Visiona maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala

Green Building Council Finlandin visiossa kiinteistö- ja rakennusalan menestys rakentuu planeetan rajoissa toimimisen varaan. Tutkimuksen mukaan siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin voi kattaa yli puolet maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Merkittävä osa päästöistä syntyy edelleen erilaisten hyödykkeiden tuotannosta. Energiamurros ja kiertotalous ovat siis olennaisia työkaluja, joilla ratkaistaan ilmastokriisi ja luontokriisit. Näissä neljässä teemassa toimialallamme tapahtuu myös eniten muutoksia, jotka edellyttävät uuden oppimista ja vaikutusten hallintaa läpi arvoketjun. Siksi Green Building Council Finlandilla keskitymme työssämme neljään eri teemaan.

 • Ilmasto – Hiilineutraali rakennettu ympäristö.
 • Luonto – Luontoa elvyttävä liiketoiminta.
 • Kiertotalous – Luonnonvaroja kestävästi hyödyntävä rakentaminen.
 • Energiamurros – Energiatehokas ja -joustava kiinteistökanta.

Toimintasuunnitelma on vahvistettu Green Building Council Finlandin syyskokouksessa 29.11.2023.

 

Tutustu FIGBC:n strategiaan

Strategiassa painotamme koko Green Building Council Finlandin jäsenverkoston asemaa toimialalla ja johdamme kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää yhdessä heidän kanssaan. Tuemme verkoston ja toimialan muutosta kolmella eri tavalla.

 1. Johdamme kestävyysverkostoa.
 2. Lisäämme kestävyysosaamista.
 3. Edistämme kestävyystoimien vaikuttavuutta .

FIGBC:n onnistumisen varmistaminen keskittyy varmistamaan toteutusedellytykset strategian mukaiselle toiminnalle.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 painotukset

Vuoden 2024 toimintaa suunnitellessa on tunnistettu markkinan haastava tilanne. Saman aikaisesti huomioidaan se, että kestävyyskriisien ratkaisu ei odota ja kestävyyssiirtymää on pystyttävä edistämään vallitsevan tilanteen asettamien reunaehtojen puitteissa.
Verkostona voimme yhdessä varmistaa, että pystymme tarpeellisiin toimiin alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja voimme löytää muutoksesta uusia mahdollisuuksia.

Vuonna 2024

 • Keskitymme toiminnassamme tukemaan jäseniä ja etenkin heidän vastuullisuustyötään mahdollisimman konkreettisin keinoin.
 • Uudistamme toimintaa strategian myötä ja luomme toimintamalleja, jotka palvelevat kasvanutta jäsenmäärää tehokkaasti.
 • Tuotamme jäsenistölle selkeää ja hyödynnettävää tietoa alan kehityksestä, tulevista vaatimuksista ja parhaista toimintatavoista.
 • Vaikutamme alan toimintaympäristön kehitykseen entistä systemaattisemmin ja jäsenten ääntä kuunnellen.

Johdamme kestävyysverkostoa

Kokoamme yhteen alan kirkkaimman kestävyysosaamisen, jonka myötä alan toimijat pääsevät uuden tiedon lähteille, laajentamaan omia verkostojaan ja tuottamaan yhteisiä näkemyksiä viheliästen ja systeemisten ongelmien ratkaisuun.
Verkostotyöllä varmistamme, että käytänteet kehittyvät ketterämmin eteenpäin ja muodostavat uudenlaista kestävää liiketoimintaa.

Toiminnan tavoitteena on, että

 • Jäsenet saavat enemmän arvoa FIGBC:n palveluista ja verkostoista.
 • Alan kestävyysmuutosta koskevat yhteiset näkemykset ja käytännöt syventyvät.
 • Alan kestävyyskysymyksiin liittyvä tulevaisuustieto lisääntyy.

Vuonna 2024 uudistamme verkostomme toimintatapoja vastaamaan kasvaneen jäsenmäärän tarpeisiin ja kehitämme palvelukokonaisuuttamme vastaamaan jäsentemme tarpeita nykyisessä markkinatilanteessa.
Tavoitteenamme on, että jokainen jäsenemme löytää entistä paremman tavan osallistua toimintaan ja hyötyä siitä.
Toimialan kestävyyssiirtymää on pystyttävä johtamaan ja vauhdittamaan myös poikkeuksellisen haastavassa markkinatilanteessa. Parantamalla alan yhteistyökykyä, voidaan resurssit käyttää jäsenyrityksissämme entistä viisaammin.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2024
1. Kehitämme arvontuotantoamme jäsenille – selkeytämme jäsenten palvelupolun ja keskeiset palvelumme.
2. Toteutamme toimikuntauudistuksen, jossa uusina yhteistyömuotoina ovat foorumit, työryhmät ja ohjausryhmät.
3. Kehitämme alan yhteistyökykyä ja syvennämme kumppanuuksia toimialajärjestöjen kesken kestävyyssiirtymän edistämiseksi.

Lisäämme kestävyysosaamista

Teemme monimutkaisista asioista yksinkertaisia ja tiivistämme kestävän kehityksen informaatiotulvasta oleellisen.
Tietoa kokoamalla ja ymmärrettäväksi tekemällä tuotamme alan käytäntöjen kehittämiseksi uutta ymmärrystä, määritelmiä ja ohjeita, jotka auttavat alan toimijoita löytämään sopivia ratkaisuja kestävyystavoitteisiinsa ja soveltamaan niitä entistä nopeammin omassa toiminnassaan.

Toiminnan tavoitteena on, että

 • Alan toimijoiden kestävyysosaaminen lisääntyy.
 • Alan kestävyysmuutoksen toteuttamiseen tarvittava ajantasainen tieto lisääntyy.
 • Uusi ja ajantasainen tieto tavoittaa alan toimijat paremmin.

Vuonna 2024 keskitymme tuottamaan tietoa ja ohjeita, jotka vastaavat jäsenistömme tarpeisiin ja ovat mahdollisimman suoraan jäsentemme hyödynnettävissä.
Siirrämme entistä suuremman osan koulutusmateriaaleistamme jäsenille ilmaiseen verkkokoulutusalustaan ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettaviksi. Kohdennamme läsnäkoulutuksia entistä tarkemmin rajattuun tarpeeseen.
Lisäksi tulemme seuraamaan ja raportoimaan alan kestävyyssiirtymän toteutumista tavoitteen asetannasta toimenpiteisiin ja toimintaympäristön muutokseen. Yhteisen tilannekuvan ja tulevaisuusvision luomisesta hyötyy koko toimiala.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2024
1. Tuotamme ohjeita ja määritelmiä jäsentemme todellisiin tarpeisiin, esimerkiksi taksonomiatulkinnat, hiilijalanjäljen laskennan ja biodiversiteetin käytännöt.
2. Ylläpidämme ja kehitämme vähähiilisyyden ja kiertotalouden verkkokoulutuksiamme, etsimme uusia kumppanuuksia koulutusten järjestämiseen, järjestämme täsmäkoulutuksia strategian teemoista.
3. Tuotamme alan kestävyyden kehitystä seuraavan laajan raportin visiomme etenemisen seuraamiseksi.

Edistämme kestävyystoimien vaikuttavuutta

Kiritämme ja kannustamme alaa kunnianhimoisiin sitoumuksiin ja niiden toteuttamiseen. Tuotamme yhteistä näkemystä parhaista mahdollisista ratkaisuista päätöksenteon tueksi niin yksityiselle ja julkiselle sektorille kuin lainsäätäjillekin. Viestimme strategisesti, suunnitelmallisesti, vaikuttavasti ja tavoitteellisesti.

Toiminnan tavoitteena on, että

 • Organisaatiot kiristävät omia kestävyystavoitteitaan.
 • Kestävyysmuutoksen tueksi kehitettyä tietoa hyödynnetään paremmin eri toimijoiden päätöksenteossa.
 • Alan sisäiset ja ulkoiset ohjauskeinot tukevat entistä paremmin ja kattavammin kestävyysmuutosta.

Vuonna 2024 selkeytämme ja kehitämme vaikuttamisen kokonaisuuttamme varmistaaksemme, että meidän ja alan toimijoiden resurssit käytetään kestävyyssiirtymän kannalta vaikuttavimpiin tekijöihin.
Kannustamme alan toimijoita asettamaan omia kestävyystavoitteitaan ja autamme jäseniämme tavoiteasetannassa, tavoitteiden seurannassa ja toimenpiteiden edistämisessä.
Autamme jäseniämme lainsäädännön seuraamisessa, sen ennakoinnissa ja ymmärtämisessä.
Muodostamme FIGBC:n strategian teema-alueisiin liittyen yhteiset näkökannat yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2024
1. Kirkastamme vaikuttamistyön kokonaisuuden ja tekemisen tavat FIGBC:llä.
2. Kannustamme kunnianhimoisiin sitoumuksiin erityisesti auttamalla jäseniämme vähähiilitiekarttojen laatimisessa, tavoitteiden seurannassa ja toimenpiteiden edistämisessä BuildingLife 2.0 -hankkeen kautta.
3. Seuraamme, tiedotamme ja koulutamme olemassa olevista lainsäädäntöhankkeista, muodostamme järjestön näkökannat strategiateemoista.

Onnistumisen varmistaminen

FIGBC:n onnistumisen varmistaminen keskittyy varmistamaan toteutusedellytykset strategian mukaiselle toiminnalle.
Kehitämme omaa toimintamme ja prosessejamme, jotta voimme tuottaa entistä paremmin arvoa jäsenistöllemme.

Toiminnan tavoitteena on, että

 • FIGBC:n jäsentarpeiden ymmärrys ja niihin vastaamisen kyvyt vahvistuvat.
 • FIGBC:n tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen kyvyt vahvistuvat.
 • FIGBC:n kyvyt vaikuttaa alan toimijoihin ja päättäjiin vahvistuvat.

Vuonna 2024 keskitymme uuden strategian tuomiin kehitystarpeisiin ja sen tuomien osaamistarpeiden varmistamiseen.
Samalla kun uudistamme toiminnan muotoja, meidän on pystyttävä luomaan jäsenillemme entistä enemmän arvoa. Tässä onnistuminen edellyttää uusien kyvykkyyksien ja tiedolla johtamisen kehittämistä.
Vuonna 2024 huolehdimme henkilöstömme oppimismahdollisuuksista ja panostamme heidän hyvinvointiinsa muuttuvan toiminnan keskellä.
Kehittämällä ja selkeyttämällä organisaatiorooleja ja prosesseja voimme saada lisää selkeyttä ja tehokkuutta toimintaamme ja ihmisten työarkeen. Samalla pystymme myös palvelemaan jäseniämme paremmin ja tehokkaammin.

Keskeiset toimenpiteet vuodelle 2024
1. Organisoimme FIGBC:n oman toiminnan ja prosessit vastaamaan uuden strategian tarpeita.
2. Varmistamme FIGBC:n tiimin kyvykkyyden toteuttaa strategiaa – laadimme tiimi- ja yksilökohtaiset kehityspolut tukemaan kehittymistä ja hyvinvointia.
3. Kehitämme tiedolla johtamisen prosessejamme tukemaan jäsenarvon tuottamista, toimialan kestävyysmuutoksen toteutumista ja tulevaisuuden ennakointia.

Siirry takaisin sivun alkuun