Level(s)-viitekehys

EU-lainsäädännön ja muun ohjauksen, kuten kiertotalousstrategian, Green New Dealin, taksonomian, New European Bauhausin sekä EPBD päivitysten taustalla on Level(s)-viitekehys. Viitekehys tarjoaa laajasti testatun järjestelmän vaikutusten arviointiin rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Level(s) on Euroopan komission luoma viitekehys, jonka avulla voidaan määrittää rakennuksen kestävyyden taso. Viitekehys on luotu tarpeesta yhteiselle tavalle arvioida hankkeita ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia parantamalla resurssitehokkuutta. Ensimmäinen viitekehys on julkaistu jo vuonna 2017 ja sitä on päivitetty säännöllisesti tästä lähtien.

Level(s) European framework for sustainable buildings

Viitekehyksessä käsitellään kolmea aihealuetta: rakennusten elinkaaren ympäristötehokkuutta, rakennusten vaikutusta terveyteen ja rakennusten elinkaarikustannusten hallintaa. Aihealueet on jaettu kuuteen päätavoitteeseen ja kukin näistä sisältää useita indikaattoreita.

Level(s) päätavoitteet

 • Elinkaaren hiilijalanjälki
 • Terveelliset tilat ja sisäilman laatu
 • Resurssitehokas materiaalien käyttö
 • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • Veden kulutus
 • Elinkaarikustannukset

Mistä osista kestävä hanke koostuu?

Level(s)-viitekehyksen kautta hanke arvioidaan kolmivaiheisesti. Aluksi määritetään laadulliset tavoitteet kestävyyden eri osa-alueille hankesuunnittelun tueksi. Kun hankeet etenevät jatkosuunnitteluun, rakennuksen kestävyyttä arvioidaan numeerisesti viitekehyksen indikaattoreiden avulla. Tämä mahdollistaa eri ratkaisuiden vertaamista toisiinsa objektiivisesti. Hankkeen valmistuttua tulisi indikaattoreiden arvot todentaa esimerkiksi mittauksilla. Näin voidaan varmistaa, että tavoitteet saavutetaan. Toisaalta saadaan arvokasta tietoa indikaattoreiden arviointiin liittyvistä haasteista.

Level(s) -viitekehyksen käytön ja raportoinnin tueksi on kehitetty yhteinen Excel-pohjainen raportointi-työkalu. Katso myös Raportointityökalun ohje.

Level 1: Laadullinen arvio – Ydinindikaatorien ja perukonseptiratkaisujen mukaanotto projektiin. Laadullinen ja yksinkertainen tarkastelu hankkeen kestävyysnäkokulmista.

Level 2: Numeerinen arvio – Kvantitatiivinen tarkastelu suunnitelluista ratkaisuista. Erilaisten suunnitteluratkaisujen vertailu ja rakentamisen seuranta standardisoiduilla yksiköillä ja menetelmillä.

Level 3: Todentaminen – Rakennustyömaan ja jo valmistuneen rakennuksen ja sen ensimmäisten asukkaiden toiminnan seuranta ja todentaminen. Tiedon keruu rakennuksen toteutuneesta suorituskyvystä ja kestävyydestä.

Katso webinaaritallenne Vimeosta

Päätavoitteet ja indikaattorit

Elinkaaren hiilijalanjälki

Hankkeiden elinkaaren hiilijalanjälki koostuu rakentamisen aikaisista päästöistä, käytön ja ylläpidon aikaisista päästöistä ja rakennuksen energiankulutuksen päästöistä. Rakennuksissa kulutetaan 40% kaikesta Suomessa käytettävästä energiasta tuottaen noun 30% päästöistä. Rakennusmateriaalien valmistuksen päästöt kattavat noin 25% koko alan päästöistä. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden elinkaaripäästöjä muodostumista kahdella indikaattorilla.

1.1 Käyttövaiheen energiankulutus

-Ilmoitetaan kWh/m2/a

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on tarkoitettu niille toimijoille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää työn alla olevaan rakennustyyppiin liittyvät energiatarpeet.
 • Ymmärtää mihin seikkoihin voidaan kiinnittää huomiota primäärienergiantarpeen pienentämiseksi rakennuksen käyttövaiheessa.
 • Tähän liittyen raportointityökalussa tarkastuslista erilaisista huomioon otettavista seikoista suunniteltaessa energiatehokkaasti.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä energiankulutukseen vaikuttavia vaatimuksia on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten se ilmenee suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on tarkoitettu niille käyttäjille, jotka työskentelevät energiatarpeiden ja primäärienergian käytön laskennan kanssa suunnitteluratkaisujen vertailua, rakennusluvan hankintaa ja tarjouksia silmällä pitäen. Tähän voi esimerkiksi liittyä energiasimulointi.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse ostoenergian arvioidut tarpeet.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on tarkoitettu käyttäjille, jotka haluavat:

 • Kerätä mitattua dataa rakennukseen liittyvästä energiankulutuksesta.
 • Jatkaa rakennuksen seurantaa tunnistaakseen toiminnan mahdolliset ongelmat rakennuksen osissa tai teknisissä ratkaisuissa ja järjestelmissä. Tähän voi liittyä esimerkiksi reaaliaikainen energiankulutuksen mittaus.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse ostoenergian tarpeet toteuman perusteella.

1.2 Elinkaaren hiilijalanjälki (CO2 eq./m2/a)

Ilmoitetaan kgCO2e/m2/a

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Sisällyttää tärkeitä elinkaarikonsepteja suunnitteluun ja myöhemmin yksityiskohtaisempiin suunnitteluratkaisuihin.
 • Tähän liittyen raportointityökalussa tarkastuslista erilaisista huomioonotettavista elinkaarikonsepteista.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä elinkaaren hiilijalanjälkeen vaikuttavia näkökohtia on huomioitu ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Laskea projektin elinkaaren hiilijalanjäljen ja valita ohjelmisto-työkalut ja tietokannat Standarin EN 15978 mukaisesti.

Raportointityökalun käyttö: Valitse vaihtoehto minkä elinkaarivaiheen hiilijalanjälkiä tarkastellaan ja merkitse arvioitu arvo.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Samat toimenpiteet kuin kuvataan kohdassa level 2, mutta varmalla tiedolla hankituista materiaaleista ja asennetuista rakennussysteemeistä.

Raportointityökalun käyttö: Valitse vaihtoehto minkä elinkaarivaiheen hiilijalanjälkiä tarkastellaan ja merkitse laskettu arvo.

Resurssitehokas materiaalien käyttö

Noin puolet Euroopassa käytetyistä materiaaleista käytetään rakentamiseen. Käyttämällä näitä resursseja viisaasti ja tehokkaasti sekä kiertotalouden keinoja hyödyntämällä voidaan rakentaa kestävämmin. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden resurssitehokkuutta ja kiertotalouden hyödyntämistä neljällä indikaattorilla.

2.1 Rakennuksen määräluettelo, materiaalit ja elinkaaret

Ilmoitetaan määrät, massat ja elinkaari vuosina.

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Olla tietoisia kuudesta merkittävästä näkökohdasta rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kulutuksen optimoinnissa.
 • Kuvailla miten nämä näkökulmat otettiin (tai ei otettu) huomioon keskusteluissa ja päätöksenteossa konseptisuunnitteluvaiheessa.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä rakennuksen resurssitehokkuuteen vaikuttavia näkökohtia on otettu/otetaan huomioon ja miten ne ilmenevät suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Arvioida määräluetteloa suunnitteluvaiheen aikana ja siten varmistaa että budjetoinnit pitävät.
 • Käyttää inventaariopohjaa määräluettelon tietojen lisäämiseen ja hallintaan.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse materiaalityypeittäin ja -osittain arvio materiaalien suhteellisista osuuksista rakennuksessa.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Rekisteröidä ja kirjata ylös määräluettelon tiedot sitä mukaan kun materiaalit ja tuotteet hankitaan ja toimitetaan työmaalle tarjousten ja ostojen mukaan.
 • Vertailla toteutuneita lukuja suunnitteluvaiheen arvioihin ja saada käsityksen toteutuneista materiaalisuhteista.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse materiaalityypeittäin ja -osittain materiaalien toteutuneet suhteelliset osuudet rakennuksessa.

2.2 Työmaa- ja purkujäte

Ilmoitetaan määrät ja massat.

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Olla tietoisia merkittävistä näkökohdista työmaa- ja purkujätteen syntymisen vähentämiseen ja käsittelyn optimointiin.
 • Kuvailla miten nämä näkökohdat otettiin (tai ei otettu) huomioon keskusteluissa ja päätöksen teossa konseptisuunnitteluvaiheessa.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä työmaa- ja purkujätteen määrään vaikuttavia näkökohtia ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Raportoida ja tehdä luotettavia määräarvioita työmaa- ja purkujätteestä.
 • Käyttää inventaariopohjaa työmaa- ja/tai purkujätteen arviointiin.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse uusiokäytön, kierrätyksen, talteenoton ja loppukäsittelyn arvioidut osuudet rakenteista.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Mitata työmaa- ja purkujätteen määrää käyttäen Excel -pohjaa jätteen raportointiin, tiedon koontiin ja järjestelyyn.
 • Verrata arvioita toteutuneisiin arvoihin.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse uusiokäytön, kierrätyksen, talteenoton ja loppukäsittelyn toteutuneet osuudet rakenteista.

2.3 Muuntojoustavaksi ja korjattavaksi suunnittelu

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää miten rakennuksen suunnittelu voi luoda edellytykset tulevaisuuden muuntojoustavuudelle asukkaiden tarpeiden tai markkinan muutoksen varalta.
 • Ymmärtää miten nämä suunnittelunäkökohdat voivat pidentää rakennuksen käyttöikää kokonaisuutena, joko luomalla edellytykset tarkoitetun käytön jatkumiselle tai tulevaisuuden käytön muutoksille.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä muuntojoustavuuteen ja korjattavuuteen vaikuttavia näkökohtia ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Asettaa suunnittelutavoitteita muuntojoustavuudelle tai korjattavuudelle.
 • Ovat tekemässä päätöksiä suunnitteluratkaisuista ja haluavat vertailla eri ratkaisuja keskenään niiden suhteellisen joustavuuden perusteella.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse arvio muuntojoustavuuden ja korjattavuuden näkökohta- ja toimenpidekohtaisille pisteytyksille.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Vertailla valmistunutta rakennusta suunniteltuihin ratkaisuihin.
 • Tästä voidaan aloittaa myös rakennuksen pitkäaikainen seuranta ja sen suoriutumisen tarkkailu.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse toteutuneiden muuntojoustavuuden ja korjattavuuden näkökohta- ja toimenpiteiden pisteytykset

2.4 Purettavaksi suunnittelu

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää miten rakennuksen suunnittelu voi vaikuttaa rakennuksen purettavuuteen.
 • Ymmärtää osien ja rakenteiden saavutettavuuden, purettavuuden ja osiinpurettavuuden merkitys purettavuudelle.
 • Pohtia kuinka pitkälle rakennusosien talteenotto, uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys voidaan viedä.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä rakennuksen purettavuuteen vaikuttavia näkökohtia ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämä taso on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Asettaa suunnittelutavoitteita purettavuudelle.
 • Vertailla suunnitteluratkaisujen purettavuuspotentiaalia.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse arviot rakennuksen purettavuuteen vaikuttavien näkökohta- ja toimenpidekohtaisista pisteytyksistä.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Vertailla valmistunutta rakennusta suunniteltuihin ratkaisuihin.
 • Aloittaa myös rakennuksen ”passin” tai materiaalipankin teknisten tietojen kokoamisen.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse toteutuneet rakennuksen purettavuuteen vaikuttavien näkökohta- ja toimenpidekohtaiset pisteytykset.

Veden kulutus

Vedenkäyttöä tehostamalla ja vesien imeytykseen panostamalla voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja parantaa veden käytön kestävyyttä. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden vesitehokkuutta yhdellä indikaattorilla.

3.1 Käyttövaiheen vedenkulutus

Ilmoitetaan m3/käyttäjä/vuosi.

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää viisi merkittävää näkökohtaa käyttövaiheen vedenkulutuksen optimoimiseksi.
 • Kuvailla miten nämä näkökohdat otettiin (tai ei otettu) huomioon keskusteluissa ja päätöksenteossa konseptisuunnitteluvaiheessa
 • Tähän liittyen raportointityökalussa tarkastuslista erilaisista huomioon otettavista seikoista suunniteltaessa vesitehokkaasti.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä käyttövaiheen vedenkulutukseen vaikuttavia näkökohtia ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Arvoida käyttäjäkohtaisen vedenkulutuksen rakennuksessa vesikalusteiden, kodinkoneiden ja kasteltavien viheralueiden osalta.
 • Minimoida juotavan veden kulutuksen kehittyneempien vesikalusteiden, kodinkoneiden ja sadeveden keruun sekä/tai harmaan veden uudelleenkäytön avulla.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse arviot eri vettä kuluttavien kalusteiden, laitteiden ja toimintojen vedenkulutuksesta sekä kokonaisvedenkulutuksesta.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Mitata todellista vedenkulutusta yhden vuoden ajan.
 • Arvioida rakennuksen käyttöastetta.
 • Verrata arvioita toteutuneisiin arvoihin.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse toteutunut käyttäjäkohtainen vedenkulutus ja poikkeama level 2 – arviosta.

Terveelliset tilat ja sisäilman laatu

Terveellinen sisäilma takaa käyttäjien turvallisuuden ja minimoi haitat terveydelle. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden sisäilman ominaisuuksia; sisäilman laatua, lämpöoloja, valaistusta ja akustiikkaa neljän indikaattorin avulla.

4.1 Sisäilman laatu

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää merkittävät sisäilman suunnittelunäkökohdat sekä sisäilmanlaatuun ja ilmanvaihtostrategian optimointiin vaikuttavat päätekijät.
 • Kuvailla miten nämä näkökohdat otettiin (tai ei otettu) huomioon keskusteluissa ja päätöksen teossa konseptisuunnitteluvaiheessa

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä sisäilmanlaatuun vaikuttajia tekijöitä ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Suunnitella ilmanvaihtojärjestelmän. Käyttäjän muutosten määrittely ja suuren remontin tapauksessa eristysten suunnittelu ja muut parannukset ilmatiiviyteen ja rakennusosien yhtenäisyys.
 • Määritellä ilmanvaihtotarpeet ja -määrät rakennuksen eri osiin.
 • Ottaa huomioon mahdolliset ulkoilmanlaatuun vaikuttavat tekijät (esim. tiestön läheisyys, liikennemelu) ja sisäilmanlaatuun vaikuttavat tekijät (materiaaleista vapautuvat epäpuhtaudet ja päästöt, mikrobit ja homeet, kosteuden lähteet, yms.)
 • Tietoa ilmanvaihtojärjestelmän määritykseen, sisä- ja ulkoilman laatueron vaikutus suodattimien valintaan, järjestelmän mitoitus ja energiatehokkuus.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse ulkoilmanlaadun olosuhteet, suunniteltu ilmanvaihto sekä materiaalien ja rakennustuotteiden arvioidut ilmansaastepäästöt ja riskit.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Selvittää sisäilmanlaadun objektiivisella tavalla valmistuneen rakennuksen suorituskyvyn perusteella, kaksiosainen lähestyminen on suositeltavaa:
  • Kvantitatiivinen ilmanäytteisiin ja seurantaan perustuva kaksivaiheinen lähestymistapa; (1) Rakennuksen valmistuttua, mutta vielä ennen käyttäjien sisäänmuuttoa (2) käytön aikana.
  • Kvalitatiivinen käyttäjien palautteeseen kyselyillä saatavaan tietoon perustuva lähestymistapa ja korjaava toimintasuunnitelma, jos tulokset tyytymättömiä.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitattu ilmanvaihdon suorituskyky, käyttöaste ja todetut ilmansaastemäärät.

4.2 Aika lämpötilasuositusalueen ulkopuolella

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Selvittää käyttäjien riskin joutua lämpötilasuositusalueen ulkopuolelle lämmitys- ja viilentämiskauden aikana selvityksen kohteena olevassa talotyypissä.
 • Ymmärtää toimet ja mittaukset, jotka tulee tehdä ja ottaa huomioon määritettyjen lämpöolojen aikaansaamiseksi kyseisessä talotyypissä.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä lämpöoloihin vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelunäkökohtia on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa kuinka ne ilmenevät suunnittelussa.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Selvittää rakennuksen energiavaatimukset.
 • Tehdä kvantitatiivinsen selvityksen sisätilan lämpöoloista standardin EN 16978-1 kategoria 2:n tai muun kansallisen vastaavan mukaan.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse tavoitteelliset lämmitys- ja viilennyskausikohtaiset ylä- ja alarajat.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Kerätä seurantatietoa lämpöoloista rakennuksessa muihin samankaltaisiin suunnitteluratkaisuihin vertailua varten.
 • Suorittaa käyttäjillä kyselyn, jolla selvitetään tyytymättömyyden tasoa lämpöoloihin ja verrata tuloksia suunnittelun aikaisiin arvioihin.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse toteutuneet lämmitys- ja viilennyskausikohtaiset ylä- ja alarajat.

4.3 Valaistusolosuhteet

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Tukea tärkeimpien valaistusolosuhteisiin liittyvien näkökohtien ymmärtämisessä ja priorisoinnissa.
 • Tehdä oikeat valinnat asettaessaan vaatimuksia ja määrityksiä, jotka myöhemmin tarkemmassa suunnittelussa tukevat käyttäjien terveyttä ja näköä vaativien tehtävien ja toimien suorittamista.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä valaistusolosuhteisiin vaikuttavia näkökohtia ja toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa kuinka ne ilmenevät suunnittelussa.

4.4 Akustiikka ja meluntorjunta

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää ja priorisoida tärkeimmät suunnittelunäkökohdat akustiikan ja meluntorjunnan kannalta konseptisuunnitteluvaiheessa.
 • Tehdä oikeita päätöksiä asetettaessa vaatimuksia ja määrityksiä.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mihin akustiikkaan ja meluntorjuntaan liittyviin näkökohtiin ja toimenpiteisiin kiinnitetään/on kiinnitetty huomiota ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutoksen seurauksena ilmastolämpenee hillintä toimista huolimatta mikä aiheuttaa lisärasituksia ja -riskejä rakennetulle ympäristölle. Tämän vuoksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen on myös tärkeässä osassa sen hillinnän lisäksi. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden sopeutumiskykyä muuttuvaan ilmastoon ja sen tuomiin riskeihin kolmella indikaattorilla.

5.1 Käyttäjien teveyden ja lämpöolojen turvaaminen

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Selvittää käyttäjien riskin joutua lämpötilasuositusalueen ulkopuolelle lämmitys ja viilentämiskauden aikana selvityksen kohteena olevassa talotyypissä.
 • Ymmärtää tehtävät toimenpiteet, joilla rakennuksen riittävät lämpöolot voidaan varmistaa tulevaisuudessa.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitkä käyttäjien terveyteen ja lämpö-oloihin vaikuttavat tekijät on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämä taso on niille käyttäjille, jotka ovat energiavaatimusten selvitysvaiheessa haluavat tehdä laskennallisen selvityksen sisätilojen lämpöoloista tulevaisuuden ennustetuissa ilmasto-olosuhteissa.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse arviodut ajat lämpötilasuositusten ulkopuolella vuoden 2030 ja 2050 skenaarioihin.

5.2 Äärisääilmiöiden kohonnut riski

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Tiedostaa askeleet, jotka täytyy ottaa konseptisuunnitteluvaiheessa, jotta varmistetaan, että tietoisuus sään ääri-ilmiöiden todennäköisyyksistä rakennuksen sijaintipaikalla on mahdollisimman hyvä.
 • Optimoida rakennuksen ja ympäröivän tontin suunnitteluratkaisu resilienssiksi äärisääilmiöiden varalta.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä sään ääri-ilmiöihin varautuvia toimenpiteitä ja suunnittelunäkökohtia on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa, miten ne ilmenevät suunnittelussa.

5.3 Tulvien kohonnut riski

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat asettaa konseptisuunnitteluvaiheen aikana toimenpiteet, joiden avulla salaojitus ja vedenohjaus saadaan tehokkaaksi ja tulvia kestäväksi.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä kohonneeseen tulvariskiin varautuvia toimenpiteitä on otettu/otetaan huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.

Elinkaarikustannukset

Rakennettaessa kestävästi on tärkeä ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaaren kustannukset sekä investointien vaikutus riskeihin ja rakennuksen arvoon pitkällä aikavälillä. Level(s)-viitekehyksessä arvioidaan hankkeiden elinkaarikustannuksia kahdella indikaattorilla.

6.1 Elinkaarikustannukset

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Laskea rakennushankkeensa elinkaarikustannukset ja ymmärtää, miten ottaa pitemmän aikavälin perspektiivi rakennusprojektiin liittyviin kustannuksiin.
 • Sisällyttää tärkeitä elinkaarikustannusnäkökohtia konseptisuunnitteluun ja myöhemmin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse mitä elinkaarikustannuksiin vaikuttavia suunnittelunäkökulmia on otettu huomioon ja kuvaa miten ne ilmenevät suunnittelussa.
Kts. myös Raportointityökalun ohje.

Level 2 – Kvantitatiivinen yksityiskohtaisemman suunnittelun ja rakentamisen vaihe

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Laskea rakennusprojektinsa elinkaarikustannukset.
 • Valita ohjelmistotyökalut ja tietokannat.
 • Ymmärtää laskennan perusosat ja laskennan vaiheet EN 15459 ja ISO 15686-5, mukaan lukien oletukset ja vakioparametrit, joita tulisi käyttää.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse arvioidut elinkaarivaiheiden alku-, vuosittaiset ja kausittaiset kustannukset sekä arvioi rakennusosittaiset kustannukset eri elinkaaren vaiheissa.

Level 3 – Toiminnan seuranta ja todentaminen

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Uudelleen arvioida rakennusprojektinsa elinkaarikustannuksia valmistuneen rakennuksen toteutuneiden alkukustannusten ja rakennukseen liittyvien vuosi- ja kausikohtaisten kustannusarvioiden perusteella.
 • Raportoida valmistuneen rakennuksen elinkaarikustannuksista.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse toteutuneet elinkaarivaiheiden alku-, vuosittaiset ja kausittaiset kustannukset sekä arvioi rakennusosittaiset kustannukset eri elinkaaren vaiheissa.

6.2 Arvon luonti ja riskien tunnistus

Level 1 – Suunnittelun alkuvaiheen kvalitatiivinen tarkastelu ja raportointi rakennuskonsepteista

Tämän tason tarkastelu on niille käyttäjille, jotka haluavat:

 • Ymmärtää kuinka kestävyysnäkökulmien tarkastelu Level(s) -viitekehyksen avulla voi vaikuttaa kiinteistön taloudelliseen arvoon ja riskien tunnistamiseen.
 • Saada lähtökohdan dialogille suunnittelutiimin, asiakkaan ja heidän kiinteistömarkkina-asiantuntijoidensa välille.
 • Varmistaa, että parantunut kestävyys, mikä voidaan raportoida ja vahvistaa Level(s)- viitekehyksen avulla, on yksi tekijä, joka otetaan huomioon markkina-arvoarvioita tehdessä.

Raportointityökalun käyttö: Merkitse millä suunnittelunäkökohdilla ja -toimenpiteillä luodaan vakaampia investointeja, alennetaan käyttökustannuksia ja pienennetään tulevaisuuden riskejä. Kuvaa miten toimenpiteet ja näkökohdat ilmenevät suunnittelussa.

Lisätietoja

Siirry takaisin sivun alkuun