Johda toimialan kestävyyssiirtymää

FIGBC:n jäsenet edustavat kiinteistö- ja rakennusalaa laajasti ja heillä on erilaisia tarpeita: johtaa toimialan kestävyyssiirtymää, oppia lisää ja verkostoitua sekä profiloitua asiantuntijana ja tuottaa alalle yhteistä näkemystä. Kun haluatte johtaa toimialan kestävyyssiirtymää, erilaiset luottamustehtävät antavat mahdollisuuden johtaa ja ohjata Green Building Council Finlandin toimintaa.

Green Building Council Finlandin toimintaa johtaa jäsenten valitsema hallitus. Hallitus on järjestömme ylin päättävä elin, ohjaa ja valvoo järjestön toimintaa jäsenistön edun mukaisesti. Uusista jäsenistä hallitukseen ehdotukset valmistelee valmistelee vaalitoimikunta. Lue tarkemmin FIGBC hallinnosta ja toiminnasta. 

FIGBC Ohjausryhmät

Ohjausryhmätoiminnan tarkoitus on tuoda osaamista ja näkemystä FIGBC:n strategian toteuttamiseen ohjausryhmän tehtäväkuvauksen mukaisesti.
Ohjausryhmät muodostetaan niin, että niiden jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

 • Tuovat kokemusta ja näkemystä järjestön toiminnan kehittämisen tueksi.
 • Konsultoivat FIGBC:n henkilöstöä alalla tarvittavista toimenpiteistä ja tuo tietoa päätöksenteon pohjaksi.
 • Arvioivat tehtäväalueensa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraavat toiminnan kehittymistä.

Ohjausryhmien toiminta

 • Ohjausryhmiin haetaan noin viittätoista jäsentä kumpaankin.
 • Ohjausryhmät perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallituksen päätöksellä.
 • Hallitus nimittää jäsenet ja voi halutessaan nimetä edustajansa ohjausryhmään keskuudestaan.
 • Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 • Ohjausryhmä tapaa keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Haku ohjausryhmän jäseneksi

Haku FIGBC ohjausryhmiin on päättynyt 28.2.2024.
Kiitos hakijoille! Saimme hieman yli kahdeksankymmentä hakemusta ohjausryhmiin.
Seuraavaksi ehdotus ohjausryhmän kokoonpanosta esitetään FIGBC hallitukselle. Tavoitteena on, että otamme yhteyttä hakijoihin maaliskuun lopussa ja kerromme valinnoista.

Toiminnassa noudatamme FIGBC Hallinto- ja taloussääntöä (pdf, päivitetty 9.2.2024)

Vaikuttamisen ohjausryhmä

Kuinka varmistamme, että suuntaamme FIGBC:n viestinnän ja vaikuttamisen resurssit eniten alan kestävyyssiirtymää vauhdittaviin toimiin?
Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsenet tuovat laaja-alaista, erilaiset näkökulmat huomioivaa näkemystä FIGBC:n työhön. Yhdessä hahmotamme kestävyyssiirtymää vauhdittavat kannustimet ja toisaalta myös siirtymää hidastavat tekijät. Ryhmä ohjaa järjestön vaikuttamistyön kokonaisuutta, auttaa priorisoimaan toimenpiteitä ja muodostamaan jäsenten yhteistä viestiä muulle yhteiskunnalle.

Ohjausryhmä muodostetaan niin, että jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

Vaikuttamisen ohjausryhmän tarkoitus on ohjata FIGBC:n vaikuttamistyön kokonaisuutta

Yhdistyksen käymällä yhteiskunnallisella keskustelulla ja sitä tukevalla vaikuttamistyöllä voidaan vaikuttaa toimialaan ja sen toimintaympäristöön laaja-alaisesti. Vaikuttamistyön kokonaisuus onkin laaja ja FIGBC:n mahdollisuudet edistää kestävyyttä ovat moninaiset.

 • Ohjaa FIGBC:n vaikuttamistyön kokonaisuutta.
 • Ohjausryhmä auttaa muotoilemaan yhdistyksen näkemyksiä strategiateemoissa, tunnistamaan olennaisia kohderyhmiä vaikuttamiselle ja auttamaan vaikuttamistoiminnan painopisteen suuntaamisessa.
 • Keinoja voivat olla esimerkiksi erilaiset markkinan omien vapaaehtoisten toimien innovointi ja kampanjointi, taloudellisten tai muunlaisten ohjausmekanismien arviointi, erilaisiin kohderyhmiin tiedolla vaikuttaminen.

Vaikuttamisen ohjausryhmän jäseneltä toivotaan kokemusta, näkemystä ja ratkaisukeskeistä asennetta kestävysmuutoksen edistämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla.

Ohjausryhmän jäsenten valintaan vaikuttavat myös jäsenorganisaation kestävyystavoitteet, sekä henkilön oma osaaminen, näkemys ja verkostoituminen alalla. Ohjausryhmän kokoonpanon valinnassa kiinnitetään lisäksi huomiota moniammatillisuuteen ja koko jäsenistön kattavaan edustavuuteen.

 

Kestävyysosaamisen ohjausryhmä

Kuinka varmistamme, että kiinteistö- ja rakennusalalla on tietoa ja osaamista nopeaan kestävyyssiirtymään?
Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsenet tunnistavat millaista tietoa, yhteisiä toimin-tatapoja tai osaamista kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee onnistuakseen kestävyyssiir-tymässä ja antavat suosituksia FIGBC:n tiedon tuottamisen ja jakamisen kehittämiseen yhteistyössä järjestön johdon kanssa.

Ohjausryhmä muodostetaan niin, että jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

Kestävyysosaamisen ohjausryhmä ehdottaa konkreettisia keinoja vauhdittaa kestävyyssiirtymää

 • Ehdottaa konkreettisia keinoja vauhdittaa kestävyyssiirtymää.
 • Ohjausryhmä auttaa varmistamaan, että tunnistamme kestävyyden kannalta toimialan tiedon, toimintamallien ja osaamisen olennaisimmat tarpeet.
 • Keinoja voivat olla esimerkiksi yhteisten toimintamallien, määritelmien tms. tarpeen tunnistaminen, alan osaamisen kehittäminen suoraan järjestönä tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tiedon hankinta, tuottaminen ja jakaminen.

Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäseneltä edellytetään näkemystä kiinteistö- ja rakennusalalla tarvittavasta uudesta tiedosta ja sen levittämisestä.

Ohjausryhmän jäsenten valintaan vaikuttavat myös jäsenorganisaation kestävyystavoitteet, sekä henkilön oma osaaminen, näkemys ja verkostoituminen alalla. Ohjausryhmän kokoonpanon valinnassa kiinnitetään lisäksi huomiota moniammatillisuuteen ja koko jäsenistön kattavaan edustavuuteen.

 

Sitoudu tavoitteeseen, kerro edelläkävijyydestäsi!

Kiritämme ja kannustamme alaa kunnianhimoisiin sitoumuksiin ja niiden toteuttamiseen. Tavoitteemme on, että organisaatiot kiristävät omia kestävyystavoitteitaan ja kestävyysmuutoksen tueksi kehitettyä tietoa hyödynnetään paremmin eri toimijoiden päätöksenteossa.

Toimialalla julkiset sitoumukset viestivät organisaatioiden vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa kestävyyttä. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Edelläkävijät kannustavat siis muitakin toimintaan, ja siten johtavat toimialan kestävyyssiirtymää.

Lue lisää vapaaehtoisista sitoumuksista alallamme.

Siirry takaisin sivun alkuun