Toimikunnat kokoavat asiantuntijat yhteistyöhön

Toimikunnat ovat jäsentemme muodostamia, eri teemoihin keskittyviä monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa opitaan, vaikutetaan ja kehitetään yhdessä. Ota yhteyttä, jos toimikuntatyö kiinnostaa!

Toimikunnissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Toimikunnat järjestävät tilaisuuksia tärkeinä pitämistään teemoista ja tekevät vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin sekä tarvittaessa ja teemakohtaisesti myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Ryhmät tekevät yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii kuusi toimikuntaa ja niissä on mukana yli 130 asiantuntijaa 60 organisaatiosta!

  • Energia
  • Kiinteistöjohtaminen
  • Ympäristöluokitukset
  • Koulutus
  • Kestävät alueet
  • Kestävä infra

Energia

Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Keskiössä ovat mm. kestävän energiatuotanto, energian vaikutus kiinteistön arvonluontiin, kysyntäjousto sekä energiatiedon hyödyntäminen. Energiatoimikunnassa keskustellaan ja tutustutaan ajankohtaisiin energia-teeman ilmiöihin sekä jaetaan tietoa ja opitaan sekä yhdessä että toisilta.

GBC Finlandin Energia-toimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää kansallistaja kansainvälistä päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.

Puheenjohtajat

Tiina Sekki
Yli-insinööri, Energiatehokkuus
Energiavirasto

Jouni Arola
Kiinteistöpäällikkö
Lahden kaupunki – Tilakeskus

Mikko Somersalmi
Tekninen johtaja
RAKLI ry

Toimiston edustaja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)


Kiinteistöjohtaminen

Olemassa olevan kiinteistökannan kehittäminen ja asiakkaan (kiinteistöjen käyttäjien) tarpeisiin vastaaminen on tärkeää, myös kestävän kehityksen käytäntöjen näkökulmasta. Kiinteistöjä tulee johtaa niiden koko elinkaari huomioiden siten, että tilat ovat käyttäjilleen toimivia, tuottavia ja hyvinvointia edistäviä. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyy lukuisia muutoksia ja mahdollisuuksia (esim. digi), joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen hengessä.

Toimikunnan tavoitteena on kehittää kiinteistöjen elinkaaren aikaisen hallinnan, johtamisen ja uudistamisen käytäntöjä. Tärkeitä näkökulmia ovat kestävän kehityksen lisäksi toimijoiden yhteistyön edistäminen, käytönaikainen johtaminen sekä positiivinen sparraus ja aktivointi. Toimikunta jakaa ymmärrystä kiinteistöjen käyttäjiltä toisille käyttäjille ja korostaa rakennusten oikeaa käyttöä organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa. Toimikunta sparraa asioita myös vastuullisuuden ja raportoinnin näkökulmista.

Konkreettisesti toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi sopimuskäytäntöjen ja kiinteistöjohtamisen mittareiden sparrausta sekä parhaista käytännöistä oppimista vaikkapa kohdevierailujen kautta. Toimikuntaan voivat kuulua esimerkiksi kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioiden, omistajien ja managereiden edustajat.

Puheenjohtajat

Jan Mattsson
Sales Director
Schneider Electric Finland Oy

Juho Siitonen
Teknologiajohtaja
Are Oy

Toimiston edustaja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)


Ympäristöluokitukset

Toimikunta helpottaa ja tukee rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa sekä tarjoaa puolueetonta tietoa eri järjestelmien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.Toimikunta on Suomen virallinen edustaja LEED International Roundtablessa sekä virallinen yhteistyötaho BREEAMin suuntaan. Ryhmä osallistuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa näiden luokitusten kehitystyöhön ja pyrkii varmistamaan, että Suomen erityispiirteet, kuten lainsäädäntömme, ilmastovaikutukset ja kansalliset rajoitteet huomioidaan kehitystyössä.

Tämän toimikunnan alla toimivat myös LEEDin ja BREEAMin tekniset asiantuntijaryhmät.

Toimikunnan
Puheenjohtajat

LEED ryhmän
Puheenjohtajat

BREEAM ryhmän
Puheenjohtajat

Pirkko Airaksinen
Ympäristöpäällikkö
Sponda Oyj
Tuomas Suur-Uski
Silja Nopanen
Senior Manager, sustainability
Newsec
Timo Rintala
Johtaja, ympäristöluokitukset
Green Building Partners Oy
Paula Rantanen
Vanhempi asiantuntija
Ramboll Finland Oy
Elina Ekelund
Johtava asiantuntija
Green Building Partners Oy

Toimiston edustaja: Lauri Tähtinen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)


Koulutustoimikunta

Ympäristöviisas ja resurssitehokas rakentaminen vaatii jatkuvaa osaamisen päivitystä ja lisäämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimikunnan tavoitteena on koulutuksen sisältöihin vaikuttaminen eli kestävän rakentamisen periaatteiden ja elinkaariajattelun sisällyttäminen kaikkeen alan koulutukseen. Toimikunta myös pyrkii varmistamaan, että Suomessa on riittävästi ja oikeanlaista kestävän kehityksen osaamista.

Toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalla ja keskustelee valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

Puheenjohtaja

Ari Laitala
Koulutuspäällikkö (energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito)
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

Toimiston edustaja: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)


Kestävät alueet -toimikunta

Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Toimikunta keskittyy toiminnassaan merkittävimpiin kestävän aluesuunnittelun prosesseihin, kaavoituksen käytäntöihin ja työkaluihin sekä alueiden toteutuksen kestäviin ratkaisuihin. Toimikunta osaltaan edistää uusien työkalujen ja kestävien toimitapojen käyttöönottoa alalla.

Kestävät alueet -toimikunta seuraa alan lainsäädännön ja koulutuksen kehitystä sekä pyrkii tekemään yhteistyötä erityisesti muiden pohjoismaiden kanssa.

Puheenjohtajat

Pasi Rajala
Johtaja, kaupunki- ja aluesuunnittelu
Ramboll Finland Oy

Anne Jarva
Kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus
Kuntaliitto

Toimiston edustaja: Jessica Karhu (etunimi.sukunimi@figbc.fi)


Kestävä infra

Infrarakentamisella sekä infran elinkaaren eri vaiheisiin liittyvällä toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta asia voidaan ajatella niin, että infra-alan ”kestävyyden” edistäminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia. Tietyt kestävän kehityksen toimintamallit eivät vielä ole vakiintuneet infra-alan toimijoiden keskuudessa. Talonrakennukseen ja kiinteistöliiketoimintaan verrattuna infra-alan liiketoimintamallit ovat erilaisia.

Toimikunta haluaa tarjota ja edistää kannustusta, innostusta ja tiedonvaihtoa kestävän infran aihepiirissä.

Toimikunnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta kestävää infra-alaa kohtaan, lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä sekä nostaa kestävyyden painoarvoa infra-alan ratkaisuissa ja päätöksenteossa. Toimikunta haluaa toimia kestävää infrarakentamista ja siihen liittyviä asioita kokoavana kansallisena toimijana.

Toimikunnan tehtävä on saattaa näkyväksi alalla tapahtuva kehitystyö levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä ja työkaluista, sekä myös itse toimia kehittämisfoorumina.

Tärkeitä näkökulmia ovat kestävän kehityksen lisäksi positiivinen sparraus ja aktivointi.

Puheenjohtajat

Juha Laurila
Ympäristöpäällikkö
INFRA ry

Heidi Huvila
Ympäristöasiantuntija
Helsingin kaupunki

Riina Känkänen
Kehityspäällikkö, kestävä kaupunkikehitys
Ramboll Finland Oy

Toimiston edustaja: Mikko Nousiainen (etunimi.sukunimi@figbc.fi)