Green Building Council Finlandin vuosikertomus 2023

Green Building Council Finland (FIGBC) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.

Näytämme suunnan ja autamme matkalla.

Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa.

Tiivistelmä vuodesta 2023

Toimintamme tavoitteisiin pyrittiin strategisten kehitysprojektien kautta. Strategisten kehitysprojektien rinnalla toteutimme myös muita projekteja. Lisäksi halusimme kasvattaa osaamistamme ja selkeyttää rooliamme yhteiskunnallisena vaikuttajana. Suunnitelmallisen toiminnan seurauksena yhteydenotot lisääntyivät ja jäsenten kokemus yhdistyksen roolista suunnannäyttäjänä vahvistui. Jäsentyytyväisyystutkimuksessa keskiarvosana toiminnallemme oli 8,4.

Toteutimme vuoden aikana syventävän asiakasymmärrystutkimuksen sekä työpajoja jäsenten kanssa. Kertyneillä tiedoilla ja palautteiden pohjalta laadittiin ehdotus FIGBC:n jäsenyysmallien ja -palveluiden uudistamisesta. Jatkossa tuttujen toimikuntien työtä jatketaan jäsenfoorumeilla. Toimialan johtavat asiantuntijat puolestaan kokoontuvat johtamaan toimialan kestävyyssiirtymää ohjausryhmiin.

Vuosi 2023 painottui Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2023 vahvistettiin FIGBC:n uusi strategia, jota yhteistyössä hallituksen, jäsenten ja toimikuntien kanssa oli työstetty alkuvuoden ajan. Vahvistimme tulevaisuuden ennakoinnin ja tiedolla johtamisen kyvykkyyttä. Paransimme tiedon löydettävyyttä ja viestinnän tehokkuutta päivittämällä viestinnän ja asiakashallinnan työkaluja.

Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 326 jäsentä. Voimakkaasti kasvaneen jäsenmäärän myötä uudistamme toimintaamme ja luomme toimintamalleja, jotka palvelevat kasvanutta jäsenmäärää tehokkaasti ja vaikutamme alan toimintaympäristön kehitykseen entistäkin systemaattisemmin ja jäsenten ääntä kuunnellen.

Uusi suunta – strategiakauden vaihdos

FIGBC:n strategian tavoitteet vuodelle 2030 olivat:

 • Kiinteistöjen hiilineutraali energiankäyttö.
 • Tuotteiden ja rakentamisen päästöjä on vähennetty 40 % vuoden 2020 tasosta.
 • Rakennettu ympäristö toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Toiminnan tavoitteisiin pyrittiin strategisten kehitysprojektien kautta.

Tavoitteena maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala

Yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2023 vahvistettiin FIGBC:n uusi strategia, jota yhteistyössä hallituksen, jäsenten ja toimikuntien kanssa oli työstetty alkuvuoden ajan.  Visiomme mukaisessa maailmassa rakennetun ympäristön taloudellinen toiminta menestyy maapallon kantokyvyn rajoissa. Toiminnassamme haluamme korostaa FIGBC:n yhteiset arvot ja tavoitteet jakavan verkoston roolia aikamme suurten kestävyyskriisien ratkaisussa. Yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

Muutosteoria

Energiamurroksen ja kiertotalouden edistäminen ovat avaimia luonnon ja ilmaston kaksoiskriisin ratkaisuun. Kiinteistö- ja rakennusalan keskeisimmät ja siten myös oman liiketoiminnan kannalta olennaisimmat teemat liittyvät siis energiaan, luonnonvarojen kulutukseen, ilmastoon ja luontoon.

Lue lisää: tutustu Green Building Council Finlandin strategiaan.

Strategiset kehitysprojektit 2021-2023

Tavoite: Kannustamme yli puolet Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista aset-tamaan tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön.
Tulos: 63 % Suomen ammattimaisista kiinteistönomistajista asettanut tavoitteekseen hiilineutraalin energiankäytön. Green Building Council Finlandin kiinteistönomistajajäsenistä 76 %.

Tavoite: Teemme yhdessä KIRA- ja energia-alan toimijoiden kanssa yhteisen hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman.
Tulos: #BuildingLife-hanke sai jatkorahoituksen syksyllä 2023. #BuildingLife-kannattajia on 71 organisaatiota, julkaistuja tiekarttoja 16.

Tavoite: Varmistamme, että kaikissa merkittävissä rakennetun ympäristön hankkeissa huomioidaan vähähiilisyys ja kiertotalous
Tulos: Green Building Council Finland tapasi ja tuki yhtä merkittävää hanketta, seitsemää eri rakennushanketta sekä kahta hankekilpailua vuoden 2023 aikana.

Lue lisää:
Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 
KTI Kiinteistötieto Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2023 -katsaus

Vuosi 2023 lukuina

 • FIGBC:n hallitus kokoontui 7 kertaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Pasi Suutari ja varapuheenjohtajana Miimu Airaksinen. Hallituksessa oli 9 muuta jäsentä.
 • Syyskokouksessa 2023 hallitukseen valittiin viisi uutta jäsentä.
 • FIGBC:n palveluksessa toimi 10 henkilöä ja keskimääräinen henkilövahvuus oli 9. Osa henkilöstöstä työskenteli osa- tai määräaikaisena.
 • Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 326 jäsentä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 32 organisaatiota ja jäsenlistalta poistui 21 jäsentä.
 • Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 28.3.2023 ja syyskokous 29.11.2023.
 • Toimintavuoden taloudellinen tulos oli 34 776,51 euroa.
 • Vuoden aikana FIGBC:n järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistui noin 2800 henkeä.
 • Toimitusjohtajana toimi Antti Ruuska (maaliskuu →), tilintarkastajana Hill Audit Oy ja tilitoimistoina Talousosasto Viivanalle Oy (tammi-lokakuu) ja Talenom Oy (marras-joulukuu).

Hallituksen kokoonpano 2023

 • Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK (puheenjohtaja), erovuorossa 2023
 • Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV (varapuheenjohtaja)
 • Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA
 • Liisa Jäätvuori, Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut, A-Insinöörit
 • Ville Reinikainen, Energiatoimialan johtaja, Granlund
 • Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Kiinteis-töomistaja Antilooppi
 • Päivi Tomula, Kiinteistösijoitusjohtaja, Pontos Group
 • Mikko Marjalaakso, EMEAn alueesta vastaava avainasiakaspäällikkö, Betolar
 • Kaisa-Reeta Koskinen, Projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helsingin kaupunki, erovuorossa 2023
 • Anna Tiri, Suomen ja Baltian kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, KONE Suomi ja Baltia, erovuorossa 2023
 • Petri Valkama, Johtaja ja osakas, NREP, jättänyt eroilmoituksen 2023 loppuun

Green Building Council Finlandin hallitukseen valittiin syyskokouksessa 29.11.2023

 • Jannica Aalto, Head of Communications, NREP
 • Matti Kuittinen, Kestävän rakentamisen professori, Aalto yliopisto
 • Timo Metsälä, Johtaja, Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen, Taaleri
 • Johanna Pirinen, Senior Vice President, Head of Sustainability Stora Enso
 • Inari Virkkala, projektipäällikkö, arkkitehti, Y-Säätiö

Uudet valitut hallituksen jäsenet aloittavat kautensa 1.1.2024. Syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Miimu Airaksinen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Viitanen.

Lue lisää: Green Building Council Finlandin hallitukseen alan kovia nimiä.

Talouskatsaus

FIGBC on yleishyödyllinen yhdistys, emmekä tavoittele toiminnalla voittoa. Kaikki varamme ohjautuvat yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Saimme vuonna 2023 pääosan tuloistamme jäsenmaksuista. Lisäksi rahoitimme toimintaamme osin myös julkisen sektorin avustuksilla ja ostoilla, yksityisten säätiöiden hankerahoituksella sekä osallistumismaksuilla.

Vuosi 2023 oli huomattavasti vähemmän projektivetoinen edeltäviin vuosiin verrattuna, mikä toisaalta mahdollisti keskittymisen strategian ja toiminnan uudistamistyöhön, mutta näkyi taloudessa projektituottojen vähäisyytenä. Jäsenmäärän ja sitä kautta jäsenmaksutulojen kasvu hiipui merkittävästi rakennusalan heikon suhdanteen vuoksi. Henkilöstökulut jäivät merkittävästi budjetoitua vähäisemmiksi, kun tiimin koko pieneni vuoden aikana kymmenestä henkilöstä kahdeksaan ja korvaavia rekrytointeja ei vielä aloitettu. Kaiken kaikkiaan vuoden tulos ja reilusti ylijäämäiseksi, vaikka talousarviossa oli varauduttu alijäämäiseen vuoteen. Toimintavuoden taloudellinen tulos oli 34 776,51 euroa.

FIGBC:n projektitoiminta

Green Building Council Finland on yleishyödyllinen yhdistys, emmekä tavoittele toiminnalla voittoa. Pääosan tuloistamme saamme jäsenmaksuista. Lisäksi rahoitamme toimintaamme myös julkisen sektorin avustuksilla ja ostoilla sekä yksityisten säätiöiden hankerahoituksella. Vuoden 2023 aikana strategisten kehitysprojektien rinnalla toteutimme seuraavia projekteja:

KIRA-kioski 2.0

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymässä kehitimme alan kiertotalousosaamista ja -koulutusta, loimme alueellisia kiertotalouden toimijaverkostoja sekä kansainvälistimme suomalaista kiertotaloustoimintaa. Hankkeessa luotiin rakentamisen kiertotalouden sanakirja, kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet kattava verkkokoulutus sekä järjestettiin neljä muuta koulutusta.

Hankkeen päättäneeseen kyselytutkimukseen osallistui 33 vastaajaa, joiden mukaan kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden kiertotalousosaaminen oli hankkeen aikana lisääntynyt melko paljon. Puolet vastaajista kertoi löytäneensä yhteistyökumppaneita tai muuten verkostoituneensa hankkeen myötä. Vastaajien mukaan hankkeen aikana kiertotalous on alkanut konkretisoitua, rakennusalalla yritetään puhaltaa yhteen hiileen ja kokonaisuudessaan on tapahtunut iso muutos. Kiertotalouden merkitys Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla on siis selvästi vahvistunut.

Lisäksi FIGBC jatkoi työtä WorldGBC ’Circularity Accelerator’ Programmen ohjausryhmässä ja osallistui Vähähiilisen kiertotalouden sopimus- ja skenaariotyöhön eli Kiertotalouden green dealin laatimiseen asiantuntijana ja sidosryhmäyhteistyön fasilitaattorina.

FIGBC fasilitoi rakennusalaa kohti kiertotalouden systeemistä muutosta

Nordic Network for Circular Construction

Nordic Network for Circular Construction -projektin tavoitteena on nopeuttaa kiertota-louden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke käynnistyi osana Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Green Building Council Finland osallistuu projektiin ympäristöministeriön viestintä-kumppanina. Projekti jatkuu kaudella 2024.

Projektin ensimmäinen julkaisu: pohjoismaisen rakentamisen kiertotalouden mahdollisuuksia ja hidasteita analysoiva raportti ”Analysis of Barriers and Possibilities” julkaistiin lokakuussa 2023.

Nordic Networks for Circular Construction

Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe

Green Building Council Finland luotsasi vuosina 2022-2023 Carbon Neutral Cities Alliancen Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe -hanketta Suomessa.
FIGBC fasilitoi suurimpien kaupunkien kesken vertaisoppimisryhmiä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja pilotoi vaikuttamistyötä.

Yhdessä kumppaneidemme Granlund, Saint-Gobain Finland, NREP ja Suunnittelutoimisto Amerikka kanssa järjestimme SuomiAreenassa 28.6.2023 tilaisuuden, jossa keskusteltiin mitä kiinteistö- ja rakennusala tarvitsee voidakseen saavuttaa asetetut ilmastotavoitteet.

Katso SuomiAreenan videotallenteet

Vaikuttaminen yhteiskuntaan ja alan säädöskehitykseen

Tavoitteenamme oli kasvattaa osaamistamme ja selkeyttää rooliamme yhteiskunnallisena vaikuttajana. Suunnitelmallisen toiminnan seurauksena yhteydenotot lisääntyivät ja jäsenten kokemus yhdistyksen roolista suunnannäyttäjänä vahvistui.
Osana jäsenpalveluiden kehittämistä päätettiin perustaa vaikuttamisen ohjausryhmä ohjaamaan järjestön vaikuttamistyön kokonaisuutta, priorisoimaan toimenpiteitä ja muodostamaan jäsenten yhteistä viestiä muulle yhteiskunnalle. #BuildingLife-projektin myötä FIGBC tulee tuottamaan tilannekuvaa alan päästövähennyksistä ja laatii sen pohjalta suosituksia niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille.

Jäsenkyselymme perusteella FIGBC nähdään hyvänä esikuvana ja suunnannäyttäjänä kohti kestävämpää kiinteistö- ja rakentamisalaa. Työtämme tietoisuuden lisääjänä ja herättelijänä aiheen äärellä arvostetaan.

Lue lisää: Green Building Council Finlandin jäsenet arvostavat verkostoitumista ja tietoa.

Jäsenpalveluiden kehittäminen

Green Building Council Finlandin jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Halusimme ymmärtää paremmin jäsentemme toiveita ja tarpeita, tavoittaa laajemmin jäsenorganisaatioiden henkilöstöä sekä parantaa viestintäämme kohdennetummalla viestinnällä.
Toteutimme vuoden aikana syventävän asiakasymmärrystutkimuksen sekä työpajoja jäsenten kanssa. Kertyneillä tiedoilla ja palautteiden pohjalta laadittiin ehdotus FIGBC:n jäsenyysmallien ja -palveluiden uudistamisesta.
Hallituksen päätöksellä perustettiin jäsenfoorumit ja ohjausryhmät, joiden toiminta alkaa 2024.

Lue lisää: Liity FIGBC jäsenfoorumeihin ja hae ohjausryhmiin helmikuussa 2024.

Toimikunnat ja asiantuntijaryhmät

FIGBC:n toimikuntatyön tavoitteena on mahdollistaa jäsenten välinen vuorovaikutus, toteuttaa FIGBC:n strategiaa ja edistää tehokkaasti toimialan kestävyysmuutosta.
Vuoden 2023 toimikunnat ovat Rakentaminen-toimikunta, Kiinteistöt-toimikunta, Alueet-toimikunta, Infra-toimikunta ja Viestintätoimikunta.
Vuoden 2023 asiantuntijaryhmät ovat CEEQUAL-ryhmä, EU Taksonomia -ryhmä sekä Kiinteistöjen ympäristö-luokitukset (LEED, BREEAM Assessor ja WELL).

Toimikuntakauden 2022-2023 tunnuslukuja

 • 196 organisaatiota
 • 582 asiantuntijaa
 • 40 kokousta
 • 11 julkaisua.

Alueet-toimikunnan ohjaamana julkaistiin Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä.

Jäsentyytyväisyys

Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 326 jäsentä. Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme sekä vuoden 2023 aikana järjestetyissä tapahtumissa että vuoden lopussa jäsentyytyväisyyskyselyllä. Vastauksia saimme yhteensä 465.
Keskiarvo toiminnallemme annetuista arvosanoista vuonna 2023 oli 8,4.
Kartoitimme jäsentemme tyytyväisyyttä toimintaamme vuoden 2023 tapahtumissa ja loppuvuoden jäsentyytyväisyyskyselyllä.
Kiitosta saivat muun muassa tiedonvälitys, tapahtumat sekä verkostoitumismahdollisuudet.

Lue lisää: Green Building Council Finlandin jäsenet arvostavat verkostoitumista ja tietoa.

Koulutustoiminta

Koulutustoimintamme kehittämisen keskeiset tavoitteet oli siirtää vähähiilisyyden ja kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden peruskoulutukset verkkoon, markkinoida verkkokoulutuksia myös valmistumassa oleville alan opiskelijoille ja ylipäätään varmistaa kestävän rakentamisen koulutusten tarjonnan ja saatavuuden parantuminen alalla.
Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet -verkkokurssi julkaistiin heinäkuussa. Kurssin on vuoden 2023 aikana suorittanut hieman yli 190 opiskelijaa. Peruskurssista julkaistiin myös kuunneltava versio Spotifyssa, kuuntelukertoja on kertynyt 230 ensimmäisen vuoden aikana.
Syventäviä asiantuntijakoulutuksia järjestettiin yksi. Osallistujista 66 % antoi koulutukselle arvosanan 4/5 tai 5/5.

Toiminnan kehittäminen

Vuosi 2023 painottui Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämiseen. Halusimme parantaa kykyämme ennakoida tulevaa ja ryhdyimme systemaattisemmin rakentamaan kuvaa kiinteistö- ja rakennusalan mahdollisista tulevaisuuksista ympäristökestävyyden näkökulmasta.

Tulevaisuuskuvat toimivat osana uuden strategian laatimista. FIGBC:n uusi strategia vahvistettiin yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2023.
Vahvistimme myös tiedolla johtamisen käytäntöjä. Henkilöstön hyvinvoinnin seuranta otettiin osaksi jatkuvaa käytäntöä ja aloitimme oman toiminnan päästöjen seurannan.

Toiminnan ympäristövaikutukset

Green Building Council Finlandin oman toiminnan vaikutuksia aloitettiin kartoittamaan ympäristövaikutuksista. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2022.
FIGBC:n toiminnan päästöt muodostuvat käytännössä täysin Scope 3 -päästöistä. Näistä suurimmiksi arvioidut päästöt kohdistuvat lentäen tehtyihin työmatkoihin sekä toimitilojen energiankäyttöön. Muut Scope 3 -päästöt muodostuvat esimerkiksi työpaikalle, kokouksiin ja tapahtumiin liikkumisesta, ostetuista palveluista ja järjestetyistä tilaisuuksista, työvälineistä, sekä sijoitussalkun arvopapereihin liittyvistä päästöistä. Nämä niin kutsutut Muut Scope 3 -päästöt on arvioitu olevan maksimissaan 20 % muista toiminnan päästöistä.

FIGBC muutti kesäkuussa 2023 energiankäytöltään hiilineutraaleihin toimitiloihin Siltasaari 10:een. Toimitilojen valintaan vaikutti myös sijainti julkisen ja kevyen liikenteen reittien äärellä.
Henkilöstön matkustusohjesääntö päivitettiin suosimaan vähäpäästöisempiä ratkaisuja ja samalla julkisen liikenteen työsuhde-etua korotettiin. Kaikki lentomatkat kompensoitiin 20 % korotuksella. Muut päästöt arvioitiin ja kompensoitiin.
Liikelahjoissa siirryttiin aineettomiin ratkaisuihin ja kokoustarjoiluissa suositaan vegaanisia ja lihattomia vaihtoehtoja. Työvälineet ovat leasing-sopimuksella, johon kuuluu laitteiden kierrätyspalvelu. Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä siirryttiin tuulisähköllä käyvään palvelinsaliin.

Vuoden 2023 päästöt hiilidioksidiekvivalentteina olivat noin 8200 kg.

Green Building Council Finlandin viestintä

Green Building Council Finland julkaisi uudet päivitetyt verkkosivunsa 2023. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita oli parantaa tiedon löydettävyyttä, ajantasaisuutta sekä päivittää sivuston visuaalisuutta raikkaammaksi.
Verkkosivuston suunnittelussa panostettiin yksinkertaiseen sivustorakenteeseen, joka vähentää sivunlatauksia. Samoin vähennettiin kuvatiedostojen määrää ja kokoa. Käytössä oleva palvelinsali käy tuulivoimalla ja palveluntarjoajalle on myönnetty The Green Web Foundationin sertifikaatti. Verkkosivuston hiilijalanjälkeä seurataan Website Carbon Calculatorilla.

Jatkoimme mediayhteistyötä Mediaplanetin ja Publicon kanssa. Asiantuntija-artikkeleitamme julkaistiin Kiinteistö & Talotekniikka ja prointerior -lehdissä sekä Rakennamme-liitteessä. Ansaitun median kautta tavoitettiin 139000, pääasiassa toimialan omissa julkaisuissa ja lehdissä. Sosiaalisessa mediassa luovuttiin Twitterin (Viestipalvelu X) käytöstä ja keskityttiin LinkedIn-alustaan. LinkedIn-seuraajien määrä kasvoi lähes 7000:een vuoden loppuun mennessä.

World Green Building Week 2023

World Green Building Week järjestettiin 11.–15.9.2023 teemalla Building The Transition.

FIGBC järjesti kolme päätapahtumaa pohjoismaisella näkökulmalla eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenet ja yhteistyökumppanit järjestivät sivutapahtumia ja julkaisivat artikkeleita. Maailmanlaajuisesti kampanjaviikko tavoitti 6,5 miljoonaa sosiaalisessa mediassa. World Green Building Council raportoi vuoden 2023 Weekin olleen kattavin koskaan järjestetty World Green Building Week.

FIGBC Viestintätoimikunnan jäsenten palautteita Weekille:
”Inspiroiva kampanja – Hyvä teema ja hyvät materiaalit – somekampanja toi näkyvyyttä – oheistapahtuma oli meille tärkeä, kiitos markkinoinnista – olemme ehdottomasti mukana myös ensi vuonna.”

Lue lisää World Green Building Weekistä

FIGBC:n kevätkokouksessa 2024, keskiviikkona 10.4.2024.

Siirry takaisin sivun alkuun