Green Building Council Finland

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta.

Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus.

Yrityksille yhteistyö Kiertotalousklusterissa tarjoaa apua liiketoiminnan kehittämiseen, tuo asiakkuuksia kohtaamisia sidosryhmien kanssa sekä näkyvyyttä omille ratkaisuille.

Vaikka kiertotalousklusteri ei itse myönnä rahoitusta, tuo se yhteen rahoitusta antavia ja sitä tarvitsevia. Luoma-aho rohkaisi kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Rakennakiertotaloutta-sivusto kokoaan yhteen KIRA-alan kiertotaloustietoa

Elina Samila kertoi Green Building Council Finlandin toiminnasta. Samila esitteli järjestön strategisia tavoitteita sekä hankkeita, erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotaloutta vauhdittavaa KIRA Kioski -hanketta. Lisätietoa hankkeista, koulutuksista ja toiminnasta löydät Green Building Council Finlandin nettisivuilta sekä kiertotalouteen keskittyvältä sivustolta Rakenna kiertotaloutta.

Kiertotalous mukaan jo tuotemuotoiluvaiheessa

Tuuli Kassi kertoi Ethican toiminnasta, rakennushankkeen materiaalihankinnoista sekä Cradle to cradle -tuotesertifioinnista. Kassi korosti, että kestävyysajatteluun tulisi ottaa pelkkiä hiilidioksidipäästöjä laajempi näkökulma: on pyrittävä jäämään kaikkien planetaaristen rajojen alle. Peruskysymys on, pyrimmekö toiminnassa vähän vähemmän pahaan vai 100-prosenttisesti hyvään.

Tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksista 80 % syntyy suunnittelussa, joten kiertotaloudenmukaisuus alkaa tuotemuotoilusta. Itse tuotteen lisäksi myös tuotanto- ja valmistusprosessi vaikuttavat tuotteen kestävyyteen. Lisäksi tulisi tarkastella, miten tuote vaikuttaa sitä ympäröivään systeemiin eli muihin tuotteisiin käytössä tai välillisesti.

Kassi kertoi esimerkkinä Interface-yhtiöstä. Yhtiön toimintaa on kehitetty periaatteella, jonka mukaan toiminnasta ei tulisi syntyä lainkaan negatiivisia ympäristövaikutuksia. Materiaali- ja tuoteosavalinnat ovat erityisen tärkeitä usein vaihtuvissa osissa etenkin uudelleenkäytön, huollettavuuden ja korjattavuuden näkökulmasta.

Kassi kertoi C2C-tuotesertifikaatin periaatteista sekä arviointinäkökulmia: materiaalien turvallisuus, tuotteen uudelleenkäyttö ja materiaalien kierrätettävyys, ilmanlaadun ja ilmaston suojelu, veden ja maaperän käyttö sekä sosiaalisen vastuun näkökulmat. Esimerkkeinä Kassi esitteli Troldtektin akustiikkalevyt sekä AGC Glass Europen, Lindner Groupin ja Schucon ikkuna- ja lasituotteet. Erityisesti ikkuna- ja lasivalmistajista monet eurooppalaiset toimijat käyttävät C2C-sertifikaattia sekä sen periaatteita. 

Hirsitalojen suunnittelu etenee kohti uudelleenkäytettävyyttä

Seppo Romppainen Hirsitaloteollisuudelta kertoi hirsitaloteollisuudesta sekä hirsirakentamisen ominaisuuksista, joiden voidaan katsoa tukevan kiertotalouden periaatteita. Romppainen kertoi taustoja hirsirakentamisen historiasta ja hirsirunkoisten rakennusten siirtämisen ja uudelleenkäytön pitkästä perinteestä. Erityisesti Terijoelta on siirretty 1900-luvulla Suomeen huviloita ja taloja, jotka ovat edelleen käytössä. Nykyisin hirsitaloja ei enää ainakaan isossa mittakaavassa siirretä yhtä paljon kuin ennen, mutta kiinnostus siirtämiseen kasvaa. Romppainen esitteli esimerkkikohdetta, jossa suurehko hirsirakennuksen hirsirunko sekä kivijalka siirrettiin Kuopioon.

Uuden rakennuslain myötä rakentamiseen tulevat ilmastoselvitys ja materiaaliseloste. Myös Euroopassa ollaan siirtymässä samankaltaiseen sääntelyyn. Keskusteltiin hirsirakenteen kilpailukyvystä kiertotaloudessa. Energiatehokkuusvaatimukset ovat noin kymmenen vuoden aikana haastaneet massiivihirsirakenteiden uudelleenkäyttöä. Tällä hetkellä hirsitalotehtaiden detaljisuunnittelu on siirtymässä uudelleenkäytettävyyttä mahdollistavaan suuntaan. Nykyisin valmistettujen hirsitalojen runkoja on helpompi käyttää uudelleen kuin 100 vuotta sitten. Romppainen korosti myös hirsirakenteen lämpö- ja kosteusteknisten ominaisuuksien hyviä puolia.

Geopolymeeribetonin haasteet ja mahdollisuudet

Juho Yliniemi, KEKO Geopolymeerit Oy, muistutti että maailman toiseksi käytetyin materiaali sementti, on hyvin hiili-intensiivinen materiaali tuottaa. Koko maailman sementin tuotanto vastaa tällä hetkellä noin kymmentä prosenttia kaikista globaaleista päästöistä. Ongelman ydin on raaka-aineena käytetty kalkkikivi. Yliniemi nimesi toiseksi haasteeksi eri metalli- ja kaivosteollisuuksien sivuvirrat, joista muodostuu jätteitä. Geopolymeerien valmistuksessa käytetäänkin usein metalliteollisuuden kuonaa, lentotuhkaa ja savimineraaleja.

Yliniemi kertoi, miten mineraalisivuvirroilla ja alkaliaktivaattorilla voidaan korvata neitseellisen sementin käyttöä. Sivuvirtojen sopivuus geopolymeerin raaka-aineeksi vaihtelee, ja siihen vaikuttavat sivuvirtojen ominaisuudet ja koostumus. Riippuen käytetystä sivuvirrasta päästövähennykset verrattuna tavanomaiseen betoniin vaihtelevat 60–90 prosentin välillä.

Geopolymeeribetonin suurimpia haasteita ovat materiaalin uutuus ja tiedonpuute. Standardeja ei vielä ole, lainsäädäntö vaikeuttaa käyttöä ja logistiikka sekä prosessit voivat olla monimutkaisia. Standarditestausmenetelmät on kehitetty sementille eivätkä siten sovellu täysin geopolymeereille. Testausmenetelmiä ja standardien lisäosia geopolymeereille kehitetään kansainvälisesti. Yliniemi kertoi, miten geopolymeereistä ensimmäisiä patentteja on ollut jo 1800-luvun lopulta, ja ne ovat sinänsä olleet konseptina ja innovaationa tiedossa ja olemassa jo yli sata vuotta.

Geopolymeerejä on käytetty mm. Lohjan asuntomessujen Pyörre-talon autotallin lattiassa. Yliniemi esitteli myös huokoista geopolymeeriä, jota hyödynnettiin valaisinratkaisussa materiaalin valonläpäisevyyden avulla sekä muita heidän ratkaisukokeiluitaan ja pilotointejaan.

Uponorilla uusia kestävän kehityksen tuotteita

Ilari Aho esitteli Uponorin kestävän kehityksen mukaisia tuotteita. Uponor on sitoutunut Circular Plastic Alliance -sitoumukseen, jonka tavoitteena on merkittävästi lisätä kierrätysmuovin käyttöä.

Uponor on ensimmäisenä alan toimijana lanseerannut bio-based PEX-putket. Uusiutuvan materiaalin osuus pex-tuotteissa on noin 99 %. Nämä Blue-tuotesarjan tuotteet on kehitetty yhteistyössä Borealiksen kanssa. Pohjana tuotteille on massatasapainojärjestelmä, jossa fossiilisista lähteistä tulevat materiaalivirrat yhdistyvät prosessissa uusiomateriaaleihin. Sertifiointijärjestelmällä materiaalimääriä seurataan tuotteen myyntiin asti, jolloin kierrätysaste voidaan varmistaa. Väitteet lähes 100-prosenttisista kierrätystuotteista perustuvat siis sertifiointijärjestelmään.

Uponor on myös siirtynyt uusiutuvaan energiaan, mikä on pienentänyt tuotteiden hiilijalanjälkeä merkittävästi markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Aho puhui myös kemiallisen kierrätyksen merkityksestä kokonaisvaltaisemman kierrätyksen mahdollistajana. Uponor on julkaisemassa ensi vuonna uusia kierrätys- ja kestävyyspohjaisia tuotteita.

Toimialalle toivotaan lisää osaamista

Lopuksi päivän alustajat keskustelivat Elina Samilan johdolla päivän aiheesta.

Päivän päätöskeskustelussa Markku Kainulainen Premicolta mainitsi purettavaksi suunnittelun ja EU-taksonomian asettamat vaatimukset, jotka jo nyt valuvat tilaajilta alas urakoitsijoille. Kehityksen suunta on hyvä ja on tärkeää, että tilaajilla on jatkossa entistä enemmän mahdollisuuksia vaatia kiertotalouden mukaisia ratkaisuita. Kainulainen painotti yhteistyötä koulutuslaitosten kanssa ja siten alan osaamisen kehittämistä. 

Ennen CE-merkinnän voimaantuloa valmistetuilta rakennustuotteilta ei tarvitse vaatia enää uudelleen CE-merkintää, vaan uudelleenkäyttö voidaan mahdollistaa rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. Keskusteltiin myös kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, eri suunnittelualojen välisestä tiiviimmästä suunnitteluyhteistyöstä ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä.

Materiaalit toimitettiin osallistujille tilaisuuden jälkeen. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden