yrityksille yhteistyö Kiertotalousklusterissa tarjoaa apua liiketoiminnan kehittämiseen, tuo asiakkuuksia kohtaamisia sidosryhmien kanssa sekä näkyvyyttä omille ratkaisuille.

Vaikka kiertotalousklusteri ei itse myönnä rahoitusta, tuo se yhteen rahoitusta antavia ja sitä tarvitsevia. Luoma-aho rohkaisi kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Rakennakiertotaloutta-sivusto kokoaan yhteen KIRA-alan kiertotaloustietoa

Elina Samila kertoi Green Building Council Finlandin toiminnasta. Samila esitteli järjestön strategisia tavoitteita sekä hankkeita, erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta vauhdittavaa KIRA Kioski -hanketta. Lisätietoa hankkeista, koulutuksista ja toiminnasta löydät Green Building Council Finlandin kiertotalouteen keskittyvältä sivustolta Rakenna kiertotaloutta.

Kiertotalous mukaan jo tuotemuotoiluvaiheessa

Tuuli Kassi kertoi Ethican toiminnasta, rakennushankkeen materiaalihankinnoista sekä Cradle to cradle -tuotesertifioinnista. Kassi korosti, että kestävyysajatteluun tulisi ottaa pelkkiä hiilidioksidipäästöjä laajempi näkökulma: on pyrittävä jäämään kaikkien planetaaristen rajojen alle. Peruskysymys on, pyrimmekö toiminnassa vähän vähemmän pahaan vai 100-prosenttisesti hyvään.

Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista 80 % syntyy suunnittelussa, joten kiertotaloudenmukaisuus alkaa tuotemuotoilusta. Itse tuotteen lisäksi myös tuotanto- ja valmistusprosessi vaikuttavat tuotteen kestävyyteen. Lisäksi tulisi tarkastella, miten tuote vaikuttaa sitä ympäröivään systeemiin eli muihin tuotteisiin käytössä tai välillisesti.

Kassi kertoi esimerkkinä Interface-yhtiöstä. Yhtiön toimintaa on kehitetty periaatteella, jonka mukaan toiminnasta ei tulisi syntyä lainkaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Materiaali- ja tuoteosavalinnat ovat erityisen tärkeitä usein vaihtuvissa osissa etenkin uudelleenkäytön, huollettavuuden ja korjattavuuden näkökulmasta.

Kassi kertoi C2C-tuotesertifikaatin periaatteista sekä arviointinäkökulmia: materiaalien turvallisuus, tuotteen uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätettävyys, ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, veden ja maaperän käyttö sekä sosiaalisen vastuun näkökulmat. Esimerkkeinä Kassi esitteli Troldtektin akustiikkalevyt sekä AGC Glass Europen, Lindner Groupin ja Schucon ikkuna- ja lasituotteet. Erityisesti ikkuna- ja lasivalmistajista monet eurooppalaiset toimijat käyttävät C2C-sertifikaattia sekä sen periaatteita. 

Hirsitalojen suunnittelu etenee kohti uudelleenkäytettävyyttä

Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuudelta kertoi hirsitaloteollisuudesta sekä hirsirakentamisen ominaisuuksista, joiden voidaan katsoa tukevan kiertotalouden periaatteita. Romppainen kertoi taustoja hirsirakentamisen historiasta ja hirsirunkoisten rakennusten siirtämisen ja uudelleenkäytön pitkästä perinteestä. Erityisesti Terijoelta on siirretty 1900-luvulla Suomeen huviloita ja taloja, jotka ovat edelleen käytössä. Nykyisin hirsitaloja ei enää ainakaan isossa mittakaavassa siirretä yhtä paljon kuin ennen, mutta kiinnostus siirtämiseen kasvaa. Romppainen esitteli esimerkkikohdetta, jossa suurehko hirsirakennuksen hirsirunko sekä kivijalka siirrettiin Kuopioon.

Uuden rakennuslain myötä rakentamiseen tulevat ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Myös Euroopassa ollaan siirtymässä samankaltaiseen sääntelyyn. Keskusteltiin hirsirakenteen kilpailukyvystä kiertotaloudessa. Energiatehokkuusvaatimukset ovat noin kymmenen vuoden aikana haastaneet massiivihirsirakenteiden uudelleenkäyttöä. Tällä hetkellä hirsitalotehtaiden detaljisuunnittelu on siirtymässä uudelleenkäytettävyyttä mahdollistavaan suuntaan. Nykyisin valmistettujen hirsitalojen runkoja on helpompi käyttää uudelleen kuin 100 vuotta sitten. Romppainen korosti myös hirsirakenteen lämpö- ja kosteusteknisten ominaisuuksien hyviä puolia.

Geopolymeeribetonin haasteet ja mahdollisuudet

Juho Yliniemi, KEKO Geopolymeerit Oy, muistutti että maailman toiseksi käytetyin materiaali sementti, on hyvin hiili-intensiivinen materiaali tuottaa. Koko maailman sementin tuotanto vastaa tällä hetkellä noin kymmentä prosenttia kaikista globaaleista päästöistä. Ongelman ydin on raaka-aineena käytetty kalkkikivi. Yliniemi nimesi toiseksi haasteeksi eri metalli- ja kaivosteollisuuksien sivuvirrat, joista muodostuu jätteitä. Geopolymeerien valmistuksessa käytetäänkin usein metalliteollisuuden kuonaa, lentotuhkaa ja savimineraaleja.

Yliniemi kertoi, miten mineraalisivuvirroilla ja alkaliaktivaattorilla voidaan korvata neitseellisen sementin käyttöä. Sivuvirtojen sopivuus geopolymeerin raaka-aineeksi vaihtelee, ja siihen vaikuttavat sivuvirtojen ominaisuudet ja koostumus. Riippuen käytetystä sivuvirrasta päästövähennykset verrattuna tavanomaiseen betoniin vaihtelevat 60–90 prosentin välillä.

Geopolymeeribetonin suurimpia haasteita ovat materiaalin uutuus ja tiedonpuute. Standardeja ei vielä ole, lainsäädäntö vaikeuttaa käyttöä ja logistiikka sekä prosessit voivat olla monimutkaisia. Standarditestausmenetelmät on kehitetty sementille eivätkä siten sovellu täysin geopolymeereille. Testausmenetelmiä ja standardien lisäosia geopolymeereille kehitetään kansainvälisesti. Yliniemi kertoi, miten geopolymeereistä ensimmäisiä patentteja on ollut jo 1800-luvun lopulta, ja ne ovat sinänsä olleet konseptina ja innovaationa tiedossa ja olemassa jo yli sata vuotta.

Geopolymeerejä on käytetty mm. Lohjan asuntomessujen Pyörre-talon autotallin lattiassa. Yliniemi esitteli myös huokoista geopolymeeriä, jota hyödynnettiin valaisinratkaisussa materiaalin valonläpäisevyyden avulla sekä muita heidän ratkaisukokeiluitaan ja pilotointejaan.

Uponorilla uusia kestävän kehityksen tuotteita

Ilari Aho esitteli Uponorin kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Uponor on sitoutunut Circular Plastic Alliance -sitoumukseen, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä kierrätysmuovin käyttöä.

Uponor on ensimmäisenä alan toimijana lanseerannut bio-based PEX-putket. Uusiutuvan materiaalin osuus pex-tuotteissa on noin 99 %. Nämä Blue-tuotesarjan tuotteet on kehitetty yhteistyössä Borealiksen kanssa. Pohjana tuotteille on massatasapainojärjestelmä, jossa fossiilisista lähteistä tulevat materiaalivirrat yhdistyvät prosessissa uusiomateriaaleihin. Sertifiointijärjestelmällä materiaalimääriä seurataan tuotteen myyntiin asti, jolloin kierrätysaste voidaan varmistaa. Väitteet lähes 100-prosenttisista kierrätystuotteista perustuvat siis sertifiointijärjestelmään.

Uponor on myös siirtynyt uusiutuvaan energiaan, mikä on pienentänyt tuotteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Aho puhui myös kemiallisen kierrätyksen merkityksestä kokonaisvaltaisemman kierrätyksen mahdollistajana. Uponor on julkaisemassa ensi vuonna uusia kierrätys- ja kestävyyspohjaisia tuotteita.

Toimialalle toivotaan lisää osaamista

Lopuksi päivän alustajat keskustelivat Elina Samilan johdolla päivän aiheesta.

Päivän päätöskeskustelussa Markku Kainulainen Premicolta mainitsi purettavaksi suunnittelun ja EU-taksonomian asettamat vaatimukset, jotka jo nyt valuvat tilaajilta alas urakoitsijoille. Kehityksen suunta on hyvä ja on tärkeää, että tilaajilla on jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia vaatia kiertotalouden mukaisia ratkaisuita. Kainulainen painotti yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa ja siten alan osaamisen kehittämistä. 

Ennen CE-merkinnän voimaantuloa valmistetuilta rakennustuotteilta ei tarvitse vaatia enää uudelleen CE-merkintää, vaan uudelleenkäyttö voidaan mahdollistaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. Keskusteltiin myös kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, eri suunnittelualojen välisestä tiiviimmästä suunnitteluyhteistyöstä ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Materiaalit toimitettiin osallistujille tilaisuuden jälkeen. 

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun