Green Building Council Finland

Rakentamisen kiertotaloudesta Mikkelissä

31.8.2022 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Mikkeli Oy:n Kimmo Haapea toivotti etä- ja läsnäyleisön tervetulleeksi yhteiseen aamukahvitilaisuuteen. FIGBC:n asiantuntija Elina Samila johdatteli kuulijat aamun aiheeseen yleisellä säädöskehityksen katsauksella, josta pääsimme päivän varsinaiseen kuumaan perunaan.

Uusi asetus betonimurskeen käyttämiseksi

Ympäristöministeriön Jouni Nissinen kävi läpi 1.9. voimaan astuvan betonimurskeen EEJ-asetuksen, jossa määritellään arviointiperusteet, joilla betoni ei ole enää jätettä ja se voidaan asettaa markkinoille erilaisina ja tiettyihin käyttötarkoituksiin valmistettuina tuotteina. Nämä käyttötarkoitukset on määritelty asetuksessa.

Lähtökohtana asetuksen laatimisessa on ollut toiminnanharjoittajien yhdenvertainen käsittely. Aiemmin vastaavat toimenpiteet ovat vaatineet ympäristöluvan, joka myönnetään tapauskohtaisella harkinnalla. Nyt kaikille asetuksen piirissä toimiville on samat säännöt.

EEJ-asetuksen rinnalla on edelleen mahdollista käyttää jätebetonia maarakentamisessa MaRa-asetuksen mukaisesti. EEJ-kriteerit tulevat siis uudeksi väyläksi hyvälaatuisen betonimurskeen käyttämiseksi.

MaRa-asetuksen raja-arvoja on tähän asti käytetty usein muunkin tyyppiseen luvitukseen, vaikkei se ole ollut tarkoitus, ja EEJ-asetuksesta saadaan tähänkin käytäntöön selkeyttä.

Asetus koskee ympäristöluvan omaavaa valmistajaa sekä betonivalmistajia eli betonijäte on toimitettava murskattavaksi ja tuotteistettavaksi ympäristöluvan omaavaan laitokseen. EEJ-asetus siis ei koske purkukiinteistöllä tapahtuvaa murskausta.

Asetuksella sallitaan käyttämättömästä betonista ja käyttämättömistä betonituotteista peräisin oleva betonijäte (jotka voivat sisältää raudoitusterästä) sekä käytetystä betonista peräisin oleva betonijäte. Myös käytetyn eli purkujätebetonin on alitettava asetuksen raja-arvot.

Uusiobetonin sallitut käyttötarkoitukset

Kaikkien kolmen asetuksessa eritellyn jätetyypin betonijätteestä valmistettu uusiobetoni on asetuksen myötä sallittu talon-, maan- ja viherrakentamisessa tietyin edellytyksin. Käyttämättömästä betonista ja käyttämättömistä betonituotteista valmistettuja uusiobetonilaatuja voi lisäksi käyttää lannoitteena, kalkitus- tai maanparannusaineena tai kasvualustana. Näissä käyttötarkoituksissa on huomattava, että kun jätteen jätteeksi luokittelu EEJ-asetuksen nojalla päättyy, materiaalista tulee tuote, johon sovelletaan tuotteita koskevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi lannoitteena käytettäessä betonijätteestä valmistetun uusiolannoitteen on täytettävä lannoitelainsäädännön vaatimuksen ja uusina rakennustuotteina niiltä vaaditaan esimerkiksi CE-merkintä.

Alustuksen jälkeen käydyssä keskustelussa ELY-keskuksen edustaja selvensi vielä, että EEJ-asetuksen perusteella uusiobetonia voidaan hyödyntää esimerkiksi pohjavesialueella ja peitettävissä rakenteissa, mikä ei ole aiemmin MaRa-asetuksen kautta ollut sallittua.

Toiminnanharjoittajille, laadunvarmistajille, viranomaisille ja hankkijoille julkaistiin asetuksen soveltamisohje heti tilaisuuden jälkeen. Soveltamisohje löytyy ympäristöministeriön sivulta  https://ym.fi/jatelainsaadanto. Soveltamisohjetta täydennetään tarvittaessa lähikuukausina, joten ympäristöministeriöön kannattaa olla aktiivisesti yhteydessä.

EEJ-asetuksen myös uusiomateriaalimarkkinoilla tulee siis olemaan jätteeksi luokiteltua materiaalia sekä materiaalia, jonka jätteeksi luokittelu on päättynyt. Elina Samila tiesi kertoa, että maarakentamisen murskestandardi SFS 5884 päivitetään syksyn aikana huomioimaan saman murskeluokan BeM I ja BeM II tuote- ja jätestatuksen.

Nissinen muistutti lopuksi, että betonimurskeen uusiokäytöllä ei kuitenkaan ole merkittävää säästöä ilmastopäästöjen näkökulmasta, vaan sillä säästetään luonnonkiviainesten käyttöä. Kasvihuonekaasupäästöjen säästämiseksi on suositeltavampaa uudelleen käyttää kokonaisia betonielementtejä.

Uusiobetonikokeiluja Tanskassa ja Mikkelissä

Miksei Mikkeli Oy:n kiertotalousasiantuntija Raimo Lilja kertoi Rapurc-hankkeen puitteissa tehdyistä uusiobetonikokeiluista, joissa on selvitetty uusiobetonin mahdollisuuksia betonin valmistuksessa.

Pohjana selvityksille oli Tanskan esimerkit, joissa saatu erikoislupa käyttää betonimursketta betonin karkeana kiviaineksena ja lisäksi on tutkittu hienoaineksen korvaamista betonista hienoksi murskatulla hienoaineksella. Hienoaineksella pystyttiin säästämään sementtiä, mikä aiheutti myös säästöjä kasvihuonekaasupäästöissä. Tanskassa betoniin soveltuvan kiviaineksen kuljetusmatkat ovat pitkiä, jolloin sikäläisissä olosuhteissa myös kiviaineksen kuljetusten säästöllä saatiin suuria päästösäästöjä.

Suomen kokeilussa hienoaines oli seulottava pois. Uusiobetonin käyttö heikentää puristuslujuutta hieman, mutta notkistimen käytöllä voidaan päästä tavoitelujuuteen. Liljan mukaan tulokset ovat rohkaisevia, mutta haasteita on vielä edessä.

Kilpailutuksiin ja hankintoihin tarvitaan kannustimia uusiobetonin käytölle, jotta uusiobetonista tulee kilpailukykyinen. Vielä on myös ratkaisematta 0–4 mm hienoaineksen käyttö. Tämän uusiokäyttö on Suomessa vielä kiellettyä.

On jo olemassa materiaaliratkaisuja, joilla on tavoitellut lujuus- ja säänkesto-ominaisuudet. Julkisen sektorin olisi toivottavaa toimia suunnannäyttäjänä kysynnän aiheuttamisessa.

Esityksessään Lilja huomautti myös, että Mikkelissä kaikki purku- ja betonijäte on toimitettava kunnalliselle toimijalle, joka käyttää betonia pääosin omassa maarakentamisessa. Tämä on hankaloittanut toimijoiden pääsyä Mikkelin alueen markkinoille.

Toiveena selkeät aikataulut

Lotus Demolitionin Timo Jalonen jatkoi purkamisaiheella ja peräsi uudelleenkäytön suunnittelijaa mukaan hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessa. Hän toivoi tilaajalta purkamiseen aikaresurssia ja purkuhankkeen ajoitusta sopivasti uudisrakennushankkeiden kanssa.

Lotus Demolition etsii purettavien teollisuuskohteidensa koneille ja laitteille uudet käyttöpaikat eli tuottaa näille second hand -markkinaa. Tapauskohtaisesti koneet ja laitteet ovat myös tarjolla julkisilla kauppa-alustoilla, jos tilaajalla ei ole ollut omaa tarvetta laitteille.

Purkukartoituksen kehitys

Ytekki Oy:n yrittäjä, purkukartoitusguru Katja Lehtonen kertasi purkukartoituksen hyödyt sekä sisällön. Katja painotti, että purkukartoituksen teettäminen ei edistä kiertotaloutta, ellei sen tuloksia hyödynnetä hankkeen jatkossa!

Vuonne 2019 ympäristöministeriön julkaisemaa Excel-työkalua on kehitetty ja kehitetään edelleen Kimmo Haapean luotsaamassa Rapurc-hankkeessa. Helppokäyttöiseen Purkukartoitus.fi -palveluun voi liittyä käyttäjäksi luomalla tunnukset osoitteessa https://purkukartoitus.fi.

Tavoitteena on, että työkalun tiedot siirtyisivät tulevaisuudessa YM:n valmistelemaan rakennus- ja purkumateriaalitietokantaan. Tämä edistäisi materiaalien markkinan avoimuutta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista.

Palvelu toimii myös korjaus- ja saneeraushankkeiden purkukartoituksessa, vaikka niihin tehdään vielä vähän purkukartoituksia. Purkamisen green dealiin sitoutuneet ovat olleet aktiivisimpia toteuttamaan purkukartoituksia saneeraushankkeissa.

Palvelussa on vielä kehitystarpeita esimerkiksi uudelleenkäytettävien rakennusosien osalta. Purkukartoituksen tekemisen hetkellä uudelleenkäytön kohdetta ei ole yleensä tiedossa, joten kartoituksen teon hetkellä ei ole tietoa, millaista tietoa tarvittaisiin. Tähän Lehtonen esitti ratkaisuna uudelleenkäyttöselvitystä ja -tutkimuksia. Näitä varten tarvittaisiin kansallisia pelisääntöjä ja ohjeistusta, ja Helsingin kiertotalousklusterin Mira Jarkko tiesi, että aiheeseen liittyvä hanke onkin valmisteilla YM:n kanssa. Raimo Lilja ehdotti selvityksen jakamista kahteen osaan: irtaimiston ja helposti purettavien osien, sillä Rapurc-hankkeessa tutkitun esipurun voisi toteuttaa heti, kun tiedetään rakennuksen jäävän tyhjilleen.

Myös päivitetty KorjausRYL voi tuoda apua purkuhankkeiden hallintaan. Rakennustieto järjestää RYListä koulutuksen 14.9.2022.

Keskustelussa paikan päällä olleet osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa sekä keskinäisiin yhteistyömahdollisuuksiin paremmin.

Alustuksista Nissisen ajankohtainen esitys herätti odotetusti eniten keskustelua. Keskustelussa nousi esiin Betoniyhdistyksen vähähiilisyyskriteerit ja miten ne vaikuttavat uusiobetonin hyödyntämiseen. Osallistujille ei ollut selvää, mahdollistavatko kriteerit myös uusiomateriaalien käytön.

Lataa tästä käyttöösi esitysmateriaalit

Uusiobetonin mahdollisuudet Suomessa, Raimo Lilja, Miksei Mikkeli Oy

Purkukartoitustyökalun ja -oppaan kehitystarpeet, Katja Lehtonen, YtekkiOy

Purkubetonin käyttö – luvalliset käyttötarkoitukset, Jouni Nissinen, ympäristöministeriö

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä
Lisätietoja hankkeesta: Ella Lahtinen

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden