Toimikunnat kokoavat asiantuntijat yhteistyöhön

Toimikunnat ovat jäsentemme muodostamia, eri teemoihin keskittyviä monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa opitaan, vaikutetaan ja kehitetään yhdessä. Ota yhteyttä, jos toimikuntatyö kiinnostaa!

Toimikunnissa käsitellään ajankohtaisia aiheita, jaetaan organisaatioiden kokemuksia parhaista käytännöistä, opitaan yhdessä ja etsitään erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia. Toimikunnat järjestävät tilaisuuksia tärkeinä pitämistään teemoista ja tekevät vierailuja mielenkiintoisiin kohteisiin sekä tarvittaessa ja teemakohtaisesti myös yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Ryhmät tekevät yhteistyötä myös yritysten ja julkisen sektorin sekä erilaisten hankkeiden kanssa.

Tällä hetkellä yhdistyksessämme toimii kuusi toimikuntaa ja niissä on mukana yli 130 asiantuntijaa 60 organisaatiosta!

  • Energia
  • Kiinteistöjohtaminen
  • Kiinteistöjen ympäristöluokitukset
  • Koulutus
  • Kestävät alueet
  • Kestävä infra

Energia

Toimikunnassa edistetään keskeisten energiatehokkuutta parantavien ja päästöjä vähentävien energiaratkaisujen käyttöä rakennetun ympäristön elinkaaren eri vaiheissa. Keskiössä ovat mm. kestävän energiatuotanto, energian vaikutus kiinteistön arvonluontiin, kysyntäjousto sekä energiatiedon hyödyntäminen. Energiatoimikunnassa keskustellaan ja tutustutaan ajankohtaisiin energia-teeman ilmiöihin sekä jaetaan tietoa ja opitaan sekä yhdessä että toisilta.

GBC Finlandin Energia-toimikunta seuraa energiatehokkuuskysymyksiin liittyvää kansallistaja kansainvälistä päätöksentekoa sekä keskustelee julkisen hallinnon ja lainsäätäjien kanssa.

Puheenjohtajat

Tiina Sekki
Yli-insinööri, Energiatehokkuus
Energiavirasto

Jouni Arola
Kiinteistöpäällikkö
Lahden kaupunki – Tilakeskus

Mikko Somersalmi
Tekninen johtaja
RAKLI ry


Kiinteistöjohtaminen

Olemassa olevan kiinteistökannan kehittäminen ja asiakkaan (kiinteistöjen käyttäjien) tarpeisiin vastaaminen on tärkeää, myös kestävän kehityksen käytäntöjen näkökulmasta. Kiinteistöjä tulee johtaa niiden koko elinkaari huomioiden siten, että tilat ovat käyttäjilleen toimivia, tuottavia ja hyvinvointia edistäviä. Olemassa oleviin kiinteistöihin liittyy lukuisia muutoksia ja mahdollisuuksia (esim. digi), joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa jatkuvan parantamisen hengessä.

Toimikunnan tavoitteena on kehittää kiinteistöjen elinkaaren aikaisen hallinnan, johtamisen ja uudistamisen käytäntöjä. Tärkeitä näkökulmia ovat kestävän kehityksen lisäksi toimijoiden yhteistyön edistäminen, käytönaikainen johtaminen sekä positiivinen sparraus ja aktivointi. Toimikunta jakaa ymmärrystä kiinteistöjen käyttäjiltä toisille käyttäjille ja korostaa rakennusten oikeaa käyttöä organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa. Toimikunta sparraa asioita myös vastuullisuuden ja raportoinnin näkökulmista.

Konkreettisesti toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi sopimuskäytäntöjen ja kiinteistöjohtamisen mittareiden sparrausta sekä parhaista käytännöistä oppimista vaikkapa kohdevierailujen kautta. Toimikuntaan voivat kuulua esimerkiksi kiinteistöjen käyttäjäorganisaatioiden, omistajien ja managereiden edustajat.

Puheenjohtajat

Hannamari Koivula
Vastuullisuuspäällikkö, CR manager
Altia

Juho Siitonen
Teknologiajohtaja
Are Oy


Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut

Toimikunta helpottaa ja tukee rakennusten ympäristöluokitusten käyttöä Suomessa sekä tarjoaa puolueetonta tietoa eri järjestelmien käytöstä, hyödyistä ja potentiaalista.Toimikunta on Suomen virallinen edustaja LEED International Roundtablessa sekä virallinen yhteistyötaho BREEAMin suuntaan. Ryhmä osallistuu yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa näiden luokitusten kehitystyöhön ja pyrkii varmistamaan, että Suomen erityispiirteet, kuten lainsäädäntömme, ilmastovaikutukset ja kansalliset rajoitteet huomioidaan kehitystyössä.

Tämän toimikunnan alla toimivat myös LEEDin ja BREEAMin tekniset asiantuntijaryhmät.

Puheenjohtajat

Pirkko Airaksinen
Kehityspäällikkö
Lujatalo Oy

Timo Rintala
LEED AP, BREEAM International & In-use Assessor
Green Building Partners Oy

 


Koulutustoimikunta

Ympäristöviisas ja resurssitehokas rakentaminen vaatii jatkuvaa osaamisen päivitystä ja lisäämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimikunnan tavoitteena on koulutuksen sisältöihin vaikuttaminen eli kestävän rakentamisen periaatteiden ja elinkaariajattelun sisällyttäminen kaikkeen alan koulutukseen. Toimikunta myös pyrkii varmistamaan, että Suomessa on riittävästi ja oikeanlaista kestävän kehityksen osaamista.

Toimikunta kartoittaa keskeisiä ympäristötehokkuuden osaamistarpeita KIRA-alalla ja keskustelee valtakunnallisesta koulutustarjonnasta ja -sisällöistä yhdessä muiden toimikuntien ja suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

Puheenjohtaja

Ari Laitala
Koulutuspäällikkö (energiatehokkuus ja kiinteistön ylläpito)
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy

 


Kestävät alueet -toimikunta

Kestävät alueet -toimikunnan tavoitteena on vaikuttaa kestävän kehityksen yhä parempaan huomioimiseen alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Toimikunta keskittyy toiminnassaan merkittävimpiin kestävän aluesuunnittelun prosesseihin, kaavoituksen käytäntöihin ja työkaluihin sekä alueiden toteutuksen kestäviin ratkaisuihin. Toimikunta osaltaan edistää uusien työkalujen ja kestävien toimitapojen käyttöönottoa alalla.

Kestävät alueet -toimikunta seuraa alan lainsäädännön ja koulutuksen kehitystä sekä pyrkii tekemään yhteistyötä erityisesti muiden pohjoismaiden kanssa.

Puheenjohtajat

Pasi Rajala
Johtaja, kaupunki- ja aluesuunnittelu
Ramboll Finland Oy

Anne Jarva
Kehittämispäällikkö, maankäyttö ja kaavoitus
Kuntaliitto


Kestävä infra

Lisätietoa toimikunnasta tulossa.

Puheenjohtajat

Heidi Huvila
Ympäristöasiantuntija
Helsingin kaupunki

Riina Känkänen
Kehityspäällikkö, kestävä kaupunkikehitys
Ramboll Finland Oy