Johda toimialan kestävyyssiirtymää

FIGBC:n jäsenet edustavat kiinteistö- ja rakennusalaa laajasti ja heillä on erilaisia tarpeita: johtaa toimialan kestävyyssiirtymää, oppia lisää ja verkostoitua sekä profiloitua asiantuntijana ja tuottaa alalle yhteistä näkemystä. Kun haluatte johtaa toimialan kestävyyssiirtymää, erilaiset luottamustehtävät antavat mahdollisuuden johtaa ja ohjata Green Building Council Finlandin toimintaa.

Green Building Council Finlandin toimintaa johtaa jäsenten valitsema hallitus. Hallitus on järjestömme ylin päättävä elin, ohjaa ja valvoo järjestön toimintaa jäsenistön edun mukaisesti. Uusista jäsenistä hallitukseen ehdotukset valmistelee valmistelee vaalitoimikunta. Lue tarkemmin FIGBC hallinnosta ja toiminnasta. 

Kiritämme ja kannustamme myös koko alaa kunnianhimoisiin sitoumuksiin ja niiden toteuttamiseen. Tavoitteemme on, että organisaatiot kiristävät omia kestävyystavoitteitaan ja kestävyysmuutoksen tueksi kehitettyä tietoa hyödynnetään paremmin eri toimijoiden päätöksenteossa. Lue lisää vapaaehtoisista sitoumuksista alallamme.

FIGBC Ohjausryhmät

Ohjausryhmätoiminnan tarkoitus on tuoda osaamista ja näkemystä FIGBC:n strategian toteuttamiseen ohjausryhmän tehtäväkuvauksen mukaisesti.
Ohjausryhmät muodostetaan niin, että niiden jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

 • Tuovat kokemusta ja näkemystä järjestön toiminnan kehittämisen tueksi.
 • Konsultoivat FIGBC:n henkilöstöä alalla tarvittavista toimenpiteistä ja tuo tietoa päätöksenteon pohjaksi.
 • Arvioivat tehtäväalueensa toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä seuraavat toiminnan kehittymistä.

Ohjausryhmien toiminta

 • Ohjausryhmiin haetaan noin viittätoista jäsentä kumpaankin.
 • Ohjausryhmät perustetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan hallituksen päätöksellä.
 • Hallitus nimittää jäsenet ja voi halutessaan nimetä edustajansa ohjausryhmään keskuudestaan.
 • Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 • Ohjausryhmä tapaa keskimäärin neljä kertaa vuodessa.

Haku ohjausryhmän jäseneksi

Haku FIGBC ohjausryhmiin avataan kaksivuotiskauden päättyessä. FIGBC hallituksella on mahdollisuus täydentää ohjausryhmää myös kesken kauden.
Hakuajoista tiedotetaan FIGBC jäsenfoorumien jäsenkirjeissä sekä FIGBC uutisoinnissa.

Toiminnassa noudatamme FIGBC Hallinto- ja taloussääntöä (pdf, päivitetty 9.2.2024)

Vaikuttamisen ohjausryhmä

Kuinka varmistamme, että suuntaamme FIGBC:n viestinnän ja vaikuttamisen resurssit eniten alan kestävyyssiirtymää vauhdittaviin toimiin?
Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsenet tuovat laaja-alaista, erilaiset näkökulmat huomioivaa näkemystä FIGBC:n työhön. Yhdessä hahmotamme kestävyyssiirtymää vauhdittavat kannustimet ja toisaalta myös siirtymää hidastavat tekijät. Ryhmä ohjaa järjestön vaikuttamistyön kokonaisuutta, auttaa priorisoimaan toimenpiteitä ja muodostamaan jäsenten yhteistä viestiä muulle yhteiskunnalle.

Ohjausryhmä muodostetaan niin, että jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

Vaikuttamisen ohjausryhmän tarkoitus on ohjata FIGBC:n vaikuttamistyön kokonaisuutta

Yhdistyksen käymällä yhteiskunnallisella keskustelulla ja sitä tukevalla vaikuttamistyöllä voidaan vaikuttaa toimialaan ja sen toimintaympäristöön laaja-alaisesti. Vaikuttamistyön kokonaisuus onkin laaja ja FIGBC:n mahdollisuudet edistää kestävyyttä ovat moninaiset.

 • Ohjaa FIGBC:n vaikuttamistyön kokonaisuutta.
 • Ohjausryhmä auttaa muotoilemaan yhdistyksen näkemyksiä strategiateemoissa, tunnistamaan olennaisia kohderyhmiä vaikuttamiselle ja auttamaan vaikuttamistoiminnan painopisteen suuntaamisessa.
 • Keinoja voivat olla esimerkiksi erilaiset markkinan omien vapaaehtoisten toimien innovointi ja kampanjointi, taloudellisten tai muunlaisten ohjausmekanismien arviointi, erilaisiin kohderyhmiin tiedolla vaikuttaminen.

Vaikuttamisen ohjausryhmän jäseneltä toivotaan kokemusta, näkemystä ja ratkaisukeskeistä asennetta kestävysmuutoksen edistämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla.

Ohjausryhmän jäsenten valintaan vaikuttavat myös jäsenorganisaation kestävyystavoitteet, sekä henkilön oma osaaminen, näkemys ja verkostoituminen alalla. Ohjausryhmän kokoonpanon valinnassa kiinnitetään lisäksi huomiota moniammatillisuuteen ja koko jäsenistön kattavaan edustavuuteen.

Vaikuttamisen ohjausryhmän jäsenet

 • Anssi Salonen, Hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
 • Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations (yhteiskuntasuhdejohtaja), Stora Enso
 • Eelis Rytkönen, Chief Impact Leader, Ylva
 • Amalia Pöyry, Portfolio Manager, Mandatum Asset Management
 • Tytti Bruce-Hyrkäs, Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy
 • Miro Ristimäki, Johtava asiantuntija (TkT), Innovaatiot ja Ympäristövastullisuus, Skanska Oy
 • Katri Luoma-aho, Osastopäällikkö, AFRY Finland
 • Jukka Joensuu, Hankekehityspäällikkö, Ruukki Construction Oy
 • Rauno Heikkilä, Professori, Oulun yliopisto
 • Riina Känkänen, Head of Sustainability, Ramboll Finland
 • Jari Viinanen, Ympäristöpalveluiden päällikkö, Vantaan kaupunki
 • Terhi Tikkanen-Lindström, Kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja, WSP Finland
 • Elmeri Nordenswan, Vastuullisuuskoordinaattori, Castellum
 • Marika Nyyssönen, Vastuullisuuspäällikkö, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
 • Tuomas Hietala, Hankekehitysjohtaja, ARE Oy
 • Maria Kelter, Asiakkuusjohtaja, Suunnittelutoimisto Amerikka
 • Pia Lindborg, Kiinteistöjohtaja, A. Ahlström Kiinteistöt Oy
 • Minttu Vilander, EVP, Sustainability, Brand & Communications, Sitowise

Kestävyysosaamisen ohjausryhmä

Kuinka varmistamme, että kiinteistö- ja rakennusalalla on tietoa ja osaamista nopeaan kestävyyssiirtymään?
Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsenet tunnistavat millaista tietoa, yhteisiä toimin-tatapoja tai osaamista kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee onnistuakseen kestävyyssiir-tymässä ja antavat suosituksia FIGBC:n tiedon tuottamisen ja jakamisen kehittämiseen yhteistyössä järjestön johdon kanssa.

Ohjausryhmä muodostetaan niin, että jäsenet edustavat FIGBC:n jäsenistöä laaja-alaisesti.

Kestävyysosaamisen ohjausryhmä ehdottaa konkreettisia keinoja vauhdittaa kestävyyssiirtymää

 • Ehdottaa konkreettisia keinoja vauhdittaa kestävyyssiirtymää.
 • Ohjausryhmä auttaa varmistamaan, että tunnistamme kestävyyden kannalta toimialan tiedon, toimintamallien ja osaamisen olennaisimmat tarpeet.
 • Keinoja voivat olla esimerkiksi yhteisten toimintamallien, määritelmien tms. tarpeen tunnistaminen, alan osaamisen kehittäminen suoraan järjestönä tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tiedon hankinta, tuottaminen ja jakaminen.

Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäseneltä edellytetään näkemystä kiinteistö- ja rakennusalalla tarvittavasta uudesta tiedosta ja sen levittämisestä.

Ohjausryhmän jäsenten valintaan vaikuttavat myös jäsenorganisaation kestävyystavoitteet, sekä henkilön oma osaaminen, näkemys ja verkostoituminen alalla. Ohjausryhmän kokoonpanon valinnassa kiinnitetään lisäksi huomiota moniammatillisuuteen ja koko jäsenistön kattavaan edustavuuteen.

Kestävyysosaamisen ohjausryhmän jäsenet

 • Taru Lehtinen, Arkkitehti SAFA, Kestävän rakentamisen asiantuntija, Väitöskirjatutkija, Arkkitehdit LSV Oy
 • Anna-Riitta Kujala, Elinvoimajohtaja, Riihimäen kaupunki
 • Lauri Linkosalmi, Director Product Sustainability, Stora Enso
 • Pekka Kiuru, Kestävän kehityksen johtaja, NCC
 • Tanja Tyvimaa, Erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki
 • Jani Kaaresto, Vastuullisuuspäällikkö, Tuotekehityksen tiiminvetäjä, Greenled Oy
 • Elina Virolainen, Osastopäällikkö, Sweco
 • Janne Suhonen, Energia- ja vastuullisuuspäällikkö, Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
 • Laura Eklund, Ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
 • Simo Skogberg, Osastopäällikkö / Johtava energia- ja ympäristöasiantuntija, Sustera
 • Asta Autelo, Johtaja, Energia ja vastuullisuus, Granlund Oy
 • Hanna Luhtio, Yhteiskuntavastuupäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
 • Minna Jussila, CFO, Trevian Asset Management Oy
 • Mikko Keinänen, Vastuullisuusjohtaja, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
 • Johanna Häyrinen, Head of Sustainability, Hilti (Suomi) Oy
 • Hanna Haukilahti, Konsernin ympäristöpäällikkö, Destia Oy
 • Tiia Pirttimaa, Director, Sustainability, Caverion Oyj

Lisätietoja ohjausryhmätoiminnasta

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Hän vastaa yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja edustaa yhdistystä julkisessa keskustelussa.

Ella Lahtinen

Johtava asiantuntija

ella.lahtinen@figbc.fi

+358 40 512 2193

Ella johtaa ja kehittää FIGBC:n tiedon tuottamisen ja kestävyysosaamisen kokonaisuutta sekä toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana luonnon ja kiertotalouden sekä kaupunkikehityksen ja talonrakentamisen teemoissa.

Anne Valkama

Viestintäpäällikkö

anne.valkama@figbc.fi

+358 40 588 9911

Anne johtaa ja koordinoi Green Building Council Finlandin viestintää ja vaikuttamista, vastaa järjestön brändistä, mediasuhteista ja palveluiden markkinoinnista. Hän toimii yhteistyössä jäsenorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden viestijöiden kanssa.

Lauri Tähtinen

Strategia- ja kehitysjohtaja

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri varmistaa, että järjestö toteuttaa valittua strategiaa tehokkaasti. Hän koordinoi järjestön kehitystyötä, projekteja ja toiminnan suunnittelua. Lauri toimii myös energiamurroksen, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuusjohtamisen asiantuntijana.

Siirry takaisin sivun alkuun