Green Building Council Finland

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta.

Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus.

Yrityksille yhteistyö Kiertotalousklusterissa tarjoaa apua liiketoiminnan kehittämiseen, tuo asiakkuuksia kohtaamisia sidosryhmien kanssa sekä näkyvyyttä omille ratkaisuille.

Vaikka kiertotalousklusteri ei itse myönnä rahoitusta, tuo se yhteen rahoitusta antavia ja sitä tarvitsevia. Luoma-aho rohkaisi kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Rakennakiertotaloutta-sivusto kokoaan yhteen KIRA-alan kiertotaloustietoa

Elina Samila kertoi Green Building Council Finlandin toiminnasta. Samila esitteli järjestön strategisia tavoitteita sekä hankkeita, erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta vauhdittavaa KIRA Kioski -hanketta. Lisätietoa hankkeista, koulutuksista ja toiminnasta löydät Green Building Council Finlandin nettisivuilta sekä kiertotalouteen keskittyvältä sivustolta Rakenna kiertotaloutta.

Kiertotalous mukaan jo tuotemuotoiluvaiheessa

Tuuli Kassi kertoi Ethican toiminnasta, rakennushankkeen materiaalihankinnoista sekä Cradle to cradle -tuotesertifioinnista. Kassi korosti, että kestävyysajatteluun tulisi ottaa pelkkiä hiilidioksidipäästöjä laajempi näkökulma: on pyrittävä jäämään kaikkien planetaaristen rajojen alle. Peruskysymys on, pyrimmekö toiminnassa vähän vähemmän pahaan vai 100-prosenttisesti hyvään.

Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista 80 % syntyy suunnittelussa, joten kiertotaloudenmukaisuus alkaa tuotemuotoilusta. Itse tuotteen lisäksi myös tuotanto- ja valmistusprosessi vaikuttavat tuotteen kestävyyteen. Lisäksi tulisi tarkastella, miten tuote vaikuttaa sitä ympäröivään systeemiin eli muihin tuotteisiin käytössä tai välillisesti.

Kassi kertoi esimerkkinä Interface-yhtiöstä. Yhtiön toimintaa on kehitetty periaatteella, jonka mukaan toiminnasta ei tulisi syntyä lainkaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Materiaali- ja tuoteosavalinnat ovat erityisen tärkeitä usein vaihtuvissa osissa etenkin uudelleenkäytön, huollettavuuden ja korjattavuuden näkökulmasta.

Kassi kertoi C2C-tuotesertifikaatin periaatteista sekä arviointinäkökulmia: materiaalien turvallisuus, tuotteen uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätettävyys, ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, veden ja maaperän käyttö sekä sosiaalisen vastuun näkökulmat. Esimerkkeinä Kassi esitteli Troldtektin akustiikkalevyt sekä AGC Glass Europen, Lindner Groupin ja Schucon ikkuna- ja lasituotteet. Erityisesti ikkuna- ja lasivalmistajista monet eurooppalaiset toimijat käyttävät C2C-sertifikaattia sekä sen periaatteita. 

Hirsitalojen suunnittelu etenee kohti uudelleenkäytettävyyttä

Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuudelta kertoi hirsitaloteollisuudesta sekä hirsirakentamisen ominaisuuksista, joiden voidaan katsoa tukevan kiertotalouden periaatteita. Romppainen kertoi taustoja hirsirakentamisen historiasta ja hirsirunkoisten rakennusten siirtämisen ja uudelleenkäytön pitkästä perinteestä. Erityisesti Terijoelta on siirretty 1900-luvulla Suomeen huviloita ja taloja, jotka ovat edelleen käytössä. Nykyisin hirsitaloja ei enää ainakaan isossa mittakaavassa siirretä yhtä paljon kuin ennen, mutta kiinnostus siirtämiseen kasvaa. Romppainen esitteli esimerkkikohdetta, jossa suurehko hirsirakennuksen hirsirunko sekä kivijalka siirrettiin Kuopioon.

Uuden rakennuslain myötä rakentamiseen tulevat ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Myös Euroopassa ollaan siirtymässä samankaltaiseen sääntelyyn. Keskusteltiin hirsirakenteen kilpailukyvystä kiertotaloudessa. Energiatehokkuusvaatimukset ovat noin kymmenen vuoden aikana haastaneet massiivihirsirakenteiden uudelleenkäyttöä. Tällä hetkellä hirsitalotehtaiden detaljisuunnittelu on siirtymässä uudelleenkäytettävyyttä mahdollistavaan suuntaan. Nykyisin valmistettujen hirsitalojen runkoja on helpompi käyttää uudelleen kuin 100 vuotta sitten. Romppainen korosti myös hirsirakenteen lämpö- ja kosteusteknisten ominaisuuksien hyviä puolia.

Geopolymeeribetonin haasteet ja mahdollisuudet

Juho Yliniemi, KEKO Geopolymeerit Oy, muistutti että maailman toiseksi käytetyin materiaali sementti, on hyvin hiili-intensiivinen materiaali tuottaa. Koko maailman sementin tuotanto vastaa tällä hetkellä noin kymmentä prosenttia kaikista globaaleista päästöistä. Ongelman ydin on raaka-aineena käytetty kalkkikivi. Yliniemi nimesi toiseksi haasteeksi eri metalli- ja kaivosteollisuuksien sivuvirrat, joista muodostuu jätteitä. Geopolymeerien valmistuksessa käytetäänkin usein metalliteollisuuden kuonaa, lentotuhkaa ja savimineraaleja.

Yliniemi kertoi, miten mineraalisivuvirroilla ja alkaliaktivaattorilla voidaan korvata neitseellisen sementin käyttöä. Sivuvirtojen sopivuus geopolymeerin raaka-aineeksi vaihtelee, ja siihen vaikuttavat sivuvirtojen ominaisuudet ja koostumus. Riippuen käytetystä sivuvirrasta päästövähennykset verrattuna tavanomaiseen betoniin vaihtelevat 60–90 prosentin välillä.

Geopolymeeribetonin suurimpia haasteita ovat materiaalin uutuus ja tiedonpuute. Standardeja ei vielä ole, lainsäädäntö vaikeuttaa käyttöä ja logistiikka sekä prosessit voivat olla monimutkaisia. Standarditestausmenetelmät on kehitetty sementille eivätkä siten sovellu täysin geopolymeereille. Testausmenetelmiä ja standardien lisäosia geopolymeereille kehitetään kansainvälisesti. Yliniemi kertoi, miten geopolymeereistä ensimmäisiä patentteja on ollut jo 1800-luvun lopulta, ja ne ovat sinänsä olleet konseptina ja innovaationa tiedossa ja olemassa jo yli sata vuotta.

Geopolymeerejä on käytetty mm. Lohjan asuntomessujen Pyörre-talon autotallin lattiassa. Yliniemi esitteli myös huokoista geopolymeeriä, jota hyödynnettiin valaisinratkaisussa materiaalin valonläpäisevyyden avulla sekä muita heidän ratkaisukokeiluitaan ja pilotointejaan.

Uponorilla uusia kestävän kehityksen tuotteita

Ilari Aho esitteli Uponorin kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Uponor on sitoutunut Circular Plastic Alliance -sitoumukseen, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä kierrätysmuovin käyttöä.

Uponor on ensimmäisenä alan toimijana lanseerannut bio-based PEX-putket. Uusiutuvan materiaalin osuus pex-tuotteissa on noin 99 %. Nämä Blue-tuotesarjan tuotteet on kehitetty yhteistyössä Borealiksen kanssa. Pohjana tuotteille on massatasapainojärjestelmä, jossa fossiilisista lähteistä tulevat materiaalivirrat yhdistyvät prosessissa uusiomateriaaleihin. Sertifiointijärjestelmällä materiaalimääriä seurataan tuotteen myyntiin asti, jolloin kierrätysaste voidaan varmistaa. Väitteet lähes 100-prosenttisista kierrätystuotteista perustuvat siis sertifiointijärjestelmään.

Uponor on myös siirtynyt uusiutuvaan energiaan, mikä on pienentänyt tuotteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Aho puhui myös kemiallisen kierrätyksen merkityksestä kokonaisvaltaisemman kierrätyksen mahdollistajana. Uponor on julkaisemassa ensi vuonna uusia kierrätys- ja kestävyyspohjaisia tuotteita.

Toimialalle toivotaan lisää osaamista

Lopuksi päivän alustajat keskustelivat Elina Samilan johdolla päivän aiheesta.

Päivän päätöskeskustelussa Markku Kainulainen Premicolta mainitsi purettavaksi suunnittelun ja EU-taksonomian asettamat vaatimukset, jotka jo nyt valuvat tilaajilta alas urakoitsijoille. Kehityksen suunta on hyvä ja on tärkeää, että tilaajilla on jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia vaatia kiertotalouden mukaisia ratkaisuita. Kainulainen painotti yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa ja siten alan osaamisen kehittämistä. 

Ennen CE-merkinnän voimaantuloa valmistetuilta rakennustuotteilta ei tarvitse vaatia enää uudelleen CE-merkintää, vaan uudelleenkäyttö voidaan mahdollistaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. Keskusteltiin myös kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, eri suunnittelualojen välisestä tiiviimmästä suunnitteluyhteistyöstä ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Materiaalit toimitettiin osallistujille tilaisuuden jälkeen. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia